Megszerez (to obtain) conjugation

Hungarian
71 examples
This verb can also have the following meanings: to acquire, to get

Conjugation of eiti

Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Present indefinite tense
megszerzek
I obtain
megszerzel
you obtain
megszerez
he/she to obtain
megszerzünk
we obtain
megszereztek
you all obtain
megszereznek
they obtain
Present definite tense
megszerzem
I obtain
megszerzed
you obtain
megszerzi
he/she obtains
megszerezzük
we obtain
megszerzitek
you all obtain
megszerzik
they obtain
Past indefinite tense
megszereztem
I obtained
megszereztél
you obtained
megszerzett
he/she obtained
megszereztünk
we obtained
megszereztetek
you all obtained
megszereztek
they obtained
Past definite tense
megszereztem
I obtained
megszerezted
you obtained
megszerezte
he/she obtained
megszereztük
we obtained
megszereztétek
you all obtained
megszerezték
they obtained
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conditional present indefinite tense
megszereznék
I would obtain
megszereznél
you would obtain
megszerezne
he/she would obtain
megszereznénk
we would obtain
megszereznétek
you all would obtain
megszereznének
they would obtain
Conditional present definite tense
megszerezném
I would obtain
megszereznéd
you would obtain
megszerezné
he/she would obtain
megszereznénk
we would obtain
megszereznétek
you all would obtain
megszereznék
they would obtain
Conditional past indefinite tense
megszereztem volna
I would have obtained
megszereztél volna
you would have obtained
megszerzett volna
he/she would have obtained
megszereztünk volna
we would have obtained
megszereztetek volna
you all would have obtained
megszereztek volna
they would have obtained
Conditional past definite tense
megszereztem volna
I would have obtained
megszerezted volna
you would have obtained
megszerezte volna
he/she would have obtained
megszereztük volna
we would have obtained
megszereztétek volna
you all would have obtained
megszerezték volna
they would have obtained
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Future indefinite tense
fogok megszerezni
I will obtain
fogsz megszerezni
you will obtain
fog megszerezni
he/she will obtain
fogunk megszerezni
we will obtain
fogtok megszerezni
you all will obtain
fognak megszerezni
they will obtain
Future definite tense
fogom megszerezni
I will obtain
fogod megszerezni
you will obtain
fogja megszerezni
he/she will obtain
fogjuk megszerezni
we will obtain
fogjátok megszerezni
you all will obtain
fogják megszerezni
they will obtain
Subjunctive present definite tense
megszerezzem
(if/so that) I obtain
megszerezd
(if/so that) you obtain
megszerezze
(if/so that) he/she obtain
megszerezzük
(if/so that) we obtain
megszerezzétek
(if/so that) you all obtain
megszerezzék
(if/so that) they obtain
Subjunctive present indefinite tense
megszerezzek
(if/so that) I obtain
megszerezz
(if/so that) you obtain
megszerezzen
(if/so that) he/she obtain
megszerezzünk
(if/so that) we obtain
megszerezzetek
(if/so that) you all obtain
megszerezzenek
(if/so that) they obtain
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conjugated infinitives
megszereznem
I to obtain
megszerezned
you to obtain
megszereznie
he/she to obtain
megszereznünk
we to obtain
megszereznetek
you all to obtain
megszerezniük
they to obtain

Examples of megszerez

Example in HungarianTranslation in English
A Cale Anderson Laboratórium, rohan megszerezni a szabadalmat, és az FDA beleegyezését januárig a terméket illegálisan tesztelik embereken, amik máris ártatlanok halálát eredményezték.The Laboratory Cale Anderson, in the rush to obtain a patent, and FDA approval until January, the product is illegally testing in humans, which has resulted in deaths.
A későbbi adatokat nehéz lenne megszerezni.Any information after that would be difficult to obtain.
A pilóta átadása talán enyhített a helyzeten egy kicsit, de a reggeli incidens azt jelenti, hogy nagyon nehéz lesz megszerezni az elfogadáshoz szükséges szavazatokat.Handing over the pilot may have stopped some of the bleeding for a bit, but this morning's incident means that votes for this treaty are gonna be very hard to obtain.
Azért, mert akkor nem is próbáltam megszerezni őket.That's because I wasn't trying to obtain them.
De hála, hogy Athena, tudtam megszerezni a hatalmas Cosmo!But thanks to that, Athena, I was able to obtain your vast Cosmo!
"Mit könnyűszerrel megszerzünk, azt túl kevéssé becsüljük."What we obtain too cheap, we esteem too lightly.
Végül is, az információ, amit a kémek megszereznek általában egy politikus kezében landolnak.Eventually, the information spies obtain usually ends up in the hands of a politician.
A többi Nagy Öreg két hónap múlva érkezik, addigra megszerzem a gyereket a vérfarkastól.The rest of the Old Ones arrive in two months, by which time I will have obtained the child from the werewolf Sands.
Ha megszerzem a végső erőt... minden ember megismeri... az igazi kétségbeesés érzését.When I obtain my ultimate power all humans will know the true feeling of despair.
Egy személy lopást követ el, ha megszerzi, vagy használja más tulajdonát.A person commits theft if he obtains or uses a property of another.
És, ha azt is megszerzi?And what if Da Vinci obtains that?
Akárhogy is, megszerezzük a Magma irányításához szükséges, az erőt, mely a föld alatt rejlik.Either way, we'll obtain the power to control Magma, the great power hidden beneath the ground.
Bemegyünk, megszerezzük az Ice 5-ot és kijövünk.We go in, obtain the Ice 5, and come out.
Csak egyetlen módja van, hogy megszerezzük a tökéletes thanatográfot egy kép, amely pont a halál pillanatát ragadja meg azt amiben hirtelen ráébredsz hogy a vég elkerülhetetlen.It's also the only way to obtain a perfect thanatography a picture which freezes the exact moment of death the one in which you suddenly realize your unavoidable end.
Elnézést, egy pillanat... Először megszerezzük tőlük a varázsital receptjét aztán megeheted őket!Excuse me just a moment... first, we will have to obtain the recipe, then you can eat them.
Ezért, kérem, hogy Sydney kísérjen el, mint az aszisztensem, aztán közösen megszerezzük az operációs rendszert, elrontjuk a mézert, és átadjuk a hibás adatot a Szövetségnek...I presumed that would be the case. I propose Sydney accompany me to the function, posing as my assistant. Together we can obtain the operating system, corrupt the maser, and pass along the faulty data to The Covenant.
Ha megtaláljuk, felveszitek vele a kapcsolatot mint ügyfelek és megszerzitek a rendszer specifikációit.Once we get a lock on her location, you'll infiltrate posing as clients and obtain specs on the system.
Ha megszerzik Orochit, búcsút inthetünk a békés paradicsomnak.If they obtain Orochi, our tranquil paradise will be no more!
Ha sikeresen megszerzik a Scylla-t, nem csak a börtönt kerülik el, de büszkén elmondhatják, hogy részt vettek az ország demokráciáját veszélyeztető legkomolyabb fenyegetés kiiktatásában.If you're successful with obtaining Scylla, You'll not only avoid jail time, but you can take great pride in knowing you helped dismantle this country's greatest threat to its own democracy.
Ha sikerrel járnak és megszerzik a Scyllát, nem csak a börtönt kerülik el, de büszkén elmondhatják, hogy részt vettek az ország demokráciáját veszélyeztető legkomolyabb fenyegetés kiiktatásában.If you're successful with obtaining Scylla, you'll not only avoid jail time, but you could take great pride in knowing you helped dismantle this country's greatest threat to its own democracy.
A feljegyzések amiket megszereztem a spanyolok kincsérőI azt jelzi...Records that I obtained from the Spanish Treasury indicate...
Annyira ledöbbentem, hogy megszereztem a képet.I was so dumbfounded that I obtained the picture.
Elmodtam, hogy megöltem mindenkit és megszereztem a Sarirát, így nem kell jönniük.I told them that I've killed them all and obtained the Sarira so they don't need to come
Ezek a régens kedvenc fogásai, egy kis szívességért cserébe megszereztem a recepteket a palotájának főszakácsától.All the Regent's favorite dishes. I obtained the recipes through his palace chefs in exchange for a small gratuity.
Parancsnok, megszereztem a műtéthez a trepanálót.Commodore, I've obtained a trephine for the surgery.
Megfejtettük azon Vörös Lámpás tervek többi részét, amelyeket te megszereztél.We have deciphered more of the red lantern plans you obtained from shard.
"A Georgia Gibbons által megszerzett exkluzív dokumentumok alapján a Washington Globe azt írja, hogy Thomas James Hammondot, a volt elnök Donald Hammond és a külügyminiszter Elaine Barrish fiát tavaly decemberben a George Washington kórházba szállították miután öngyilkosságot kísérelt meg.""According to files obtained exclusively "by journalist Georgia Gibbons, "the Washington Globe has just learned
Egy illegálisan megszerzett biztonsági kamera felvételét tette közzé.You posted illegally obtained surveillance photos of her online.
Egyes kutatók szerint ezek az agyagtáblák azt bizonyítják, ...hogy az ősi babiloni civilizáció megszerzett egy mennyei tudást a csillag utazóktól.According to some researchers, these clay tablets provide proof that the ancient civilization of Babylon obtained celestial knowledge from star travelers.
Elismerem, hogy a hivatalos ügymenet előírja, hogy az ilyen ügyeket átadjuk a felettes szerveinknek... annak összes, eddig megszerzett bizonyítékával együtt, ám azáltal csorbul annak eredetileg kitűzött céljától, vagyis, hogy ez valójában a javát szolgálja a rendőrtestület több tapasztalat, és jobb felszereltségének megszerzésében, mellyel ügyét keresztülviheti a bíróságig.I agree that departmental protocol suggests we hand the case over to RCS... in as much as the evidence thus far obtained, however diluted from its original perceived significance, would indeed benefit from... investment by a police body more experienced and equipped
Ez közvetlen bizonyíték, jogszerűen megszerzett.This is direct evidence, properly obtained.
Nem azt vitatjuk meg, hogy Don French él-e, vagy halott, hanem azt, hogy lerombolhatjuk és építhetünk-e a telekre, amit jogosan megszereztünk.Look, we are not here to argue whether or not Don French is alive or dead but whether we can move forward and build on the property that we lawfully obtained.
Ha egyszer megszerezted, amire szükséged van soha többé nem lesz okod elpusztí- tani azt.Once you have obtained what you need there will be no more reason to destroy them.
A CNN megszerezte az üzenet kulcsszakaszát képező képeket. Egy geometriai szerkezetben egy emberi alakot ábrázolnak.This key section uncovered tonight, and obtained exclusively by CNN shows an illustration of a human figure inside a geometric structure of some kind.
A Pitekészítő megszerezte Buddy Amicus ügyféllistáját, és meghívta a listán lévőket egy csendes esti teázásra.The pie maker obtained Buddy Amicus' client list and invited those listed to bring their true selves to a low-key mixer.
A texasi ügyészségen valaki megszerezte 120 nő... kartonját, akik az ottani klinikákon végeztettek abortuszt.Someone in the Texas AG's office has obtained the medical records of 120 women who had abortions in three clinics there.
Az elmúlt 26 hónapban... a Zeira Corp megszerezte a világ koltan készletének 7%-át.In the last 26 months, zeira corp has obtained control of 7% of the world's coltan reserves.
Bartowski ügynök, most tartóztatta le Alekszej Volkoffot, és megszerezte a Hydra hálózatot, amit húsz éve keresünk.Agent Bartowski, you just arrested Alexei Volkoff and obtained the Hydra Network we have spent the last 20 years searching for.
Látni az átkutatott fotó dobozokat, és később megszereztük egy biztonsági kamera felvételét, a kis raktárhelyiségéből.- So you can see her ransacked memento boxes, and we also later obtained security footage from her mini-storage facility.
Miután megszereztük a legtöbb illusztrált könyvet, miért nem hallgatunk, erről az incidensről?Since we've obtained most of the illustration books, why don't we keep silent about this incident?
És megszereztük az Aranybolt ügyféllistáját is.We also obtained the "Gold to be Sold" customer list.
Akiknek sikerült elmenekülniük, azok megszerezték azok tudását, akikkel össze voltak kapcsolódva.Those who escaped still have knowledge obtained from being linked to your minds.
Akkor sem érdekel, mégha azt mondom, hogy megszerezték a Bölcsek Kövét?Even once you hear that they have obtained a Philosopher's Stone?
Ha megszerezték az állomás tervrajzait, találhatnak gyönge pontot.If the rebels have obtained a complete technical readout of this station... it is possible, however unlikely... that they might find a weakness and exploit it.
Ott voltam. És tudjuk, hogy nemrég megszerezték Starscream T-cogját.And we know that, more recently, they obtained Starscream's T-cog.
Muszáj volt megszerezzem ezt a legendás könyvet, nem csak az írásaim miatt hanem az emberiség jövője miatt is.To obtain this legendary one volume was vital. Not only for my writings but for the destiny of all the humanity.
Módot találtam, hogy megszerezzem őket.I found a way to obtain them.
Senki sem állíthat meg, hogy megszerezzem az 1es fejpántot.Nothing will stop my mission of obtaining the Number One headband.
És ami a randinkat illeti Erich Blunttal, nem volt más jelentősége, minthogy megszerezzem Erich Blunt DNS-ét, úgyhogy nem volt rossz döntés.And as far as me going on a so-called date with Erich Blunt, there was no other means by which to obtain his DNA, so I actually would not call it poor judgment.
És segíteni fognak nekem, hogy az egyiket megszerezzem.And it will help me to obtain one.
Elvenni Rumple tőrét, hogy megszerezd a sötét erejét?Getting Rumple's dagger so you could obtain his dark powers?
Feláldozni mások életét, hogy megszerezd az Igazságot...Sacrificing the lives of others to obtain the Truth...
Hogy ezt megszerezd két áldozatra van szükséged akik egymás szemébe merednek pont a halál pillanatában.To obtain it you need two victims to stare at each other in the eyes in the exact moment of death.
És most végre az enyém... Az egyetlen módja annak, hogy megszerezd egy fiatal Valkűr haját... El kell érned, hogy készségesen legyen.Now it's finally mine... and the only way to obtain a young Valkyrie's hair... is to make it fall out willingly.
A műszaki ismeretek mellett át kell esnie vizsgán is, hogy megszerezze a bizonyítványt.Beside technical knowledge they have to pass a test to obtain a cert
Abban a pillanatban amint Flynn belép a rácsra, Clu mindent megtesz, hogy megszerezze a lemezét.The moment Flynn is on the Grid, Clu will stop at nothing to obtain his disk.
Akkor gyorsan cselekednünk kell, mert Megatron bármit meg fog tenni, hogy megszerezze azokat az eszközöket.Then we must act quickly, for Megatron will not hesitate to obtain the potential doomsday devices which lie at the site of each.
Csen Lo követte önt, hogy megszerezze a gömböt Reissnek.We know Chen Lo followed you to obtain the orb, and thus deliver Reiss.
De mégis összetűzésbe került Richard Swift nyomozóval, hogy megszerezze a régebbi eset vallomását, továbbá törvénysértéssel vádolta.But you did confront Detective Richard Swift to obtain the original confession in this case and accuse him of malfeasance.
45 szerzetest öltek meg, hogy megszerezzék.45 monks were killed to obtain it.
A cretan-iak kényszerítették le az őseinket a völgybe, hogy megszerezzék a Halhatatlanság Kövét.The Cletans forced our ancestors to the bottom of the valley in order to obtain the Stone of Immortality.
Az a munkájuk, hogy biztosítsák a célpontot és tegyenek meg mindent, hogy megszerezzék az információt.Their job is to secure the target and do whatever it takes to obtain actionable intelligence.
Az emberek kivételes taktikákat képesek alkalmazni, hogy megszerezzék.It's extraordinary, the tactics people employ to obtain it.
Azóta sok csatát megvívtak, hogy megszerezzék a maradványait."Since then, many battles have been fought in a quest to obtain the remains"
Hogy vegyél rá egy rémült nőt, hogy minden erejével megszerezzen neked egy halálos kegytárgyat?How to trick a desperate woman into using all her resources to obtain a deadly artifact for you?
Tehát egy férfi hamis FBI-adatokkal, rávette magát, hogy megszerezzen egy kísérleti drogot, ettől a Dr. Soongtól.So, a man with fake FBI credentials manipulated you into obtaining an experimental drug from this dr. Soong.
Ezek az tapasztalások rendkívül hasonlóak annyi különböző embernél és annyira könnyen elérhetőek és annyi információhoiz juthatunk csekély erőfeszítéssel, hogy ez valamiféle csoda csodálatos útja annak, hogy átlássunk a hétköznapi valóságon, és talán hogy megszerezzünk valamilyen, a túléléshez szükséges tudást.These experiences, so familiar for a lot of different people and it's so easily aquired and so much information come with so little effort, that it is a kind of a miracle, it's a miraculous way for us to transcend ordinary reality and obtain maybe an intimation of what's necessary for survival.
Önök erősen érdeklődtek, hogy megszerezzenek valamit a mi fejlett technológiánkból.You've often expressed a strong interest in obtaining some of our technologies.
Mivel beleavatkoztál egy idegen ország ügyeibe, végül csak nem sikerült megszerezned a Bölcsek Kövét.In the end, you were unable to obtain a philosopher's stone because you were meddling in another country's affairs.
Sikerült megszereznie Sofia telefonját?Were you able to obtain Sofia's phone?
Sikerült megszereznünkWe were able to obtain

More Hungarian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

megszervez
organise

Random

megerősít
confirm
megnövekedik
grow
megnyilvánul
express
megoperál
operate someone
megragad
seize
megráz
shock
megreformál
reform
megszeppen
get frightened
megszervez
organise
meggyújt
light

Other Hungarian verbs with the meaning similar to 'obtain':

None found.
Learning languages?