Shpresoj (to hope) conjugation

Albanian
100 examples

Conjugation of eiti

Unë
Ti
A(i/jo)
Ne
Ju
At(a/o)
Present tense
shpresoj
I hope
shpreson
you hope
shpreson
he/she/it hopes
shpresojmë
we hope
shpresoni
you all hope
shpresojnë
they hope
Past tense
shpresova
I hoped
shpresove
you hoped
shpresoi
he/she/it hoped
shpresuam
we hoped
shpresuat
you all hoped
shpresuan
they hoped
Future tense
do të shpresoj
I will hope
do të shpresosh
you will hope
do të shpresojë
he/she/it will hope
do të shpresojmë
we will hope
do të shpresoni
you all will hope
do të shpresojnë
they will hope
Imperative tense
-
shpreso
you hope
-
-
shpresoni
you all hope
-
Unë
Ti
A(i/jo)
Ne
Ju
At(a/o)
Present imperfect tense
shpresoja
I was hoping
shpresoje
you were hoping
shpresonte
he/she/it was hoping
shpresonim
we were hoping
shpresonit
you all were hoping
shpresonin
they were hoping
Past perfect tense
kam shpresuar
I have hoped
ke shpresuar
you have hoped
ka shpresuar
he/she/it has hoped
kemi shpresuar
we have hoped
keni shpresuar
you all have hoped
kanë shpresuar
they have hoped
Past pluperfect tense
pata shpresuar
I had hoped
pate shpresuar
you had hoped
pati shpresuar
he/she/it had hoped
patëm shpresuar
we had hoped
patët shpresuar
you all had hoped
patën shpresuar
they had hoped
Future perfect tense
do të kem shpresuar
I will have hoped
do të kesh shpresuar
you will have hoped
do të ketë shpresuar
he/she/it will have hoped
do të kemi shpresuar
we will have hoped
do të keni shpresuar
you all will have hoped
do të kenë shpresuar
they will have hoped
Unë
Ti
A(i/jo)
Ne
Ju
At(a/o)
Subjunctive present tense
të shpresoj
I hope
të shpresosh
you hope
të shpresojë
he/she/it hope
të shpresojmë
we hope
të shpresoni
you all hope
të shpresojnë
they hope
Subjunctive past tense
të shpresoja
I hope
të shpresoje
you hope
të shpresonte
he/she/it hope
të shpresonim
we hope
të shpresonit
you all hope
të shpresonin
they hope
Subjunctive past perfect tense
të kem shpresuar
I have hoped
të kesh shpresuar
you have hoped
të ketë shpresuar
he/she/it have hoped
të kemi shpresuar
we have hoped
të keni shpresuar
you all have hoped
të kenë shpresuar
they have hoped
Subjunctive past pluperfect tense
të kisha shpresuar
I have hoped
të kishe shpresuar
you have hoped
të kishte shpresuar
he/she/it have hoped
të kishim shpresuar
we have hoped
të kishit shpresuar
you all have hoped
të kishin shpresuar
they have hoped
Unë
Ti
A(i/jo)
Ne
Ju
At(a/o)
Conditional present tense
do të shpresoja
I would hope
do të shpresoje
you would hope
do të shpresonte
he/she/it would hope
do të shpresonim
we would hope
do të shpresonit
you all would hope
do të shpresonin
they would hope
Conditional past perfect tense
do të kisha shpresuar
I would have hoped
do të kishe shpresuar
you would have hoped
do të kishte shpresuar
he/she/it would have hoped
do të kishim shpresuar
we would have hoped
do të kishit shpresuar
you all would have hoped
do të kishin shpresuar
they would have hoped
Optative present tense
shpresofsha
I may hope
shpresofsh
you may hope
shpresoftë
he/she/it may hope
shpresofshim
we may hope
shpresofshit
you all may hope
shpresofshin
they may hope
Optative past perfect tense
paça shpresuar
I may have hoped
paç shpresuar
you may have hoped
pastë shpresuar
he/she/it may have hoped
paçim shpresuar
we may have hoped
paçit shpresuar
you all may have hoped
paçin shpresuar
they may have hoped
Unë
Ti
A(i/jo)
Ne
Ju
At(a/o)
Admirative present tense
shpresuakam
I (apparently) hope
shpresuake
you (apparently) hope
shpresuaka
he/she/it (apparently) hopes
shpresuakemi
we (apparently) hope
shpresuakeni
you all (apparently) hope
shpresuakan
they (apparently) hope
Admirative past tense
shpresuakësha
I (apparently) hoped
shpresuakëshe
you (apparently) hoped
shpresuakësh
he/she/it (apparently) hoped
shpresuakëshim
we (apparently) hoped
shpresuakëshit
you all (apparently) hoped
shpresuakëshin
they (apparently) hoped
Admirative past perfect tense
paskam shpresuar
I (apparently) have hoped
paske shpresuar
you (apparently) have hoped
paska shpresuar
he/she/it (apparently) has hoped
paskemi shpresuar
we (apparently) have hoped
paskeni shpresuar
you all (apparently) have hoped
paskan shpresuar
they (apparently) have hoped
Admirative pluperfect tense
paskësha shpresuar
I (apparently) had hoped
paskëshe shpresuar
you (apparently) had hoped
paskësh shpresuar
he/she/it (apparently) had hoped
paskëshim shpresuar
we (apparently) had hoped
paskëshit shpresuar
you all (apparently) had hoped
paskëshin shpresuar
they (apparently) had hoped
participle
gerund present
gerund past
Other
shpresuar
hoped
duke shpresuar
hoping
duke pasë shpresuar
having hoped

Examples of shpresoj

Example in AlbanianTranslation in English
Ajo është gjithmonë gati për të falur, për të besuar, për të shpresuar dhe për të duruar çfarëdo që të vijë."It is always ready to excuse, to trust, to hope and to endure whatever comes."
Unë shpresoj që djali im të bëhet si ju.I hope my son becomes like you.
Dhe shpresoj që të trashëgohen për së pari me djalë.And I hope that their first child will be a masculine child.
Qoftë peshk apo kafshë shpresoj të mos ndryshojë kurrëHe's both a fish and a mammal And I hope he'll never change
Vetëm shpresoj që shtegu do të mbahet për mua!Let's just hope the path stays under me!
Epo, mund t'ju the mamit dhe babit se qarku është në këtë zog dhe të shpresoj që të më çojnë në Maçu Piçu një herë tjetër, ose...Well, I could tell Mom and Dad the chip is in the bird and hope they take me to Machu Picchu another time, or... Shoo. Shoo.
Dhe baxhoja shpreson që në vitin 2004, ta hedhë këtë produkt edhe në Gjermani dhe Danimarkë.The dairy is also trying to win an EU export licence for itsown up-market version of the regional speciality, kajmak (a type of local cheese), and hopes to launch it in Germany and Denmark in 2004.
E njeriU, i cili shpreson, edhe frigohet. A po e sheh?And a man who hopes fears, you see
Por ajo gjithnjë thoshte se shpreson se do ta "marr".But she always said she hoped it would take.
Po shpreson se kur të del jashtë, do të të vrasë.I hope you know when he gets out, he's going to kill your ass.
Mateu ka syte e tu... dhe shpreson te shikoje gjyshin e tij se shpejti.Matthew has your eyes... - and hopes to see his granddaddy soon. - Bye, Henry.
# Ne shpresojmë t'ju ketë pëlqyer, # # episodi special për Halloween, #* We hope you enjoyed this year's Halloween show *
Në këtë mënyrë, dhe vetëm në këtë mënyrë, mund të shpresojmë për të kuptuar më mirë fqinjët tanë të prapambetur në të gjithë botën.In this way, and only in this way, can we hope to better understand our backward neighbours throughout the world.
Të shpresojmë se askush prej tyre nuk do të shkruaj Iibër për të.Let's just hope none of them write a book about him.
Të shpresojmë se është aq i mençur sa ta kuptojë se nuk ka zgjidhje.Let's hope he's smart enough to see he has no options.
Është në Burrat se ne duhet të shpresojmë vendin tonë.It is in Men that we must place our hope.
Është nje nga ato kamp burgjet Janki Më mirë të shpresoni që kurrë mos të përfundoni atyIt's one of those Yankee prison camps you'd better hope you never end up in.
Çfarë shpresoni të merrni nga ajo?What do you hope to get out of it?
Dhe shpresoni që ka ndonjë telefon.And hope to God there's a phone.
Mendon se busulla të çon vetëm në Ishullin e Vdekjes dhe se ju shpresoni të më shpëtoni nga një fat i lig.You think the compass leads only to the Isla de Muerta and so you hope to save me from an evil fate.
Vetëm mund të shpresoni se do ta frenoni pakës.You can only hope to contain him a little bit.
- Sepse ato shpresojnë që ai do të martohet me to në fund.- Because they hope he'll marry her in the end.
Ndërsa forcat e fuqishme shpresojnë që kurrë mos ta bëjm këtë /i>And powerful forces hope that we never do.
Madhëri e tij beson se më të mirë të shpresojnë për të luftës është se ajo mbaron.His Majesty believes the best hope for the war is that it ends.
Të shpresojnë që të mbyten.Let's hope they choke on it.
Vetëm se nuk është aso mrekullie që njerëzit shpresojnë ta shohin.Just not the kind of miracle one hopes to see.
Në shumicën e rastëve që mendova për Grayer, fshehurazi shpresova se ata kritikë... kishin të drejtë.In the many times that I thought of Grayer, I secretly hoped those critics... were right.
Deri diten tjeter, shpresova se te gjithe do ta harronin mosfunksionimin e garderobes time, por nuk ishta cka prisja.[Jo] By the next day, I hoped everyone would've forgotten about my wardrobe malfunction, but it wasn't what I was expecting.
Meqenëse nuk ndalove pak më parë, shpresova të të jepja këtë.Since you didn't stop by earlier, I just hoped to give you this.
Dobi shpresoi se nëse Hari Poter mendon se shokët e kanë harruar atë... ...Hari Poter ndoshta nuk do të kthehej në shkollë, zotëri.Dobby hoped if Harry Potter thought his friends had forgotten him... ...Harry Potter might not want to go back to school, sir.
- Hatixhja shpresoi... se mos është kthyer tek ti.Khadija hoped he might have come to you on his way home
Emocione që ai shpresoi të mund ti vendoste në letër.Emotions that he hoped he could capture on paper.
Në një gjendje përpirëse, Hollenbeck... shpresoi që shikuesit ishin dëshmitar të triumfit të patronit të tij... nga dhe për të majtën.In an obviously gloating mood, Hollenbeck... ...hoped viewers had witnessed his patron's triumph... ...from and for the Left.
Nëna shpresoi se me një vend të ri do të vinin gjëra më të mira për ne, dhe ajo kishte të drejtë - por jo plotësisht.Mummy hoped that with a new place would come better things for us, and she was right - but not completely so.
Ne shpresuam se ti ke shkuar shumë largë.We'd hoped you'd only gone one grate too far.
Nuk na doli vërtet ashtu si shpresuam, apo jo?Didn't really turn out the way we hoped, did it?
Pra, jo edhe aq e fshehtë siq shpresuam.So, not quite as secret as we'd hoped.
Gjithçka shkoi mirë, ashtu siç shpresuam.It's come of age. Everything's worked out just as we'd hoped.
Por ai nuk ishte çfarë ne shpresuam.But he was not as we hoped.
Nuk shpresuat kurrë që t'i largonit njerëzit nga Toka?He, he never even hoped to get the people off the Earth?
Dhe shpreso të mos keqësohet.And hope it doesn't get worse.
Më mirë shpreso se do ta bën atë, ose do të jetë vendimi yt vdekjeprurës.Going anywhere else would be a death sentence. You better hope she does, Everett. Or it may be yours.
Prit dhe shpreso, ora tashmë ka ardhur,Wait and hope, The hour is already near
Më mirë shpreso.You better hope so.
Më mirë shpreso për një 5 zemër, vogëlushe.You better hope for a five on the river, baby.
-Po shpresoja me shume...-I was hoping for more...
Po shpresoja se mund t"ju ofroja një birrë dhe të bisedojmë.Hey. I was just, uh . . .l was hoping maybe I could buy you a beer and we could talk.
Këtë shpresoja të ma tregonit ju.I was hoping you would tell me.
Dhe po shpresoja të më thonit si ndodhi.And I was hoping you could tell me how that happened.
Dhe shpresoja ti hidhja një sy njërës nga dosjet të pacientëve tuaj.And I was hoping to get a look at one of your patient files.
Çfarë shpresoje të fitoje me këtë?Now, what is it you were hoping to get out of all this?
Ti po shpresoje për më shum?You were hoping for more?
Kur familjet themeluese e dogjën atë, ata morrën gjërat e saja, dhe ti shpresoje që ditari i babit do të tregonte se ku i kanë lënë.When the founding families burned her, they took her things, And you were hoping that dad's journal would tell you where it is.
shpresoje që të ishte diçka që nuk shkon me mua kështuqë mund të ishe me mua.So you were hoping there was something wrong with me so you could be with me.
Mamaja jote nuk po shpresonte këtë për ty!That isn't what your mother was hoping for!
Eveni fliste për ty. ai shpresonte që ju do të përtërijini shoqerinë.Even talked about you. He was hoping you could get back in touch.
Abby po shpresonte se kemba e saj e enjtur mund te ishte e mjaftueshme qe Mandi te harronte incidentin e turpshem me qenin e saj.Abby was hoping that her swollen, black ankle... might be enough for Mandi to forget about her dog's infamous upchuck.
Është e vështirë të të tregoj në celular, por ajo shpresonte që do të rrije në kampus për disa ditë.It's really hard to explain over the phone, but, um, she was hoping that you could stay on campus for a little while longer.
Nuk ka gjë. Po shpresonim që dikush të hapte një dritare.We were hoping someone would open a window.
Edhe pse mendova se ishte afër për një fije, po shpresonim për një mbrojtje më te mirë nga...Even though it's close to a tie, we were hoping for better defence from the...
Mama, ne shpresonim për diçka pak më ritmike.Well, Mother, we were hoping for something a little more upbeat.
Po shpresonim që hulumtimet e Izobelës mund ta ndihmonin të zbulojmë çfarë ishte.We were hoping that Isobel's research could help us figure out what it is.
Ne po shpresonim që ti të vije.You know, we were hoping you were going to make it down.
Ndoshta nëse nuk do të isha zgjuar në mes të natës dhe të fluturoja për në Alaska, do të isha më shumë si një lloj, gjenaral simpatik i mëparshëm ju po shpresonit që unë të isha, por më besoni, nëse ju do të jetonit në këtë linjë kohore.Maybe if I wasn't woken in the middle of the night and flown to Alaska, I might be more like the kind, sympathetic former general you were hoping I'd be, but trust me, if you lived in this timeline...
Po shpresonit për përgjigje tjetër.You were hoping for a different answer.
Ai e di që unë jam ktu. Qartësisht ata po shpresonin që kjo letër do bëhej publike.He knows that I'm here. obviously they were hoping this letter will become public
Qartësisht ata po shpresonin që kjo letër do bëhej publike.Obviously, they were hoping this letter would become public.
Epo, mund t'ju the mamit dhe babit se qarku është në këtë zog dhe të shpresoj që të më çojnë në Maçu Piçu një herë tjetër, ose...Well, I could tell Mom and Dad the chip is in the bird and hope they take me to Machu Picchu another time, or... Shoo. Shoo.
Duhet të shpresoj që ata dy idiotët... ...kanë bërë gjënë e duhur dhe e kanë vrarë kalin.I just got to hope those two morons did the right thing and killed the nag.
Unë vetëm mund të shpresoj që ti do vazhdosh atë që ke filluar si djalë i ri kur ke pasur 12 vjet.L can only hope that you continue what you began as the boy I knew at 12.
Pjesa më e mirë e problemeve që feja dhe lëvizje të ndryshme filozofike kanë prodhuar përmes shekujsh, kanë qënë gabime sepse kjo është ku e nisën - që Zoti është një qënie e veçantë, e ndarë nga ne të cilit duhet t'i ofroj adhurim, për të cilin duhet të kujdesem, ta sjell në humor, ta kënaq dhe të shpresoj të marr ndonjë shpërblim prej Tij në fund fare të jetës time.Most of the problems that religion and various philosophical movements... down through the centuries have produced... have been errors because that's where they're started-- That God is a distinct separate being from us... to whom I must offer worship, whom I must cultivate... humor, please and hope to attain a reward from at the very end of my life.
E vetmja për të ciIën mund të shpresosh tek unë është miqësia.The best you can hope for is my friendship.
Epo, më mirë të shpresosh se unë nuk do të vendos hekra në dritaren tënde, Ronald Uisli.Well, you best hope I don't put bars on your window, Ronald Weasley.
Të shkrepësh plumbin dhe të shpresosh se do ta qëlloj cakun.Fire enough bullets and hope to hit the target.
Ti dëshiron që të ulesh këtu dhe të shpresosh që nuk do të vijë... dikush e të na lërojë këtu!You want to sit in here and hope somebody doesn't... come along, plowing into us doing ninety, huh?
Të ulesh në mes të Shangait dhe të shpresosh që mos të të shikojë askush?Land in the middle of Shanghai and hope no one notices?
Nëse ai bjen pranë aligatorit dhe ai e kap atë,Stivi-O do të qetësohet dhe do të shpresojë se aligatori do ta lirojë atë.If he falls near an alligator and it grabs hold of him, Steve-O will relax and hope the alligator will release him.
Në këtë mënyrë, dhe vetëm në këtë mënyrë, mund të shpresojmë për të kuptuar më mirë fqinjët tanë të prapambetur në të gjithë botën.In this way, and only in this way, can we hope to better understand our backward neighbours throughout the world.
Është në Burrat se ne duhet të shpresojmë vendin tonë.It is in Men that we must place our hope.
Le të shpresojmë se prania jonë mund të shkoni pa u vënë re.Let us hope that our presence may go unnoticed.
Epo, le të shpresojmë... ...se Zt. Poter do të jetë rrotull të na shpëtojë.Well, let us hope... ...that Mr. Potter will always be around to save the day.
Dhe ti dëshiron që të ulemi... në një autobus me qati të hapur... dhe të shpresojmë që ajo gjëja nuk do të vijë të përplaset mbrenda?And you want the rest of us... to sit underneath that big hole in the roof... and hope that thing doesn't come crashing in here?
Është nje nga ato kamp burgjet Janki Më mirë të shpresoni që kurrë mos të përfundoni atyIt's one of those Yankee prison camps you'd better hope you never end up in.
Vetëm mund të shpresoni se do ta frenoni pakës.You can only hope to contain him a little bit.
Mendoj, përveç nëse e dëgjoni aksentin neutral larg nga unë. Të gjithë ju mund të shpresoni se këtu është një tëtë.Not unless you hire the accent neutral, that work for me, all you can hope for here is an 8.
Madhëri e tij beson se më të mirë të shpresojnë për të luftës është se ajo mbaron.His Majesty believes the best hope for the war is that it ends.
Dhe prandaj, ata mendojnë ndoshta gjëja më e sigurtë për të bërë të marrin urdhërat dhe të shpresojnë për më të mirën.And therefore, they think perhaps the safest thing to do is to take orders and hope for the best.
Dyshoj se vetëm ca burra mund të shpresojnë t'jua sigurojnë atë.I suspect that few men could ever hope to provide that for you.
Plot me çdo mitit dhe legjendës ju mund të shpresojnë për të, duke përfshirë ... ..Robin Hood.Full of every myth and legend you could hope for, including... ..Robin Hood.
Po, ti je nëna më e mirë që mund të shpresoja të kisha!Oh, yes, you're the best mother I could ever hope for!
Do të shpresoja që rojtarët e tjerë ta kuptonin këtë... kudo që mund të jenë.I would hope the other Watchmen understand that… wherever they may be.
Nuk kam shpresuar për asgjë më pak!I had hoped for nothing less.
Unë kam shpresuar që nuk do ta dëgjoj kurrë atë emër përsëri.Cora: I had hoped I'd never hear that name again.
- Jo aq mirë sa kam shpresuar.- Not so well as I had hoped.
E shikoni pra, Mercer, secili njeri ka një çmim të cilin do ta pranoj me dëshirë. madje edhe për diçka që kurrë nuk ka shpresuar se do ta shes.(Beckett) So you see, Mercer, every man has a price he will willingly accept. Even for what he hoped never to sell.
Ne vendosëm me Atë Bobin ta vizitonim GJonin, duke shpresuar se do ti shërohet zgavra në mushkëri, që e mori nga njëri prej të dashurve shumë gjelozë të nënës së tij.We sat with Father Bobby in a third floor hospital ward visiting John... hoping he'd recover from a punctured lung... a gift from one of his mother's overzealous boyfriends.
Për cilin çmim je duke shpresuar?Which prize are you hoping for?
Isha duke shpresuar se do te me lejoje te kerkoj falje Per sjelljen time te perbuzshme me heret.I was hoping you'd let me apologize for my despicable behavior earlier.
Isha duke shpresuar se mund te me shoqerosh nese per gjueti.I was actually hoping you might join me for a morning hunt.
Isha shume duke shpresuar se do te pelqej.I was so hoping you'd approve.

More Albanian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

absorboj
absorb
miqësohem
become friends
ndërlikoj
complicate
pshurr
piss
sodomizoj
sodomize
sulmohem
do
shpall
announce
shpjegoj
explain
shqipoj
say clearly
zbeh
fade

Other Albanian verbs with the meaning similar to 'hope':

None found.
Learning languages?