צרך [tsrkh] (to consume) conjugation

Hebrew
49 examples

Conjugation of eiti

אני (ani)/אתה (ata)/הוא (hu)
אני (ani)/את (at)/היא (hi)
אנחנו/anakhnu
אתם/atem
Present tense
צורך
tsṿorekhə
I/you/he (masculine) consume
צורכת
tsṿorekhet
I/you/she (feminine) consume
צורכים
tsṿorəkhiym
we/you all/they (masculine) consume
צורכות
tsṿorəkhṿot
we/you all/they (feminine) consume
אני (ani)
אתה (ata)
את (at)
הוא (hu)
היא (hi)
אנחנו (anakhnu)
אתם (atem)
אתן (aten)
הם (hem)/הן (hen)
Past tense
צרכתי
tsarakhətiy
I consumed
צרכת
tsarakhəta
you (masculine) consumed
צרכת
tsarakhətə
you (feminine) consumed
צרך
tsarakhə
he consumed
צרכה
tsarəkhah
she consumed
צרכנו
tsarakhənṿ
we consumed
צרכתם
tsərakhətem
you all (masculine) consumed
צרכתן
tsərakhəten
you all (feminine) consumed
צרכו
tsarəkhṿ
they consumed
אני (ani)
אתה (ata)
את (at)
הוא (hu)
היא (hi)
אנחנו (anakhnu)
אתם (atem)
אתן (aten)
הם (hem)
הן (hen)
Future tense
אצרוך
’tsrṿkh
I will consume
תצרוך
ttsrṿkh
you (masculine) will consume
תצרכי
titsərəkhiy
you (feminine) will consume
יצרוך
ytsrṿkh
he will consume
תצרוך
ttsrṿkh
she will consume
נצרוך
ntsrṿkh
we will consume
תצרכו
titsərəkhṿ
you all (masculine) will consume
תצרוכנה
ttsrṿkhnh
you all (feminine) will consume
יצרכו
yitsərəkhṿ
they (masculine) will consume
תצרוכנה
ttsrṿkhnh
they (feminine) will consume
Imperative mood
-
צרוך
tsrṿkh
consume!
צרכי
tsirəkhiy
consume!
-
-
-
צרכו
tsirəkhṿ
consume!
צרוכנה
tsrṿkhnh
consume!
-
-

Examples of צרך

Example in HebrewTranslation in English
" לא להישרף, והלהבה לא לצרוך אותך""you shall not be burned, and the flame shall not consume you."
"אלוהים כתב המפורש שם על החרב של מתושלח לגבר ללהניפה היה לצרוך את נשמתו באש.""God wrote the Ineffable Name upon Methuselah's Sword. For man to wield it would consume his soul in fire."
"חברים לא יכולים משכרים לצרוך במידת חברים הפכו בלתי כשירים לשירות"."Members may not consume intoxicants to the extent members become unfit for duty."
,אינך רשאי לצרוך אלכוהול .או כל סם אחר ?You will consume no alcohol nor other intoxicating substances.
,אנחנו בכפר אנחנו רוצים לצרוך מוצרים מקומייםWe're in the country, we'd Iike to consume iocal produce.
,אם אדם בן 55 ששוקל 84 קילו, צרך 10 כוסות ,של ויסקי בשעתיים ,ונראה פיכח לחלוטין לו שליטה מלאה ביכולות שלו .לאIf a 55-year-old man weighing... 185 pounds, having consumed 10 shots of bourbon in two hours, appears to be stone cold sober, does that mean he is, in fact, in full possession of his faculties?
אתה אומר שהגוף צרך באופן חלקי?You say the body was partially consumed?
האבדון צרך אותו כל אחד, ואף אחד מהם פנה. "The Doom consumed it all alike, and neither of them turned."
הוא צרך אותו.He consumed it.
המשתרע מהרי האנדים לחוף המזרחי של ברזיל, יער הגשם הזה הוא ביתם של יותר מ 80,000 מינים רבים מהם שמאנים ומרפאים דתיים צרך במשך אלפי שנים כדרך לעולמות הרוחניות הם אומרים הם מאוכלסים על ידי יצורים אחרים.Stretching from the Andes mountains to the eastern shores of Brazil, this rain forest is home to more than 80,000 species of plants... many of which shamans and religious healers have consumed for thousands of years as a way to access realms
- 400 מיליארד .ליטרים של מים כל שנה ,אבל אם נשווה את הנתון לתעשיית המזון מהחי גידול חיות משק רק בארה"ב לבדה צורך 130 ,טריליון ליטר מים378 billion litres of water is consumed each year in the US. But compared to animal agriculture the US consumes 130 trillion litres of water.
- אני לא צורך אלכוהול.- I don't consume alcohol.
. דרך אגב, אתה אוכל את היוגורט שלי . שמי כתוב עליו בבירור . אני מקווה שתכננת להחזיר לי את הכמות שאתה צורךBy the way, that's my yogurt you're eating My name is clearly marked on the side the container I hope you're planing on replacing however much of it you consume.
.אני המערכת .אני צורך אנושותI am the system. I consume humanity. There is no escape.
.חורבן כדור הארץ .תופת הגיהנום היא מזון בשבילו .מלידה הוא צורך אותה בגפוA damnation on earth. Hell's brimstone his food, consumed from birth, in solitude.
,של אהבה גופנית, כן אבל אהבה לא רק צורכת .את הגוף, אלא גם את הנפשThis, pure and simply, is a love story -- of physical love, yes, but a love that consumes not only the body, but also the soul.
- ג'ון, בכל פעם ששדות ההגנה שלי להגיב, היא צורכת כוח.- John, every time my defence fields react, it consumes power.
- החרב צורכת את נשמתך.- the Sword consumes your soul.
.עכשיו, הרשו לי לשאול אתכם זאת, רבותיי ? איזו דמוגרפיה צורכת הכי הרבה ליקר מאלטNow let me ask you which demographic consumes the most malt liquor?
אבל העיר צורכת 1,100 ,‏טונות של קמח מדי יום עם מנת לחם של 400 ,גרם עבור העובדים .ו-200 גרם לשאר האוכלוסייה כמה זמן נוכל להחזיק ?But the city consumes 1,100 tons of flour alone... and that's at the ration of 400 gm of bread for workers... 200 gm for the rest of the population.
,אבל הם לא חושבים על זה .הם פשוט צורכים .רצינו שיחשבו על זה קצתBut they do not think about it, they just consume. We wanted them to think about it a little.
,אם אתם צורכים 160 קלוריות בשקדים ,בגלל הסיבים בשקדיםIf you consume 160 calories in almonds, because of the fiber in the almonds, the food is not going to get absorbed immediately.
,אנו צורכים מה שאנו רוצים .ומתי שאנו רוציםWe consume what we want, when we want it.
,כאשר אנו צורכים סוכר באופן טבעי ,כלומר, מפירות אנו מקבלים את הסיבים הדרושים כדי .למתן את אותן השפעות השליליות ?When you consume sugar naturally, that is, in fruit, you're getting the fiber that you need to mitigate the negative effects.
,ככול שמדינה מייצרת יותר .התושבים שלה צורכים יותר בשר איך דרישה גדלה בכול העולם יכולה לבוא על סיפוקה ללא משאביםThe more a country develops, the more meat its inhabitants consume. How can growing worldwide demand be satisfied without recourse to concentration camp-style cattle farms?
.את צריכה לבעוט פחות .הרגליים צורכות יותר חמצן מאשר הידייםYou have to kick less. Legs consume more oxygen than arms.
.הן צורכות את הדבר שמזין את זעמן ,למרות שאש קטנה גדלה ברוח קטנה.They do consume the thing that feeds their fury.
.טוב, נביא אותה אל הסיפון החליפות צורכות אנרגיה .בזמן שלובשים אותןAll right, let's bring her on board. The suits consume power while wearing them.
כל האצות המיקרוסקופיות הללו .צורכות פחמן, ומפיקות בתמורה חמצןAll these microalgae consume carbon and produce, in return, oxygen.
.לא גנבתי כלום .לא צרכתי מכרסמיםI-I-I-I-I didn't steal anything. I never consumed any rodents.
.צרכתי 13.5 קילו של סוכר ממזונם .זה בערך חצי קילו ביוםOver the course of my McDiet, I consumed 30 pounds of sugar from their food. That's a pound a day.
? ואוו, כמה סחורה מוברחת צרכתWhoa, how much contraband have you consumed?
אוכלים את האיש נכון, צרכת את גופתו .ושתית מדמו, זו עובדה .יפה, יפה, יפה, יפה .עם זה אנחנו מתמודדיםCorrect, you consumed his corpse and you drank his blood; that's a part of... Good, good, good, good. This is what we're dealing with.
האם צרכת אלכוהול ...לא.Have you consumed alcohol?
צרכת לפני הלילה המדובר .אני לא יודעת- ?And more importantly,how much cocaine had you consumed prior to that night?
.אמא צרכה אותם .היא הייתה מטורפתMother was consumed by them. She was insane.
יש להסתיר את זה ממך והאמא שלך צרכה אותו.Having to hide that from you and your mother consumed him.
עכשיו, הלחץ חיישןעלהמדפים שולחת הודעה למחשב ואומר לי המוצר שלה כבר צרכה אבל כפי שכולנו יודעים, יכולים להיות פרוצים מחשבים.Now, the pressure sensor on the shelves sends a message to the computer telling its product has been consumed.
.לא צרכנו רק אלכוהולIt was not just alcohol that we consumed.
[קול מעוות] פראים אלה צרכו הבשר של הבת שלי כדי לזכות בכוחה,Those savages consumed the flesh of my daughter to gain her strength, so I am going to consume you.
אז אתה מסיקגופים של אדם אחר כדי להחליף רקמות משלך כפי שהם צרכו ? על ידי זה ...So you harvest the bodies of other beings to replace your own tissues as they're consumed by this phage?
אחרי שהם צרכו כל משאב טבעי, הם ממשיכים הלאה.After they've consumed every natural resource, they move on.
הבידוד יקרוס ,בקצב הצריכה המואץ שלהם ובהתחשב בכמות הטונגסטן ,שהם כבר צרכוAt their accelerated rate of consumption, and the amount of tungsten they've already consumed,
מפרשן במשקל מאה קילוגרם יצרוך ,בחייו 1,000 קילוגרם של מקרל אשר בעצמם צרכו 10,000 ,קילוגרם של זואופלנקטון אשר הם בעצמם ליחכו .‏100,000 קילוגרם של ערבה ימיתA 100-kilo sailfish will consume in its lifetime 1,000 kilos of mackerel, who themselves have consumed 10,000 kilos of zooplankton, who themselves have grazed on 100,000 kilos of marine prairie.
אחרת, המרדף שלנו זה יצרוך אותנו לגמרי.Otherwise, our pursuit of it will consume us entirely.
אני יכול למחוץ אותך לפני העיניים של הבן שלך, אז אני יצרוך את שניכם.I can crush you before the eyes of your son, then I will consume you both.
הזעם של הפינגווין יצרוך לשיקול דעתו, השאיר אותו עם תשוקה שאינה יודעת שובע לנקמה.Penguin's rage will consume his better judgment, leaving him with an insatiable craving for revenge.
מפרשן במשקל מאה קילוגרם יצרוך ,בחייו 1,000 קילוגרם של מקרל אשר בעצמם צרכו 10,000 ,קילוגרם של זואופלנקטון אשר הם בעצמם ליחכו .‏100,000 קילוגרם של ערבה ימיתA 100-kilo sailfish will consume in its lifetime 1,000 kilos of mackerel, who themselves have consumed 10,000 kilos of zooplankton, who themselves have grazed on 100,000 kilos of marine prairie.
.בוקר טוב, צרכנים קניון ספרינגפילד פתוח .עכשיו בשביל צרכי הבזבוז שלכםGood morning, consumers. The Springfield Mall is now open for your spending needs.

More Hebrew verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

דרך
step on
משך
pull
צלע
limp
צמח
do
צפה
watch
צרח
scream
שפך
spill

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

חולל
dance
לקה
be hit
מוקש
be mined
פקח
do
צרח
scream
קבע
determine
קיים
bring into existence
קרה
happen
רקד
dance
רשם
inscribe

Other Hebrew verbs with the meaning similar to 'consume':

None found.
Learning languages?