Одбива (to refuse) conjugation

Macedonian
33 examples
This verb can also mean the following: reject

Conjugation of eiti

јас
ти
т(ој/аа/оа)
ние
вие
тие
Present tense
одбивам
I refuse
одбиваш
you refuse
одбива
he/she/it refuses
одбиваме
we refuse
одбивате
you all refuse
одбиваат
they refuse
Future tense
ќе одбивам
I will refuse
ќе одбиваш
you will refuse
ќе одбива
he/she/it will refuse
ќе одбиваме
we will refuse
ќе одбивате
you all will refuse
ќе одбиваат
they will refuse
јас
јас
ти
ти
тој
таа
тоа
ние
вие
тие
Conditional mood
би одбивал
I (masculine) would have refused
би одбивала
I (feminine) would have refused
би одбивал
you (masculine) would have refused
би одбивала
you (feminine) would have refused
би одбивал
he would have refused
би одбивала
she would have refused
би одбивало
it would have refused
би одбивале
we would have refused
би одбивале
you all would have refused
би одбивале
they would have refused
Past perfect tense
сум одбивал
I (masculine) have refused
сум одбивала
I (feminine) have refused
си одбивал
you (masculine) have refused
си одбивала
you (feminine) have refused
е одбивал
he has refused
е одбивала
she has refused
е одбивало
it has refused
сме одбивале
we have refused
сте одбивале
you all have refused
сум одбивале
they have refused
јас
ти
т(ој/аа/оа)
ние
вие
тие
Past impf. tense
одбивав
I was refusing
одбиваше
you were refusing
одбиваше
he/she/it was refusing
одбивавме
we were refusing
одбивавте
you all were refusing
одбиваа
they were refusing
јас
јас
ти
ти
тој
таа
тоа
ние
вие
тие
Past pluperfect tense
бев одбивал
I (masculine) had refused
бев одбивала
I (feminine) had refused
беше одбивал
you (masculine) had refused
беше одбивала
you (feminine) had refused
беше одбивал
he had refused
беше одбивала
she had refused
беше одбивало
it had refused
бевме одбивале
we had refused
бевте одбивале
you all had refused
беа одбивале
they had refused
јас
ти
т(ој/аа/оа)
ние
вие
тие
Future perfect tense
ќе одбивав
I will have refused
ќе одбиваше
you will have refused
ќе одбиваше
he/she/it will have refused
ќе одбивавме
we will have refused
ќе одбивавте
you all will have refused
ќе одбиваа
they will have refused
Past aorist tense
Imperative tense
-
одбивај
you refuse
-
-
одбивајте
you all refuse
-
јас
јас
ти
ти
тој
таа
тоа
ние
вие
тие
Future reported tense
ќе сум одбивал
I (masculine) will refuse
ќе сум одбивала
I (feminine) will refuse
ќе си одбивал
you (masculine) will refuse
ќе си одбивала
you (feminine) will refuse
ќе е одбивал
he will refuse
ќе е одбивала
she will refuse
ќе е одбивало
it will refuse
ќе сме одбивале
we will refuse
ќе сте одбивале
you all will refuse
ќе сум одбивале
they will refuse
adjectival participle
adverbial participle
verbal noun
imperfective participle (masculine)
imperfective participle (feminine)
imperfective participle (neuter)
imperfective participle (plural)
aorist participle (masculine)
aorist participle (feminine)
aorist participle (neuter)
aorist participle (plural)
Other
одбиван
refusing
одбивајќи
refusing
одбивање
refusing
одбивал
refusing
одбивала
refusing
одбивало
refusing
одбивале
refusing
refused
refused
refused
refused

Examples of одбива

Example in MacedonianTranslation in English
Шоуто завршува кога испитувачот одбива да продолжи ("бунтува") или два пати го испраќа крајниот удар од 460 волти ("почитува").The show ends when the questioner refuses to go further ("rebels") or sends twice the ultimate shock of 460V ("obeys").
Светот одбива да го памети Гото по тоа што ИД му го направиле.The world refuses to remember Goto for what IS had done to him.
Александар Жаров, раководител на Roscomnadzor, изјави за новинарите дека Твитер „континуирано одбива да испочитува барањата на руските закони, вклучувајќи ги и оние кои се однесуваат на борбата против тероризмот“, и рече дека позицијата која ја зазема Твитер поттикнала „легитимни“ прашања за компанија која оперира во границите на Русија.Alexandr Zharov, head of Roscomnadzor, told journalists that Twitter "has consistently refused to adhere to the demands of Russian legislation, including those aimed at combatting extremism," and said Twitter's position caused "legitimate" questions for a company operating inside Russia.
На интернет се појавија повици за остава на министерот, но засега тој одбива да поднесе оставка.Calls on the minister to resign spread on the internet, but for the time being he refuses to tender his resignation.
Сето тоа се случи минатата година, но денес Фатима одбива да оди на училиште без да си ја покрие главата, и исто така почнува да плаче ако некој и рече да ја извади марамата.That was all last year but today Fatima refuses to go to school without her head cover and would also cry if someone asked her to remove it.
Причината заради која одбивам да го прифатам егзистенцијализмот... како само уште една француска мода или историски куриозитет... е тоа што мислам дека има нешто многу битно да ни понуди за новиот век.[Man] The reason why I refuse to take existentialism... asjust another French fashion or historical curiosity... is that I think it has something very important to offer us for the new century.
Ништо не одбивам.I will not refuse, Lara.
-Се жалиш дека одбивам да го видам животот. Под ужасите на животот. А сепак одбиваш да ги видиш нештата од моја перспектива.You complain that I refuse to see life on life's terms… yet you continuously refuse to see things from my perspective. –You shut out what you're afraid of. –I'm not afraid.
Со почит одбивам, господине.I respectfully refuse, sir.
Немој да одбиваш.You do not refuse.
Ја одбиваш мојата наредба?You refuse my order?
Ако одбиваш да се забавуваш со мене, јас самата ќе се забавувам.If you refuse to have a nice time with me,
Прв пат те замолувам за нешто а ти ме одбиваш?It's the first time I ask you for something, and you refuse me?
Ако го одбиваш моето едноставно барање, ќе умрат.If you refuse my simple request, they die.
Значи да им кажеме на сите дека одбиваме да не малтретираат?Good, so we'll just tell everyone that we refuse to be bullied?
Под вакви услови одбиваме да работиме.We refuse to work any longer under these conditions.
Нашиот храм е во опасност, не можеме повеќе да ги одбиваме.For the sake of our religion, we can't refuse them.
Зошто не му кажете дека одбивате?Why don't you just tell him that you refuse?
Тоа е разбирливо, но за жал кога Албанците одбиваат да гласаат во српската политика, тоа им дава сила на екстремистите од двете страни.That’s understandable but unfortunate; when the Albanians refuse to vote in Serbian politics, it lends strength to extremists on both sides.
Крајно не американски е што сè уште одбиваат да ја пренесуваат.It is downright un-American to still refuse to carry it.
Tие редовно одбиваат да наплатат, иако јас инсистирам, тие се смеат на шегите на мојот син, а тоа е токму тоа што му треба на моето дете… Ако сум сама, тие скоро секогаш почнуваат да флертуваат, но пристојно, и јас научив да ги одвратам со правење шеги на нивна сметка, и понекогаш објаснувам многу љубезно дека сум во расположение и дека не е добро да се разговара во такво расположение – и тие ме оставаат на мира.They regularly refuse to take the money, even though I insist, they laugh at my son's jokes, and this is exactly what my kid needs... If I'm on my own, they almost always begin to flirt, but decently, and I've learned to deter them by making jokes about them, and sometimes I explain very politely that I'm in a mood and that it's not good to have conversations in such a mood - and they leave me alone.
(…) тие одбиваат да го прифатат исламот како религија: «(…) Исламот не е религија како што е христијанството, или хиндуизам, тоа е религија-закон-култура-цивилизација што е внатрешно суштинска (…)».(…) they refuse to recognize Islam as a religion: «(…) Islam isn't a religion like Catholicism, Judaism, or Hinduism, it is a religion-law-culture-civilization that is intrinsically fundamentalist (…)».
Тројца невработени архитекти кои се соочуваат со ненадејна економска деструкција одбиваат да го напуштат градот и решија да отворат невообичаена агенција за пешачки тури во Порто, поголемата слика, добро и лошо: архитектура, историја, политика, урбанизам, храна и озборувања.Three out of work architects facing sudden economic destruction refuse leaving town and decide to open an unlikely walking-tours-agency - Porto, big picture, good and bad: Architecture, History, Politics, Urbanism, Slow food, and Hearsay.
Така да, никогаш не одбивај покана.So never refuse an invitation. Never resist the unfamiliar.
Не одбивајте не, ве молиме, драг Варламе!Don't refuse, please, dear Varlam!
Ова тврдење беше објавено јавно откако двајца либиски пилоти слетаа во Малта, одбивајќи да ги бомбардираат нивните сограѓани, кои учествуваат во либиските бунтови.This claim was made public after two Libyan pilots fled to Malta, refusing to bomb their fellow citizens participating in the Libya uprising.
СМЕР, одбивајќи да коментира за каква било можна поврзаност помеѓу партијата и корупција, ја фокусираше својата кампања на социјални прашања, изјавувајќи дека „луѓето заслужуваат сигурни факти“ - изјава која на интернет брзо беше споредувана со зборовите на Бенџамин Френклин, „Ништо не е сигурно на овој свет, освен смртта и даноците.“SMER, refusing to comment on any possible links between the party and corruption, focused its election campaign on social issues, declaring that "people deserve certainties" - a statement that, on the web, quickly got paired with Benjamin Franklin's words, "In this world nothing can be said to be certain, except death and taxes."
Денес се одбележува шестиот ден по ред човекот кој се нарекува себеси на самовила-даб останува качен и врзан за најстарото дабово дрво во Централ Парк, одбивајќи да слезе се додека официјални претставници му донесат писмен доказ дека дрвото нема да биде исечено.Today marks the sixth consecutive day the man that calls himself the Oak Fairy remains perched and tied to the oldest oak tree in Central Park, refusing to come down until officials bring him written proof the tree will not be cut down.
Лекарите се противат на Господа, одбивајќи да инструкции нашите Archivescovo во Пиза, вработување на инженер на војната.The Medicis crossed the Lord, refusing to appoint our Archbishop in Pisa, employing a war engineer.
Има изјави од младите луѓе кои одбиваат да служат воен рок, како што може да видите од изјавата на Густаво Монро , кој е регрутиран против негова волја и подоцна избегнуван од пријатели и роднини поради неговото одбивање да биде дел од војската.There is testimony from youth who have opted out, as can be seen by this testimony written by Gustavo Monroy , recruited against his will and later ostracized by friends and family for refusing to be part of the military.
Како што националната известувачка мрежа Радио Телевизија Србија известува во видеото подолу, владините претставници навеле несогласувања во предлогот кои се во спротивност со српскиот Устав, како причина за одбивање на промена на постоечките регулации на медицинскиот третман на деца.As national public broadcasting network Radio Television Serbia reports in the video below, government officials cited discrepancies in the proposal that are in contrast to the Serbian Constitution as their reason for refusing to change standing regulations in the medical treatment of children.
Г-дин Bigalow го прифаќа овој криминален чин со одбивање да го издаде неговиот макро.Mr Bigalow has compounded this crime by refusing to name his he-pimp.
Ама знам дека Лампи одбивал да ја продаде теретаната.But I know for a fact that Lumpy was refusing to sell his gym.

More Macedonian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

добива
get
забива
drive in
одбира
choose
оддува
blow away
одјава
ride away
побива
confute

Similar but longer

Not found
We have none.

Other Macedonian verbs with the meaning similar to 'refuse':

None found.
Learning languages?