Odróżniać (to distinguish) conjugation

Polish
21 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
odróżniam
I distinguish
odróżniasz
you distinguish
odróżnia
he/she/it distinguishes
odróżniamy
we distinguish
odróżniacie
you all distinguish
odróżniają
they distinguish
Imperfective future tense
będę odróżniać
I will distinguish
będziesz odróżniać
you will distinguish
będzie odróżniać
he/she/it will distinguish
będziemy odróżniać
we will distinguish
będziecie odróżniać
you all will distinguish
będą odróżniać
they will distinguish
Imperative
-
odróżniaj
you distinguish!
niech odróżnia
let him/her/it distinguish
odróżniajmy
let's distinguish
odróżniajcie
you all distinguish
niech odróżniają
let them distinguish
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
odróżniałam
I distinguished
odróżniałaś
you distinguished
odróżniała
she distinguished
odróżniałyśmy
we distinguished
odróżniałyście
you all distinguished
odróżniały
they distinguished
Future feminine tense
będę odróżniała
I will distinguish
będziesz odróżniała
you will distinguish
będzie odróżniała
she will distinguish
będziemy odróżniały
we will distinguish
będziecie odróżniały
you all will distinguish
będą odróżniały
they will distinguish
Conditional feminine tense
odróżniałabym
I would distinguish
odróżniałabyś
you would distinguish
odróżniałaby
she would distinguish
odróżniałybyśmy
we would distinguish
odróżniałybyście
you all would distinguish
odróżniałyby
they would distinguish
Conditional perfective feminine tense
odróżniałabym była
I would have distinguished
odróżniałabyś była
you would have distinguished
odróżniałaby była
she would have distinguished
odróżniałybyśmy były
we would have distinguished
odróżniałybyście były
you all would have distinguished
odróżniałyby były
they would have distinguished
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
odróżniałem
I distinguished
odróżniałeś
you distinguished
odróżniał
he distinguished
odróżnialiśmy
we distinguished
odróżnialiście
you all distinguished
odróżniali
they distinguished
Future masculine tense
będę odróżniał
I will distinguish
będziesz odróżniał
you will distinguish
będzie odróżniał
he will distinguish
będziemy odróżniali
we will distinguish
będziecie odróżniali
you all will distinguish
będą odróżniali
they will distinguish
Conditional masculine tense
odróżniałbym
I would distinguish
odróżniałbyś
you would distinguish
odróżniałby
he would distinguish
odróżnialibyśmy
we would distinguish
odróżnialibyście
you all would distinguish
odróżnialiby
they would distinguish
Conditional perfective masculine tense
odróżniałbym był
I would have distinguished
odróżniałbyś był
you would have distinguished
odróżniałby był
he would have distinguished
odróżnialibyśmy byli
we would have distinguished
odróżnialibyście byli
you all would have distinguished
odróżnialiby byli
they would have distinguished
Impersonal
odróżniano by
there would be distinguished
odróżniano by
there would be distinguished

Examples of odróżniać

Example in PolishTranslation in English
Istotne jest, aby odróżniać zielone certyfikaty stosowane w systemach wsparcia od gwarancji pochodzenia.It is important to distinguish between green certificates used for support schemes and guarantees of origin.
Ja odróżniam maniaków od czubków.And I distinguish between maniacs and crazy people.
Nie odróżniam Picassa od wypadku drogowego.I can't distinguish between a Picasso and a car crash.
Czy odróżniasz swoje czyny od czynów dziecka?Are you distinguishing your deeds from Children's?
Czy ty nie odróżniasz tego, co się myśli od tego, co się robi?Can't you distinguish between thought and action?
Nie odróżniasz kłamstw od prawdy.You can't distinguish lies from truth.
Nie odróżniasz mnie od swoich numerków!You can't distinguish me from your Hollywood numbers!
94 — To odróżnia niniejszą sprawę od sprawy Kaysersberg przeciwko Komisji (wyrok przywołany w przypisie 8, pkt 159 i 160), w której, zdaniem Sądu, kwestionowany brak w uzasadnieniu odnosił się do podstawowej części decyzji Komisji.94 — This distinguishes the present case from Kaysersberg (cited above, footnote 8), paragraphs 159 and 160, in which the Court of First Instance was of the opinion that the inadequacy complained about in the reasons given did not involve a fundamental part of the Commission’s decision.
Argumenty przedstawione przez PTMM nie są sprzeczne z pierwszym argumentem, mianowicie, że poziom bezpośredniej sprzedaży eksportowej osiągnięty przez PTMM jest wyższy niż osiągnięty przez Interpipe NTRP VAT i że ten fakt odróżnia PTMM od Ecogreen.The arguments put forward by PTMM do not contradict the first argument, namely that the level of direct export sales made by PTMM is higher than that of Interpipe NTRP VAT and that this fact distinguishes PTMM from Ecogreen.
Bierzemy te granaty i zmieniamy je w lemoniadę, bo to nas odróżnia od krabów.We take those grenades and we turn them in into lemonade, because that's what distinguishes us from sand crabs.
Być może to właśnie odróżnia człowieka wielkiego od zwykłego.Perhaps it's what distinguishes a great man from an ordinary one.
Inaczej mówiąc, wzrokowo łatwo odróżniamy i odczytujemy różnice.ln other words we can easily distinguish clear differences.
Dzieci w tym wieku nie odróżniają fantazji od rzeczywistości.Kids that age can't distinguish fantasy from reality.
Folia z PET ma określone właściwości fizyczne, chemiczne i techniczne, które odróżniają ją od innych folii.PET film has specific physical, chemical and technical characteristics which distinguishes it from other films.
Infront uważa, że Sąd poprawnie wskazał te elementy, które odróżniają go od innych osób, mianowicie fakt, iż jest ona uprawniony z tytułu praw wyłącznych do transmisji telewizyjnej wydarzenia wpisanego na listę określonych wydarzeń, że prawa te zostały nabyte przed sporządzeniem tej listy i jej zatwierdzeniem przez Komisję i że zatwierdzenie to powoduje poważną szkodę w wykonywaniu przez Infront tych praw, ponieważ nie może on udzielić wyłącznej licencji na korzystanie z nich.Infront submits that the Court of First Instance correctly noted the matters which distinguish it from others, namely that it holds exclusive television broadcasting rights for an event in the list of designated events, that those rights were acquired before the establishment of that list and its approval by the Commission, and that such approval seriously prejudices the exploitation by Infront of those rights since it cannot license them on an exclusive basis.
Istnieją jednak pewne czynniki, które odróżniają przedmiotowy przypadek od wcześniejszych sytuacji.However, there are some factors which distinguish the previous cases from this case.
Jednakże dwie okoliczności odróżniają niniejsze sprawy od sprawy dotyczącej Azorów.However, two factors distinguish the present cases from the Azores case.
Oznaczenia napisane są widoczną, czytelną, nieusuwalną i dostatecznie dużą czcionką, w taki sposób, by czcionka nazwy „Miel de sapin des Vosges” była wyraźnie największa na etykiecie i odróżniała się od tła, na którym została wydrukowana, oraz w taki sposób, by informacje te wyraźnie różniły się od innych informacji lub znaków graficznych.They shall be presented in clear, legible and indelible characters of a large enough size — the words ‘Miel de Sapin des Vosges’ having the largest character size of all on the label — so as to stand out well against the space on which they are printed and to be clearly distinguished from all other written or graphic information.
I dzięki temu odróżniał się od innego Charliego, Chudego Charliego.'That's how he was distinguished 'from the other Charlie - Skinny Charlie.
Skarżące bowiem nie sprecyzowały we wniosku o zastosowanie środka tymczasowego, w jakim zakresie negatywne konsekwencje wynikające z zaskarżonej decyzji wpłynęłyby na posiadane przez nie prawa do wprowadzenia do obrotu, i to w sposób, który odróżniałby je od wszystkich innych podmiotów tej samej kategorii, o której mowa (zob. podobnie postanowienie Sądu z dnia 11 września 2007 r. w sprawie T-28/07 Fels-Werke i in. przeciwko Komisji, niepublikowane w Zbiorze, Zb.Orz. str. II-98*, pkt 63).The applicants have not explained in the application for interimmeasures to what extent their marketing rights would be specially affected by the adverse consequences of the contested decision in a manner that would distinguish them from any other operator in the category in question (see, to this effect, the order of 11 September 2007 in Case T-28/07 Fels-Werke and Others v Commission, not published in the ECR, paragraph 63).
Komisja podkreśla również, że linia kredytowa nie korzysta z uprzywilejowania lub z zastawu, co odróżniałoby ją od pożyczki gwarantowanej [12].The Commission also points out that the credit facility does not enjoy any preference or have any collateral that would distinguish it from the guaranteed loan [12].

More Polish verbs

Related

poróżniać
do
rozróżniać
distinguish
wyróżniać
mark out

Similar

opróżniać
empty
poróżniać
do
spróżniać
do
wyróżniać
mark out

Similar but longer

Not found
We have none.

Other Polish verbs with the meaning similar to 'distinguish':

None found.
Learning languages?