Почитува (to respect) conjugation

Macedonian
44 examples

Conjugation of eiti

јас
ти
т(ој/аа/оа)
ние
вие
тие
Present tense
почитувам
I respect
почитуваш
you respect
почитува
he/she/it respects
почитуваме
we respect
почитувате
you all respect
почитуваат
they respect
Future tense
ќе почитувам
I will respect
ќе почитуваш
you will respect
ќе почитува
he/she/it will respect
ќе почитуваме
we will respect
ќе почитувате
you all will respect
ќе почитуваат
they will respect
јас
јас
ти
ти
тој
таа
тоа
ние
вие
тие
Conditional mood
би почитувал
I (masculine) would have respected
би почитувала
I (feminine) would have respected
би почитувал
you (masculine) would have respected
би почитувала
you (feminine) would have respected
би почитувал
he would have respected
би почитувала
she would have respected
би почитувало
it would have respected
би почитувале
we would have respected
би почитувале
you all would have respected
би почитувале
they would have respected
Past perfect tense
сум почитувал
I (masculine) have respected
сум почитувала
I (feminine) have respected
си почитувал
you (masculine) have respected
си почитувала
you (feminine) have respected
е почитувал
he has respected
е почитувала
she has respected
е почитувало
it has respected
сме почитувале
we have respected
сте почитувале
you all have respected
сум почитувале
they have respected
јас
ти
т(ој/аа/оа)
ние
вие
тие
Past impf. tense
почитував
I was respecting
почитуваше
you were respecting
почитуваше
he/she/it was respecting
почитувавме
we were respecting
почитувавте
you all were respecting
почитуваа
they were respecting
јас
јас
ти
ти
тој
таа
тоа
ние
вие
тие
Past pluperfect tense
бев почитувал
I (masculine) had respected
бев почитувала
I (feminine) had respected
беше почитувал
you (masculine) had respected
беше почитувала
you (feminine) had respected
беше почитувал
he had respected
беше почитувала
she had respected
беше почитувало
it had respected
бевме почитувале
we had respected
бевте почитувале
you all had respected
беа почитувале
they had respected
јас
ти
т(ој/аа/оа)
ние
вие
тие
Future perfect tense
ќе почитував
I will have respected
ќе почитуваше
you will have respected
ќе почитуваше
he/she/it will have respected
ќе почитувавме
we will have respected
ќе почитувавте
you all will have respected
ќе почитуваа
they will have respected
Past aorist tense
Imperative tense
-
почитувај
you respect
-
-
почитувајте
you all respect
-
јас
јас
ти
ти
тој
таа
тоа
ние
вие
тие
Future reported tense
ќе сум почитувал
I (masculine) will respect
ќе сум почитувала
I (feminine) will respect
ќе си почитувал
you (masculine) will respect
ќе си почитувала
you (feminine) will respect
ќе е почитувал
he will respect
ќе е почитувала
she will respect
ќе е почитувало
it will respect
ќе сме почитувале
we will respect
ќе сте почитувале
you all will respect
ќе сум почитувале
they will respect
adjectival participle
adverbial participle
verbal noun
imperfective participle (masculine)
imperfective participle (feminine)
imperfective participle (neuter)
imperfective participle (plural)
aorist participle (masculine)
aorist participle (feminine)
aorist participle (neuter)
aorist participle (plural)
Other
почитуван
respecting
почитувајќи
respecting
почитување
respecting
почитувал
respecting
почитувала
respecting
почитувало
respecting
почитувале
respecting
respected
respected
respected
respected

Examples of почитува

Example in MacedonianTranslation in English
Без двоумење, таа одговара дека смета дека треба повеќе да се почитува законот.She replies without hesitation, she believes there needs to be more respect for the law.
При донесувањето на одлуките службеникот треба да ја почитува праведната рамнотежа меѓу интересите на приватните лица и интересот на општата јавност.When taking decisions, the official shall respect the fair balance between the interests of private persons and the general public interest.
На Србија ѝ треба политика која ги почитува човековите права, а не политика за која еден мост* е поважен од еден човечки живот.Serbia needs the politics of respect for human rights, not the politics that makes that one bridge* more important than one human life.
На 5-ти јануари, Комисијата за заштита на новинари (Committee to Protect Journalists - CPJ) ги осуди мавританските власти за задржување во затвор на Улд Дахах по рокот на неговото ослободување и Арапската мрежа за информирање за човековите права (ANHRI) апелира кај Мавританската влада да го почитува законот.On January 5, the Committee to Protect Journalists (CPJ) condemned the Mauritanian authorities for holding Ould Dahah past his release date, and the Arabic Network for Human Rights Information (ANHRI) called on the Mauritanian government to respect the law.
Ако не ги злоупотребувате законите на државата, без разлика колку и да чувствувате дека се неправедни, се однесувате како граѓанин кој почитува, без да нанесете штета на некого, тогаш од што друго треба да се плашите?If you do not violate the country’s laws, no matter how unjust you feel they are, behave like a respectable citizen, and neither defame nor cause harm to others, then what is there to fear?
За мене е обврска да ги почитувам сите лица без дискриминација, треба ли да бидам еден од мачителите?It's a duty for me to respect all individuals without discrimination, should I be one of the torturers?
Ја почитувам нивната одлука.I respect the decision they have made.
Додека повеќето не можеа да се согласат со Фоуда: @DrZee01: @Јосри Фоуда Добро кажано, не можеме да се согласиме. @Neofluxs: @Јосри Фоуда Ве почитувам многу. Вие сте професионален новинар во време кога тоа е реткост. Господ да те благослови:)While others couldn't agree more with Fouda @DrZee01: @YosriFouda Well said , couldn't agree more. @Neofluxs: @YosriFouda I respect you alot.you're a professional Journalist in a time where this is rare.God bless you :)
Она што сакам да го постигнам е да ја почитувам и ценам слободата на мислење на децата кога и да посакаат да одлучат сами за нешто или да научат нешто сами.All I want to achieve is to respect and treasure the children’s freedom of thought whenever they want to decide on their own and create learning on their own.
Видов еден пријател, еден од политичките активисти кој што го почитувам најмногу во Либан, како го удираат во лице.I saw a friend, one of the political activists I respect most in Lebanon, being punched in the face.
На крајот, мораш да го почитуваш тоа што децата го избрале.Finally, you have to respect what children choose.
Не ги почитуваш моите граници.- And dig this crazy scene - You're not respecting my boundaries.
Немора да не почитуваш, но ќе мора да ни дозволиш да те заштитиме.You don't have to respect me, but you will let us protect you.
Уште не те ни доправив, а веќе не го почитуваш твојот татко!I haven't even finished making you... ...and already you're being disrespectful to your father!
Дали ја почитуваш мојата проценка?Will, do you respect my judgment?
Тоа е нашата историја, треба да ја почитуваме.This is our history, it should be respected.
Фларес исто така разјасни дека тие го критикуваат него поради тоа што го почитуваат. @andreasfares: @Јосри Фоуда Ве почитуваме.Fares also clarified that they are criticizing him mainly because they respect him. @andreasfares: @YosriFouda We respect you.
Тој е Sikh а јас муслиманка.Но, ние сме пријатели.Иако имаме разлики, ги споделуваме нашите мислења и верувања, ги прифаќаме и почитуваме нашите различни идентитети. #Myfriend #Friendship_has_no_boundariesHe is a Sikh and I'm a Muslim. But we are friends. Although we have diversities,we share our own opinions and beliefs, we accept and respect our different identities. #Myfriend #Friendship_has_no_boundaries
Сега е наша задача да останеме обединети, да одржуваме дисциплина и да се почитуваме меѓусебно за да можеме успешно и мирно да изградиме подобра иднина за нашата земја и нашиот народ.Now it's our duty to be united, uphold discipline and be respectful towards each other so that we can successfully and peacefully build a better future for our country and its people.
Мианфин Конгшиај од Креативната младинска група од јужен Тајланд напомена за тоа како ние треба да го почитуваме изборот на нашите деца.Mueanfun Kongchuai from Creative Youth Group of Southern Thailand mentioned how we should respect the choices of kids.
Јас јасно и кажав на владата на САД дека ќе го потпишеме договорот само ако вие го почитувате централното владеење на Авганистан.I clearly told the US government that we will only sign the agreement with you if you respect the central government of Afghanistan.
Ние целосно ја почитуваме желбата на Карим и затоа ве замолуваме, ако сте новинар или блогер, исто така, да ја почитувате желбата на Карим, додека не одлучи да зборува.We totally respect Kareem’s wish, and that’s why we ask you, if you’re a journalist or a blogger, to respect Kareem’s wish too, until he chooses when to speak up.
Вие млади копуци треба да научите да почитувате човек како мене!You young punks have to learn to respect a man like me!
Потоа го запознаваш, се почитувате еден со друг, и на крај на филмот, станувате пријатели.Then you get to know him, you come to respect each other, and at the end of the picture, you're friends.
Се финансираат нови капацитети за цврст отпад и отпадни води кои целосно ги почитуваат релевантните стандарди на ЕУ за животна средина.Here new facilities are being financed for solid waste and waste water that fully respect relevant EU environmental standards.
Болестите не почитуваат границиDiseases don’t respect borders
На 6-ти септември 2001 година, Европскиот парламент донесе резолуција со којашто се одобрува Кодексот за добро административно однесување што треба да го почитуваат институциите и телата на Европската унија, нивните администрации и нивните службеници во односите со јавноста.On 6 September 2001, the European Parliament adopted a resolution approving a Code of Good Administrative Behaviour which European Union institutions and bodies, their administrations and their officials should respect in their relations with the public.
Во односите со јавноста, институциите и нивните службеници ќе ги почитуваат принципите што се утврдени во Кодексот за добро административно однесување (понатаму во текстот - Кодексот).In their relations with the public, the Institutions and their officials shall respect the principles which are laid down in this Code of good administrative behaviour, herea er referred to as “the Code”.
Во случаите кога станува збор за права или за интереси на поединци, службеникот треба да обезбеди дека во секоја фаза од постапката на донесување на одлуката ќе се почитуваат правата на одбрана.In cases where the rights or interests of individuals are involved, the official shall ensure that, at every stage in the decision making procedure, the rights of defence are respected.
Затоа почитувај го.So give respect and honor to him.
Тогаш почитувај го и мојот интелект.Then respect my deductive reasoning.
- Те молам почитувај го тоа.-Please respect that.
Затоа почитувај го. И ќе ти биде возвратено.So give respect and honor to him, and it will be returned to you.
Тогаш почитувај го.They respect him.
Еј, почитувајте го тоа што се бара од вас, ајде.Hey, hey, respect the perimeter, kids. Come on. Respect--
Запознајте го и почитувајте го непријателот.Know and respect your enemy.
Затоа почитувајте го океанот, бидете внимателни.So respect the ocean. Stay alert.
Ниту еден почитуван маж во Ајова не оди никаде без пиво.No self-respecting man in Iowa goes anywhere without beer.
Тие состаноци се прилика за разго-вори за работите од заеднички интерес и за полесна размена на информации и практична соработка, почитувајќи ја независноста и уставните овластувања на секоја институција.These meetings provide the opportunity to discuss matters ofcommon interest and facilitate exchanges of information and practical cooperation, whilst respecting the independenceand constitutional mandates of each institution.
– правото на секое лице да има пристап до своето досие, почитувајќи ги легитимните интереси на доверливост и на професионална и деловна тајна;– the right of every person to have access to his or her le, while respecting the legitimate interests of confidentiality and of professional and business secrecy;
Мојата 12 годишна ќерка ќе биде среќна да го чуе тоа бидејќи таа ми кажуваше дека грижата за животните треба да биде вклучена во наставната програма на сите училишта за децата да растат почитувајќи ги животните.My 12 year old will be happy to hear that because she has been telling me that Animal Welfare should be included in every school’s curriculum so children will grow up respecting animals.
Блогерите се сеќаваа на него со години наназад постирајќи и ре- постирајќи ги неговите поеми и песни, восхитувајќи му се на неговиот талент како и неконфортмизмот, почитувајќи ја неговата желба за слобода на изразувањето и активна цивилна позиција.Bloggers remembered him years after posting and re-posting his poems and songs, admiring his talent as well as non-conformism, respecting his thirst for freedom of expression and active civil position.
Демократија значи владеење на мнозинството, но и почитување на правата на малцинствата.Democracy means the rules of majority but with respecting the rights of minorities.
Во однос на форумот, Граниер потврдува дека „секој ден има се поголемо чувство на свесност“ во врска со сегашната ситуација во Венецуела, што го „зголемува нивото на свест во глобални рамки“ и свртува внимание на фактот дека почитување на човековите права во неговата земја ќе биде основно за гарантирање на добросостојбата на сите Венецуелци, како дополнување кон обезбедување на иселениците да се вратат во нивната земја.With regards to the forum, Granier affirmed that "every day there is a greater sense of consciousness" about the current situation in Venezuela, which "increases the level of consciousness on a global level," and brought attention to the fact that respecting human rights in his country will be fundamental to guaranteeing the well-being of all Venezuelans, in addition to securing diaspora's return to their land.

More Macedonian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

посетува
visit
починува
rest

Similar but longer

Not found
We have none.

Other Macedonian verbs with the meaning similar to 'respect':

None found.
Learning languages?