Tikrinti (to check) conjugation

Lithuanian
35 examples
This verb takes on the case: ką?

Conjugation of eiti

Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Present tense
tikrinu
I check
tikrini
you check
tikrina
he/she checks
tikriname
we check
tikrinate
you all check
tikrina
they check
Past tense
tikrinau
I checked
tikrinai
you checked
tikrino
he/she checked
tikrinome
we checked
tikrinote
you all checked
tikrino
they checked
Past freq. tense
tikrindavau
I used to check
tikrindavai
you check
tikrindavo
he/she used to check
tikrindavome
we used to check
tikrindavote
you all used to check
tikrindavo
they used to check
Future tense
tikrinsiu
I will check
tikrinsi
you will check
tikrins
he/she will check
tikrinsime
we will check
tikrinsite
you all will check
tikrins
they will check
Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Conditional mood
tikrinčiau
I would check
tikrintum
you would check
tikrintų
he/she would check
tikrintume
we would check
tikrintute
you all would check
tikrintų
they would check
Imperative mood
-
tikrink
you check
-
-
tikrinkite
you all check
-

Examples of tikrinti

Example in LithuanianTranslation in English
Į Susitarimą turi būti įtrauktas 2004 m. kovo 4 d. Komisijos sprendimas 2004/233/EB, įgaliojantis laboratorijas tikrinti tam tikrų naminių mėsėdžių vakcinacijos nuo pasiutligės veiksmingumą.Commission Decision 2004/233/EC of 4 March 2004 authorising laboratories to check the effectiveness of vaccination against rabies in certain domestic carnivores is to be incorporated into the Agreement.
32004 D 0233: 2004 m. kovo 4 d. Komisijos sprendimas Nr. 2004/233/EB, įgaliojantis laboratorijas tikrinti tam tikrų naminių mėsėdžių vakcinacijos nuo pasiutligės veiksmingumą (OL L 71, 2004 3 10, p. 30), su pakeitimais, padarytais:Commission Decision 2004/233/EC of 4 March 2004 authorising laboratories to check the effectiveness of vaccination against rabies in certain domestic carnivores (OJ L 71, 10.3.2004, p. 30), as amended by:
Į Susitarimą turi būti įtrauktas 2004 m. spalio 8 d. Komisijos sprendimas 2004/693/EB, iš dalies keičiantis Sprendimo 2004/233/EB nuostatas dėl patvirtintų laboratorijų, skirtų tikrinti tam tikrų naminių mėsėdžių gyvūnų vakcinų nuo pasiutligės efektyvumą.Commission Decision 2004/693/EC of 8 October 2004 amending Decision 2004/233/EC as regards the list of laboratories authorised to check the effectiveness of vaccination against rabies in certain domestic carnivores is to be incorporated into the Agreement.
Siekdama įgyvendinti šią priemonę pagal to paties reglamento 15 straipsnį, Andora naudojasi 2004 m. kovo 4 d. Komisijos sprendimu Nr. 2004/233/EB, įgaliojančiu laboratorijas tikrinti tam tikrų naminių mėsėdžių vakcinacijos nuo pasiutligės veiksmingumą [9], paskirtomis laboratorijomis.For implementing the measure under Article 15 of that same Regulation, Andorra shall use laboratories designated by Commission Decision 2004/233/EC of 4 March 2004 authorising laboratories to check the effectiveness of vaccination against rabies in certain domestic carnivores [9].
Į Susitarimą turi būti įtrauktas 2005 m. gegužės 17 d. Komisijos sprendimas 2005/392/EB, iš dalies keičiantis Sprendimą 2004/233/EB dėl patvirtintų laboratorijų, skirtų tikrinti tam tikrų naminių mėsėdžių gyvūnų vakcinų nuo pasiutligės efektyvumą.Commission Decision 2005/392/EC of 17 May 2005 amending Decision 2004/233/EC as regards the list of laboratories authorised to check the effectiveness of vaccination against rabies in certain domestic carnivores is to be incorporated into the Agreement.
Aš tik tikrinu giroskopinį šarnyrinį vaizdo mechanizmą.Just checking out the gyroscopic swivel pan mechanism.
Kapa, tikrinu, šalmo kamera veikia.Capa, check, helmet-cam fully operational.
Tik tikrinu.Just checking in.
Tiesiog tikrinu VSI duomenis.Just a background check on VSI.
Aš tik tikrinu...I just was checking...
Kaip dažnai tikrini pokyčius?How often are you checking signs?
Patikrinai... Skoti, tu visada tikrini, ar ne?You check... you always check the ring, right, Scotty?
Tu vis tikrini pulsą.You keep checking your pulse.
Trečią kartą jį tikrini...That's the third time you check that gauge. George ...
Esmė tai, kad į Kasablanką atvyko daug Reicho priešų ir mes tikriname visus, kurie mums gali būti naudingi.The point is... ...anenemyoftheReich has come to Casablanca... ...andwe arecheckingupon anybody who can be of any help to us.
Vyksta neurologiniai tyrimai - Prof. Sidas Votkinsas "Formulės-1" gydytojas tikriname jo krūtinę, kraujo spaudimą, vidaus organus, galūnes.Neurological examination to check the chest and the blood pressure, the abdomen and the limbs.
Mes kai ką tikriname.Paul: We're checking some things out.
Kai paskutini karta tikrinau, jie buvo ne tavo.Last time I checked, they were not yours.
Paskutinį kart kai tikrinau.Last time I checked.
- Ne, ką tik tikrinau.- No. I just checked.
Kai paskutinį kartą tikrinau, jie šaudo į kalinius, išeinančius ten.Last I checked, they shoot prisoners who go out there.
Jūs matote dvejopai, kaip aktorius ar muzikantas. Bet kai paskutinį kartą tikrinau jūs muzikantė.Creative ones, yeah, the kind that artists and musicians give but the last I checked, you are a musician.
Ar tikrinai žinutes?Did you check messages?
Kada paskutinį kartą juos tikrinai?When's the last time you had them checked?
Kada paskutinį kartą tikrinai tą daiktą?When did you check the calibration?
Kaip ir pastarąjį kartą, kai tikrinai.Same as the last time you checked.
Bet galbūt, tikrinai tik savo, o ne jos.But maybe what you did didn't check hers.
Komisija tikrino, visų pirma atlikdama bendrovės duomenų patikrinimą vietoje, ar šie santykiai turi kokį nors iškraipomąjį poveikį Kanados gamintojo kainoms, gamybos sąnaudoms ir pelningumui.The Commission checked whether the relationship had any distorting effect on the prices, costs of production and profitability of the Canadian producer, in particular during the on-spot-verification of the company’s data.
Kai informacija patenka į saugojimo mechanizmą, joje turėtų būti pažymima data ir laikas, nepaisant to, ar kompetentinga institucija informaciją tikrino prieš jai patenkant į saugojimo mechanizmą (ex ante patikrinimas), ar tikrins ją po to (ex post patikrinimas).The information should be date and time stamped as it enters into the storage mechanism, irrespective of whether the information is checked by the competent authority before (ex ante control) or will be checked after (ex post control) it enters in the storage mechanism.
Komisija vis dėlto tikrino, kokie būtų rezultatai, jei panašia šalimi būtų pasirinkta Indonezija – ne geriausias variantas, kaip nurodyta pirmiau, tačiau vienintelė pagrįsta alternatyva Brazilijai.For argument's sake, the Commission therefore checked what the result would have been if Indonesia was selected, which, although not the best option as demonstrated above was the only tenable alternative to Brazil.
Atlikdama šią analizę Komisija daugiausia tikrino, ar Ispanijos patronuojančioji bendrovė teisiškai galėjo susijungti su patronuojamąja bendrove, ne ES šalies rezidente.In the course of this examination, the Commission checked mainly whether a Spanish parent company had the legal capacity to combine with a subsidiary resident in a non-EU country.
Pirma, Komisija tikrino, ar, kaip nurodyta ankstesniame sprendime [54], Ispanijos bendrovės susiduria su tiesioginėmis teisinėmis kliūtimis, už kurias atsakinga ne ES šalis ir ne Ispanija [55], dėl kurių negali užsienio patronuojamosios įmonės paversti filialu.first, the Commission checked whether, as stated in the previous Decision [54], Spanish companies face an explicit legal barrier, attributable to a non-EU country and not to Spain [55], that prevents them from converting a foreign subsidiary into a branch.
Nuo to laiko, kai tikrinome žemėlapį, nuvažiavome 60 mylių.We've driven 60 miles since the last time we checked the map.
Tokiu atveju procedūrą galima sustabdyti arba nutraukti ir Komisija tikrins, ar trečioji šalis vykdo savo įsipareigojimus.In that case the procedure may be suspendedor terminated and the Commission will check that the third country respects its undertakings.
Serlai, tikrink gyvenamąsias patalpas ir miegamuosius.Searle, check the social area and the sleeping quarters.

More Lithuanian verbs

Similar

tikrintis
check

Similar but longer

ištikrinti
check through
patikrinti
control
sutikrinti
check
užtikrinti
assure

Random

branginti
cherish
brėžti
draw
imponuoti
impress
kiršinti
instigate
knarkti
snore
paaiškinti
explain
palyginti
compare
sriuobti
slurp
sunkėti
become heavier
tvirtintis
fasten

Other Lithuanian verbs with the meaning similar to 'check':

None found.
Learning Lithuanian?

Receive top verbs, tips and our newsletter free!

Languages Interested In