Egzistuoti (to exist) conjugation

Lithuanian
32 examples
This verb takes on the case: kas? This verb takes on the case: kas?

Conjugation of eiti

Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Present tense
egzistuoju
I exist
egzistuoji
you exist
egzistuoja
he/she does exist
egzistuojame
we exist
egzistuojate
you all exist
egzistuoja
they exist
Past tense
egzistavau
I did exist
egzistavai
you did exist
egzistavo
he/she did exist
egzistavome
we did exist
egzistavote
you all did exist
egzistavo
they did exist
Past freq. tense
egzistuodavau
I used to exist
egzistuodavai
you used to exist
egzistuodavo
he/she used to exist
egzistuodavome
we used to exist
egzistuodavote
you all used to exist
egzistuodavo
they used to exist
Future tense
egzistuosiu
I will exist
egzistuosi
you will exist
egzistuos
he/she will exist
egzistuosime
we will exist
egzistuosite
you all will exist
egzistuos
they will exist
Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Conditional mood
egzistuočiau
I would exist
egzistuotum
you would exist
egzistuotų
he/she would exist
egzistuotume
we would exist
egzistuotute
you all would exist
egzistuotų
they would exist
Imperative mood
-
egzistuok
you exist!
-
-
egzistuokite
you all exist!
-

Examples of egzistuoti

Example in LithuanianTranslation in English
Jos dėka naujajai veiklai sukuriamos galimybės, kad apsaugotos nekilnojamojo turto paslaugų teikimo bendrovės, taip pat ir Bankas apskritai, iš viso gali toliau egzistuoti rinkoje.At most, it makes new business possible in that the shielded real estate service companies in particular — and the bank in general — continue to exist.
Jos turi egzistuoti ir turėti galimybes veikti ir bendradarbiauti Europos mastu.They need to exist and to be able to operate and cooperate at European level.
Bankroto procedūros atveju bendrovė nustoja egzistuoti, o jos turtas arba parduodamas naujam savininkui, arba bendrovė yra likviduojama.Under the bankruptcy procedure, the company ceases to exist and either its assets are sold to a new owner or the company is liquidated.
2008 m. sausio 1 d. komunalinių paslaugų segmentas nustojo egzistuoti ir atitinkamai visi vartotojai tapo „atitinkantys reikalavimus“.On 1 January 2008 the public utility segment ceased to exist and accordingly all customers became ‘eligible’.
po jungimo pasibaigsiantis KIPVPS nustoja egzistuoti po jungimo įsigaliojimo.the merging UCITS cease to exist on the entry into effect of the merger.
Pasaulis nežino, kad aš egzistuoju.The world doesn't know I exist.
Ta dalis galvoja, jaučia,... supranta, kad aš egzistuoju.that feels. That is aware that I exist.
Aš egzistuoju.I exist.
Kadangi dabar susitikome ir įsitikinote, kad aš iš tikrųjų realiai egzistuoju, juk nežudysite manęs, ar ne?I mean, now since we've met and you can see that I exist you're not gonna kill me, right?
Na, tada užmiršk, kad aš egzistuoju.Well, forget I exist.
Tu egzistuoji.You exist.
Atsiprašau,už įžūlumą, bet vien tas faktas, kad tu egzistuoji yra stebinantis.Forgive me for intruding but it's remarkable that you even exist.
Labai tikiuosi, kad tu egzistuoji.I'm really hoping you actually exist.
Noriu tave matyti, noriu žinoti, kad egzistuoji.I want to see you. I want to know that you exist.
Nežinau, ar rūpiniesi vien Korėjos krikščionimis, ir ar išvis tu egzistuoji, neįsižeisk.I don't know if you only cater to Korean Christians or if you even exist. No offense.
Jungtinės Karalystės ekonomikoje iš tiesų egzistuoja kapitalo normavimas, turintis ypač didelį poveikį MVĮ, siekiančioms pritraukti išorinį finansavimą ankstyvajai veiklos stadijai finansuoti, įmonės augimui ir plėtrai.Capital rationing does exist within the UK economy and particularly affects SMEs seeking small amounts of external finance for early stage, firm growth and development.
Informacija, kuria naudojasi Komisija, parodo, kad laivų kreditavimas yra sektorius, kuriame yra įmanoma įvertinti individualią riziką ir paskaičiuoti jos kainą, ir kad egzistuoja teisingai veikianti laivų kreditavimo garantijų suteikimo end-financing rinka.The information available to the Commission indicates that ship financing is a sector in which it is possible to assess and price individual risks, and that a functioning market for the granting of end-financing guarantees for shipbuilding does exist.
Kartu Italijos pateikta informacija patvirtina, jog yra įmanoma įvertinti individualią riziką (ir kad egzistuoja tokių garantijų teikimo rinka).At the same time, Italy confirms that it is possible to assess individual risks and that a market to provide such guarantees does exist.
Aš žinau, jog ši sutartis egzistuoja.l know this treaty does exist.
Net jei Gaja ir egzistuoja, ar mes vis dėl to neturėtume atsikratyti fantomais?Even if Gaia does exist, won't we still have to remove the Phantoms?
Mes tik egzistuojame.We just exist.
Kieno pasaulyje mes egzistuojame dabar,Edgarai?In whose world do we each exist right now, Edgar?
Štai, kodėl mes egzistuojame, tu ir aš, tai mūsų darbas.That's why we exist, you and me, that's our job.
Kaip ir dauguma mano amžiaus žmonių, aš tiesiog egzistavau.Like most people my age, I just existed.
Greitai užmirši, kad aš kada nors egzistavau.Pretty soon you'll forget I even existed.
Šie radiniai patvirtina, kad visada egzistavo ryšys tarp originalaus produkto Lardo di Colonnata ir toje vietoje gyvavusios civilizacijos, sukūrusios šį produktą. Ši civilizacija nuo seniausių laikų greičiausiai plėtojosi be didelių pertrūkių.These articles show the historical links that have always existed between this unique product and the material culture of the area that gave birth to it, a culture that has probably not suffered any significant break since ancient times.
Komisijos tyrimas parodė, kad Maroko vidaus rinkoje buvo tik vienas gamintojas ir, be to, egzistavo aukštas importo muito mokestis.The Commission's investigation had shown that there was only one producer on the Moroccan domestic market, where, in addition, a high import customs duty existed.
Taip pat Komisija konstatavo, kad netikrumas, kuris galėjo būti, ir galimybė, kad priemonė egzistavo „pilkojoje teisinio netikrumo zonoje“, galėjo duoti pagrindo teisėtiems lūkesčiams ir diskusijai apie jau išmokėtos pagalbos susigrąžinimą.The Commission also stated that the uncertainty that might have existed and the possibility that the measure existed in a ‘grey zone’ of legal uncertainty gave rise at most to a legitimate expectation and to a debate over the recovery of aid already paid.
Antra, pagalbos apribojimo iki minimumo kriterijus jau egzistavo 1994 m. restruktūrizavimo gairėse [17], o šiuo atveju jis nėra įvykdytas.Second, the criterion of ‘aid limited to the minimum’ already existed in the 1994 Restructuring Guidelines [17] and is not met in the present case.
Dėl greitesnio laivų skolos išmokėjimo sistemos Karališkoji sąjunga pažymi, kad būtent ji paprašė Belgijos vyriausybės teisiškai įtvirtinti mokesčių sistemą, kuri, jos teigimu, egzistavo prieš įsigalint Sutarčiai, kad būtų padidintas minėtos sistemos teisinis saugumas.With regard to the scheme for accelerated depreciation of ships, the Union Royale notes that it was in fact the Union Royale itself which had asked the Belgian Government to confirm through legislation a tax scheme which, it argues, already existed before the entry into force of the Treaty in order to enhance legal certainty with regard to this scheme.
Pagal šią direktyvą gamtinių dujų vidaus rinkoje egzistuos skirtingi rinkos organizavimo modeliai.Under this Directive different types of market organisation will exist in the internal market in natural gas.
Iš tikrųjų, šitie centrai galėjo ne tiktai egzistuoti... bendruomenė keliu mes matome vietines parduotuves šiandien... bet apibrėžti prieigos centrai egzistuotų specifiniuose rajonuose... rūda šiandien... kur dažnai tam tikros prekės yra panaudotos... daugiau energijos su mažiau pakartotinio transporto gelbėjimas.In fact, these centers could not only exist in... the community in the way we see local stores today... but specialized access centers would exist in specific areas... where often certain goods are utilized... saving more energy with less repeat transport.

More Lithuanian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

ekzistuoti
exist

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

apvilti
disappoint
išskristi
fly out
pakoreguoti
adjust
pakovoti
fight
patalpinti
place
prigerti
drown
prislėgti
upset
regulioti
regulate
stypsoti
stand on legs
stovyklauti
camp

Other Lithuanian verbs with the meaning similar to 'exist':

None found.
Learning Lithuanian?

Receive top verbs, tips and our newsletter free!

Languages Interested In