Zawierać (to contain) conjugation

Polish
35 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
zawieram
I contain
zawierasz
you contain
zawiera
he/she/it contains
zawieramy
we contain
zawieracie
you all contain
zawierają
they contain
Imperfective future tense
będę zawierać
I will contain
będziesz zawierać
you will contain
będzie zawierać
he/she/it will contain
będziemy zawierać
we will contain
będziecie zawierać
you all will contain
będą zawierać
they will contain
Imperative
-
zawieraj
you contain!
niech zawiera
let him/her/it contain
zawierajmy
let's contain
zawierajcie
you all contain
niech zawierają
let them contain
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
zawierałam
I contained
zawierałaś
you contained
zawierała
she contained
zawierałyśmy
we contained
zawierałyście
you all contained
zawierały
they contained
Future feminine tense
będę zawierała
I will contain
będziesz zawierała
you will contain
będzie zawierała
she will contain
będziemy zawierały
we will contain
będziecie zawierały
you all will contain
będą zawierały
they will contain
Conditional feminine tense
zawierałabym
I would contain
zawierałabyś
you would contain
zawierałaby
she would contain
zawierałybyśmy
we would contain
zawierałybyście
you all would contain
zawierałyby
they would contain
Conditional perfective feminine tense
zawierałabym była
I would have contained
zawierałabyś była
you would have contained
zawierałaby była
she would have contained
zawierałybyśmy były
we would have contained
zawierałybyście były
you all would have contained
zawierałyby były
they would have contained
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
zawierałem
I contained
zawierałeś
you contained
zawierał
he contained
zawieraliśmy
we contained
zawieraliście
you all contained
zawierali
they contained
Future masculine tense
będę zawierał
I will contain
będziesz zawierał
you will contain
będzie zawierał
he will contain
będziemy zawierali
we will contain
będziecie zawierali
you all will contain
będą zawierali
they will contain
Conditional masculine tense
zawierałbym
I would contain
zawierałbyś
you would contain
zawierałby
he would contain
zawieralibyśmy
we would contain
zawieralibyście
you all would contain
zawieraliby
they would contain
Conditional perfective masculine tense
zawierałbym był
I would have contained
zawierałbyś był
you would have contained
zawierałby był
he would have contained
zawieralibyśmy byli
we would have contained
zawieralibyście byli
you all would have contained
zawieraliby byli
they would have contained
Impersonal
zawierano by
there would be contained
zawierano by
there would be contained

Examples of zawierać

Example in PolishTranslation in English
Nie zawieram pasożytniczych bytów.- l contain no parasitical beings. - l am Nomad.
"Di-gel zawiera węglan wapnia i...""Di-Gel contains calcium carbonate, an effective antacid...."
"Jestem moimi myślami, jeśli one egzystują w niej, Buffy zawiera wszystko co jest we mnie, i staje się mną, a ja przestaję istnieć."I am my thoughts, if they exist in her, Buffy contains all that is me, and she becomes me, I cease to exist,
"Oko" zawiera eliksir ze Źródła Wiecznego Życia.The Eye contains the elixir from the Pool of Eternal Life.
"Podręcznik Podrywu" zawiera każdy przekręt, kant, szwindel, oszustwo, zagrywkę, machlojkę, podstęp i wkrętkę, jakiej użyłem lub użyję, do wyrywania lasek i zabawienia się z nimi.The Playbook contains every scam, con, hustle, hoodwink, gambit, flimflam, stratagem and bamboozle I've ever used, or ever hoped to use, to pick up chicks and give them the business. MARSHALL: Wow.
"Ten hełm zawiera nasze ostatnie zapasy.""This helmet contains our last supply.
"że monety zawierają złoto, arszenik i rtęć.""that the coins contain gold, arsenic, and Mercury.
(2)(3) (4) produkty pochodzenia bydlęcego, owczego i koziego nie zawierają określonego materiału niebezpiecznego, o którym mowa w załączniku V do rozporządzenia (WE) nr 999/2001, ani materiału z odzyskanego w sposób mechaniczny mięsa uzyskanego z kości bydła, owiec lub kóz, ani nie zostały z niego uzyskane(2)(3) (4) the products of bovine, ovine and caprine animal origin do not contain and are not derived from specified risk material as defined in Annex V to Regulation (EC) No 999/2001, or mechanically separated meat obtained from bones of bovine, ovine or caprine animals.
(IHN)]],przynajmniej od dwóch lat wolne od objawów klinicznych czy innych objawów (1)[VHS] (1)[oraz] (1)[IHN],pochodzą z terytorium (2) gdzie podjęto wszystkie konieczne środki (16) mające na celu zapobieganie wprowadzeniu chorób.]lub(1) [pochodzą z hodowli, która nie ma połączenia z ciekiem wodnym lub z wodami przybrzeżnymi czy z ujściami rzek i nie znajdują się w niej żadne ryby z gatunków uznanych za podatne (6) na (1) [VHS] (1) [oraz] (1) [IHN].]lub(1) [pochodzą z hodowli, która ma połączenie z ciekiem wodnym lub z wodami przybrzeżnymi czy z ujściami rzek, lecz w przypadku których właściwe władze uznały, że ani hodowla, ani ciek wodny, wody przybrzeżne lub ujścia rzek nie zawierają żadnych ryb z gatunków uznanych za podatne(6) na (1) [VHS] (1) [oraz] (1) [IHN].]].(IHN)]],since at least two years have been free of clinical and other signs of (1)[VHS] (1) (1)[IHN],originate from a territory (2) where all necessary measures (16) are taken to prevent the introduction of diseases.]Or(1) [originate from a farm that is not connected with a watercourse, or with coastal or estuarial waters and does not contain any fish of the species considered as susceptible (6) to (1) [VHS] (1) (1) [IHN].]Or(1) [originate from a farm that is connected with a watercourse, or with coastal or estuarial waters but where the competent authority has recognised that neither the farm, nor the watercourse, or coastal or estuarial waters contain any fish of the species considered as susceptible (6) to (1) [VHS] (1) (1) [IHN].]].
(Według przedstawionych informacji „umowy zawierają formuły i definicje zaczerpnięte z dekretu”).(According to the submission, ‘the agreements copied in the formulae and definitions contained in the decree’.)
, jednak szereg czynników skłania do wyciągnięcia wniosku, że dane dotyczące udziału w rynku zawierają ważne informacje o podziale sił na tym rynku., a number of factors indicate that market shares nevertheless contain significant information about market power in this market.
Mydło, zabawki dla dzieci, plastikowe butelki, tekstylia, farby i produkty do ogrodu – wszystkie zawieraj substancje chemiczne.Soap, children’s toys, plastic bottles, textiles, paints and garden products – they all contain chemical substances.
Naszekomputery nie zawieraj tej informacji,Our computers don't contain this information,
/Nie możemy oceniać zarzutów /przeciwko jego ojcu czy siostrze... ponieważ ani my, ani wy, nawet oni i prawnicy... nawet pułkownik, nie wiemy co zawierała tajemnicza koperta.We are unable to judge the charges against his father or sister because neither we, nor you, nor they, nor the lawyers nor the Lieutenant, know what was contained in that manila envelope.
A sałatka owocowa prawdopodobnie zawierała grzyba z pańskich pestycydów.And the fruit salad probably contained fungus from your pesticide.
Ale próbka, którą wziąłem z jego żołądka zawierała skoncentrowany poziom sacharozy.But the sample I took from Chandler's stomach contents contained concentrated levels of refined sucrose...
Ale według Witkowskiego i innych, dowództwo Niemiec nie skierowałoby tutaj tak pokaźnych sił wojskowych, gdyby dolina zawierała tylko elektrownię.But according to Witkowski and others, the German high command would not have devoted so many military resources here if the valley contained only an energy plant.
Ale... teczka Politowskiego zawierała materiał dotyczący życiorysu... Donalda Browna, szefa FBI.But Politovsky's briefcase contained biographical material on your Donald Brown, Director of the FBI.
-To wtedy urządził laboratorium w altanie i stał się tajemniczy. Kiedy zapytałam go, co robi, powiedział, że znalazł jakieś stare dokumenty, które zawierały nieprawdopodobne sekrety wczesnej wiedzy naukowej czy coś podobnego.When I asked him what he was doing, he said he'd found some more old papers that contained remarkable secrets of... early scientific knowledge, or something to that effect.
/do ciast w sekrecie. /Nawet Olive Snook nie wiedziała, że wypieki, które dostarczyła /zawierały homeopatyczny poprawiacz nastroju,Not even Olive Snook knew the baked goods she delivered contained homeopathic mood enhancers meant to pry Chuck's aunts out of their funk.
Agrichem BV (zwany dalej „Agrichem”) posiadał istniejące zezwolenia na siedem produktów, które zawierały etofumesatAgrichem BV (‘Agrichem’) held existing authorisations for seven products which contained ethofumesate as an active
Bomby, które mieli terroryści zawierały rosyjską technologię dostępną jedynie dla pana i mojego rządu.The nuclear weapons that fell into terrorists' hands contained proprietary Russian technology that up until now has only been available to your government and mine.
Był przesłuchiwany odnośnie blogowania, w szczególności na temat ostatnich wpisów, które zawierały podpisy członków komitetu aresztowanych studentów.He has been interrogated about his blogging, specifically his most recent post, which contained the signatures of a committee of arrested students.
Nasze warzywa, kukurydza, zboża oraz pasza dla zwierząt zawierałyby pozostałości stosowanych pestycydów.Our vegetables, the corn, the cereals and the feed for the animals would contain rests of the different pesticides applied.
- Nie, ty jedynie dałeś jej szyfr do sejfu, który zawierał pieniądze, by sama mogła je zabrać.- No, you merely gave her the combination to the safe that contained the money so that she could get the money herself.
/Embrion zawierał wtedy dość DNA, /bym mógł nim manipulować.The embryo then contained enough Human DNA for me to manipulate.
/Takie wyobrażenie obowiązywało tak długo,/ /gdy odkrywany przez nich świat/ / zawierał tylko białe łabędzie,/ /ale potem odkryto Australię,/ / następnie został odkryty czarny łabędź,/ więc ich postrzeganie świata i tego jakie są łabędzie musiało ulec zmianie.And that notion only held true as long as their discovered world contained only white swans, but then Australia was discovered and the black swan was discovered, so their perceptions of the world and what swans were had to change.
/Ten pendrive zawierał pewne drażliwe informacje /o bardzo ważnych osobach, /nawet na rządowych stanowiskach. /Ale ty o tym wiedziałeś.The drive contained some extremely sensitive information about some very important people, some at the highest levels of government.
A skoro sok pomarańczowy zawierał truciznę...And since the orange juice contained the poison...
Dostęp do tego rodzaju sieci byłby możliwy za pośrednictwem wspólnego interfejsu, który zawierałby wykaz wszystkich przedsiębiorstw notowanych we Wspólnocie i mógłby przekierowywać użytkownika do strony internetowej odpowiedniego systemu gromadzenia informacji.Such network could be accessed via a common interface which would contain a list of all listed companies in the Community and would redirect the user to the site of the relevant storage mechanism.
"Jedno ciastko zawierało coś, co mogę tylko nazwać kawałkiem jakiegoś gryzonia."One cupcake contained what I can only describe as a rodent part.
/Dwa pomieszczenia dalej od /tego, które zawierało ich maszyny /Abe zaadaptował sobie /jeszcze jeden pokój. /W którym przechowywał to, co mogę /teraz już nazwać Maszyną Bezpieczeństwa.Past the room that contained their machines and up two levels... he made his way to another room... where he had stored what I will refer to from here on as the Failsafe Machine.
Aby unikać obciążeń administracyjnych tam, gdzie to możliwe, należy zezwolić na to, by stosowne sprawozdanie na temat zamówienia zawierało odniesienia do informacji zawartych już w odnośnym ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia.To avoid administrative burdens wherever possible, it should be permitted for the procurement report to refer to information already contained in the relevant contract award notice.
Biorąc pod uwagę, że zgodnie z twierdzeniami BASF sprawozdanie z dnia 15 czerwca 1999 r. zawierało pełne przedstawienie wydarzeń dotyczących uzgodnień w zakresie chlorku choliny, nie jest prawdopodobne, że spotkanie z dnia 17 maja 1999 r. doprowadziło do przekazania dodatkowych informacji.Since, according to BASF’s assertions, the report of 15 June 1999 contained a full account of events relating to the arrangements on choline chloride, it is unlikely that the meeting of 17 June 1999 resulted in fuller information being sent .
Bądź co bądź, skoro Pismo św. zawierało prawdę, jakżeby Kościół miał być zagrożony, jeżeli rozumie tę prawdę lepiej?After all, since the Bible contained the truth, how could the church be threatened by understanding the truth better?

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'contain':

None found.
Learning languages?