Speak any language with confidence

Take our quick quiz to start your journey to fluency today!

Get started

Paklausti (to ask) conjugation

Lithuanian
42 examples

Conjugation of paklausti

Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Present tense
paklausiu
I ask
paklausi
you ask
paklausia
he/she asks
paklausiame
we ask
paklausiate
you all ask
paklausia
they ask
Past tense
paklausiau
I asked
paklausei
you asked
paklausė
he/she asked
paklausėme
we asked
paklausėte
you all asked
paklausė
they asked
Future tense
paklausiu
I will ask
paklausi
you will ask
paklaus
he/she will ask
paklausime
we will ask
paklausite
you all will ask
paklaus
they will ask
Conditional mood
paklausčiau
I would ask
paklaustum
you would ask
paklaustų
he/she would ask
paklaustume
we would ask
paklaustute
you all would ask
paklaustų
they would ask
Tu
Jūs
Imperative mood
paklausk
you ask
paklauskite
you all ask
Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Past freq. tense
paklausdavau
I used to ask
paklausdavai
you ask
paklausdavo
he/she used to ask
paklausdavome
we used to ask
paklausdavote
you all used to ask
paklausdavo
they used to ask

Examples of paklausti

Example in LithuanianTranslation in English
turėjo galimybę paklausti ir gavo patenkinamus atsakymus;had an opportunity to ask questions and been provided with satisfactory responses;
Jeigu apie nelaimingus atsitikimus retai kada buvo pranešama arba apie juos apskritai nežinoma, gali būti naudinga paklausti gaminio gamintojo, ar jis žino apie kokį nors gaminio sukeltą nelaimingą atsitikimą ar nepageidaujamą poveikį.In cases where accidents have only rarely been reported, or are not known at all, it may be useful to ask the manufacturer of the product whether he is aware of any accident or adverse effect caused by the product.
Dar vienas būdas, kaip nagrinėti tą patį klausimą, yra paklausti, ar pagalba mokymui yra pateisinama tiek, kiek ja būtų kompensuojamos nematerialaus pobūdžio regioninės kliūtys, kurios jau kompensuotos skirus regioninę pagalbą.Another way to look at the same issue is to ask whether training aid is justified as such to the extent that it would compensate for an intangible regional handicap that was already compensated by regional aid.
Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta pirmiau, buvo manoma, kad tikslinga pagal pagrindinio reglamento 2 straipsnio 7 dalies a punktą Sąjungos pramonės įmonių paklausti, ar jos ketina bendradarbiauti, kad padėtų Komisijai gauti normaliajai vertei nustatyti būtinos informacijos.In view of the above, it was considered appropriate, in accordance with Article 2(7)(a) of the basic Regulation to ask the Union industry whether it intended to cooperate in order to allow the Commission to obtain necessary information to establish normal value.
Susitikimas paprastai vyksta taip: •Kandidatas ir darbdavys susitinka ir pasisveikina.•Kandidatas atsisėda. •Darbdavys ir (arba) jo atstovas užduoda klausimus, į kuriuos kandidatas atsako.•Pokalbiui baigiantis darbdavys pasiteirauja, ko kandidatas norėtų paklausti. •Pokalbio metu darbdavys stengsis, kad pokalbis su kandidatu vyktų kaip paprastas pašnekesys.The most common structure of this meeting is: •The candidate and employer meet and greet each other.•The candidate takes a seat.•The employer and/or his/her representative ask questions, which the candidate answers.•At the end of the interview the employer gives the candidate a chance to ask questions if they have any.•During the interview, the employer will try to have a normal conversation with the candidate.
Neprieštarausite, jei paklausiu keletos klausimų?Do you mind if l ask you a few questions?
Bet aš paklausiu, ar verta kai mes turime neabejotiną įrodymą taip, neginčyjamą įrodymą kad pragaras egzistuoja?Well, I ask you what is it worth when we have undeniable proof yes, incontrovertible evidence that hell exists?
Gerai, aš paklausiu.Okay, I'll ask them.
Tada paklausiu jų.Then I'll ask them.
Leisk paklausiu.Let me ask you a question.
Denieli, jei dar kartą to paklausi, kitą rytą neatsikelsi.If you ever ask me that question again, Daniel you won't wake up the following morning.
-Jei būsi geras? -O tada paklausi, kas bus toliau.-And then you ask me what happens next.
Jeigu paklausi, ko pasimokiau, atsakysiu, kad nežinau.And if you ask me what I Iearned, I'd have to tell you I'm not sure.
Noriu paklausi: iš kur žinot, kad įsimylėjai?Let me ask you something. How do you know when you're in love?
Kai leidi mano pinigus, tu paklausi.When you're spending my money, you ask.
Tačiau vyrui buvo atiduota pirmenybė.Tada paklausiau Mokslo filosofijos skyriausvadovo: „Kodėl pasirinkote kita žmogų?”,turėdama omenyje, kad mes abu buvome fizikai irabu surinkome vienodą balų skaičių.The man was preferred. Then,I asked the head of the Philosophy of Sciencedepartment: “Why did you prefer the other person?”having in mind that both of us were physicists andboth of us had scored equal marks.
Atleisk, kad paklausiau.l'm sorry for asking.
Kai aš paklausiau jo apie jo galymybes aš pajutau išdidumą jo atsakyme.When I asked him about his abilities I sensed pride in his answer about his accuracy and perfection.
Aš jūsų paklausiau!I asked you a question!
- Aš tavęs paklausiau.- I asked you a question.
Kodėl paklausei manęs, ar kažkas negerai, kai įėjau?Good. Why did you ask me if something was wrong when I came in?
Ačiū, kad paklausei.Thanks for asking.
Tėvuk, ar kada nors paklausei savęs, kodėl paveikslai krenta?Pops, have you ever asked yourself why paintings fall?
Tu manęs paklausei.You asked me a question.
Kadangi Prancūzija kituose, išsamiai paaiškinančiuose priemonių įgyvendinimo svarbą laiškuose Komisijai nebeminėjo šios mokesčio lengvatos, Komisija 2001 m. birželio 21 d. laiške Prancūzijos paklausė, ar iš tiesų ši lengvata buvo taikoma ir, jeigu taip, paprašė pateikti atitinkamą informaciją.Since France made no further mention of this exemption in its subsequent letters to the Commission, which described in detail the content of the measures implemented, the Commission asked France by letter of 21 June 2001 whether the exemption had in fact been applied, and if so asked France to supply the relevant information.
Kad įsitikintų, ar atleidimas nuo verslo mokesčio ir jo pakeitimas tiriama įmoka nesudarė FT įmonei lengvatinio mokestinio režimo, Komisija paklausė Prancūzijos, ar šis atskaitymas buvo didesnis negu visi kiti mokesčiai, kuriuos būtų turėjusi mokėti FT įmonė, jei ji būtų apmokestinta pagal bendrąsias teisės normas, o ne tik didesnė už verslo ir įmonių pelno mokesčius [16].Consequently, to make sure that the exemption from business tax and its replacement by the levy in question had not conferred any tax advantage on FT, the Commission asked the French authorities whether the levy was higher than all the other taxes FT would have paid had it been taxed under conditions of ordinary law (and not just higher than the sum of business tax and corporation tax) [16].
2003 m. liepos 4 d. raštu A/34750 skundo pateikėja Morton Machine Company Limited pranešė, kad iš WAM S.p.A., kuri savo ruožtu reikalavo kompensacijos, gavo šaukimą į Italijos teismą, ir paklausė Komisijos, ar ji gali atšaukti tą šaukimą.By letter A/34750 of 4 July 2003, Morton Machine Company Limited, which is the complainant, announced that it had been summoned to appear before an Italian court by WAM SpA, which in its turn claimed compensation, and asked the Commission whether it could have the summons withdrawn.
AWM „Ofex“ paklausė, ar ji galėtų išspręsti rinkos nepakankamumo problemą Vakarų Midlendų regione; tokiu atveju AWM atsisakytų savo „Investbx“ projekto.AWM asked Ofex whether they could address the market failure in the West Midlands region, in which case AWM would abandon its Investbx project.
Komisija Prancūzijos valdžios institucijų paklausė, ar mokesčio lengvata gali pasinaudoti bet kokio juridinio statuso europinių įmonių filialai Prancūzijoje.In particular, it asked the French authorities whether French establishments of European undertakings were eligible for the tax credit, irrespective of their legal structure.
Jo paklausėme, kuo ūkininkams naudingas paprastinimas.We asked him how farmers benefited from simplification.
Susirinkome su mūsų draugais prancūzais ir paklausėme vieni kitų: „Ką galėtume nuveikti kartu?“ Iš pradžių tikrai negalvojome, kad sveikatos apsauga būtų tinkamas tokio bendradarbiavimo sektorius – juk tai valstybės narės atsakomybė.We and our French friends got together and asked ourselves and each other: ‘What could we do together?’
Bet mes pirmi paklausėme.Well, we asked you first.
Mes paklausėme tavo mamos.We asked your mom.
Ji nacionalinio teismo paklaus, ar jis gali užtikrinti ir ar užtikrins tokios konfidencialios informacijos ir verslo paslapčių apsaugą.It will ask the national court whether it can and will guarantee the protection of such confidential information and business secrets.
Jie kandidato paklaus, kodėl jis nori dirbti būtent šioje bendrovėje.They will ask the applicant why they want to work in the respective company.
Žinai, jei kalbėčiau su tavim, paklausčiau kas nutiko ten.You know, if I were talking to you, I would ask you what happened over there.
Jeigu nesi tikras, ar esi sulaikytas, kuo greičiau paklausk valdžios institucijų, savo atstovo arba savo patarėjo teisės klausimais [12].If you are not sure if you are detained please ask the authorities, your representative or your legal adviser [12] as soon as possible.
Jei jis pernelyg užsisės, vaikeli, paklausk apie Pavarotį. Neturime laiko jūrų istorijoms.If he gets to bothering you, ask him about Pavarotti.
Eik ir paklausk jo pats.Go ask him your goddamn self.
Bet dabar nesirūpink, jei ko prireiks, paklausk manęs, aišku ?Now keep on your toes. And if you need anything, ask me, okay?
Tai paklausk Tomo apie jo vyresnį brolį Richie.- Yeah? - Yeah. Well, why don't you ask Tom about his older brother Richie?
Noriu, kad savęs paklaustumėte - kodėl jūs mus stabdote?And then, I want you to ask yourself, why are you holding us back?

More Lithuanian verbs

Related

apklausti
survey
atsiklausti
ask
klausti
ask

Similar

apklausti
survey
paklausyti
listen
pasnausti
snooze
paspausti
press

Similar but longer

paklausyti
listen

Random

blogti
weaken
įdukrinti
adopt (a daughter)
išsilaisvinti
become free
nusikvatoti
guffaw
pakštelėti
peck
pasenti
become old
pasveikti
get well
praklišinti
miss
segti
buckle
suvienodėti
become similar

Other Lithuanian verbs with the meaning similar to 'ask':

None found.