Ietvert (to contain) conjugation

Latvian
13 examples

Conjugation of eiti

Es
Tu
Viņš/viņa
Mēs
Jūs
Viņi/viņas
Present tense
ietveru
I contain
ietver
you contain
ietver
he/she/it contains
ietveram
we contain
ietverat
you all contain
ietver
they contain
Past tense
ietvēru
I contained
ietvēri
you contained
ietvēra
he/she/it contained
ietvērām
we contained
ietvērāt
you all contained
ietvēra
they contained
Future tense
ietveršu
I will contain
ietversi
you will contain
ietvers
he/she/it will contain
ietversim
we will contain
ietversiet
you all will contain
ietvers
they will contain
Imperative mood
-
ietver
you contain
-
-
ietveriet
you all contain
-
Es/tu/...
Conditional mood
ietvertu
I would contain

Examples of ietvert

Example in LatvianTranslation in English
Turklāt dalībvalstis tiek mudinātas ietvert sava prognostiskā modeļa un to metožu robustuma pasākumu, kas izmantotas to novērtējumos.Member States are furthermore encouraged to include a measure of robustness of their predictive model and its methods used for their assessments.
Vēlāk BNFL un BE vai uzņēmumi, kuri tagad pieder BE, parakstīja augoša apjoma līgumus, kuri pārsniedza pamatslodzes un kuros vairs nevajadzēja ietvert izmaksu elementu saistībā ar nemainīgo izmaksu atmaksāšanu.Later on, BNFL signed with BE, or companies that now belong to BE, incremental, post baseload contracts that no longer had to include a costs element linked to the repayment of fixed costs.
Īstenotajā projektā ar attiecīgu ekspertu atbalstu paredzēts ietvert atbalstu valdības programmai organizēt publiskas ceremonijas, lai iznīcinātu nevajadzīgos armijas ieročus un, vajadzības gadījumā, arī savāktos ieročus un nevajadzīgos ieročus, kas vēl joprojām var būt armijas, policijas un drošības spēku rokās.The implemented project is to include assistance, with the support of relevant experts, to the Government’s programme of public ceremonies for the destruction of surplus military weapons and, where appropriate, of collected weapons and of surplus weapons that may still be held by the army and police and security forces.
Pirmkārt, 2009. gada 31. oktobrī pagaidu shēmas darbības joma tika paplašināta, lai tā ietveru lauksaimniecības produktu primāro ražošanu [15].First, the scope of the temporary framework was extended to include primary agricultural production only on 31 October 2009 [15].
Lai aprēķinātu pirmajā ievilkumā minēto kopapjomu, aprēķinā ietver valsts tiešos maksājumus un/vai tās sastāvdaļas, kas atbilst Kopienas tiešajiem maksājumiem, un/vai tās sastāvdaļas, kas tika ņemtas vērā, saskaņā ar 64. panta 2. punktu, 70. panta 2. punktu un 71.c pantu aprēķinot attiecīgajai jaunajai dalībvalstij noteikto faktisko maksimāli pieļaujamo apjomu.For the purpose of calculating the total amount referred to in the first indent above, the national direct payments and/or its components corresponding to the Community direct payments and/or its components which were taken into account for calculating the effective ceiling of the new Member State concerned in accordance with Articles 64(2), 70(2) and 71c shall be included.
Atbalsts, kas ir jāatgūst, ietver atbilstīgas likmes procentus, ko nosaka saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 794/2004 un kas jāmaksā no tās pašas dienas.3.The aid to be recovered shall include interest at an appropriate rate determined in accordance with Regulation (EC) No 794/2004, and payable from the same date.3.
Pārraudzība ietver neatkarīgu izvērtēšanu, kas jāveic reizi gadā laikposmā no 2005. gada līdz 2009. gadam.Monitoring shall include an independent evaluation to be carried out annually in each of the years 2005 to 2009.
Lai gan CBP pieprasa pieeju visiem A pielikumā uzskaitītajiem trīsdesmit četriem (34) datu elementiem, CBP uzskata, ka gadījumi, kad personas PNR ietvers pilnu noteikto datu kopumu, būs reti.Although CBP requires access to each of those 34 (thirty-four) data elements listed in Attachment A, CBP believes that it will be rare that an individual PNR will include a full set of the identified data.
DHS Privātuma biroja vadītājs ietvers savā ziņojumā Kongresam informāciju par sūdzību skaitu, saturu un risinājumiem attiecībā uz personas datu, tādu kā PNR, apstrādi [12].The DHS Chief Privacy Officer will include in her report to Congress issues regarding the number, the substance and the resolution of complaints regarding the handling of personal data, such as PNR [12].
Tas ietvers vidēja un īstermiņa glabātavu izbūvi, attiecīgā personāla apmācību visos līmeņos un ieroču reģistrēšanu Aizsardzības ministrijas centralizētajā elektroniskajā datu bāzē.This will include the building of medium and short-term storage facilities, training of the relevant personnel at all levels and the registration of all weapons in the centralised computer database of the Ministry of Defence.
Tas vajadzības gadījumā ietvertu pievienošanos attiecīgajiem starptautiskajiem Apvienoto Nāciju Organizācijas dokumentiem, tostarp Starptautiskās Krimināltiesas Romas statūtiem, kas minēti šā nolīguma 7. pantā, un to īstenošanu.This would include, where appropriate, accession to, and implementation of, the relevant international instruments of the United Nations including the Rome Statute of the International Criminal Court as referred to in Article 7 of this Agreement.
Eiropadome Salonikos aicināja Komisiju pārbaudīt līdzekļu piešķiršanas iespējas saskaņā ar finanšu perspektīvu 3. pozīciju, lai laikposmā no 2004. gada līdz 2006. gadam risinātu vissteidzamākās strukturālās vajadzības un lai aptvertu plašāku solidaritātes definīciju, kura ietvertu inter alia Kopienas atbalstu ārējo robežu pārvaldībai.The European Council of Thessaloniki invited the Commission to examine the possibility of appropriating funds under heading 3 of the financial perspectives in order to address, during the period 2004-2006, the most pressing structural needs and to cover a wider definition of solidarity that would include, inter alia, Community support in the management of external borders.
Šādi būtiski grozījumi ietvertu jebkādas būtiskas izmaiņas sākotnējās autoceļu nodevu iekasēšanas sistēmas noteikumos, izdarot izmaiņas līgumā ar autoceļu nodevu iekasēšanas operatoru, bet neietverot izmaiņas, kas paredzētas sākotnējā shēmā.Such substantial modifications would include any significant change to the original terms and conditions of the tolling scheme through modification of a contract with the tolling system operator but would exclude changes provided for in the original scheme.

More Latvian verbs

Related

aptvert
comprehend
tvert
grasp

Similar

aptvert
comprehend

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

atrisināt
solve
dzēst
extinguish
dzimt
be born
ēst
eat
griezt
cut
izbraukt
depart
kost
bite
krāpt
cheat
mazgāt
wash
redzēt
see

Other Latvian verbs with the meaning similar to 'contain':

None found.
Learning languages?