Atskirti (to separate) conjugation

Lithuanian
16 examples

Conjugation of eiti

Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Present tense
atskiriu
I separate
atskiri
you separate
atskiria
he/she separates
atskiriame
we separate
atskiriate
you all separate
atskiria
they separate
Past tense
atskyriau
I separated
atskyrei
you separated
atskyrė
he/she separated
atskyrėme
we separated
atskyrėte
you all separated
atskyrė
they separated
Past freq. tense
atskirdavau
I used to separate
atskirdavai
you separate
atskirdavo
he/she used to separate
atskirdavome
we used to separate
atskirdavote
you all used to separate
atskirdavo
they used to separate
Future tense
atskirsiu
I will separate
atskirsi
you will separate
atskirs
he/she will separate
atskirsime
we will separate
atskirsite
you all will separate
atskirs
they will separate
Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Conditional mood
atskirčiau
I would separate
atskirtum
you would separate
atskirtų
he/she would separate
atskirtume
we would separate
atskirtute
you all would separate
atskirtų
they would separate
Imperative mood
-
atskirk
you separate
-
-
atskirkite
you all separate
-

Examples of atskirti

Example in LithuanianTranslation in English
[…] Įterptąją išvestinę priemonę (t.y. indeksuotą pagrindinį mokėjimą) reikalaujama atskirti pagal 11 paragrafą, nes pagrindinė sutartis yra skolos priemonė pagal AG27 paragrafą, o indeksuotas pagrindinis mokėjimas nėra glaudžiai susijęs su pagrindine skolos priemone pagal AG30 paragrafo a) punktą.[…] It is required to separate an embedded derivative (ie the indexed principal payment) under paragraph 11 because the host contract is a debt instrument under paragraph AG27 and the indexed principal payment is not closely related to a host debt instrument under paragraph AG30(a).
Reikia įrengti atitinkamas talpyklas, kad svečiai galėtų atskirti atliekas, atsižvelgiant į vietos ar nacionalines sistemas.Adequate receptacles shall be provided to allow guests to separate waste according to local or national systems.
Mokesčiai už šildymą, vandenį, elektrą ir pan. į nuomos kainą neturėtų būti įtraukiami, nors iš tikrųjų juos kartais gali būti sunku atskirti.Charges for heating, water, electricity etc. should be excluded from the rentals, although it may sometimes be difficult to separate them out in practice.
Siekiant atskirti rezidentą nuo nerezidento, informacijos apie savininkų, kurie naudojasi nuosavomis gyvenamosiomis patalpomis, pilietybę nepakanka.The nationality of an owner-occupier is not sufficient to separate a resident from a non-resident.
Jeigu išleidėjas pirminio pripažinimo metu neįvardija padengiamosios priemonės finansiniu įsipareigojimu, vertinamu tikrąja verte per pelną arba nuostolį, tuomet įterptąją išvestinę priemonę (t. y. indeksuotą pagrindinį mokėjimą) reikalaujama atskirti pagal 11 paragrafą, nes pagrindinė sutartis yra skolos priemonė pagal AG27 paragrafą, o indeksuotas pagrindinis mokėjimas nėra glaudžiai susijęs su pagrindine skolos priemone pagal AG30 paragrafo a) punktą.Unless the issuer on initial recognition designates the puttable instrument as a financial liability at fair value through profit or loss, it is required to separate an embedded derivative (ie the indexed principal payment) under paragraph 11 because the host contract is a debt instrument under paragraph AG27 and the indexed principal payment is not closely related to a host debt instrument under paragraph AG 30(a).
Bet man nepatinka sudėtyje esantys svogūnai, todėl paimu traškutį... sukdamas jį atskiriu svogūnus, kad galėčiau valgyti gvakamolę.But I don't like the onions in guacamole, so I take a chip and swirl it around and separate the onions from the guacamole so I can eat it. Now, that drove her bananas.
3 dalyje nurodytais atvejais, kai naudojami didžiųjų konteinerių sąrašai, kiekvienai konteinerių, į kuriuos pakrautos prekės gabenamos taikant T1 procedūrą, kategorijai turi būti surašomi atskiri sąrašai, o sąrašo (sąrašų) eilės numeris (numeriai), turi būti įrašomas į TR perdavimo dokumento 1-o, 2-o, 3A ir 3B egzempliorių langelį, skirtą muitinės žymoms.Where, in cases covered by paragraph 3, lists of large containers are used, separate lists shall be made out for each category of container carrying goods moving under the T1 procedure and the serial number or numbers of the list or lists concerned shall be entered in the box reserved for customs on sheets 1, 2, 3A and 3B or the TR transfer note.
Tais atvejais, kai susitariančiųjų šalių teritorijoje pradedamos transporto operacijos, atliekamos ir su prekėmis, gabenamomis taikant T1 procedūrą, ir su prekėmis, gabenamomis taikant T2 procedūrą, turi būti surašomi atskiri krovinio aprašai.In the case of transport operations beginning within the territories of the Contracting Parties comprising both goods moving under the T1 procedure and goods moving under the T2 procedure, separate loading lists shall be made out.
Jeigu prekės gabenamos didžiaisiais konteineriais su TR perdavimo dokumentais, tokie atskiri aprašai turi būti surašomi kiekvienam didžiajam konteineriui, į kurį pakrautos abiejų kategorijų prekės.In the case of goods carried in large containers under cover of TR transfer notes, such separate lists shall be completed for each large container which contains both categories of goods.
Nepažeidžiant šių nuostatų, dėl ELPA valstybių dalyvavimo Bendrijos komitetuose, kurie padeda Europos Komisijai konkrečiai su a punkte nurodyta veikla susijusiais saugumo klausimais, gali būti sudaryti atskiri susitarimai, dėl kurių turėtų susitarti ELPA valstybės ir Europos Komisija.Without prejudice to this, the participation of EFTA States in the Community committees which assist the European Commission specifically in security aspects of the activities referred to under (a) may be subject to separate arrangements to be agreed upon between the EFTA States and the European Commission.
SI: Draudimo ir bankų veiklą gali vykdyti teisiškai atskiri finansinių paslaugų teikėjai.Insurance and banking activities should be performed by legally separate suppliers of financial services.
Karantino patalpa arba centras turi būti atskiras pastatas arba pastatai, kuriuos kompetentinga institucija nustatytu atstumu atskyrė nuo naminių paukščių ir kitų paukštidžių, remdamasi rizikos vertinimu, kuriame atsižvelgiama į paukščių gripo ir Niukaslio ligos epidemiologiją.The quarantine facility or centre must be a separate building or buildings which are separated from other poultry holdings and other bird holdings by a distance specified by the competent authority based on a risk assessment which takes into account the epidemiology of avian influenza and Newcastle disease.
Nyderlandų valstybė atskyrė FBN ir ABN AMRO N nuo jų riboto likvidumo patronuojančiosios bendrovės įsigydama FBN, tačiau siekdama visiškai apsaugoti FBN nuo jo patronuojančiosios bendrovės likvidumo problemų, Nyderlandų valstybė taip pat turėjo prisiimti FBN finansavimo teikėjo vaidmenį.The Dutch State separated FBN and ABN AMRO N from their liquidity-constrained parent by means of the acquisition of FBN but, in order to fully insulate FBN from its parent’s liquidity problems, the Dutch State also had to assume the role of funding provider of FBN.
Tavo tėvai turėtų būti kartu su tavimi, bet jei jų nėra arba jeigu pakeliui tave nuo jų atskyrė, esi nelydimas nepilnametis.Your parents should be with you, but if they are not or if you have been separated from them on the way, you are an ‘unaccompanied minor’.
Ji atskyrė ryšių ir pokalbių krepšelius ir nustatė kainų indeksus keturiems skirtingų paslaugų krepšeliamsIt separated the baskets for connections and calls and set price indices in respect of four separate baskets of services (see paragraph 20 above).
Šis poreikis, šis talentas atskyrė pirmykštį žmogų nuo gyvūnų, kurie niekada neturėjo šios dovanos.This need,this talent clearly separated early man from animals, who would never know this gift.

More Lithuanian verbs

Related

išsiskirti
divorce
išskirti
except
paskirti
dedicate
priskirti
assign
skirti
separate

Similar

atspirti
kick back
išskirti
except
paskirti
dedicate

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

alsinti
fatigue
apžlibti
become purblind
grobti
kidnap
įsitrenkti
crash
lipdyti
mold
pagelbėti
help
siuvinėti
sew
sudeginti
burn
tirpti
melt
triumfuoti
triumph

Other Lithuanian verbs with the meaning similar to 'separate':

None found.
Learning Lithuanian?

Receive top verbs, tips and our newsletter free!

Languages Interested In