Konkuruoti (to compete) conjugation

Lithuanian
17 examples
This verb takes on the case: kas?

Conjugation of eiti

Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Present tense
konkuruoju
I compete
konkuruoji
you compete
konkuruoja
he/she competes
konkuruojame
we compete
konkuruojate
you all compete
konkuruoja
they compete
Past tense
konkuravau
I competed
konkuravai
you competed
konkuravo
he/she competed
konkuravome
we competed
konkuravote
you all competed
konkuravo
they competed
Past freq. tense
konkuruodavau
I used to compete
konkuruodavai
you compete
konkuruodavo
he/she used to compete
konkuruodavome
we used to compete
konkuruodavote
you all used to compete
konkuruodavo
they used to compete
Future tense
konkuruosiu
I will compete
konkuruosi
you will compete
konkuruos
he/she will compete
konkuruosime
we will compete
konkuruosite
you all will compete
konkuruos
they will compete
Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Conditional mood
konkuruočiau
I would compete
konkuruotum
you would compete
konkuruotų
he/she would compete
konkuruotume
we would compete
konkuruotute
you all would compete
konkuruotų
they would compete
Imperative mood
-
konkuruok
you compete
-
-
konkuruokite
you all compete
-

Examples of konkuruoti

Example in LithuanianTranslation in English
Jeigu susitariančioji šalis mano, kad kitos susitariančiosios šalies teritorijoje sudarytos sąlygos, visų pirma todėl, kad teikiamos subsidijos, neigiamai veikia sąžiningas ir lygias jos oro vežėjų galimybes konkuruoti, ji gali kitai susitariančiajai šaliai pateikti pastabas.If one Contracting Party finds that conditions exist in the territory of the other Contracting Party, in particular due to subsidy, which would adversely affect the fair and equal opportunity of its air carriers to compete, it may submit observations to the other Contracting Party.
Remiantis Komisijos atliktais išsamiais Prancūzijos–Italijos rinkos tyrimais ir įvertinus trečiųjų šalių pastabas atsiliepiant į Komisijos pranešimą, parengtą pagal Reglamento (EEB) Nr. 3975/87 16 straipsnio 3 dalį, nuspręsta, jog šalių suteiktų atskridimo ir išskridimo laikų pakanka, kad iš vietos į vietą gabenantys vežėjai galėtų veiksmingai konkuruoti su šalimis šiuose maršrutuose.On the basis of the Commission's extensive investigation on the France-Italy market and after having assessed the comments made by third parties in response to the publication of the Commission Notice pursuant to Article 16(3) of Regulation (EEC) No 3975/87, the number of slots that the Parties have accepted to release on each of the affected routes is considered sufficient to allow point-to-point carriers to compete effectively against the Parties on these routes.
Bendrijos pramonė stengiasi kurti stiprų verslą, kuris galėtų konkuruoti su Kinijos eksportuojančiais gamintojais visame pasaulyje.The Community industry is making an effort to build a sound business able to compete with Chinese exporting producers on a world-wide basis.
Kadangi bus laikomasi „nedidelio pelno“ principo ir principo dėl mokesčių – mokesčiai nustatomi taip, kad būtų galima tik konkuruoti su kitomis gabenimo rūšimis, pramonei nauda daugiau suteikiama ne dėl piniginės naudos, o dėl to, kad atsiranda galimybė propileną naudoti lanksčiai ir greitai.Given the low-profit principle and the principle whereby fees are set at a level making it just possible to compete with other modes of transport, the benefit to the industry consists in an increased flexibility and immediate availability of propylene supply, rather than a pecuniary benefit.
Naujasis rinkos dalyvis su veikiančiu subjektu turi konkuruoti savo jėgomis, o ne naudodamasis valstybės pagalba.The new arrival must rely on its own strength alone, and not on public aid, to compete with an existing operator.
Per TL keturi ES gamintojai konkuravo dėl pardavimų ES rinkoje.During the IP, four producers in the EU competed for sales on the EU market.
EDF konkuravo ir toliau konkuruoja ne tik Prancūzijos ir kitų valstybių narių elektros gamybos ir paskirstymo srityse, bet išplėtojo savo veiklą ir kitose energetikos paslaugų teikimo rinkose, kurios yra visiškai liberalizuotos.EDF competed and continues to compete both in France and in other Member States in areas outside its core business of electricity production and distribution, since it has diversified its activities on the markets in services related to energy, which have been entirely liberalised.
importuojamas ir Bendrijos produktas buvo parduodami per panašius arba tuos pačius prekybos tinklus, informacija apie kainas buvo lengvai prieinama pirkėjams, o minėtas produktas ir Bendrijos gamintojų produktas iš esmės konkuravo kaina.the imported product and the Community product were sold via similar or identical sales channels, price information was readily available to buyers and the product concerned and the product of the Community producers competed mainly on price;
svarstomasis ir Bendrijos produktas buvo parduodamas per panašius ar tuos pačius prekybos kanalus, informacija apie kainas buvo lengvai prieinama pirkėjams, o svarstomasis produktas ir Bendrijos gamintojų produktas iš esmės konkuravo kaina;the product concerned and the Community product were sold via similar or identical sales channels, price information was readily available to buyers and the product concerned and the product of the Community producers competed mainly on price;
Bendrijos gamintojai ir Kinijos eksportuotojai dėl pardavimo šioje srityje konkuravo nesant jokiems muitams.The Community producers and the Chinese exporters competed for these sales on the basis as if there was no duty.
Šis posistemis laikui bėgant susidurs su didelės ir sudėtingos geležinkelio telematikos priemonių sąveikos bendruomenės, kurią sudarys šimtai dalyvių (GĮ, IV, ...), kurie konkuruos ir (arba) bendradarbiaus tenkindami rinkos poreikius, augimu ir sąveika.This subsystem will see, over time, the growth and interaction of a large and complex telematic rail interoperability community with hundreds of participating actors (RUs, IMs, etc.), which will compete and/or cooperate in serving the market's needs.
OMV ir ROG tiesiogiai konkuruos su etileno gamintojais kitose vietose palei kombinuotąjį tinklą, tačiau pajėgumų padidėjimas su OMV ir Ruhr Oel yra nedidelis, palyginti su jau esančiais ARG srities pajėgumais, o pagalbos gavėjų užimama rinkos dalis yra maža.OMV and ROG will compete directly with ethylene producers elsewhere in the connected network, but the increase in capacity with OMV and Ruhr Oel is slight compared with existing capacity in the ARG area and the market shares of the beneficiaries are small.
Gavusi pagalbą FSO nebankrutuos ir konkuruos dėl galimybės gaminti automobilius kitų gamybos įmonių, veikiančių šioje geografinėje zonoje, sąskaita.Thanks to the aid, FSO can survive and will compete for such production opportunities at the expense of other production plants located in the area.
Kadangi FSO ateityje konkuruos dėl kitų licencijos sutarčių, Komisija, neatsižvelgdama į šią konkrečią sutartį, turi pagrindo manyti, kad tokie konkurencijos iškraipymai, kaip aprašyta pirmiau, vyks kitų ES įsikūrusių įmonių sąskaita.As FSO will compete for other licence agreements in the future, the Commission can reasonably assume, leaving aside this particular contract, that the kind of distortion just described will take place in the future, at the expense of other plants located in the EU.
Naujuoju tinklu siūlomos paslaugos konkuruos su dabartinėmis tokių kabelinių ir telekomunikacijų įmonių kaip KPN bei UPC siūlomomis paslaugomis.The services offered via the new network will compete with existing offers of cable and telecommunications companies such as KPN and UPC.
Vienas eksportuojantis gamintojas tvirtino, kad Bendrijos pramonės pagrindinė veikla buvo aukščiausios kokybės kategorijų produktų (OCTG), kurie konkuruotų su importu iš Japonijos, Argentinos ir Jungtinių Amerikos Valstijų, gamyba ir pardavimas.One exporting producer claimed that the Community industry was primarily active in the production and sales of high end product categories (OCTGs) which would compete with imports from Japan, Argentina and the United States.
Viena, dėl to, kad valdžios institucijos tam tikriems lošimo namams nustatė mažesnes bilietų kainas, įskaitant įėjimo kainą, šie lošimo namai tampa patrauklesni klientams, ir todėl i) paklausa nukrypsta nuo tendencijos, kuri vyrautų, jeigu lošimo namai konkuruotų tik savo pranašumais, vien pagal individualią siūlomų paslaugų aprėptį ir kokybę, ir ii) kitiems dalykams nesiskiriant, dirbtinai didinamas įleistų klientų skaičius.On the one hand, the setting by regulation of the prices of tickets, including the admission tax, at a lower level for certain casinos, makes them more attractive for customers, thus (i) deviating demand from the pattern that would prevail if casinos would compete only on their own merits based on the individual scope and quality of the services offered and (ii) all other things equal, increasing artificially their level of admissions.

More Lithuanian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

konstruoti
construct

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

krutėti
move
mosuoti
wave
norėtis
want
nulipti
dismount
nusistebėti
be atsonished
nusviesti
toss
skaidyti
divide up
skaitytis
reckon
stipti
die
užpurkšti
spray

Other Lithuanian verbs with the meaning similar to 'compete':

None found.
Learning Lithuanian?

Receive top verbs, tips and our newsletter free!

Languages Interested In