Speak any language with confidence

Take our quick quiz to start your journey to fluency today!

Get started

Ticēt (to believe) conjugation

Latvian
16 examples

Conjugation of ticēt

Es
Tu
Viņš/viņa
Mēs
Jūs
Viņi/viņas
Present tense
ticu
I believe
tic
you believe
tic
he/she/it believes
ticam
we believe
ticat
you all believe
tic
they believe
Past tense
ticēju
I believed
ticēji
you believed
ticēja
he/she/it believed
ticējām
we believed
ticējāt
you all believed
ticēja
they believed
Future tense
ticēšu
I will believe
ticēsi
you will believe
ticēs
he/she/it will believe
ticēsim
we will believe
ticēsiet
you all will believe
ticēs
they will believe
Imperative mood
-
tic
you believe
-
-
ticiet
you all believe
-
Es/tu/...
Conditional mood
ticētu
I would believe

Examples of ticēt

Example in LatvianTranslation in English
Ir pamats ticēt tam, ka nesadarbošanās augsto līmeni rada tas, ka ražotāji eksportētāji, kas nesadarbojas, izmeklēšanā pakļautajā valstī kopumā realizējuši dempingu augstākā līmenī nekā ikviens ražotājs eksportētājs, kas sadarbojās.Indeed, there is reason to believe that the high level of non-cooperation results from the non-cooperating exporting producers in the investigated country generally having dumped at a higher level than any cooperating exporting producer.
Ja sadarbības līmenis bija augsts, uzskatīja, ka ikvienam ražotājam eksportētājam, kurš nesadarbojās, ir pareizi noteikt dempinga starpību pašā augstākajā līmenī, kāds iespējams ražotājam eksportētājam, kas sadarbojās, attiecīgajā valstī, jo nebija pamata ticēt, ka ražotājs eksportētājs, kurš nesadarbojās, realizējis dempingu zemākā līmenī.Where the level of cooperation was high, it was considered appropriate to set the dumping margin for any non-cooperating exporting producers at the level of the highest dumping margin found for a cooperating exporting producer in the country concerned, since there was no reason to believe that any non-cooperating exporting producer had dumped at a lower level.
Patiešām ir pamats ticēt tam, ka sadarbošanās zemo līmeni rada tas, ka ražotāji eksportētāji, kuri nesadarbojās, valstī, uz kuru attiecas izmeklēšana, kopumā īstenojuši dempingu augstākā līmenī, nekā ikviens ražotājs eksportētājs, kurš sadarbojās.Indeed, there is reason to believe that the low level of cooperation results from the non-cooperating exporting producers in the investigated country generally having dumped at a higher level than any cooperating exporting producer.
Es patiesi ticu, ka, veicot šo uzdevumu, Parlaments pierādīja savu spēku sestā pilnvaru termiņa laikā, kad tas sasniedza politisko briedumu.I sincerely believe that this remit acquired real strength over the course of the sixth legislature, during which the EP came of political age.
Es ticu, ka tieši tas — domas brīvība — ir Eiropas gars!”Mēs zinām, kā šis krievu fiziķis, atrodoties trimdā Gorkijā, ar prieku uzņēma cieņas aplie-cinājumus, ko viņam izteica Eiropas Parlamenta deputāti.I believe that this is the real European spirit, in other words freedom of thought!’ It was later reported that Andrei Sakharov, exiled in Gorky, had been delighted by the tribute paid to him by the Members of the European Parliament.
Es ticu, ka pašlaik, kad novērojama ekonomikas krīze un tiek samazināti budžeta izdevumi, mums ir jāapvieno visi spēki, lai nodrošinātu, ka nevienlīdzība sabiedrības veselības jomā nepalielinās.In these times of economic crisis and budgetary pressures, I believe we must join forces to ensure that the health gaps in our societies do not widen further.
pagaidu darbinieks godīgi un pamatoti tic, ka atklātā informācija un tajā ietvertie pieņēmumi būtībā ir patiesi; unthe member of temporary staff honestly and reasonably believes that the information disclosed, and any allegation contained in it, are substantially true; and
Privātā sektora ieguldījums liecina par to, ka tirgus tic uzņēmuma dzīvotspējai.This private contribution is a sign that the market believes in the viability of the firm.
Šāds ieguldījums liecina par to, ka tirgi tic rentabilitātes atgūšanas iespējamībai.Such contribution is a sign that the markets believe in the feasibility of the return to viability.
Ja mēs patiesi ticam, ka Kristus ir mūsu Glābējs, tad mums ir Mīlestības Dievs, un redzēt Dievu ticībā ir skatīties uz Viņa draudzīgo sirdi.If we truly believe that Christ is our Savior... then we have a God of love, and to see God in faith is to look upon His friendly heart.
Starp citu, mēs abi tev ticam.We both believe you, by the way.
Reičela ticēja tam, par ko iestājaties, kam ticam mēs.Rachel believed in what you stood for what we stand for.
Atnes mums mieru, tad arī es tev ticēšu.Bring us peace, and I will believe in you, too.
Vai domā, ka zvērinātie ticēs, ka tev nebija ne jausmas, no kurienes tā nauda radusies?Do you think that a jury will believe you had no idea where that money came from?
Viņi mani šurp atsūtīja, lai iepazīstu jūs. Lai kādudien varētu jums nest šo vēsti un jūs man ticētu.Look, they sent me here to learn your ways so one day I could bring this message and that you would believe it.
Mums jāiestāsta Danemam ticams iemesls, kādēļ viņš ticētu šī ziņojuma pārskatīšanai.We have to sell Dunham on a plausible reason He would believe a revisal on the report.

More Latvian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

mācēt
manage
tecēt
flow
tiekt
drive away
turēt
hold

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

cienāt
treat
glabāt
store
īstenot
put into effect
krākt
snore
krist
fall
noslaucīt
wipe away
pabīdīt
push slightly
pasargāt
protect
sūtit
send
šaut
shoot

Other Latvian verbs with the meaning similar to 'believe':

None found.