Xtara (to buy) conjugation

Maltese
20 examples

Conjugation of eiti

int(i)
intom
Imperative mood
ixtri
buy!
ixtru
buy!
jien(a)
int(i)
hu(wa)
hi(ja)
aħna
intom
huma
Imperfect tense
nixtri
I am buying
tixtri
you are buying
jixtri
he is buying
tixtri
she is buying
nixtru
we are buying
tixtru
you all are buying
jixtru
they are buying
Perfect tense
xtrajt
I have bought
xtrajt
you have bought
xtara
he has bought
xtrat
she has bought
xtrajna
we have bought
xtrajtu
you all have bought
xtraw
they have bought

Examples of xtara

Example in MalteseTranslation in English
Artiklu f’Ouest France tat- 8 ta’ Lulju 2004 kien indika, pereżempju: “ElcoBrandt, il-grupp Franċiż tal-apparat domestiku, fl-2005 se jagħlaq il-fabbrika tiegħu ta’ Lesquin (fit-Tramuntana), li hija speċjalizzata fil-fabbrikazzjoni tal-friżers, għax din ‘mhux qiegħda tagħmel qligħ aktar’. Sentejn ilu Elco kien xtara l-istabbiliment minn Brandt. Is-600 impjegat kienu aċċettaw pjan soċjali li kien jipprevedi ż-żamma ta’ 150 post tax-xogħol, li issa tneħħew. ” B’mod aktar preċiż, persuni mid-direttorat ta’ Brandt indikaw fil-gazzetta “Les Echos”, f’artiklu li ġie ppubblikat fis- 7 ta’ Lulju 2004, li “[m]inkejja l-isforzi kbar ta’ kompetizzjoni, ix-xiri ta’ 35 % tal-komponenti miċ-Ċina jew it-titjib tal-kwalità u l-produttività, it-tnaqqis tal-ispejjeż tas-suq għaġġel aktar minna” u li ż- “żamma ta’ attività ta’ produzzjoni ta’ chest freezers ma tagħmilx aktar sens ekonomikament fi ħdan il-grupp ElcoBrandt. Fil-fatt, kull darba li nbigħu wieħed minn dawn il-prodotti nkunu qegħdin nagħmlu telf ta’ 25 %.”An article in Ouest France dated 8 July 2004 stated, for example, that ‘In 2005, ElcoBrandt, the French domestic appliance group, will close its freezer manufacturing plant in Lesquin (Nord) because it is “no longer profitable”. Elco took over the plant from Brandt two years ago. The 600 employees agreed to a redundancy programme under which 150 jobs were to be maintained, but they have now been lost. ’ More specifically, in an article published in Les Échos on 7 July 2004, Brandt executives were quoted as saying that ‘Despite a major drive to boost competitiveness, consisting in buying 35 % of components from China and improving quality and productivity, the fall in market prices has outpaced us’ and that ‘Maintaining a chest freezer production activity no longer makes economic sense within the ElcoBrandt group. Each time we sell one of those products, we now make a loss of 25 %.’
Għalhekk, l-iskont addizzjonali ta’ 20% jrid ikun marbut mal-fatt li x-xerrej, jiġifieri l-muniċipalità, xtara wkoll żoni oħrajn.Thus, the additional discount of 20 % must be linked to the fact that the buyer, the municipality, in addition also bought other areas.
Jekk l-Istat tal-Pajjiżi l-Baxxi ħallas iżżejjed meta xtara lil ABN AMRO N, il-Miżura Z kienet ekwivalenti għal għajnuna mill-Istat li għenet fir-rikapitalizzazzjoni ta’ FBN.If the Dutch State overpaid when buying ABN AMRO N, Measure Z was equivalent to State aid helping to recapitalise FBN.
L-awtoritajiet tal-Islanda spjegaw li x-xiri mill-ġdid tal-assi mingħand Sementsverksmiðjan hf. kien parti minn proċedura ta’ ristrutturar: “L-Istat xtara mingħand il-Kumpanija l-assi kollha li ma kinux elementari għall-produzzjoni u l-operat, biex inaqqas in-nefqa relatata mal-operat tal-kumpanija u biex l-operat tal-Kumpanija jsir vijabbli.”The Icelandic authorities explained that the repurchase of assets from Sementsverksmiðjan hf. took place as part of a restructuring: ‘The State would buy from the Company all assets that were not elemental to the production and operation, to lessen the operational costs and make the operation of the Company viable.’
Dan l-approċċ jagħti sinjali ta’ dħul effiċjenti fis-suq għad-deċiżjonijiet dwar “ibni” jew “ixtri”, u jevita r-riskju ta’ rkupru żejjed tal-kostijiet għal infrastruttura ċivili storika li tista’ terġa’ tintuża.This approach sends efficient market entry signals for build or buy decisions and avoids the risk of a cost over-recovery for reusable legacy civil infrastructure.
Metodoloġija tal-ikkostjar li tagħti sinjal ċar ta’ “ibni-jew-ixtri” toħloq bilanċ xieraq bejn li jkunu żgurati dħul effiċjenti u inċentivi biżżejjed għall-investiment, u b’mod partikolari t-tifrix ta’ netwerks tal-NGA biex b’hekk iwasslu servizzi broadband ġodda, aktar veloċi u ta’ kwalità aħjar.A costing methodology that provides the appropriate ‘build-or-buy’ signal strikes an appropriate balance between ensuring efficient entry and sufficient incentives to invest and, in particular, to deploy NGA networks and hence deliver new, faster and better-quality broadband services.
Fi kliem ieħor, la l-offerta li għamel il-BIC fl-20 ta’ Lulju tal-2011 u lanqas il-Ftehim Qafas ma jispeċifikaw b’mod ċar x’qed jixtri l-BIC, iżda t-tnejn li huma jiffissaw prezz preċiż għalih.In other words, neither the BIC offer of 20 July 2011 nor the Framework Agreement clearly specify what BIC is buying, but both fix a precise price for it.
Utenti ieħor, li jixtri l-prodott simili esklussivament mill-industrija Komunitarja, tenna l-appoġġ tiegħu għall-impożizzjoni tal-miżuri.One other user, who is buying the like product exclusively from the Community industry, reiterated its support for the imposition of measures.
Dan ir-rekwiżit għandu jiġi kkumplimentat billi jiġi żgurat li l-investituri jkunu fehmu sewwa r-riskji sottostanti u lkaratteristiċi strutturali kumplessi ta » dak li jkunu qed jixtru .This requirement should be complemented by ensuring that investors have a thorough understanding of the underlying risks and the complex structural features of what they are buying .
Il-klijenti tal-faħam bituminuż fir-Repubblika Ċeka qegħdin jixtru l-faħam mingħand OKD, jew mingħand kumpaniji Pollakki fi kwantitajiet limitati.The customers of bituminous coal in the Czech Republic are buying coal from OKD or, in limited quantities, from Polish companies.
Il-proposta għandha l-għan li ttejjeb it-trasparenza fis-suq u li tgħin lill-konsumaturi jagħrfu preċiżament dak li jkunu qegħdin jixtru.The proposal aims to improve the transparency on the market and to help consumers to recognise precisely what they are buying.
Dawn jinkludu kull prodott mill- ħxejjex jew mediċini oħra li tkun xtrajt mingħajr riċetta tat- tabibThis includes any herbal products or medicines you have bought without a prescription
Din hi r- raġuni għaliex int għandek tgħid lit- tabib tiegħek jekk int qiegħed tieħu xi mediċini, inklużi dawk li xtrajt int stess mingħajr riċetta tat- tabib jew prodotti tal- ħxejjex, iżda hu partikolarment importanti li ssemmi dawn:This is why you should tell your doctor if you are taking any medicines, including those you have bought yourself or herbal products, but it is especially important to mention these:
Għid lit- tabib tiegħek dwar il- mediċini kollha li qed tieħu, inklużi dawk li xtrajt mingħajr riċetta (bħalma dawk minn spiżerija jew minn xi ħanut ieħor).Tell your doctor about all medicines that you are taking, including those you have bought without a prescription (such as from a Pharmacy or other shop).
Huwa importanti li tgħid lit- tabib bil- mediċini kollha li tkun qed tieħu inklużi dawk li tkun xtrajt int stess.It is important that you tell your doctor about all the medicines you are taking including those you have bought yourself.
Huwa importanti li tgħid lit- tabib tiegħek bil- mediċini kollha li qed tieħu inklużi dawk li tkun xtrajt int stess.Taking other medicines It is important that you tell your doctor about all the medicines you are taking including those you have bought yourself.
Il-parti terza li tkun xtrat l-ordni ta’ ħlas f'każ ta’ dollaru b'saħħtu għandha tirċievi somma meħuda mill-kont bankarju tal-Istat Franċiż, li jirriskja jew li ma jiġix rimborżat jew li ma jiġix rimborżat kompletament mill-fornitur inadempjenti.A third party who has bought the promise of payment in the event of a strong dollar will receive a payment from the bank account of the French State, which runs the risk of not being reimbursed at all or of not being reimbursed in full by the defaulting supplier.
Iżda dan mhuwiex il-każ, għax ID li jappartjenu b’mod konġunt lil kumpaniji li mhumiex KKR jistgħu biss jittrasferixxu t-telf tagħhom jekk il-kumpanija li mhijiex KKR tkun xtrat il-parteċipazzjoni minn KKR taħt il-kundizzjonijiet deskritti fil-premessa 21.But this is not the case, as TEs co-owned by non-VCCs can only carry over their losses if the non-VCC has bought its participation from a VCC under the conditions described in recital 21.
Ir-ragruppament: sitwazzjonijiet fejn operaturi b’saħħithom tal-medja jkunu xtraw id-drittijiet awdjoviżivi kollha għall-aqwa sport grupp sabiex jiżguraw lesklużività fuq il-pjattaformi kollha bl-ebda skop ta’ esplojtazzjoni jew ta’ sotto-liċenzjar taddrittijiet tat-3G.Bundling: situations where powerful media operators have bought all audiovisual rights to premium sports in a bundle in order to secure exclusivity over all platforms with no view to exploiting or sublicensing 3G rights.
Ħafna banek xtraw lura d-debitu subordinat tagħhom għal skont sinifikanti matul il-kriżi finanzjarja kurrenti (l-hekk imsejħa “ġestjoni tar-responsabbiltajiet”), u b’hekk setgħu joħolqu kapital tal-Livell 1 ewlieni proporzjonali għall-iskont.Several banks have bought back their own subordinated debt at a significant discount during the current financial crisis (so-called ‘liabilities management’), thereby being able to create core Tier 1 proportionate to the discount.

More Maltese verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

xtaq
desire
żar
visit
qabeż
jump
wasal
arrive
niek
fuck
tilef
lose
gidem
bite
għamel
do
għażel
choose
sab
find

Other Maltese verbs with the meaning similar to 'buy':

None found.
Learning languages?