Investuoti (to invest) conjugation

Lithuanian
30 examples
This verb takes on the case: kur?

Conjugation of eiti

Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Present tense
investuoju
I invest
investuoji
you invest
investuoja
he/she does invest
investuojame
we invest
investuojate
you all invest
investuoja
they invest
Past tense
investavau
I did invest
investavai
you did invest
investavo
he/she did invest
investavome
we did invest
investavote
you all did invest
investavo
they did invest
Past freq. tense
investuodavau
I used to invest
investuodavai
you used to invest
investuodavo
he/she used to invest
investuodavome
we used to invest
investuodavote
you all used to invest
investuodavo
they used to invest
Future tense
investuosiu
I will invest
investuosi
you will invest
investuos
he/she will invest
investuosime
we will invest
investuosite
you all will invest
investuos
they will invest
Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Conditional mood
investuočiau
I would invest
investuotum
you would invest
investuotų
he/she would invest
investuotume
we would invest
investuotute
you all would invest
investuotų
they would invest
Imperative mood
-
investuok
you invest!
-
-
investuokite
you all invest!
-

Examples of investuoti

Example in LithuanianTranslation in English
Didesnės paskatos investuoti į mokymą ir palengvinti mokymo galimybes, taip pat socialinių partnerių įsipareigojimai – tokie yra pagrindiniai reikalavimai kuriant tęstinio mokymosi strategiją.Greater incentives to invest in training and to facilitate access to training as well as the commitment of the social partners are key requirements for the development of the lifelong learning strategy.
Būtina užtikrinti reikiamus išteklius, skatinti darbuotojus bei darbdavius investuoti į mokymą ir aiškiai apibrėžti visų susijusių asmenų vaidmenis.Adequate resources and incentives for workers and employers to invest in training as well as a clear definition of all stakeholders' roles are needed.
kuriant tęstinio mokymosi strategiją, svarbiausia numatyti didesnes paskatas investuoti į mokymą ir palengvinti mokymosi galimybes.Greater incentives to invest in training and to facilitate access to training are key requirements for the development of a lifelong learning strategy.
Tokiu atveju SEL būtų turėjusi investuoti į papildomą garo katilą, kainuojantį 1189000 EUR. Todėl leistinos pagalbos sąnaudos turėtų būti apskaičiuojamos įtraukiant bendras investicinės veiklos sąnaudas, iš kurių išskaičiuojama 1189000 EUR.In that case, SEL would have had to invest in an additional steam boiler with a cost of EUR 1189000. Hence, the full investment cost minus EUR 1189000 would be eligible for aid.
Tačiau ji pažymi, kad šiuo metu iš vakarų į rytus gabenamo propileno kiekis nėra toks didelis, kad būtų galima investuoti į šį vamzdyno statybos projektą.However, it points out that the current propylene flow from west to east is not a sufficient reason to invest in this pipeline project.
Aš investuoju.Hey, it's an investment.
Viskas labai paprasta, detektyve. Aš investuoju į tuos, kuriais tikiu.I invest in people I believe in.
Džimai, aš sakiau tau, kai mes pirmą kartą susitikom, kad aš investuoju tik į švarius sandorius, bet atrodo, kad pati įmonė slepiasi už viso to.I only invest in clean deals but it seems the firm itself is behind all this.
Ar dėl jos tu investuoji milijonus į apgriuvusius kalėjimus visame pasaulyje?Is that why you're investing millions in dilapidated prisons all around the globe?
Juk, galų gale, tai mūsų regionai, sritys, miesteliai ir miestai, ir kaip tik tuo remdamiesi, mes investuojame, įgyvendiname nacionalines ir Bendrijos politikos programas ir taikome ES teisę.In the end, it is our regions, areas, towns and cities on the ground which make the investments, implement national and Community policies and apply EU law.
Tačiau tam reikia suformuoti rimtus gebėjimų išteklius, – teigia Timas Bartlettas, ES patarėjas šio projekto klausimais. – Siekdami sustiprinti Turizmo ministeriją, mes investuojame į žinias.““Here, we are investing in additional brains to help strengthen the Tourism Authority.”
Mes investuojame į korupciją, pone Roperi.We are investing in corruption, Mr. Roper.
Ne tuomet, kai aš tiek investavau į mūsų reikalus.Not when I'm so fully invested in your affairs.
"Uzkimskite" ji, as labai daug investavau i si pasivazinejima, "uzkiskite" ji!Shut him up I have got a lot invested in this ride, shut his up! Look at my frowns of worry.
Kodėl investavau?- Yeah, why did you invest?
- Keliskart investavau.- I made some sound investments.
Daug į jį investavau, supranti?I'm invested now, okay?
Taigi, investavai ir viską praradai, dabar jie nori daugiau pinigų, kad padengtų nuostolius.So you invested and you lost, now they want more money to cover expenses and losses.
atsižvelgdamas į tai, kad abipusiu pripažinimu sudaromos sąlygos Sąjungai ir Japonijai sudaryti lengvatines sąlygas ekonominių operacijų vykdytojams, kurie investavo į tiekimo grandinės saugumą ir kurie sertifikuoti AEO programose,Considering that mutual recognition allows the Union and Japan to provide facilitative benefits to operators who have invested in supply chain security and have been certified by their AEO programmes,
pripažindamas, kad abipusiu pripažinimu sudaromos sąlygos JAV ir ES palengvinti prekybą ekonominių operacijų vykdytojams, kurie investavo į tiekimo grandinės saugumą ir buvo įtraukti į C-TPAT arba ĮEOV programas;Acknowledging that mutual recognition allows the US and the EU to facilitate trade of operators who have invested in supply chain security and have been granted membership in either C-TPAT or AEO,
Tačiau 9 ir 10 straipsniai taikomi, kai patronuojanti įmonė arba kita patronuojančios įmonės kontroliuojama įmonė investavo į valdymo įmonės valdomas akcijas, ir valdymo įmonė neturi teisės savo nuožiūra naudotis tokioms akcijoms suteikiamomis balsavimo teisėmis, o gali naudotis jomis tik pagal tiesioginius ir netiesioginius patronuojančios arba kitos patronuojančios įmonės kontroliuojamos įmonės pavedimus.However, Articles 9 and 10 shall apply where the parent undertaking, or another controlled undertaking of the parent undertaking, has invested in holdings managed by such management company and the management company has no discretion to exercise the voting rights attached to such holdings and may only exercise such voting rights under direct or indirect instructions from the parent or another controlled undertaking of the parent undertaking.
Tačiau 9 ir 10 straipsniai taikomi, kai patronuojanti įmonė arba kita patronuojančios įmonės kontroliuojama įmonė investavo į investicinės įmonės valdomas akcijas, ir investicinė įmonė neturi teisės savo nuožiūra naudotis tokioms akcijoms suteiktomis balsavimo teisėmis, o gali naudotis jomis tik pagal tiesioginius ir netiesioginius patronuojančios arba kitos patronuojančios įmonės kontroliuojamos įmonės pavedimus.However, Articles 9 and 10 shall apply where the parent undertaking, or another controlled undertaking of the parent undertaking, has invested in holdings managed by such investment firm and the investment firm has no discretion to exercise the voting rights attached to such holdings and may only exercise such voting rights under direct or indirect instructions from the parent or another controlled undertaking of the parent undertaking.
SEL investavo ne į įprastinio pločio popieraus gaminimo mašiną, bet į novatorišką, mažiau elektros energijos sunaudojančią mašiną.Instead of investing in a paper machine with a conventional width, SEL chose for an innovative machine that uses less energy.
Mes į tave daug investavome ir mums abiems tai labai daug uždirba.We made a big investment in you and it's paying off handsomely. For both of us, I might add.
Mes investavome į metalą.We invested in scrap metal.
Skatinant bendro įgyvendinimo kreditų poreikį Bendrijos bendrovės investuos į pažangių ekologiškų technologijų ir patirties plėtrą ir perdavimą.By stimulating demand for JI credits, Community companies will invest in the development and transfer of advanced environmentally sound technologies and know-how.
Tai dar labiau paskatins juos pasirinkti gerus fondų valdytojus, kurie kaip įmanoma geriau investuos jų lėšas.This sharpens their incentive to select good fund managers who will invest their funds to best effect.
Sąlygos, kuriomis valdžios institucijos investuos į ĮKF, suteiks privatiems investuotojams labai stiprų stimulą užtikrinti, kad jų fondai siekia pelno ir veikia sėkmingai.The terms on which the public authorities will invest in ECFs will give private investors very strong incentives to ensure that their funds are profit-driven and perform successfully.
Rinkos ekonomikos sąlygomis veikiantis investuotojas tik tada investuos, jeigu investicija, palyginti su kapitalo panaudojimo alternatyvomis, duos didesnę kapitalo grąžą arba bus mažesnė rizika.A market-economy investor will invest only if the investment permits a higher return or a lower risk compared with the next-best alternative use of the capital.
Tuo tikslu JTC tęs savo renovacijos ir atnaujinimo programos įgyvendinimą, siekdamas užtikrinti atitinkamų aplinkos ir saugos bei saugumo reikalavimų vykdymą, ir jis investuos į mokslinių tyrimų infrastruktūrą (įskaitant modeliavimo platformų ar naujų veiklos sričių (pavyzdžiui, genetinių tyrimų ar kt.) plėtojimą. Šios investicijos bus atliekamos vadovaujantis Europos strateginio mokslinių tyrimų infrastruktūros forumo veiksmų planu ir atsižvelgiant į valstybių narių turimą infrastruktūrą.The JRC will continue its renovation and refurbishment programme to ensure compliance with applicable environmental and safety and security regulations, and it will invest into scientific infrastructure, including the development of modelling platforms, facilities for new areas such as genetic testing, etc. Such investments will be done in close coordination with the roadmap of ESFRI and take into account existing facilities in the Member States.

More Lithuanian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

blizginti
polish
braidyti
wade through
įsigilinti
go deep (into something)
iškilti
raise up
nusimyžti
piss
nusinešti
take it
nusivilkti
take off
pranašauti
foretell
priešinti
contrast
šokti
dance

Other Lithuanian verbs with the meaning similar to 'invest':

None found.
Learning Lithuanian?

Receive top verbs, tips and our newsletter free!

Languages Interested In