Dodać (to add) conjugation

Polish
68 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Perfective future tense
dodam
I will add
dodasz
you will add
doda
he will add
dodamy
we will add
dodacie
you all will add
dodadzą
they will add
Imperative
-
dodaj
you add!
niech doda
let him/her/it add
dodajmy
let's add
dodajcie
you all add
niech dodadzą
let them add
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
dodałam
I added
dodałaś
you added
dodała
she added
dodałyśmy
we added
dodałyście
you all added
dodały
they added
Future feminine tense
dodam
I will add
dodasz
you will add
doda
she will add
dodamy
we will add
dodacie
you all will add
dodadzą
they will add
Conditional feminine tense
dodałabym
I would add
dodałabyś
you would add
dodałaby
she would add
dodałybyśmy
we would add
dodałybyście
you all would add
dodałyby
they would add
Conditional perfective feminine tense
dodałabym była
I would have added
dodałabyś była
you would have added
dodałaby była
she would have added
dodałybyśmy były
we would have added
dodałybyście były
you all would have added
dodałyby były
they would have added
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
dodałem
I added
dodałeś
you added
dodał
he added
dodaliśmy
we added
dodaliście
you all added
dodali
they added
Future masculine tense
dodam
I will add
dodasz
you will add
doda
he will add
dodamy
we will add
dodacie
you all will add
dodadzą
they will add
Conditional masculine tense
dodałbym
I would add
dodałbyś
you would add
dodałby
he would add
dodalibyśmy
we would add
dodalibyście
you all would add
dodaliby
they would add
Conditional perfective masculine tense
dodałbym był
I would have added
dodałbyś był
you would have added
dodałby był
he would have added
dodalibyśmy byli
we would have added
dodalibyście byli
you all would have added
dodaliby byli
they would have added
Impersonal
dodano by
there would be added
dodano by
there would be added

Examples of dodać

Example in PolishTranslation in English
"...tak je uświęcili, iż my ani dodać ani ująć z tej świętości...".- Have consecrated, far above our poor power to add or detract. "
- Ambasadorze, chce pan coś dodać?Ambassador, do you have anything to add?
- Chce pani coś dodać?Anything else to add at this time?
- Chcesz coś dodać?- Do you have anything you'd like to add? - Yes I do.
Ale w zamian, dostaniesz stronę i opcje, i odkąd odkryłeś właśności przed moimi prawnikami, dodajmy znaleźne, powiedzmy, 2,5 procenta od stu milionów?But in exchange, you get the website and the options, and since you did discover the properties before my lawyers, let's add a finder's fee, say, two and a half percent on the hundred mil?
Co więcej, ci bohaterowie byli skromni, więc dodajmy to do profilu zabójcy.Furthermore, out of costumes, these heroes tend to be unassuming, so let's add mild-mannered to our profile.
Dobra, dodajmy nowe dane.Okay, so let's add this new information to the mix.
A teraz dodajcie trochę basuSomeone add me some bottom
- Co znaczy 'dodałam'?- What do ya mean you added that?
- I dodałam jeszcze coś od siebie.And I hope you don't mind, but I added one thing. What thing?
- Kto to wszystko zje? - Prawie dodałam kurczaka z czosnkiem.- I almost added the garlic chicken.
- Może dodałam za dużo drożdży.- Maybe I added too much brewer's yeast.
/Które dodałam do daru Tulliusza.One that I added to Tullius' gift.
- I wtedy dodałaś to coś...- and then you added it...
/ - To było, zanim dodałaś ten wodospad.Well, that was before you added the Zen waterfall.
A ty dodałaś do tego jeszcze wypadekAnd you've added insult to injury.
Ale ty dodałaś całą tę magię.But you added the magic.
"ale każda to dodała, myśląć o tacie gdzieś daleko, gdzie trwały walki...""but each silently added thinking of father far away where the fighting was ..."
- Bonnie dodała nowe funkcje.Bonnie added some new functions.
- Zobaczmy, co dodała. - Oddawaj.- Let's see what she just added.
@AhlamS dodała:@AhlamS added:
A co gdybym dodała więcej wibracji?What if I added more vibrato?
- Dopóki nie dodały meteorytu. - Skoro tak mówisz.Until they added the meteor rock.
Do tej kwoty władze niderlandzkie dodały koszt jednej czwartej linii do napełniania butelek, ponieważ wśród czterech takich linii jedna miała być przeznaczona w całości do napełniania dwulitrowych butelek.The Dutch authorities added the cost of a quarter of the packaging lines to this, given that of the four packaging lines, one line was dedicated entirely to filling the 2-litre containers.
Do tej kwoty władze niderlandzkie dodały koszt jednej czwartej linii do napełniania butelek, ponieważ wśród czterech takich linii tylko jedna miała być przeznaczona w całości do napełniania butelek dwulitrowych.The Dutch authorities added the cost of a quarter of the packaging lines to this, given that of the four packaging lines, only one line was dedicated entirely to filling the 2-litre containers.
Jednakże, jak dodały władze włoskie, wydarzenia z dnia 11 września 2001 r. wymusiły ponowne przeanalizowanie planów w celu zapewnienia […].However, Italy added that the events of 11 September 2001 had forced it to rethink its planning, in order to have […].
Komisja stwierdziła jednak, iż po pierwsze, „WAM SpA” posiadała 84 % udziałów w „WAM Engineering Ltd”, a po drugie, władze włoskie przyznały pismem z dnia 11 października 1999 r., że „WAM SpA” otrzymała pożyczkę o obniżonym oprocentowaniu na mocy ustawy 394/81, a pismem z dnia 21 maja 2002 r. dodały, iż w dniu 9 listopada 2000 r.„Grupa WAM” otrzymała kolejną pożyczkę o obniżonym oprocentowaniu w ramach tego samego programu.The Commission however noted, firstly, that ‘WAM SpA’ held 84 % of ‘WAM Engineering Ltd’ shares and, secondly, that since their letter of 11 October 1999, the Italian authorities had announced that ‘WAM SpA’ had been granted a subsidised loan in 1995 under Law No 394/81 and had added, by letter of 21 May 2002, that ‘WAM group’ had been granted another subsidised loan under the same scheme on 9 November 2000.
Ale jeśli miałabym postać pieniądze dodałabym zarzut morderstwa.But if I had to put my money down, I would add a charge of murder.
- A, tak, sam dodałem 3.- Oh, yeah, I added three.
- Nie, dodałem od siebie "dupki".- No, I added the "asses".
- Właśnie dodałem 10 dni, - Ari, nie!- I just added 10 days.
/Poruczniku... Byłbym zapomniał, dodałem nowy podprogram do kontroli atmosferycznej w pierścieniu mieszkalnym.Commander... l forgot to tell you l added a new subroutine...
- Należało o tym myśleć, nim dodałeśYou shoulda thought of that before you added
- Ty dodałeś ludzki gen.- You added the human gene.
-Czy ostatnio dodałeś włoski.- Is that like a recently added Italian...
A ile dodałeś do swojej własnej kieszeni, mój drogi hrabio?5,000! And how much have you added on for your own pocket, my dear Conte?
A ty dodałeś córkę do tej bajeczki.You added his daughter to the story.
- Kto go dodał?Can you tell me who added it?
- Wiesz Z, myślę że byłbyś o wiele mniej spięty, gdybyś dodał kilka samogłosek do swojego imienia.- Z, I think you'd be a lot less tense if you added a few vowels to your first name. Hmm?
/Przez ten czyn ZSSR dodał cios do zniewag,/ /Łamiąc oba moratoria na testy atomowe./ /Podniósł zanieczyszczenie atmosfery na nowy poziom/By this act, the Soviet Union added insult to injury they broke the moratorium on nuclear weapons testing they raised the air pollution to new levels, they started a new race, for more deadly weapons.
10 Dokument Wbudowane instrumenty pochodne (Zmiany do KIMSF 9 i MSR 39) wydany w marcu 2009 r. wprowadził zmianę do paragrafu 7 oraz dodał paragraf 7A.10 Embedded Derivatives (Amendments to IFRIC 9 and IAS 39) issued in March 2009 amended paragraph 7 and added paragraph 7A.
A Gryfon dodał:"And the Gryphon added,
"No, cóż, przyjrzeliśmy się wszystkich ludziom w Biblii i dodaliśmy ich lata, począwszy od Adama i Ewy 12 tysięcy lat.""Well we looked at all the people in the Bible and we added 'em up all the way back to Adam and Eve, their ages - 12 thousand years."
- Co do grama. Ale dodaliśmy coś specjalnego. Proszę obserwować.But we've added an extra feature, so just keep your eye on it.
Aby pokaz w telewizji był ciekawszy, dodaliśmy te włócznie na dole.But on the night of the T.V. Special To make it a bit more interesting, We added these spikes beneath me
By nadać utworowi nieco agresywności dodaliśmy kotły i talerze.To add a bit more to the aggression of the song, the timps and cymbals were added.
Ciepła-Ciepła joga jest tak popularna że dodaliśmy dodatkowo dwie grupy.Warm-Warm Yoga is so popular that we've added two extra classes.
- Coś tam dodaliście, prawda?- You added something to it, didn't you?
A jeśli Tobinowie je dodali?What if the Tobins added it?
Ah tak, i dodali 34 okręty wojenne, stanowiące 14% Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych.Oh, yeah, and he added 34 warships, or 14% of the US Navy.
Albo dodali coś nowego.Or added some new pre-algebra.
Ale oni tylko ją dodali do rodziny.But they just added Daphne.
Ale rozciągnęli fabułę i dodali dzikie bestie z sąsiedztwa. - Idę!But they stretched out the plot and added a wildebeest from the hood!
"Aresztowałbym pana za obrazę sądu, i dodałbym panu kilka lat do wyroku.""Well, I'd hold you in contempt,and I would add time to your sentence."
Do powyższego dodałbym jednakże jedno istotne zastrzeżenie.I would add however an important caveat to the foregoing.
Jeśli dodałbym do tego sześć zer?What if I would add six zeros onto that?
Poza tym, że tata dodałby, "Kiebłaska jest skomplikowana"Except Dad would add, "Sausage is complicated."
sję dodałby on jeszcze zrównoważoną konsumpcję.he would add sustainable consumption.
Zapytani, czy do grupy znajomych na Facebooku dodaliby swoich nauczycieli, nie mieli nic przeciwko temu (70% umieściło swoich profesorów na liście kontaktów).Asked if they would add their teachers as Facebook friends if they asked them to, they said they wouldn’t mind (70% accepted their professors as contacts).
7 elementów dodało z innym 3The 7 elements added with another 3
Ale najwyraźniej, każde pokolenie czarownic Warren dodało coś przez te lata i zrobiła się taka.No, but obviously, each generation of Warren witches has added to it over the years and has made it so.
Arytmetyka jest... matematyka... 7 elementów dodało z innym 3...Arithmetic is... mathematics... 7 elements added with another 3...
Brzmi dobrze, ale dodało to 100 kg masy.Now that sounds fine, but it's added 100 kilograms to the weight.
Cały los przyjdzie żywy 7 elementów dodało z innym 3...All the fortune will come alive The 7 elements added with another 3...
Jego przyjęcie dodałoby jako możliwą podstawę „fakt kontrolowania i organizowania działalności innej osoby w osobistym interesie sprawującego kontrolę” [174], co dość głęboko zmieniłoby obecny stan prawny, tym bardziej że odpowiedzialność byłaby wtedy ściśle określona: nie „wymagałaby udowodnienia winy podmiotu odpowiedzialnego, ale czynu, który mógłby powodować osobistą odpowiedzialność bezpośredniego sprawcy, jeżeli nie działał pod kontrolą innej osoby” [175].The legislation would add as a possible basis ‘the act of directing and organising the activity of others in the personal interest of the person exercising such control’ [174], which would make quite a profound change to the present legal position, especially as the liability would henceforth be strict: it would not be ‘subject to proof of a fault on the part of the person responsible, but rather to proof of an act that might have rendered the direct author personally liable if he had not acted under the control of others’ [175].
Mielibyśmy podejrzanego w areszcie i trochę jego historii dodałoby czegoś do sprawy.We'd have a suspect in custody and every little bit of his story would add up.
Zabiłabym się, ale to dodałoby jedno do mojej miesięcznej liczby morderstw.I would kill myself, but it would add to my murder total for the month.
{y: i}Myślała, że to dodałoby trochę obycia {y: i}do, skądinąd, niepewnego wychowania.Thought it would add a little refinement to an otherwise shaky upbringing.

More Polish verbs

Related

dać
give
dodawać
add
nadać
bloat
naddać
piece out
oddać
give back
podać
give
poddać
surrender
przedać
do
przydać
drift
rozdać
expand
udać
pretend
wdać
engage him
wydać
spend
wzdać
fan
zadać
demand

Similar

badać
explore
dawać
give
dąsać
do
dobić
finish off
dobyć
draw
dojąć
do
dojść
lead
dokuć
do
dolać
refill
dołać
refill
domyć
do
dopić
do
doryć
root
dozuć
do
dożąć
do

Similar but longer

dobadać
do
dodawać
add
dogadać
scoff
dojadać
finish eating
dopadać
do

Other Polish verbs with the meaning similar to 'add':

None found.
Learning languages?