Klausti conjugation

Conjugate klausti - to ask

Turn on word stress

Present tense

Lithuanian FormEnglish TranslationEx.
klausiu I ask
Tu
klausi you ask
Jis/ji
klausia he/she does ask
Mes
klausiame we ask
Jūs
klausiate you all ask
Jie/jos
klausia they ask

Past tense

Lithuanian FormEnglish TranslationEx.
klausiau I did ask
Tu
klausei you did ask
Jis/ji
klausė he/she did ask
Mes
klausėme we did ask
Jūs
klausėte you all did ask
Jie/jos
klausė they did ask

Past frequentative tense

Lithuanian FormEnglish TranslationEx.
klausdavau I used to ask
Tu
klausdavai you used to ask
Jis/ji
klausdavo he/she used to ask
Mes
klausdavome we used to ask
Jūs
klausdavote you all used to ask
Jie/jos
klausdavo they used to ask

Future tense

Lithuanian FormEnglish TranslationEx.
klausiu I will ask
Tu
klausi you will ask
Jis/ji
klaus he/she will ask
Mes
klausime we will ask
Jūs
klausite you all will ask
Jie/jos
klaus they will ask

Conditional mood

Lithuanian FormEnglish TranslationEx.
klausčiau I would ask
Tu
klaustum you would ask
Jis/ji
klaustų he/she would ask
Mes
klaustume we would ask
Jūs
klaustute you all would ask
Jie/jos
klaustų they would ask

Imperative mood

Lithuanian FormEnglish TranslationEx.
Tu
klausk you ask!
Jūs
klauskiteyou all ask!

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for klausti

There is no additional usage information for the verb klausti.

Examples of klausti

Example in LithuanianTranslation in EnglishFm.
Kandidatai gali klausti, ko dar nežino, apie būsimą darbą, pareigas ir kt.Candidates are allowed to ask questions about the job, the duties etc. to which they have not yet obtained an answer.
Antrąjį pokalbį dažnai veda padalinio vadovas, tiksliai žinantis, kokių konkrečių su darbu susijusių dalykų klausti; jis bus tiesioginis naujojo darbuotojo viršininkas.The second interview is often conducted by a line manager, as he/she knows exactly what work-specic questions to ask, and is the person who the applicant will be working for directly.
Kas liepė manęs to klausti?Just a minute. Who told you to ask me that?
Kvaila net ir klausti.It's quite impossible. Stupid to ask.
-Tu neturėtum klausti šio klausimoThat's not the question you need to ask.
Pati savęs to klausiu.l've asked that myself.
Ir kaskart klausiu savęs:And every time that happens I keep askin' myself the same question.
Aš neklausiu, ar jis parduodamas, Klausiu, kiek jis kainuoja.I didn't ask if it were for sale, I just want to know what it's worth.
Tada pereinu prie lengvo pokalbio ir klausiu, kur ji mokėsi, ji atsako, kad Mičigano valstijoje, o tai man primena Eleną.I downshift into small talk and ask where she went to school. She says Michigan State. And this reminds me of Helen.
Vis dar klausiu savęs, ar gerai padariau, palikdamas šį plaukiojantį miestą.I still ask myself if I did the right thing, abandoning his floating city.
ienas iš dažniausiai užduodamų klausi-ne of the questions most often asked
Asmuo, kuris įkvėpė mane pradėti savo verslą … … tai buvo mano viršininkas ir mokytojas, kuris pasakė:„Daryk tai, nes jeigu nedarysi, visuomet savęs klausi:„O kaip būtų buvę, jeigu … ?““The person who inspired me to start my own business … … was my boss and mentor, who said,“Do it, because if you don’t, you’ll always ask yourself,‘What if?’”.
Kodėl dabar klausi?Why are you asking now?
Jei žinai, ko klausi?If you know, why ask?
Kodėl klausi?Why do you ask?
Kai pradedame naują verslą, visada klausiame savęs – kaip pasirodyti geriau?When we start a new business we always ask ourselves how we can over-deliver.
Kai klausiame Dievo, kodėl taip turėjo atsitikti.When we are asking our God why this had to happen.
Šiąnakt mes klausiame...Tonight we ask...
Mūsų kompanijoje visada klausiame savęs, kaip galime išlaikyti žmones sveikus, kad jie galėtų išties mėgautis gyvenimu?At McCabe-Grey, we always ask how can we keep people healthy so they can enjoy their lives to the fullest?
Turbūt supratote, kodėl klausiau, kuo užsiimate?Do you mind if I ask why you do that?
Neklausiau tavęs apie sąrašą. Klausiau tavo pavardės.- I asked you your name.
Aš tik klausiau, ar jūs baigėte.I was just asking if you were done.
klausiau ministrų nuomonės, o ne sekretoriukščio. Žinoma.I asked the opinion of the ministers, not that of a mere secretary.
klausiau jo vardoI asked you for his name.
Prisimeni, tu klausei apie būgnininką.The drummer that you wanted-- Remember, you asked me for a drummer?
Ar klausei pareigūno Dumars?Did you ask Officer Dumars?
Kai tu manęs klausei, ar aš ką turiu veikti, maniau, kad tai juokelis.When you asked if I was doing anything later, I didn't realize you'd forgotten. I thought it was playful banter.
Ko klausei?What did you ask?
Kodėl tada klausei?Why'd you ask me if I got it in the first place?
2003 m. rugpjūčio 21 d. raštu A/35785 Morton Machine klausė, ar jau priimtas galutinis sprendimas, ir paprašė, kad apie sprendimo paskelbimą jai būtų pranešta.By letter A/35785 of 21 August 2003, Morton Machines Company asked whether a final decision had already been taken and asked to be kept informed of the situation.
Visų pirma ji klausė, ar tos užduotys gali būti laikomos užduotimis, susijusiomis su viešosiomis paslaugomis, kaip apibrėžta 2005 m. lapkričio 28 d. Komisijos sprendime dėl EB sutarties 86 straipsnio 2 dalies taikymo valstybės pagalbai, kompensacijos už viešąją paslaugą forma skiriamai tam tikroms įmonėms, kurioms patikėta teikti bendros ekonominės svarbos paslaugas (2005/842/EB) [15], ir kuo remiantis.In particular, it asked whether and on which basis those tasks could be considered tasks of public service within the meaning of Commission Decision 2005/842/EC of 28 November 2005 on the application of Article 86(2) of the EC Treaty to State aid in the form of public service compensation granted to certain undertakings entrusted with the operation of services of general economic interest [15].
2013 m. birželio 3 d. rašte KLR vyriausybė nurodė, kad jai kelia susirūpinimą, jog Komisija klausė „asmeninių klausimų, susijusių su valdybos narių ir aukštesnio lygmens vadovybės naryste politinėje partijoje“.In its letter of 3 June 2013 the GOC was concerned that the Commission asked ‘personal questions concerning the political party affiliations of members of the Boards and senior management’.
2000 m. vasario 1 d. rašte ponui M. Hansenne (Belgija), kuris Europos Parlamento klausė, ar Jungtinės Karalystės PVM kompensavimo schema atitinka šeštosios PVM direktyvos reikalavimus, F. Bolkestein teigė, kad PVM kompensavimo schema „neprieštarauja šeštajai PVM direktyvai“, nes „pagal ją atliekamos tik finansinės įvairių valdžios institucijų tarpusavio operacijos ir ji priklauso nuo atitinkamos nacionalinės valdžios institucijų finansavimo politikos“.In a letter of 1 February 2000 to Michel Hansenne (Belgium), who had asked the European Parliament whether the VAT compensation scheme in the United Kingdom was in compliance with the sixth VAT Directive, Mr Bolkestein stated that a VAT compensation scheme ‘does not conflict with the sixth VAT Directive’ since ‘it entails a purely financial operation between different public bodies and is governed by the respective national policy for the financing of public authorities’.
Įmonė taip pat klausė, ar į sutartį būtų galima įtraukti didesnius kiekius.It also asked whether higher volumes could be included in the contract.
Nemanau, kad daugelis mūsų apskritai klausinėjo apie ponią Nadžent, ir, jei klausėme, jis turėjo labai įtikinamą paaiškinimą.I don't think too many of us ever asked very many questions about Mrs. Nugent, and if we did, he would always have a very plausible explanation.
Jie klaus:The newspapers will ask,
Neklausk manęs, klausk Makso.Don't ask me, ask Max.
Tu klausk vieną... tuomet aš paklausiu, tuomet tu, tuomet aš...You ask one... then I'll ask one, then you, then me, then...
Jei nori intymesnio apibūdinimo, gal geriau klausk Volverine'o.If you want a more intimate perspective, why don't you ask Wolverine?
-Tiesiog klausk.-Just ask.
Vietoj to,kad klausi savęs, mano brangiausia meile klausk ką laisvas žmogus darytų?Instead ask yourself, my dearest love what should a free man do?

Questions and answers about klausti conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about klausti
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play Lithuanian conjugation game!

Practice Lithuanian verb conjugation with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn Lithuanian with our subtitled book!

Check out our new product - a novel subtitled Interlinear book in Lithuanian to get reading practice! Click on the 'Try out' button below.

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Related verbs

VerbTranslation
apklaustisurvey
atsiklaustiask
paklaustiask

Similar verbs

VerbTranslation
Same length:
draustiforbid
glausticlasp
glaustissnuggle up
klajotiwander
klauptikneel
klauptiskneel
klausytilisten
klausytislisten
praustiwash
siaustistorm
snaustislumber
spausticlick
Different length:
apklaustisurvey
klausytilisten
klausytislisten
paklaustiask

Other Lithuanian verbs with the meaning ask

Verb
atsiklausti
paklausti
prašyti
uždavinėti

Do you know these verbs?

VerbTranslation
apsistotistay
atvargtitake pains
išgulėtilie
išpurtytishake out
pamyluoticaress
pasektifollow
pataikautitoady
priekaištautireproach
suplautiwash
susivokticomprehend