Obliczać (to calculate) conjugation

Polish
27 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
obliczam
I calculate
obliczasz
you calculate
oblicza
he/she/it calculates
obliczamy
we calculate
obliczacie
you all calculate
obliczają
they calculate
Imperfective future tense
będę obliczać
I will calculate
będziesz obliczać
you will calculate
będzie obliczać
he/she/it will calculate
będziemy obliczać
we will calculate
będziecie obliczać
you all will calculate
będą obliczać
they will calculate
Imperative
-
obliczaj
you calculate!
niech oblicza
let him/her/it calculate
obliczajmy
let's calculate
obliczajcie
you all calculate
niech obliczają
let them calculate
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
obliczałam
I calculated
obliczałaś
you calculated
obliczała
she calculated
obliczałyśmy
we calculated
obliczałyście
you all calculated
obliczały
they calculated
Future feminine tense
będę obliczała
I will calculate
będziesz obliczała
you will calculate
będzie obliczała
she will calculate
będziemy obliczały
we will calculate
będziecie obliczały
you all will calculate
będą obliczały
they will calculate
Conditional feminine tense
obliczałabym
I would calculate
obliczałabyś
you would calculate
obliczałaby
she would calculate
obliczałybyśmy
we would calculate
obliczałybyście
you all would calculate
obliczałyby
they would calculate
Conditional perfective feminine tense
obliczałabym była
I would have calculated
obliczałabyś była
you would have calculated
obliczałaby była
she would have calculated
obliczałybyśmy były
we would have calculated
obliczałybyście były
you all would have calculated
obliczałyby były
they would have calculated
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
obliczałem
I calculated
obliczałeś
you calculated
obliczał
he calculated
obliczaliśmy
we calculated
obliczaliście
you all calculated
obliczali
they calculated
Future masculine tense
będę obliczał
I will calculate
będziesz obliczał
you will calculate
będzie obliczał
he will calculate
będziemy obliczali
we will calculate
będziecie obliczali
you all will calculate
będą obliczali
they will calculate
Conditional masculine tense
obliczałbym
I would calculate
obliczałbyś
you would calculate
obliczałby
he would calculate
obliczalibyśmy
we would calculate
obliczalibyście
you all would calculate
obliczaliby
they would calculate
Conditional perfective masculine tense
obliczałbym był
I would have calculated
obliczałbyś był
you would have calculated
obliczałby był
he would have calculated
obliczalibyśmy byli
we would have calculated
obliczalibyście byli
you all would have calculated
obliczaliby byli
they would have calculated
Impersonal
obliczano by
there would be calculated
obliczano by
there would be calculated

Examples of obliczać

Example in PolishTranslation in English
-Człowiek zawsze musi coś obliczać.-A person always has to calculate something.
Bez uszczerbku dla stosowania zasad, o których mowa w art. 14 i 15 rozporządzenia w sprawie zapewnienia służb, państwa członkowskie mogą zadecydować, że nie będą obliczać opłat terminalowych zgodnie z art. 11 niniejszego rozporządzenia ani ustalać stawek jednostkowych opłat terminalowych zgodnie z art. 13 niniejszego rozporządzenia w odniesieniu do zapewniania służb żeglugi powietrznej dla lotnisk, na których rocznie odbywa się mniej niż 150000 lotów handlowych, niezależnie od maksymalnej masy startowej i liczby wykorzystywanych miejsc pasażerskich, przy czym liczbę lotów oblicza się jako średnią roczną sumę startów i lądowań za ostatnie trzy lata.Without prejudice to the application of the principles referred to in Articles 14 and 15 of the service provision Regulation, Member States may decide not to calculate terminal charges as stipulated in Article 11 of this Regulation and not to set terminal unit rates as referred to in Article 13 of this Regulation in respect of air navigation services provided at aerodromes with less than 150000 commercial air transport movements per year, regardless of the maximum take-off mass and the number of passenger seats, movements being counted as the sum of take-offs and landings and calculated as an average over the previous three years.
Ceny są wyrażone w euro w 15 państwach, dzięki czemu konsumenci mogą znaleźć najlepszą ofertę nie musząc obliczać cen według zmiennych kursów walut ani wliczać kosztów wymiany.With prices expressed in euro in 15 countries, consumers can find the best deal without having to calculate fluctuating exchange rates or factor in conversion costs.
Dr Browning używał złożonych tablic teorii gier, żeby obliczać prawdopodobieństwa, w stylu: który koń wygra następny wyścig albo który los może wygrać.Dr.browning was using complex game theory tables to calculate mathematical probabilities like Which horse might win the next race or what lottery ticket might pay off.
Dzięki globalnym modelom cyrkulacji, w skrócie GCM, naukowcy mogą obliczać wzrost temperatury na Ziemi, opierając się na ilości gazów cieplarnianych Wenus.But the real value of studying Venus, it allows to test our climate models. Through computerized general circulation models, or GCM's, scientists were able to calculate temperature increases on Earth, based on the amount of greenhouse gases on Venus.
-Po prostu to obliczam.-l just calculate it.
34 — Porównując te liczby z całkowitym VAT pobranym w ciągu tych samych czterech lat, przedstawionym przez rząd włoski obliczam, że podatek odzyskany w wyniku kontroli wyniósł pomiędzy 0.18% a 0.38% całkowitego podatku pobranego w danym roku, lub 0.3% całkowitego podatku dla okresu czteroletniego.34 — Comparing those figures with those for the total VAT collected in the same four years, as provided by the Italian Government, I calculate that the tax recovered following verifications amounted to between 0.18% and 0.38% of the total collected in a given year, or 0.3% of the total for the four-year period.
Ale zwykle obliczam koszty produkcji.But mostly I calculate production costs... from--
Dany punk widzenia z którego patrzymy w dół, obliczam, że jesteśmy 460 stóp na ziemiąGiven the angle we're looking down from, i calculate we're 460 feet in the air.
Ja wszystko obliczam tak więc niepowodzenie jest niemożliweI shall calculate so that failure is impossible.
I obliczasz.And you calculate.
Jak obliczasz czas, kiedy ludzką śmierć powinno się traktować naukowo a kiedy emocjonalnie?How do you calculate the moment when a person's death becomes scientific rather than emotional?
Masz kule, obliczasz prędkość i O.k.Count the bullets, calculate the speeds, crunch the numbers.
Ten jeden raz oszacowałem, że ratowałem miesiące, jeżeli obliczasz 15 minut golenia na dzień.This one time I estimated that I was saving months, if you calculate 15 minutes of shaving per day.
Jeśli urządzenie podaje jedynie okres, gęstość obliczamy dzięki stałym A i B (patrz pkt 1.3).If the apparatus only gives the period, the density should be calculated using the constants A and B (see 1.3).
Jeżeli dana osoba jest narażona na więcej niż jedno źródło drgań, wtedy obliczamy wartość cząstkowej ekspozycji na drgania, korzystając z wartości przyspieszenia drgań i czasu trwania dla każdego źródła.The overall daily vibration exposure can be calculated from the partial vibration exposure values, using: where A
My zapisujemy, obliczamy, wyciągamy wnioskiWe record, calculate, draw conclusions.
/Potem sprawdzają twoje drzewo genealogiczne /i obliczają przyszły potencjał finansowy.DWIGHT: Then they check your family tree and calculate future earnings potential.
A filtry spamu to filtry Bayesa. Działają w ten sposób, że obliczają prawdopodobieństwo, że dany email to spam, na podstawie wystąpień pewnych słów, takich jak "kredyt", "akcje", "viagra".And spam filters are Bayesian filters,and what they do is they calculate the probabilities that an e-mail is spam given that it has certain words like,uh,"refinance," "stocks," "Viagra."
Co roku państwa członkowskie obliczają bezpośrednie koszty zielonych zbiorów dla różnych metod ręcznych, mechanicznych i chemicznych, dopuszczanych przez nie w związku z art. 12 ust. 1 lit. a) ppkt (iii).Each year Member States shall calculate the direct costs of green harvesting according to the different methods manual, mechanical and chemical that they allow in relation to Article 12(1)(a)(iii).
Codziennie krajowe banki centralne obliczają wymaganą wartość aktywów zabezpieczających, uwzględniając zmiany w wielkości kwoty pozostających do spłaty kredytów, zasady wyceny przedstawione w punkcie 6.5 oraz wymagane redukcje wartości w wycenie.On a daily basis, national central banks calculate the required value of underlying assets taking into account changes in outstanding credit volumes, the valuation principles outlined in Section 6.5 and the required valuation haircuts.
Firmy inwestycyjne, o których mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, oraz firmy, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 lit. c), które świadczą usługi inwestycyjne i prowadzą działalność wymienione w pkt 2) i 4) sekcji A załącznika I do dyrektywy 2004/39/WE, obliczają łączną kwotę ekspozycji na ryzyko jako wyższą z następujących wartości:Investment firms referred to in paragraph 1 of this Article and firms referred to in point (2)(c) of Article 4(1) that provide the investment services and activities listed in points (2) and (4) of Section A of Annex I to Directive 2004/39/EC shall calculate the total risk exposure amount as the higher of the following:
Antykitiera obliczała daty zaćmień słońca, ale nie mam pojęcia co to może obliczać.The antikythera calculated dates of solar eclipses, but I'll be damned if I can figure out what this calculates.
W przypadku użycia konstruowanej wartości normalnej Komisja obliczała koszty poniesione w okresie dochodzenia przy produkcji produktu objętego postępowaniem.Where constructed normal value was used, the Commission calculated the costs involved in producing the product concerned during the IP.
Jeżeli państwa członkowskie stosują inne metody, zapewniają, by łączna wielkość oszczędności energii obliczona za pomocą tych innych metod nie przekraczała wielkości oszczędności energii, która wynikałaby z obliczeń dokonanych przez te państwa członkowskie, gdyby obliczały one oszczędności, jakie zostaną osiągnięte w związku z każdym działaniem indywidualnym w okresie między jego wdrożeniem a dniem 31 grudnia 2020 r. W swoim pierwszym krajowym planie działania na rzecz racjonalizacji zużycia energii zgodnie z załącznikiem XIV do niniejszej dyrektywy państwa członkowskie zamieszczają szczegółowy opis innych metod, których używały, oraz określają przepisy, które zastosowały, by zagwarantować spełnienie tego wiążącego wymogu dotyczącego obliczania; orazWhen using other methods, Member States shall ensure that the total amount of energy savings calculated with these other methods does not exceed the amount of energy savings that would have been the result of their calculation when counting the savings each individual action will achieve between its implementation date and 31 December 2020. Member States shall describe in detail in their first National Energy Efficiency Action Plan according to Annex XIV to this Directive, which other methods they have used and which provisions have been made to ensure this binding calculation requirement; and
Poza tym władze francuskie obliczały tę średnią w stosunku do różnych akcji restrukturyzacji.Moreover, the French authorities calculated this average in relation to differentiated conversion schemes.
Gdy król dżungli szybko obliczał kąt i szybkość swego następnego wielkiego skoku...Swing. As the king of the jungle quickly calculated the angle and velocity of his next big swing...

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'calculate':

None found.
Learning languages?