Priskirti (to assign) conjugation

Lithuanian
11 examples

Conjugation of eiti

Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Present tense
priskiriu
I assign
priskiri
you assign
priskiria
he/she assigns
priskiriame
we assign
priskiriate
you all assign
priskiria
they assign
Past tense
priskyriau
I assigned
priskyrei
you assigned
priskyrė
he/she assigned
priskyrėme
we assigned
priskyrėte
you all assigned
priskyrė
they assigned
Past freq. tense
priskirdavau
I used to assign
priskirdavai
you assign
priskirdavo
he/she used to assign
priskirdavome
we used to assign
priskirdavote
you all used to assign
priskirdavo
they used to assign
Future tense
priskirsiu
I will assign
priskirsi
you will assign
priskirs
he/she will assign
priskirsime
we will assign
priskirsite
you all will assign
priskirs
they will assign
Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Conditional mood
priskirčiau
I would assign
priskirtum
you would assign
priskirtų
he/she would assign
priskirtume
we would assign
priskirtute
you all would assign
priskirtų
they would assign
Imperative mood
-
priskirk
you assign
-
-
priskirkite
you all assign
-

Examples of priskirti

Example in LithuanianTranslation in English
Pastaba: ši eilutė naudojama, jeigu manoma, kad netikslinga krovinius priskirti atskirai 01–16 grupėms.Note: this heading is used whenever it is not considered appropriate to assign the goods separately to groups 01-16.
Taip pat reikėtų Institucijai aiškiai priskirti bendrai įmonei „Galileo“ pavestus uždavinius dar iki pastarosios likvidavimo ir nurodyti, kad prireikus bei vadovaujantis bendros įmonės „Galileo“ administracinės valdybos sprendimu, Institucija turi dalyvauti bendros įmonės likvidavimo procedūrose po 2006 m. gruodžio 31 d. Institucijai taip pat būtina pavesti Europos GNSS programoms naudingos mokslinių tyrimų veiklos vykdymą.It is also appropriate to assign explicitly to the Authority the tasks entrusted to the Galileo Joint Undertaking prior to its winding up, together with the task of attending, where appropriate and acting in accordance with a decision by the Administrative Board of the Galileo Joint Undertaking, to the proceedings involved in winding up the Joint Undertaking after 31 December 2006. It is also necessary to entrust the Authority with the task of carrying out all research of benefit to the European GNSS programmes.
Ši eilutė naudojama, jeigu manoma, kad netikslinga krovinius priskirti atskirai 01–16 grupėms.Note: this heading is used whenever it is not considered appropriate to assign the goods to separately to groups 01-16.
Kai valstybė narė nusprendžia priskirti sistemų naudojimo teises vadovaudamosi UMTS 900 specifikacija, taikant Sprendimą dėl radijo spektro ir vadovaujantis Direktyvos 2002/21/EB nuostatomis užtikrinama, kad tokios sistemos būtų apsaugotos nuo žalingų kitų eksploatuojamų sistemų trukdžių.Where a Member State decides to assign rights of use for systems using the UMTS 900 specification, the application of the Radio Spectrum Decision, and the provisions of Directive 2002/21/EC, will ensure that such systems are protected from harmful interference from other systems in operation.
tuo atveju, jei išlaidų priskirti tiesiogiai neįmanoma, išlaidos, susijusios su keliomis paslaugomis, priskiriamos kiekvienai paslaugai ar paslaugų grupei pagal jų ryšį su konkrečia išlaidų, tiesiogiai susijusių su šia paslauga ar paslaugų grupe;in the case when it is not possible to assign costs in a direct way, costs connected with several services are assigned to each service or group of services on the basis of their relationship with a given group of costs directly connected with this service or group of services;
Toliau apskaičiuojame aritmetinį šių dviejų skaičių vidurkį ir priskiriame jį CDL (neatsižvelgdami į tai, kad su CDL siejama nefaktorinė rizika greičiausiai yra didesnė).In what follows, we take the arithmetic average between these two figures and assign it to CDL (despite the fact that the idiosyncratic risk associated with CDL is probably higher).
radijo spektre, kurį Tarptautinė telekomunikacijų sąjunga priskyrė bendram oro eismui, užduočių ir atsakomybės pasidalinimas tarp tinklo valdymo funkcijos ir nacionalinių dažnio valdytojų, užtikrinant, kad nacionalinio dažnio valdymo funkcijos toliau vykdytų tas dažnių užduotis, kurios neturi poveikio tinklui.within the radio spectrum allocated to general air traffic by the International Telecommunication Union, a division of tasks and responsibilities between the network management function and national frequency managers, ensuring that the national frequency management functions continue to perform those frequency assignments that have no impact on the network.
Funkcijos ir ypatybės, kurias valstybės narės priskyrė bet kuriam (stebėtojų) taryboje įkurtam komitetui ir kurios siūlomos šioje rekomendacijoje, turėtų deramai atsižvelgti į atitinkamų įmonės organų, apibrėžtų nacionalinėje teisėje, teises ir pareigas.the functions and characteristics assigned by Member States to any of the committees created within the (supervisory) board and proposed in this Recommendation should duly take into account the rights and duties of relevant corporate bodies as defined under national law;
atsisako kvotos, kurią ji priskyrė vienam ar keliems savo fabrikams ir visiškai išmontuoja atitinkamų fabrikų gamybos įrenginius,renounces the quota assigned by it to one or more of its factories and fully dismantles the production facilities of the factories concerned;
atsisako kvotos, kurią ji priskyrė vienam ar keliems savo fabrikams ir iš dalies išmontuoja atitinkamų fabrikų gamybos įrenginius, ir nenaudoja atitinkamų fabrikų likusių gamybos įrenginių produktų, kuriems taikomas bendras cukraus rinkos organizavimas, gamybai,renounces the quota assigned by it to one or more of its factories, partially dismantles the production facilities of the factories concerned and does not use the remaining production facilities of the factories concerned for the production of products covered by the common market organisation for sugar,
atsisako dalies kvotos, kurią ji priskyrė vienam ar keliems savo fabrikams ir nenaudoja atitinkamų fabrikų gamybos įrenginių žaliaviniam cukrui rafinuoti.renounces a part of the quota assigned by it to one or more of its factories and does not use the production facilities of the factories concerned for refining raw sugar.

More Lithuanian verbs

Related

atskirti
separate
išsiskirti
divorce
išskirti
except
paskirti
dedicate
skirti
separate

Similar

priskinti
pluck
prispirti
compel

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

atsegti
unzip
įgauti
acquire
krauti
load
paeiti
walk
pamėginti
try
pradėti
begin
subrandinti
mature
sulaikyti
detain
tirpti
melt
užpilti
pour

Other Lithuanian verbs with the meaning similar to 'assign':

None found.
Learning Lithuanian?

Receive top verbs, tips and our newsletter free!

Languages Interested In