Speak any language with confidence

Take our quick quiz to start your journey to fluency today!

Get started

Ħoloq (to create) conjugation

Maltese
23 examples

Conjugation of ħoloq

int(i)
intom
Imperative mood
oħloq
create!
oħolqu
create!
jien(a)
int(i)
hu(wa)
hi(ja)
aħna
intom
huma
Imperfect tense
noħloq
I am creating
toħloq
you are creating
joħloq
he is creating
toħloq
she is creating
noħolqu
we are creating
toħolqu
you all are creating
joħolqu
they are creating
Perfect tense
ħloqt
I have created
ħloqt
you have created
ħoloq
he has created
ħolqot
she has created
ħloqna
we have created
ħloqtu
you all have created
ħolqu
they have created

Examples of ħoloq

Example in MalteseTranslation in English
1965: itTrattat ta’ Fużjoni, li stabbilixxa Kunsill u Kummissjoni uniċi għattliet Komunitajiet Ewropej u li ħoloq uffiċjalment il-Kumitat tarRappreżentanti Permanenti (Coreper).1965: the Merger Treaty: created a single Council and a single Commission for the three Communities and formally established the Permanent Representatives Committee.
>Bejn l-2000 u l-2006, l-infiq talObjettiv 1 huwa stmat li ħoloq madwar 570 000 impjieg nett, li madwar 160 000 minnhom kienu Stati Membri ġodda. > Fi Spanja, il-Fondi Strutturali investew madwar €4 biljun r-riċerka, l-iżvilupp teknoloġiku, l-innovazzjoni u t-teknoloġiji talinformatika għal aktar minn 13 000 proġett ta’ riċerka li jinvolvu Page 26> Between 2000 and 2006, Objective 1 spending is estimated to have created around 570 000 net jobs of which some 160 000 were in new Member States. > In Spain, the Structural Funds invested around €4 billion in research, technological development, innovation and information technologies for over 13 000 research projects Page 24
>Ir-Regolament Nru . 2560/2001 , li stabbilixxa l-prinċipju ta » pagament ( tariffi ) ugwali għal ħlas trans-konfini fi ħdan l-UE daqs dawk għal pagamenti komparabbli domestiċi , ħoloq żbilanċ bejn il-pagament tas-servizz li jitolbu l-banek u l-ispejjeż għal pagamenti trans-konfini .>Regulation No 2560/2001 , which established the principle of equal charges for a cross-border and a comparable domestic payment within the EU , has created an imbalance between bank fees and costs for cross-border payments .
Barra minn hekk, il-proġett ħoloq Direttorju tal-Ġurnalisti Eżiljati sabiex jinkoraġġixxi lill-edituri kemm fi l-midja tal-istampa kif ukoll tax-xandir sabiex joffru impjieg jew kommissjonijiet lil ġurnalisti eżiljati.In addition, the RAM project created a Directory of Exiled Journalists to encourage editors in both the print and broadcast media to offer employment or commissions to exiled journalists.
Biex iwieġeb għat-talbiet pressanti dwar it-tfassil talpolitika fl-oqsma tas-sigurtà talenerġija u t-tibdil fil-klima, il-President Barroso ħatar kummissarju responsabbli mill-azzjoni għall-klima — flimkien mal-kummissarji għallambjent u għall-enerġija, u ħoloq żewġ direttorati ġenerali ġodda, wieħed għall-enerġija u wieħed għall-azzjoni għall-klima.To respond to the pressing demands in policymaking in energy security and climate change, President Barroso appointed a commissioner responsible for climate action — alongside commissioners for environment and for energy, andcreated two new directorates-general, one for energy and one for climate action.
Jekk hemm żewġ muniti differenti għal parteċipant wieħed, oħloq linja waħda għal kull munita.If there are two different currencies for one participant, then create one line per currency.
l-animazzjoni ta’ azzjonijiet: “ixgħel ix-xrara”, immobilizza n-nies, i è i bir-reqqa t-territorju għal teżorimoħbija, ideat interessanti, kunċetti mitlufa u pijunieri kuraġġużi; azzjonijiet ta’ struttura: ikkonferma idea ta’ ħidma, waqqaf partenarjat jew kooperazzjoni, oħloq intrapriża, stabbilixxi organizzazzjoniġdida,żviluppamarka,uinvestif’teknoloġija ġdida; azzjonijiet ta’ konsolidazzjoni: oħloq katini ta’ valurmiżjud billi tgħaqqad è i m kien proċessi li s’issa kienu separati ( riċerka, produzzjoni, kummerċjalizzazzjoni u distribuzzjoni), għin strutturi awtoorganizzati biex isiru sostenibbli, għinhom jiġġenerawdħul ta’ è u s , u ppreserva valuri dejjiema.animating actions which: ‘ignite the spark’, mobilise people, scan the territory for hidden treasures, interesting ideas, lost concepts and courageous pioneers; structuring actions: confirm a business idea, found a partnership or cooperation, create an enterprise, set up a new organisation, develop a brand, and invest in new technologies; consolidating actions: create value added chains by interlinking hitherto separated (research, production, marketing and distribution) processes, support self-organised structures to become sustainable, help them to generate revenues, and to preserve long-term values.
“Aħna qegħdin noħolqu koalizzjoni wiesgħa biex niġġieldu t-tortura u nqajmu kuxjenza dwar il-kwistjoni,” tgħid Sabbah.“We are creating a broad coalition to combat torture and raise awareness of the issue,” says Sabbah.
Bil-ħolqien ta’ inċentivi fiskali aċċessibbli b’mod faċli għal kull attur tal-assigurazzjoni komplementari tas-saħħa, l-awtoritajiet Franċiżi joħolqu l-kundizzjonijiet għat-trasformazzjoni tas-segment ta’ persuni li ma tantx huma interessanti a priori fit-termini tal-profil ta’ riskju jew ta’ solvenza f’segment li jippreżenta attrazzjoni ekonomika ġdida.By creating tax incentives which are easily accessible by all supplementary health insurance operators, the French authorities are creating the conditions to transform the segment of persons of little interest a priori in terms of risk profile or solvency into a segment with new economic appeal.
Għalhekk, meta awtorità kompetenti maħtura minn Stat Membru tikkunsidra, abbażi ta’ previżjonijiet dwar silġ provduti minn servizz kwalifikat ta’ tagħrif metereoloġiku, li l-kondizzjonijiet tat-tbaħħir qed joħolqu theddida serja għas-sikurezza tal-ħajja tal-bniedem jew theddida serja ta’ tniġġis, hija għandha tavża b'dan lill-kaptani tal-vapuri preżenti fiż-żona ta’ kompetenza tagħha jew li jkunu bi ħsiebhom jidħlu jew joħorġu fil-/mill-port jew portijiet fiż-żona konċernata.Therefore, where a competent authority designated by a Member State considers, on the basis of an ice forecast provided by a qualified meteorological information service, that the sailing conditions are creating a serious threat to the safety of human life or a serious threat of pollution, it should so inform the masters of the ships present in its area of competence or intending to enter or leave the port or ports in the area concerned.
Proċess ta’ konsultazzjoni qabel l-istabbiliment ta’ pjattaforma jiżvela liema kwistjonijiet ewlenin qegħdin joħolqu d-diff erenzi fl-opinjoni u s-suspett li jkunu qegħdin ifixklu l-kooperazzjoni bejn il-komunitajiet.A process of consultation prior to the establishment of a platform reveals what key issues are creating the differences of opinion and suspicion which are frustrating community cooperation.
Ġie żvelat mill-evalwazzjoni tas-sistema tal-Unjoni ta’ farmakoviġilanza li azzjonijiet diverġenti mill-Istati Membri b’rabta ma’ kwistjonijiet ta’ sikurezza fir-rigward tal-prodotti mediċinali qed joħolqu ostakoli għall-moviment ħieles tal-prodotti mediċinali.It has emerged from the assessment of the Union system of pharmacovigilance that divergent actions by Member States in relation to safety issues pertaining to medicinal products are creating obstacles to the free movement of medicinal products.
11L-emerġenza ta’ sitt Stati ġodda minn meta nqasmet dik li kienet il-Jugoslavja ħolqot aktar minn 5 000 kilometru ta’ fruntieri internazzjonali ġodda fir-reġjun li għandhom ikunu kkontrollati sewwa.The emergence of six new states from the break-up of the former Yugoslavia has created over 5 000 kilometres of new international borders in the region that have to be properly controlled.
Biex jintlaħqu dawn l-għanjiet definiti mit-Trattati, il-leġiżlazzjoni Ewropea ħolqot kundizzjonijiet favorevoli għattkabbir ekonomiku, ilħarsien ta’ lambjent, it-titjib fil-livelli soċjali, notevolment bit-twettiq tassuq intern.In order to achieve the objectives laid down by the Treaties, European legislation has created conditions favourable to economic growth, environmental protection and higher social standards, in particular by establishing the single market.
Din il-massa kbira ta’ leġiżlazzjoni ħolqot dikultajiet lil ħafna atturi bħall-awtoritajiet veterinarji tal-Istati Membri, l-operaturi kummerċjali, ilbdiewa, u r-raħħala biex jifhmu l-liġi.Biex tittratta din il-problema l-Kummissjoni Ewropea ddeċidiet li tirrevedi l-leġiżlazzjoni attwali tas-saħħa talannimali meta ppubblikat l-Istrateġija tas-Saħħa tal-Annimali fl-2007.This large body of legislation has created diculties for dierent actors such as the Member States’ veterinary authorities, commercial operators, farmers, and breeders to understand the law.To tackle this problem, the European Commission decided to review the current EU animal health legislation when it published its Animal Health Strategy in 2007.
Din ilKummissjoni ħeġġet b’mod attiv id-demokrazija parteċipattiva kif ukoll id-djalogu. Bis-saħħa tal-inizjattiva tagħha Pjan D, imnedija f’Ottubru 2005, ħolqot fora ġodda u żviluppat proċessi ġodda li jippermettu lil individwi u lil organizzazzjonijiet fis-27 Stat Membru kollha biex jinvolvu ruħhom b’mod aktar attiv.is Commission has actively encouraged participative democracy and dialogue. rough its Plan D initiative, launched in October 2005, it has created new forums and developed new processes allowing individuals and organisations in all 27 Member States to become more actively involved.
Fl-istess kuntest, ilKummissjoni ħolqot portal elettroniku li jipprovdiaċċess uniku għat-tagħrif dwar il-benefiċjarji taħtil-programmi li hija tamministra direttament, uppubblikat links għal dawk lIstati Membri li diġàIn the same context, the Commission has created a web portal providing singleaccess to information on beneficiariesunder theprogrammes it manages directly, and published links tothose Member States which already provide information on end-beneficiaries of agricultural expenditure undershared management.
Matul dawn l-aħħar snin, ħloqna numru ta’ strumenti differenti, li kull wieħed minnhom għandu struttura u bażi loġika proprji.Over recent years we have created a number of different instruments, each of which has its own structure and rationale.
Dawn id-dispożizzjonijiet ħolqu qafas aktar komprensiv.Those provisions have created a more comprehensive framework.
Dawn il-proġetti ħolqu bażi għaddjalogu soċjali fillivell Ewropew u l-konsolidazzjoni ta’ l-għaqdiet ta’ livell Ewropew.These projects have created a basis for social dialogue at European level and the consolidation of European-level organisations.
Dawn il‑pajjiżi ġew industrijalizzati aktar, ħolqu aktar emissjonijiet u għandu jkollhom miri ġuridiċi biex inaqqsu l‑emissjonijiet qabel nazzjonijiet li qed jiżviluppaw.Irriżulta diffiċli ħafna li ddawwar il‑kunċett f’azzjoni aċċettabli kemm għall‑pajjiżi industrijalizzati kif ukoll għal dawk li għadhom qiegħdin jiżviluppaw.These countries have been more industrialised, have created more emissions and should have legal targets to cut emissions before developing nations. It has proved very difficult to turn the concept into action acceptable to both industrialised and developing countries.
Fil-livell ta’ rziezet fl-Irlanda ta’ Fuq, l-għalf kontaminat u l-applikazzjoni ta’ kontrolli li jipprojbixxu li l-baqar konċernati jidħlu fil-katina tal-ikel biex jitnaqqsu r-riskji potenzjali għas-saħħa pubblika, ħolqu sitwazzjoni fejn l-attivitajiet tan-negozju tagħhom qegħdin f’riskju serju.At farm level in Northern Ireland, the feed contamination and the application of the controls prohibiting the cattle concerned from entering the food chain to mitigate potential risks to public health have created a situation whereby the continuation of their business activities is seriously at risk.
Filprattika, il-qsim ta’ sovranità jfisser li l-Istati Membri jiddelegaw parti missetgħat deċiżjonali tagħhom lill-istituzzjonijiet Ewropej li ħolqu biex deċiżjonijietfuq affarijiet speċifiċi ta’ interess komuni jittieħdu b’mod demokratiku f’livell Ewropew.Pooling sovereignty means, in practice, that the member states delegate some oftheir decisionmaking powers to European institutions they have created, so thatdecisions on specific matters of joint interest can be made democratically at European level.

More Maltese verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

ħolom
dream
ħonoq
strangle

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

ħolom
dream
ħonoq
strangle
niek
fuck
ħaseb
think
sama'
hear
miet
die
għoġob
like
ittraduċa
translate
ra
see
ippenetra
penetrate

Other Maltese verbs with the meaning similar to 'create':

None found.