Imti conjugation

Conjugate imti - to take

Turn on word stress

Present tense

Lithuanian FormEnglish TranslationEx.
imu I take
Tu
imi you take
Jis/ji
ima he/she does take
Mes
imame we take
Jūs
imate you all take
Jie/jos
ima they take

Past tense

Lithuanian FormEnglish TranslationEx.
ėmiau I did take
Tu
ėmei you did take
Jis/ji
ėmė he/she did take
Mes
ėmėme we did take
Jūs
ėmėte you all did take
Jie/jos
ėmė they did take

Past frequentative tense

Lithuanian FormEnglish TranslationEx.
imdavau I used to take
Tu
imdavai you used to take
Jis/ji
imdavo he/she used to take
Mes
imdavome we used to take
Jūs
imdavote you all used to take
Jie/jos
imdavo they used to take

Future tense

Lithuanian FormEnglish TranslationEx.
imsiu I will take
Tu
imsi you will take
Jis/ji
ims he/she will take
Mes
imsime we will take
Jūs
imsite you all will take
Jie/jos
ims they will take

Conditional mood

Lithuanian FormEnglish TranslationEx.
imčiau I would take
Tu
imtum you would take
Jis/ji
imtų he/she would take
Mes
imtume we would take
Jūs
imtute you all would take
Jie/jos
imtų they would take

Imperative mood

Lithuanian FormEnglish TranslationEx.
Tu
imk you take!
Jūs
imkiteyou all take!

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for imti

There is no additional usage information for the verb imti.

Examples of imti

Example in LithuanianTranslation in EnglishFm.
Neturi kuo užsiimti?Don't you have anything to do?
- Man būtų malonu. Bet visi mano valsai jau užimti.If only I didn't have every one of them taken already.
Atsiprašau, kad vakar buvau netinkamos būsenos ir negalėjau tavęs priimti.l'm sorry l was in no condition to receive you when you called on me last night.
Turime įsakymą jus suimti.We have a warrant for your arrest.
Prieš akimirką susidūriau su itin stebinančiu reiškiniu, tokiu neįtikėtinu, kad nepasitikiu savo vertinimu.A moment ago, I stumbled upon a most amazing phenomenon, something so incredible, I mistrust my own judgment.
Šiuo klausimu, aš bejėgis.ln this matter l'm powerless.
Užsiimkime ir tuo kaimu!Let's take this village too!
Persikėlė per upę skraidančiu kilimu?Did he get here on the magic carpet?
Susirūpinau tavimi. Viskas gerai, mama.I'm all right, Mother.
Čarlzai, noriu valgyti kepsnį su tavimi.Charles Hamilton, I want to eat barbecue with you.
- Manimi? Jis geriausias šaulys šalyje, ir tai įrodė daug kartų.He's one of the best shots in the country as he's proved a number of times against steadier hands and cooler heads than yours.
Bet jei pagalvosite apie vedybas su manimi, viską dėl jūsų padarysiu.But if you could think of marrying me I'd do anything in the world for you. Just anything. I promise.
Brangioji, jo niekas nepriima.Why, my dear, he isn't received!
Nors ir žinau, kad buvai man ištikima.Dark! Daddy! Dark!
Ne, Boni, negalima. Jei nukrisi, neverk ir nekaltink manęs!Where is my mother goin' away to?
Girdėjau, kad jus pašalino iš Vest-Pointo. Jūsų nepriima nei viena šeima Čarlstone. Net jūsų paties šeima!I hear you were turned out of West Point, Mr. Rhett Butler and you aren't received by any decent family in Charleston, not even your own!
Dabar imame kabliuką.Now, take your bottom hook.
Imame jį ir persmeigiame kiaurai.You take it and you... McMURPHY: ...push it all the way through.
Imame visusTake all with us.
-Mes tuo neužsiimame.-We don't do that.
Iš ko imate nurodymus?Who do you take your orders from?
Turbūt supratote, kodėl klausiau, kuo užsiimate?Do you mind if I ask why you do that?
Kuo užsiimate, jei neprieštaraujate, kad paklausiau.If you don't mind me asking.
...aš net ėmiau pavydėti....inaway thatmade me extremely jealous.
Nesuprantu, kodėl aš tave į mokinius pasiėmiau.I can't understand why I took you to be my assistant.
Sumažėjo apsukos ir ėmiau prarasti aukštį.Because ofthe fog's resistance l began to lose altitude.
Aš ją pasiėmiau. Pameni, tą, kur laužas?Oh, don't look for the film with the campfire.
Ar paėmei?Did you take it?
O tu ėmei flirtuoti!HARRY: What are you doing flirting? !
Ką, manai, jie sukurs Džordžtaune apie dovanas, kurias priėmei?What you think they'll think up in Georgetown about the presents you took?
Paėmei?You got that?
Jie viską pasiėmė.They took it all.
Jis iš apkaso ėmė lįsti.He started climbing out of the trench.
Ir tik pakilo, iškart ėmė tyliai slysti.And then he slid back down.
Dievas turi didelę širdį, bet yra viena nuodėmė, kurios net jis niekada neatleis:God has a very big heart but there is one sin he will not forgive:
Prahos laikraščiuose, kol jos neužėmėme....untiltheday wemarchedin.
- Kai ėmėme bagažą.When we picked up our baggage here.
Į dalykus ėmėme žiūrėti kitaip.We all started seeing things differently.
Ėmėme bijoti tokių žodžių kaip "įkeistas turtas" ir "nuosprendis" o "Vikingų ugnis" ir "Oaklusnumo įstatymas" įgijo absoliučią galią.How unfamiliar words like "collateral" and "rendition" became frightening while things like "Norsefire" and the "Articles of Allegiance" became powerful.
Ar jau paėmėte?"Did you pick it up, sir?"
Pone Colonelai, tą krovinį, kurį jūs paėmėte... Paimkite jį, bet palikite merginą.Herr Colonel, that cargo you've taken- if it's your goal, go in peace with it, but leave us the girl.
Dėl klausimo apie personalo transportrį kurį jūs paėmėte.Anyway, tidy it up, like a good chap.
Užėmėme Jorką, bet jūs mūsų neparėmėte.We won at York, and you would not support us.
Kasvakar numirdavau ir kasvakar atgimdavau.Every evening I died. And every evening I was born again.
Visą mano gyvenimą aš "atgimdavau".I've been born-again my whole life.
Kaskart išgirdęs policijos sireną, imdavau dėI tavęs nerimauti.I must confess, every time I heard a siren, I worried about you.
Kai imdavo lyti, reikėjo atjungti elektrą.Every time it rained, we had to kill the power.
Ji niekad ju nenusiimdavo.She never took them off.
Ji imdavo dozę iš vaikų mainais.Her favourite was the Big Guy.
Jei jie visvien neklausydavo, Pedro juos paimdavo... ir niekas jų nebematydavo.- Do you believe in Santa Claus? - No. Nor do I. Nor do I, but my children do.
Kai tik juos suimdavome, jie vėl sugrįždavo į gatves.Thermal imaging.
Taip, kartais ir kitais dalykais užsiimdavome.Mmm-hmm. Yeah, sometimes we would do other things.
Aš dėkingas, bet nepriimsiu. O jei pasiūlyčiau 200,000.-l appreciate it, but l don't accept it.
Tačiau dovaną iki 10 dol. tikrai priimsiu.But a present for $ 10 or under, that I'll accept.
Kas jei jį paimsiu?How if l take it?
Sakei, kad mane paimsi, tačiau galiausiai Gilas...You said you would pick me up, and at the last minute, I had Gil come...
Pasiimsi?Will you?
Priimsi?Will you hear it out?
Betjei imsi verkšlenti ar skųstis, paliksiu tave tą pačią akimirką, kur bebūtume.But the minute you start to whine or make a nuisance, I don't care where we are, I'm dumpin' you flat.
Vasarį mano brolį paleis iš armijos, o daktaras jo nepriims.My brother gets out of the army in February and the Doc won't take him back.
Aš manau, kad jie labiau tinka vyresnėms moterims, aš su jais atrodyčiau prastai. Suprantate?Oh, I think they're divine on older women, but I don't think they'd be right for me.
Ar tu tiki, kad jis mane tokią ims?Do you believe he´II take me like this?
Vyrai negali atsispirti juos įsimylėjusioms moterims.You don't have to, my dear. Nothing's more irresistible to a man than a woman who's in love with him.
Derlių imsime kartu, o ne kiekvienas atskirai.We'll harvest in groups, not individually
Viską pasiimsime.When do you think the enemy will come?
Jei galėsime, būtinai pasiimsime.If we can, we will.
- Kaip mes tai nuimsime?- How are we gonna get it off?
Kai jį užimsite, tada ir paklauskite.When you get there, ask me.
Tada jis yra duotas, jei paimsite.Then it is given, if you will take it.
Jus už tai atsiimsite.Payback time.
-Jūs galite ir paimsite.- You can, and you will. Take it.
Jei Ešlis norėtų tave vesti, imčiau būgštauti.If Ashley wanted to marry you, it would be with misgivings I'd say "yes".
Aš pasiimčiau, tik papulkininkis sako, kad mane patį reikia auklėti.I would, but the colonel says I need some upbringing myself.
Aš tavęs neimčiau. Patikėk, tai būtinybė.I wouldn't take you, but it's an emergency.
Jei tai paimčiau, teismas galėtų įrodyti, kad aš žinau, kur jis randasi.If I accepted that, a court could prove I have knowledge of his whereabouts.
Bet jei visa tai atimtum, liktų turtingas bet vienišas vyrukas.- Oh, yes. But take all that away and you have just wealthy, unattached little me searching, just like you.
Jausmas, lyg iš naujo gimtum. O, Dieve.- It's like being born maybe.
Aš tau nepagailėčiau nieko, kad tiktu mane priimtum.There's nothing I'd deny you if you would not deny me.
Atidžiai ją stebėkite, kad miegodama jo nenusiimtų.Watch her closely, and see that she does not remove it in her sleep. I understand, Professor.
Nesakyk nieko, dėl ko imtų nerimauti.Don't say anything to worry them.
Lyg faras stovėjęs už kampo ir sekęs, tam, kad suimtų.Like a detective who'd been watching around the corner and now followed to make his arrest.
Praeitą savaitę siunčiau mašiną į oro uostą, kad tave paimtų.-Here I am. -Constanzia, after one week?
Tik trūko, kad imtume pyktis.Stop it, Chris! We'd better not quarrel.
Jei mums kiltų įtarimų, kad jis laiko kokių nors ginklų iškart jį suimtume.If we were given any reason to believe that he has any kind of arsenal we'd move in on him.
Kad mes imtume pjautis tarpusavy - būtent šito jiems reikia.Us turning on each other, it's what they want.
Taigi, sakoma, kad gyvenimas skirtas tam, kad imtume.Yeah, they say the world's there for the taking.
Susiimk, Augustai!Pull yourself together, August!
- Tada imkite mulą.-Take a mule.
Paimk."Take these inside;
Viešpatie, panele Skarlet, tai pono Džeraldo laikrodis! Imk jį.Oh, listen to me trying to make jokes when when I really want to cry.
Imk išgerk.Here, here, drink up.
Paimkite!Take it.
imkite!Occupy it!
Nurimkite.Come on, settle down, people!

Questions and answers about imti conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about imti
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play Lithuanian conjugation game!

Practice Lithuanian verb conjugation with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn Lithuanian with our subtitled book!

Check out our new product - a novel subtitled Interlinear book in Lithuanian to get reading practice! Click on the 'Try out' button below.

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Related verbs

VerbTranslation
apimtiinclude
atimtitake
atsiimtiwithdraw
išimtitake out
nuimtitake away
nusiimtitake off
paimtitake
parimtilean
pasiimtitake
perimtiovertake
priimtiaccept
prisiimtiassume (responsibility)
suimtiarrest
užimtioccupy
užsiimtitake up (an activity)

Similar verbs

VerbTranslation
Same length:
imtistake up
irtidisintegrate
irtisrow
Different length:
apimtiinclude
atimtitake
gimtibe born
grimtisink
išimtitake out
nuimtitake away
paimtitake
suimtiarrest
užimtioccupy

Other Lithuanian verbs with the meaning take

Verb
atimti
ėmėti
nusivesti
paimti
pasiimti

Do you know these verbs?

VerbTranslation
apsidžiaugticheer up
apsiverktiburst into tears
ateiticome
įstengtimanage
įteigtisuggest
pasidalytishare
pavežėtigive a lift
pėdintipad along
prievartautirape
uostytisniff