Ateiti conjugation

Conjugate ateiti - to come

Turn on word stress

Present tense

Lithuanian FormEnglish TranslationEx.
ateinu I come
Tu
ateini you come
Jis/ji
ateina he/she does come
Mes
ateiname we come
Jūs
ateinate you all come
Jie/jos
ateina they come

Past tense

Lithuanian FormEnglish TranslationEx.
atėjau I did come
Tu
atėjai you did come
Jis/ji
atėjo he/she did come
Mes
atėjome we did come
Jūs
atėjote you all did come
Jie/jos
atėjo they did come

Past frequentative tense

Lithuanian FormEnglish TranslationEx.
ateidavau I used to come
Tu
ateidavai you used to come
Jis/ji
ateidavo he/she used to come
Mes
ateidavome we used to come
Jūs
ateidavote you all used to come
Jie/jos
ateidavo they used to come

Future tense

Lithuanian FormEnglish TranslationEx.
ateisiu I will come
Tu
ateisi you will come
Jis/ji
ateis he/she will come
Mes
ateisime we will come
Jūs
ateisite you all will come
Jie/jos
ateis they will come

Conditional mood

Lithuanian FormEnglish TranslationEx.
ateičiau I would come
Tu
ateitum you would come
Jis/ji
ateitų he/she would come
Mes
ateitume we would come
Jūs
ateitute you all would come
Jie/jos
ateitų they would come

Imperative mood

Lithuanian FormEnglish TranslationEx.
Tu
ateik you come!
Jūs
ateikiteyou all come!

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for ateiti

There is no additional usage information for the verb ateiti.

Examples of ateiti

Example in LithuanianTranslation in EnglishFm.
Bet tai nesvarbu. Manot, kad negaliu čia ateiti?I expect you think I've got no business here.
Jis negali ateiti.He can't come. There's nobody to come.
Jie gali apie tai išgirsti, o tada ateiti ir sučiupti tave.ln a Yankee prison! Melanie! Yes, Scarlett, I'm coming.
Brangioji ponia Kenedi. Brangiausioji ponia Kenedi! Nesuprantu, kaip turi įžūlumo čia ateiti!And if it won't pain you too much, India Wilkes l'd be much obliged if you'll tell me why you're staring at me.
Ateinu, Meli.Coming, Melly.
Ateinu!Coming.
Tuoj ateinu.Yes, l come. l will do it.
Ateinu.Coming.
Ateini per mano dukros vestuves ir prašai manęs žudyti už pinigus.You come on my daughter's wedding day and ask me to murder for money.
Kai tu netikėtai ateini, mane išblaškai.When you come in and interrupt, you're breaking my concentration.
Senis ateina!The old man is coming!
Jis ateina!He's coming!
Unratas ateina!Unrat's coming!
O jankiai ateina.And the Yankees is comin' and Miss Scarlett she said....
- Bus paprasčiau jeigu ateisi. - Mes jau ateiname.- It's simpler if you come.
Sakoma, kad mes ateiname į šį pasaulį su genetiškai anksto numatytu likimu.Stubbornness is something we both share. They say we come into this world with a preordained destiny.
Ateiname pasiimti savo daIies iš banko apipIešimo.Collecting our share from the bankjob.
- Kodél niekada neateinate?- How come you never been to the place?
Man nepatinka žiūrėti, kaip ateinate į šį švarų kraštą aliejuotais plaukais, apsivilkę šilkinius kostiumus ir bandote pasirodyti padoriais amerikiečiais.I don't like your kind of people. I don't like to see you come out to this clean country in oily hair dressed up in those silk suits and try to pass yourselves off as decent Americans.
Trečiš kartš ateinate pakalbeti su mano pacientu, ir vis atsisako suteikti informacijš.You're coming into my hospital to conduct an interview and refusing to share information with me for the third time.
P. Mejeris klausė, ar jūs jau ateinate.- Not now. Mr. Meyer asked if he should park, or if you're coming out.
atėjau su oficialiu reikalu.l am here in official capacity.
- Aš atėjau dėl...- l am here to...
atėjau...l'm here...
atėjau, nes jūs vedate iš kelio mano mokinius.l am here because you harbor my students.
Ir tu atėjai nė trupučio dėl manęs?And you didn't come because of me at all?
Kaip miela, kad atėjai atsisveikinti!How nice of you to come and say goodbye!
Tu visiškai neišauklėtas vyras, atėjai tokiu metu...Mules? Why mules?
Atėjai!You've come!
Ir vos tik jis peržengė tiltą, šmėklos atėjo su juo susitikti.And when he had crossed the bridge, the phantoms came to meet him.
Visi atėjo:Everybody's here:
Jis atėjo ir sustojo po mano langu mėnesienoje.He came and stood below my window in the moonlight.
Jis atėjo pas mane.He came to me.
Todėl mes atėjome pas tave į namus.So around we come to your abode.
Williamai Wallace, mes atėjome kovoti ir mirti už tave.William Wallace, we've come to fight and to die foryou.
Na, štai atėjome.Well. Here we are.
Užsiimkime tuo, dėl ko čia atėjome.Let's do what we came here to do.
Žinoma, kad atėjote.Of course you're here.
Ne, Marija. Gerai padarėt, kad atėjote čia.No, Maria, it was right for you to come here.
Kodėl jūs atėjote pas mane?Why do you come to me?
Atleiskite, bet jūs veltuj atėjote.He's tampered with it. Sorry you've had a wasted journey.
Anksčiau dažnai čia ateidavau.I used to come here often.
ateidavau čia prieš milijoną metų.I used to come here a million years ago.
Ateidavau čia kasdien, bet tavęs nebūdavo.Been coming here for days, but you were never here.
Tu jį visada krepšy nešiojaisi, su krepšiu ateidavai, su krepšiu išeidavai.You dragged the helmet around. You always kept the helmet in a bag.
Anksčiau ateidavai tiesiog pasisveikinti ir pasiteirauti, kaip sekasi.You know, once upon a time, you'd stop by just to say hello and howdy-do.
Tu čia ateidavai, pasigarsindavai muziką ir pasinerdavai į darbą, kol pasirodydavau aš ir primindavau, kad jau naktis.You would come in and crank your music, and you'd get lost in a project, and I'd have to come and remind you that it was night-time.
Na, nelabai dažnai. Kartais ateidavo apsikirpti.Well, not really that much except for the odd haircut now and then.
Gerdavau kavą kiekvieną vakarą.. Kol ateidavo laikas miegoti. Norėjau, kad mano sapnai būtų greitesni.I used to drink it every single night... up until it was time to go to sleep.
Rytojaus dieną, tas pats policininkas atėjo ir vis ateidavo ir ateidavo.The next day, the same policeman come and keep coming and keep coming.
Tačiau jo kolegos Kempeitai ateidavo ir imdavo, ką panorėję.However, his Kempeitai brethren... used to come and take whatever they wanted.
Mes kasdien ateidavome į ligoninę, bet Leo nenorėjo, kad tau trukdytume.We were there every day at the hospital, but Leo didn't want us to overwhelm you.
Ateisiu, kai tave kars!She's the only thing I hate worse than Tara.
lr pamaniau, kad geriau ateisiu prieš susirenkant pamišéliams.And I figured I'd better get here before the cuckoos start gathering'.
Ateisiu vėliau su krūva sumuštinių.I'll come back later with a couple of sandwiches.
Duodu kelias sekundes tada ateisiu.I'm gonna give you a few seconds before I come.
Chosė šįvakar išvykęs į Vašingtoną, tad pamaniau, kad jei pakviesiu, tu galbūt ateisi.José's in Washington for the night so I thought if I asked you over, you might come.
Ar ateisi į rungtynes?Are you coming to the game?
Paaiškink, kad ateisi rytoj.-As his guest.
- Bus paprasčiau jeigu ateisi. - Mes jau ateiname.- It's simpler if you come.
Tvarko sąskaitas su prižiūrėtoju, bet ji ateis vėliau.She's after settling accounts with the overseer. But she'll be along for the ball tonight.
Daktaras ateis?Is the doctor come? No, he can't come.
Ne, jis neateis. Panele Skarlet, panelei Meli blogai.Oh, Miss Scarlett, Miss Melly bad off.
Nežinau, kodėl, bet ateis.Say you're going to marry me.
Kad mes išvarysime Turkus, o patys ten ateisime.That we'll let them drive the Turks out and then move in ourselves.
Šįvakar mes būtinai ateisime paklausyti koncerto.Well, we're coming to see the show tonight.
Neužilgo ateisime.- We'll come right over.
Mes pas tave ateisime.We'll come for you.
Jei ateisite...If you will come--
Rytoj ateisite namo ir mes aptarsime tai su Tatiana.Tomorrow you will come by the house and we will discuss this with Tatiana, All right?
Tikėjausi, kad ateisite.I was hoping that you'd come.
Mes nežinojome kada Jūs ateisite. Ir, na taip, nenorėjome dar kartą sutrukdyti.We didn't know how much longer you were gonna be and, you know, we didn't wanna interrupt again.
Aš maniau, jog tu norėsi, kad aš ateičiau.I didn't know if you wanted me to come or not.
Jus patys man sakėte, kad ateičiau, jei turėčiau naujos informacijos.You told me if I had any new information, that I should come.
Na, džentelmenai aš..., labanakt. Ar norėtum, kad ateičiau ir perskaityčiau pasakėlę prieš miegą, nes aš...You know what?
Gal ateičiau per Kalėdas ir padaryčiau tai už jus?What if I come by Christmas Eve and do it for you?
Kad rytoj ateitum.Tomorrow you'll have to be in Moscow.
Sakiau tau, kad verčiau neateitum?-Did I tell you you'd better not come?
Kas tu per vienas, kad ateitum ir man įsakinėtum?Come see me in another six months. Of course, the dog stays.
Noriu, kad ateitum.I want you to come.
Galėčiau būti, jei ateitų tinkamas momentas.I might be, if the right moment ever came.
Jei Jėzus vėl ateitų į žemę, jį ir vėl nukryžiuotų.If Jesus came back to Earth again, He would be once more crucified!
Pasakyk jam, kad ateitų į kabinetą.tell him to come to the office.
Sakė, kad jam tai būtų per sunku... o jei mes ir ateitume, jis vis tiek mūsų nepamatytų.He said it would make it just too hard for him... and that if we came, he wouldn't see us anyhow.
Kodėl jis norėjo, kad mes čia ateitume?Why would he want us to come here?
Tu pasakei, kad ateitume ginkluoti ir pasiruošę kovai.You said come locked and loaded.
Jie ir mokėsi tik dėl to, kad ateitų į valdžią, pasinaudodami žmonių tamsumu.They even learned to read and write in order to gain power, taking advantage of His ignorance.
Ateik, Lola!Come here, Lola!
Ateikite, Profesoriau.Come on out, Professor.
Ateik čia!Come here!
Ateik, brangusis.Come on, darling.
Pone Harkeri, prašau, ateikite čia.Mr. Harker, please, come here.
Ateikite čia.How are you feeling this morning, Mammy?
Ateikite rytoj pas mane į kabinetą.We'll do everything businesslike.

Questions and answers about ateiti conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about ateiti
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play Lithuanian conjugation game!

Practice Lithuanian verb conjugation with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn Lithuanian with our subtitled book!

Check out our new product - a novel subtitled Interlinear book in Lithuanian to get reading practice! Click on the 'Try out' button below.

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Related verbs

VerbTranslation
apeitigo around
apsieitidispense (with something)
atsieiticost
eitigo
įeitienter
išeitileave
nueitigo away
paeitiwalk
pareiticome back
pereititraverse
praeitipass
prieitiapproach
sueiticome together
užeiticome in

Similar verbs

VerbTranslation
Same length:
apeitigo around
atartiplough
atgyticome alive
atimtitake
išeitileave
nueitigo away
paeitiwalk
sueiticome together
užeiticome in
Different length:
atsieiticost

Other Lithuanian verbs with the meaning come

Verb
atvažiuoti

Do you know these verbs?

VerbTranslation
apsiverktiburst into tears
atnarpliotiunravel
godėtitreat (someone)
imtitake
pasigydytibe treated
peržengtitrespass
šustiswelter
tebebūtibe (still)
užgestidie out
užsibaigtiend