Sugall (to suggest) conjugation

Hungarian
65 examples

Conjugation of eiti

Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Present indefinite tense
sugallok
I suggest
sugallsz
you suggest
sugall
he/she to suggest
sugallunk
we suggest
sugalltok
you all suggest
sugallnak
they suggest
Present definite tense
sugallom
I suggest
sugallod
you suggest
sugallja
he/she suggests
sugalljuk
we suggest
sugalljátok
you all suggest
sugallják
they suggest
Past indefinite tense
sugalltam
I suggested
sugalltál
you suggested
sugallt
he/she suggested
sugalltunk
we suggested
sugalltatok
you all suggested
sugalltak
they suggested
Past definite tense
sugalltam
I suggested
sugalltad
you suggested
sugallta
he/she suggested
sugalltuk
we suggested
sugalltátok
you all suggested
sugallták
they suggested
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conditional present indefinite tense
sugallnék
I would suggest
sugallnál
you would suggest
sugallna
he/she would suggest
sugallnánk
we would suggest
sugallnátok
you all would suggest
sugallnának
they would suggest
Conditional present definite tense
sugallnám
I would suggest
sugallnád
you would suggest
sugallná
he/she would suggest
sugallnánk
we would suggest
sugallnátok
you all would suggest
sugallnák
they would suggest
Conditional past indefinite tense
sugalltam volna
I would have suggested
sugalltál volna
you would have suggested
sugallt volna
he/she would have suggested
sugalltunk volna
we would have suggested
sugalltatok volna
you all would have suggested
sugalltak volna
they would have suggested
Conditional past definite tense
sugalltam volna
I would have suggested
sugalltad volna
you would have suggested
sugallta volna
he/she would have suggested
sugalltuk volna
we would have suggested
sugalltátok volna
you all would have suggested
sugallták volna
they would have suggested
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Future indefinite tense
fogok sugallni
I will suggest
fogsz sugallni
you will suggest
fog sugallni
he/she will suggest
fogunk sugallni
we will suggest
fogtok sugallni
you all will suggest
fognak sugallni
they will suggest
Future definite tense
fogom sugallni
I will suggest
fogod sugallni
you will suggest
fogja sugallni
he/she will suggest
fogjuk sugallni
we will suggest
fogjátok sugallni
you all will suggest
fogják sugallni
they will suggest
Subjunctive present definite tense
sugalljam
(if/so that) I suggest
sugalld
(if/so that) you suggest
sugallja
(if/so that) he/she suggest
sugalljuk
(if/so that) we suggest
sugalljátok
(if/so that) you all suggest
sugallják
(if/so that) they suggest
Subjunctive present indefinite tense
sugalljak
(if/so that) I suggest
sugallj
(if/so that) you suggest
sugalljon
(if/so that) he/she suggest
sugalljunk
(if/so that) we suggest
sugalljatok
(if/so that) you all suggest
sugalljanak
(if/so that) they suggest
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conjugated infinitives
sugallnom
I to suggest
sugallnod
you to suggest
sugallnia
he/she to suggest
sugallnunk
we to suggest
sugallnotok
you all to suggest
sugallniuk
they to suggest

Examples of sugall

Example in HungarianTranslation in English
-Nem akartam az sugallni, hogy az lenne.I didn't mean to suggest that it did.
A tanú azt próbálja sugallni, hogy Calder pilóta szándékosan akadályozta Pirx kapitányt a parancs kiadásban.The witness tries to suggest that Pilot Calder obstructed Pirx from giving the order on purpose.
A vezetőség itt leszögezné, hogy mi nem szeretnénk azt sugallni, hogy minden tornatanár szadista, mint Taskmaster, és hogy mindegyikük élete célja megnyomorítani a diákokat. "Tisztelet" a kivételnek.The management would like to point out that we in no way mean to suggest that all gym teachers are sadistic taskmasters who live to bring misery to high-schoolers everywhere... except the ones who do.
A védelem tényleg azt kívánja sugallni, hogy az emberek fegyverrel a ruhájuk alatt mászkálhassanak?Does the defense really mean to suggest that folks be allowed to walk around concealing their firearms?
Azt merészeli sugallni, hogy ismeri õt,That you would dare to suggest that you know her
Megbántottál, hogy ilyen dolgokat sugallsz.I-I am offended that you could even suggest such a thing.
A bizonyítékok egy elméletet sugallnak, hogy Stuart Zupkót felbérelték az ellopására.There's a theory of evidence that suggests that Stuart Zupko was hired to steal it.
A bíróságok valóban engedélyt kaptak, hogy megvizsgálják, az egyes házasságok létjogosultságát, de a tények egyenértékűséget sugallnak nekem.It is true that the courts have been allowed leeway to discern whether individual marriages are legitimate, but I find the facts here to suggest nothing more than equivalence.
A csontok kétséget sugallnak.Bones suggest doubt.
A jelölések az időhöz való szokatlan hozzáállást sugallnak, annak képességét, hogy maniupulálni tudják egy misztikus oltalmazón keresztül.Markings on this suggest an unorthodox relationship to time, the ability to manipulate it at will via the protection of mystic guardians...
A kérdések mélyebb ismeretet sugallnak, mintha valaki... beszélt volna velük.And their questions would suggest some deeper familiarity, as if someone were... talking to them.
Azt sugallom neki, hogy próbálja megtalálni az igazi anyját."I suggest she seek out her biological mother."
Azt sugallom.I am suggesting.
Csak addig sugallom, míg te is így fogod gondolni.I'm just going to keep suggesting it until you come to it on your own.
Nem sugallom.I'm not suggesting it.
Nem úgy értettem, hogy azt sugallom, nincs rendben minden.Uh, well, I didn't mean to suggest
Arthur, azt sugallod, hogy meg kellene ölnöm az anyósomat?Arthur, are you suggesting I kill my grandmother-in-law?
Azt sugallod, hogy Dana kém volt?Are you suggesting Dana is a spy?
Azt sugallod, hogy ez indíték a gyilkosságra?You're suggesting this is a motive for murder?
Csak nem azt sugallod....You're not suggesting...
Már bocs, de azt sugallod, hogy ha engedjünk Penny-t itt aludni, lehet, hogy kannibalizmus áldozatául esünk?I'm sorry, are you suggesting that if we let Penny stay we might succumb to cannibalism?
- A bizonyíték azt sugallja...The evidence suggests...
- A kvantummechanika azt sugallja...Well, quantum mechanics suggests...
- Köszönöm. A kritika azt sugallja, hogy a könyvben szereplő rendőrkapitány hasonlóságot mutat a főnökével, Arve Ostlival.The reviewer suggests that the police chief in the book has similarities with the boss, Arve ?
- Nem lehet olyan bűntelen, mint azt az arca sugallja.You can't be as pure as your face suggests.
- És nem gondolja, hogy ez a hasonlóság pontosan sugallja a nézőknek,- And don't you think that similarity suggests exactly to the audience
Amikor azt mondod, hozzáférés kell Sofie agyához... Transzállapotot idézünk elő és azt sugalljuk tudat alatt, hogy hagyja ott a szektát és menjen vissza a szüleihez.So, when you say you want to access Sofie's brain... we induce trance state and then subconsciously suggest that she leave the cult and go back to her parents.
Ha nem nyilatkoztunk volna, azzal azt sugalljuk, hogy igaz, ezzel pedig az egészet veszélybe sodorjuk.If we had refused to comment, it would've suggested it was true, which would've endangered the process.
Menjünk rá a nővérére, Marielre, sugalljuk azt, hogy ő volt a gyilkos.Go after the sister Mariel, suggest she was the killer.
# Legutóbbi tevékenységei, # # mint pl. a bankszámlájának megszüntetése, # # azt sugallják hogy el akart szökni velük. #His recent activities, such as closing his bank account, suggest that he planned to escape with them.
- A nagyméretű mellek azt sugallják...Abundant breasts do suggest-
- A vizsgálat során olyan drótokat és alkatrészeket találtak, amik azt sugallják, hogy egy rádiós adóvevő volt rájuk szerelve.FIU retrieved wiring and components that suggest a radio transmitter.
- Azt sugallják, hogy semmiképp nem lehet egy fegyvergyártót beperelni.- She is suggesting there is no way ever to sue a gun manufacturer.
A bizonyítékok azt sugallják, ...hogy van egy emberrablási forgatókönyv, ...ami egyértelműen még napjainkban is folyik.The evidence suggests that there is a type of an abduction scenario clearly going on in this day and age.
Amikor azt sugalltam nekik, hogy ez számomra nem éppen kényelmes, tudod, a szülészem még beindulna a születés csodája alatt,When I suggested to them that maybe I wasn't entirely comfortable, you know, with my midwife getting a hard-on during the miracle of birth,
Apa engem kért, hogy vigyem el, de én azt sugalltam, hogy ha fegyverekre kerül a sor, egy Niles-kaliberű valakivel sokkal jobban jár. Ha-ha-ha.He asked me to take him, but then I suggested that when it comes to guns, perhaps he would prefer someone of Niles's... caliber.
De úgy tűnik, hogy ön most jobban aggódik, mint mikor azt sugalltam, hogy halottak.But you seem more worried now than when I suggested that they were both dead.
Én csupán azt sugalltam, hogy egy erős ember elveszi azt, amire szüksége van.I merely suggested that... Strong men take what they need.
A vád egy lehetséges indítélot sugallt, amely hallomáson, feltevésen és lözvetett bizonyítélon nyugszil.The prosecution has suggested a possible motive but one based on hearsay, conjecture and circumstantial evidence.
De ekkor történt egy felfedezés, ami további lehetséges jelentős funkciót sugallt.But then came a discovery that suggested another far more significant function.
Egy olyan fickót sugallt, akiről nem igazán lehetett feltételezni, hogy újra robbantani fog.And that suggested a people who hadn't really considered the idea of being bombed again.
Megjegyzendő, hogy a történelem során a kövérebb nőket vélték szépnek, mert a kerületük bőséget sugallt.It's noteworthy, at other points in history, heavier women were the standard for beauty because their girth suggested affluence.
"A kezdeti jelentések terrorista tevékenységet sugalltak."'Initial reports suggested terrorist involvement'.
Azt sugalltad, hogy olyan vagyok, mint Spector.You suggested I was like Spector.
"Elkezdtek dolgozni, de a Tanács az sugallta, hogy munkájukat félbeszakították.""They started work, but the Council has suggested to us that they were interrupted."
- És egy bizonyos ponton tudomást szerzett egy videóról, ami azt sugallta, hogy az egyik kampánytag babrált a szavazóládával?- And at some point, did you become aware of a video that suggested a campaign Florrick operative tampered with that ballot box?
A bejegyzése ezt sugallta.That's what his note suggested.
A tanúvallomásában, Mr Malik, azt sugallta, hogy maga gyártotta Afganisztánban a hasist, amit Mr Marks eladott.In your witness statement, Mr Malik, you suggested that you were responsible for creating in factories in Afghanistan hashish that was distributed by Mr Marks.
A testbeszéde azt sugallta, hogy egyáltalán nem volt ínyére.His body language suggested he was not comfortable at all.
Korábban azt sugalltuk, hogy az olcsó autók mind bénák. A producerek pedig azt mondták, gondoljuk át ezt még egyszer. És válasszunk egy olyan olcsó autót, mely mindegyikünknek tetszik.Anyway, earlier on, we sort of suggested that all cheap cars are rubbish and the producers said that was nonsense and told us to go away, put our heads in some books and not take them out again tillwe'd come up with a cheap carthat we all liked.
A modellek azt sugallták, hogy jó eséllyel a közelben csap le a tölcsér.Our data models suggested there was a high chance that a funnel would drop near there.
Az eredmények pedig azt sugallták, hogy megvannak bizonyos képességei, amik jócskán meghaladnak egy átlag őrvezetőt.Your test results suggested that you have skills that go way beyond that of a private first class.
Az ősi űrhajós teoretikusok sohasem sugallták, ...hogy a földönkívüliek csak látogatóban voltak itt a távoli múltban.The ancient astronaut theory has never suggested that extraterrestrials only visited in the remote past.
Azt sugallták, hogy a pártegység fontosabb, mint az önök demokratikus joga, küldöttként.It's been suggested to me... ...thatpartyunityismoreimportantthan your democratic rights as delegates.
Ez forradalmi volt a maga idejében, ...mert az ősi idegen teoretikusok mindig is azt sugallták, ...hogy a földönkívüli beavatkozás végső bizonyítéka, ...nem a múltunkból fog előkerülni, egy lezuhant űrhajó formájában, ...vagy valamilyen eszközök által, hanem a tényleges bizonyítékot,And this was revolutionary for its time because the ancient alien theory has always suggested that the ultimate proof of extraterrestrial tampering in our past will not come in the form of a crashed spaceship or some type of tools, but the actual proof will come
Azt gondoltam, sugallnék valamit alacsony rangjáról, hogy egy olcsó szabó, meg ilyesmi.I thought one would suggest something of his lowly station being a cheap tailor and all.
Az egyetlen és valódi Charlie Eppes aki személyesen káprázatosabb, mint amennyire a legendás neve sugallná.You're the one and only Charlie Eppes-- more dazzling in person than your legendary name would suggest.
De semmit, ami azt sugallná, ez bizony a Muirfield.But nothing that would suggest Some kind of muirfield involvement.
Ha a képek egy eseményt ábrázolnak, az esemény komolysága azt sugallná, hogy tisztában van vele.If the images represent one incident, the severity of that incident would suggest you'd be aware of them.
Keresünk olyanokat, akiknek mostanában változás volt a viselkedésében, bármit, ami azt sugallná, hogy hogy egy alakváltóra lett kicserélve.We're looking for anything that might indicate a recent change in behavior. Anything which would suggest having been replaced by a shapeshifter.
Mindig azt gondoltam, hogy azon a féreglyukon, amin Crichton átesett, nem csak térben, hanem időben is mozgatta. Ami azt sugallná, hogy a Sebaceanok a jövőbeli énünk, és Crichton egy olyan bolygó után vágyódik, ami már nem is létezik.I always thought is possible, that the wormhole Crichton can fell through moved him across not only space but also time, which would suggest that the sebaceans are our future selves and Crichton is longing for a planet that no longer exists.
Szerintem ő is szeretné megtenni, de a kritikusai azt sugallnák, szívességet tesz régi ügyfelének, Lemond Bishopnak,I believe she'd want to de-emphasize drug crimes, but her critics would suggest she was doing this as a favor to her old client,
Azt akarja, hogy azt sugalljam hogy mindannyiunknak jobb nélküle.You want me to suggest that... we're better off without him,
A legjobb módja annak, hogy azt sugalld, mindent tudsz. Ne mutass soha meglepődést!The best way to suggest you know everything... is to never show surprise.
Xander, kérlek, ne sugalld azt, amiért meg kellene öljelek.Xander, please don't be suggesting what l'd have to kill you for suggesting.

More Hungarian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

propagál
propagate
reprivatizál
reprivatize
rop
dance briskly
ropog
crunch
segít
help
súg
whisper
sugároz
radiate
szakad
tear
szaporodik
multiply
szaval
recite

Other Hungarian verbs with the meaning similar to 'suggest':

None found.
Learning languages?