Се развие (to develop) conjugation

Macedonian
19 examples
This verb can also mean the following: get ripped, get

Conjugation of eiti

јас
ти
т(ој/аа/оа)
ние
вие
тие
Present tense
се развијам
I develop
се развиеш
you develop
се развие
he/she/it develops
се развиеме
we develop
се развиете
you all develop
се развијат
they develop
Future tense
ќе се развијам
I will develop
ќе се развиеш
you will develop
ќе се развие
he/she/it will develop
ќе се развиеме
we will develop
ќе се развиете
you all will develop
ќе се развијат
they will develop
јас
јас
ти
ти
тој
таа
тоа
ние
вие
тие
Conditional mood
би се развил
I (masculine) would have developed
би се развила
I (feminine) would have developed
би се развил
you (masculine) would have developed
би се развила
you (feminine) would have developed
би се развил
he would have developed
би се развила
she would have developed
би се развило
it would have developed
би се развиле
we would have developed
би се развиле
you all would have developed
би се развиле
they would have developed
Past perfect tense
сум се развил
I (masculine) have developed
сум се развила
I (feminine) have developed
си се развил
you (masculine) have developed
си се развила
you (feminine) have developed
е се развил
he has developed
е се развила
she has developed
е се развило
it has developed
сме се развиле
we have developed
сте се развиле
you all have developed
сум се развиле
they have developed
јас
ти
т(ој/аа/оа)
ние
вие
тие
Past impf. tense
се развиев
I was developing
се развиеше
you were developing
се развиеше
he/she/it was developing
се развиевме
we were developing
се развиевте
you all were developing
се развиеја
they were developing
јас
јас
ти
ти
тој
таа
тоа
ние
вие
тие
Past pluperfect tense
бев се развил
I (masculine) had developed
бев се развила
I (feminine) had developed
беше се развил
you (masculine) had developed
беше се развила
you (feminine) had developed
беше се развил
he had developed
беше се развила
she had developed
беше се развило
it had developed
бевме се развиле
we had developed
бевте се развиле
you all had developed
беа се развиле
they had developed
јас
ти
т(ој/аа/оа)
ние
вие
тие
Future perfect tense
ќе се развиев
I will have developed
ќе се развиеше
you will have developed
ќе се развиеше
he/she/it will have developed
ќе се развиевме
we will have developed
ќе се развиевте
you all will have developed
ќе се развиеја
they will have developed
Past aorist tense
се развив
I developed
се разви
you developed
се разви
he/she/it developed
се развивме
we developed
се развивте
you all developed
се развија
they developed
Imperative tense
-
развиј се
you develop
-
-
развијте се
you all develop
-
јас
јас
ти
ти
тој
таа
тоа
ние
вие
тие
Future reported tense
ќе сум се развиел
I (masculine) will develop
ќе сум се развиела
I (feminine) will develop
ќе си се развиел
you (masculine) will develop
ќе си се развиела
you (feminine) will develop
ќе е се развиел
he will develop
ќе е се развиела
she will develop
ќе е се развиело
it will develop
ќе сме се развиеле
we will develop
ќе сте се развиеле
you all will develop
ќе сум се развиеле
they will develop
adjectival participle
adverbial participle
verbal noun
imperfective participle (masculine)
imperfective participle (feminine)
imperfective participle (neuter)
imperfective participle (plural)
aorist participle (masculine)
aorist participle (feminine)
aorist participle (neuter)
aorist participle (plural)
Other
развиен
developing
developing
developing
се развиел
developing
се развиела
developing
се развиело
developing
се развиеле
developing
се развил
developed
се развила
developed
се развило
developed
се развиле
developed

Examples of се развие

Example in MacedonianTranslation in English
Време е светот да ги препознае ваквите подмолни и измамнички кампањи, а тоа може единствено да се случи кога кај луѓето ќе се развие доволна остроумност со која ќе можат да го видат она што се крие во позадината и кога ќе престанат да се однесуваат како стадо овци.It is about time that the world wakes up to such insidious and deceptive campaigns and that can only be achieved when the world develops the discernment to see through the veil and stop being lembus .
Штом инфраструктурата ќе се развие, владата може да предложи бесплатен интернет пакет со ограничен број на слободни ресурси.Once the infrastructure is developed, the government can suggest a free Internet package with limited number of available resources.
Подемот на движењето на слободен софтвер, доведе до иницијативи како што е Sahana проектот, обид да се развие пакет на веб достапни апликации за организации кои помагаат при катастрофи.“The rise of the open source movement has led to initiatives such as the Sahana project, an attempt to develop a suite of web-enabled applications for disaster response organisations.
ПъCреби се годиыG за да се развие еластичнъBта.It takes years to develop one's flexibility!
Потреби се години за да се развие еластичноста.It takes years to develop one's flexibility!
Ќе имаш шанса да пораснеш и да се развиеш во некој кој може да донесува свои решенија.I'll be taking you there myself. You'll have a chance to grow up and develop into someone who can make her own choices.
Со тек на време, системите подготвени под ИПП (IPA) ќе се развијат во драгоцени средства за управување со Кохезивната политика на ЕУ и нејзините инструменти во иднина.Over time, the systems that are being set up under IPA will develop into invaluable assets for managing EU Cohesion Policy and its instruments later on.
Во овој контекст, во рамките на ИПП (IPA) програмите би можеле да се развијат проекти поврзани со Ромите, или со заедничките речни сливови, како што се Дунав и Тиса, и би можеле да имаат влијание многу пошироко од локалната, прекугранична област.In this context, projects related to the Roma people, or to shared river basins like the Danube and Tisza, could be developed in the IPA crossborder programmes and might have an influence far beyond the local, crossborder area.
економска кохезија во рамките на самата земја, како и да се развијат институции што би можеле да се справат со повеќегодишните програми за инвестирање и идното управување со Структурните фондови. Три сектори во рамките на хрватското Министерство за економија, труд и претприемништво се одговорни за спроведувањето на програмата.At the heart of this regional investment is the Regional Competitiveness Operational Programme (RCOP) 2007-09. e aim of the RCOP is to build social and economic cohesion within the country, and develop institutions that can cope with multiannual investment programmes and the future management of the Structural Funds. ree divisions within the Croatian Ministry of Economy, Labour and Entrepreneurship are responsible for implementing the programme.
Затоа, неопходни се заеднички напори за да се надминат дел од причините за системските ризици, да се развијат приспособливи практики на управување и да се зајакне флексибилноста во однос на еколошките предизвици со растечки притисок.Thus, joint efforts are required to tackle some of the causes of systemic risks, develop adaptive management practices and strengthen resilience in view of increasingly pressing environmental challenges.
Покохерентни политики за повеќе извори на притисоци врз животната средина веќе се појавуваат како потврда на меѓусебната поврзаност, а, со цел, да се развијат решенија што ќе бидат ефикасни во однос на цената.More coherent polices across multiple sources of environmental pressures are already emerging in recognition of inter-linkages and aimed at developing cost-efficient solutions.
Со тек на време, Chez Gangoueus се разви во единствен онлајн водич за африканските и расселените (дијаспора) читатели.With time, Chez Gangoueus has developed into a unique online guide to African and diaspora writers.
Иако Букарски и Павлов имаат различни мислења по многу прашања, помеѓу нив се разви пријателство кое доведе до издавањето на дебитантската збирка кратки раскази на Букарски наречена „Луѓе на кои не им се отвора падобранот“ на бугарски јазик.Although Boukarski and Pavlov differ in their views on a number of questions, between them there has developed a friendship that led to the appearance in Bulgarian of a debut collection of short stories by Boukarski titled "People whose parachute does not open."
Светот се разви во оваа политичка арена ама империјализмот на САД, над сите ги наведе луѓето да веруваат дека мирната коегзистенција е ексклузивно право само на најголемите светски нации.The world has developed a great deal in this political arena... ...butAmericanimperialism,aboveall... ... hasledpeopletobelieve that peaceful coexistence...
Се сметаше дека тоа е решението за недостаток од енергија на земјата. И напредокот на индустријата бргу се разви.It was thought that this was the answer to Earth's energy shortage, and a thriving industry quickly developed.
Негативни мислења се развија меѓу луѓето и повеќето од нив од дното на пирамидата, не веруваат дека мобилните телефони влијаат позитивно на нивните животи.A negative sentiment has been developed among the people and most of the people, mainly the people at the Bottom of the Pyramid (BoP) do not believe that mobile phone has a positive impact on their lives or livelihoods…
Но откако го изгубив видот, откако се развија моите моќи, сфатив колку сирени имаше...But after I lost my sight, after my abilities developed,
Верувате дека епилепсијата кај Емили, која се развила во облик на силно душевно растројство, е состојба која може да се контролира со Гамбутрол?So you believe that Emily had epilepsy... ...which developed into a form of violent psychosis... ...a condition that can be controlled with Gambutrol?
Му се развиле женски цицки бидејќи тестостеронот му бил превисок, па телото го засилило производството на естроген.He developed bitch tits because his testosterone was too high and his body upped the estrogen.

More Macedonian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

се развива
develop
се развика
start yelling
се разлие
spill

Similar but longer

Not found
We have none.

Other Macedonian verbs with the meaning similar to 'develop':

None found.
Learning languages?