Veikt (to carry out) conjugation

Latvian
14 examples

Conjugation of eiti

Es
Tu
Viņš/viņa
Mēs
Jūs
Viņi/viņas
Present tense
veicu
I carry out
veic
you carry out
veic
he/she/it carries out
veicam
we carry out
veicat
you all carry out
veic
they carry out
Past tense
veicu
I carried out
veici
you carried out
veica
he/she/it carried out
veicām
we carried out
veicāt
you all carried out
veica
they carried out
Future tense
veikšu
I will carry out
veiksi
you will carry out
veiks
he/she/it will carry out
veiksim
we will carry out
veiksiet
you all will carry out
veiks
they will carry out
Imperative mood
-
veic
you carry out
-
-
veiciet
you all carry out
-
Es/tu/...
Conditional mood
veiktu
I would carry out

Examples of veikt

Example in LatvianTranslation in English
Parasti Komisija un Federālais veterinārais birojs paziņo viens otram par jebkuru nodomu veikt ārkārtas vakcinācijas.In principle, the Commission and the Office vétérinaire fédéral shall notify each other of any intention to carry out emergency vaccinations.
Komisija un Federālais veterinārais birojs paziņo viens otram par jebkuru nodomu veikt ārkārtas vakcinācijas.The Commission and the Office vétérinaire fédéral shall notify each other of any intention to carry out emergency vaccinations.
Šajā nolūkā tām ir tiesības pieprasīt pierādījumus un veikt pārbaudi eksportētāja faktūrās vai arī veikt jebkuru citu pārbaudi, ko uzskata par atbilstīgu.For this purpose, they shall have the right to call for any evidence and to carry out any inspection of the exporter’s accounts or any other check considered appropriate.
Ciešā un pastāvīgā sadarbībā ar EBTA Uzraudzības iestādi EK Komisija veic procedūras, kas paredzētas Līguma 57. panta prasību īstenošanai.The EC Commission shall carry out the procedures set out for the implementation of Article 57 of the Agreement in close and constant liaison with the EFTA Surveillance Authority.
“savas kompetences jomās veic funkcijas un uzdevumus, kas līgumslēdzējpusēm noteikti piemērojamās starptautiskās konvencijās, un jo īpaši Čikāgas konvencijā.“in its field of competence carry out functions and tasks ascribed to the Contracting Parties by applicable international Conventions, in particular the Chicago Convention.
Piemērojot valdības rīkojuma par epizootijām 175.a pantu, Šveice obligātā veidā veic ātro GSE noteikšanas testu visiem liellopiem, kas ir vecāki par 30 mēnešiem un kas ir steidzami nokauti, miruši fermā vai atzīti par slimiem ante mortem pārbaudē, kā arī visiem paraugiem, kas iegūti no lopiem, vecākiem par 30 mēnešiem, kas tiek kauti lietošanai pārtikā.Under Article 175a of the Ordonnance on epizootic diseases, Switzerland is to carry out a compulsory rapid BSE test for all bovine animals more than 30 months old subject to emergency slaughter, animals which have died on the farm or been found to be ill during the ante mortem inspection and all animals more than 30 months old slaughtered for human consumption.
Komisija 2004. gada maijā veica pārbaudi, bet pēc šīs pārbaudes nesekoja turpmāki pasākumi, tāpēc par to nebija jāsūta vēstule uzņēmumam.The Commission did carry out a verification in May 2004 but since that verification did not lead to further action no letter relating to it needed to be sent the company.
Pamatojoties uz iepriekš minēto, Komisija uzskata – tas, ka Amsterdamas pašvaldība veica nelielus iepriekšējus ieguldījumus pirms oficiālas GNA dibināšanas, neliek apšaubīt MEIP noteikumu ievērošanu, ņemot vērā visu akcionāru vienošanos, ka šie iepriekšējie ieguldījumi Amsterdamas pašvaldībai ir jāatlīdzina.On the basis of the above, the Commission considers that the fact that the municipality of Amsterdam did carry out some limited pre-investments prior to the formal setup of GNA does not call into question the fulfilment of the MEIP given that there was agreement among all shareholders that the municipality of Amsterdam would have to be reimbursed for these pre-investments.
Šajā nolūkā kooperatīvs veiks jebkuras rūpnieciskās, komerciālās vai finansiālās, kustamā vai nekustamā īpašuma operācijas sociālā mērķa realizēšanai.To this end, the cooperative will carry out all industrial, commercial or financial operations to achieve its object.
Programma nodrošinās atbalstu attiecīgajām struktūrām, kuras izvēlēsies pēc atvērta uzaicinājuma iesniegt pieprasījumus, un kas darbosies kā informētību veicinoši punkti katrā dalībvalstī un kandidātvalstī un kas veiks informētību veicinošus pasākumus un programmas ciešā sadarbībā ar visiem attiecīgajiem pārstāvjiem valsts, reģionālajā un vietējā līmenī.The programme will provide support to appropriate bodies, which will be selected following an open call for proposals to act as awareness-raising nodes in each Member State and candidate country and, which will carry out awareness-raising actions and programmes in close cooperation with all relevant actors at national, regional and local levels.
Šajā nolūkā Komisija (Eurostat) visās dalībvalstīs regulāri veiks ar dialogu saistītus, kā arī iespējamus metodoloģijas izpētes apmeklējumus.To this end, the Commission (Eurostat) will carry out in all Member States regular dialogue visits, as well as possible methodological visits.
Kā uzskata Nīderlandes iestādes, jebkurš piesardzīgs tirgus ieguldītājs veiktu šādu izpēti.According to the Dutch authorities, all prudent market investors would carry out such studies.
Atklāta, caurspīdīga, nediskriminējoša un beznosacījumu konkursa rezultātā AVAS iecēla neatkarīgu likvidatoru, lai tas veiktu brīvprātīgu likvidāciju.To this end, AVAS appointed an independent liquidator by means of an open, transparent, non-discriminatory and unconditional tender, who would carry out the voluntary liquidation.
Turklāt sūdzības iesniedzējs ir iesniedzis prima facie pierādījumus, ka lielo parāda summu dzēšana nenotika, ievērojot parastus komerciālus apsvērumus, jo ĶV neveica novērtējumu, ko veiktu parasts privāts ieguldītājs attiecībā uz paredzamo peļņas normu, kuru šie "parāds pret pašu kapitālu" mijmaiņas darījumi radītu laika gaitā.Furthermore, the complainant has provided prima facie evidence that the huge amount of debt cancellation was not subject to normal commercial considerations as the GOC did not carry out an assessment that a normal private investor would carry out with respect to the expected reasonable rate of return these equity swaps would generate over time.

More Latvian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

teikt
say
veidot
mold
vilkt
pull

Similar but longer

sveikt
welcome

Random

apmierināt
satisfy
apturēt
stop
audzināt
bring up
bīdīt
move
dot
give
jautāt
ask
klāties
go
palīdzēt
assist
savienot
merge
slēpt
hide

Other Latvian verbs with the meaning similar to 'carry out':

None found.
Learning languages?