Nabywać (to purchase) conjugation

Polish
37 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
nabywam
I purchase
nabywasz
you purchase
nabywa
he/she/it purchases
nabywamy
we purchase
nabywacie
you all purchase
nabywają
they purchase
Imperfective future tense
będę nabywać
I will purchase
będziesz nabywać
you will purchase
będzie nabywać
he/she/it will purchase
będziemy nabywać
we will purchase
będziecie nabywać
you all will purchase
będą nabywać
they will purchase
Imperative
-
nabywaj
you purchase!
niech nabywa
let him/her/it purchase
nabywajmy
let's purchase
nabywajcie
you all purchase
niech nabywają
let them purchase
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
nabywałam
I purchased
nabywałaś
you purchased
nabywała
she purchased
nabywałyśmy
we purchased
nabywałyście
you all purchased
nabywały
they purchased
Future feminine tense
będę nabywała
I will purchase
będziesz nabywała
you will purchase
będzie nabywała
she will purchase
będziemy nabywały
we will purchase
będziecie nabywały
you all will purchase
będą nabywały
they will purchase
Conditional feminine tense
nabywałabym
I would purchase
nabywałabyś
you would purchase
nabywałaby
she would purchase
nabywałybyśmy
we would purchase
nabywałybyście
you all would purchase
nabywałyby
they would purchase
Conditional perfective feminine tense
nabywałabym była
I would have purchased
nabywałabyś była
you would have purchased
nabywałaby była
she would have purchased
nabywałybyśmy były
we would have purchased
nabywałybyście były
you all would have purchased
nabywałyby były
they would have purchased
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
nabywałem
I purchased
nabywałeś
you purchased
nabywał
he purchased
nabywaliśmy
we purchased
nabywaliście
you all purchased
nabywali
they purchased
Future masculine tense
będę nabywał
I will purchase
będziesz nabywał
you will purchase
będzie nabywał
he will purchase
będziemy nabywali
we will purchase
będziecie nabywali
you all will purchase
będą nabywali
they will purchase
Conditional masculine tense
nabywałbym
I would purchase
nabywałbyś
you would purchase
nabywałby
he would purchase
nabywalibyśmy
we would purchase
nabywalibyście
you all would purchase
nabywaliby
they would purchase
Conditional perfective masculine tense
nabywałbym był
I would have purchased
nabywałbyś był
you would have purchased
nabywałby był
he would have purchased
nabywalibyśmy byli
we would have purchased
nabywalibyście byli
you all would have purchased
nabywaliby byli
they would have purchased
Impersonal
nabywano by
there would be purchased
nabywano by
there would be purchased

Examples of nabywać

Example in PolishTranslation in English
(ubezpieczenia bezpośrednie): Usługi nabywać mogą jedynie przedsiębiorcy prowadzący międzynarodową działalność gospodarczą określoną w przepisach dotyczących obrotu dewizowego.(direct insurance): Only entrepreneurs pursuing international business activity specified in the legal rules on foreign exchange are allowed to purchase services.
Grupa o ograniczonym wyborze po połączeniu obejmuje między innymi klientów, którzy stwierdzą, że żaden z tych dwóch produktów nie odpowiada ich potrzebom; klientów, którzy wolą, aby ich oprogramowanie działało na bazie danych dostawcy innego niż Oracle [2]; klientów, którzy chcieliby zakończyć swoje stosunki z jednym z tych dwóch podmiotów; klientów, którzy aby uniknąć uzależnienia od jednego dostawcy woleliby zakupić swoje oprogramowanie FMS i HR od dwóch różnych dostawców; oraz klientów, którzy woleliby nie nabywać licencji zarówno na oprogramowanie, jak i na bazę danych od tego samego dostawcy.The group with a limited choice after the merger consist, inter alia, of those customers who do not find one of the two products suitable for their needs; those customers who prefer to run their software on a non-Oracle database [2]; those customers who would like to terminate its relationship with one of the two; those customers who, in order to avoid being dependent on one supplier, would prefer to purchase their FMS and HR software from two different suppliers and those customers who would prefer not to license both the software and the database from the same supplier.
HU Podsektor A.1 (ubezpieczenia bezpośrednie): Jedynie przedsiębiorcy prowadzący międzynarodową działalność gospodarczą określoną w przepisach prawnych dotyczących wymiany walutowej mogą nabywać usługi.HU Subsector A.1. (direct insurance): Only entrepreneurs pursuing international business activity specified in the legal rules on foreign exchange are allowed to purchase services.
HU: Podsektor A.1. (ubezpieczenia bezpośrednie): Usługi nabywać mogą jedynie przedsiębiorcy prowadzący międzynarodową działalność gospodarczą określoną w przepisach dotyczących obrotu dewizowego.HU: Subsector A.1 (direct insurance): Only entrepreneurs pursuing international business activity specified in the legal rules on foreign exchange are allowed to purchase services.
Już nabywam pierwszego ograniczona torba została zrabowana przez jej nie mają znaczenia, zechciej innego dnia kupić toI already purchase first limited bag was robbed by her doesn't matter, choose another day to buy it
Cała przyjemność, którą nabywasz♪ All the pleasure that you purchase now ♪
Na przykład, zauważyłem, że nabywasz każdorazowo miesięczny zapas tamponów.For example,I noticed that you purchase your tampons one-month supply at a time.
Powiedzmy, że nabywasz dług warty $10,000 za $1,000.Let's say you purchase $10,000 worth of debt for $1,000.
- Więc miał inwestorów? - A kto nabywa udziały w wielkich pakietach niespłaconych długów?And who purchases shares in large packets of unpaid debt?
Artykuł 19 ust. 2 szóstej dyrektywy Rady 77/388 w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych należy interpretować w ten sposób, że pojęcie „dóbr inwestycyjnych, z których korzysta podatnik w swoim przedsiębiorstwie”, nie obejmuje pojazdów, które przedsiębiorstwo leasingowe nabywa w celu oddania ich w leasing, a następnie sprzedaży po zakończeniu umów leasingu, jeżeli sprzedaż pojazdów po zakończeniu tych umów stanowi integralną część zwykłej działalności gospodarczej tego przedsiębiorstwa.Article 19(2) of Sixth Directive 77/388 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to turnover taxes is to be interpreted as meaning that the notion of ‘capital goods used by the taxable person for the purposes of his business’ does not include vehicles which a leasing undertaking purchases with a view to leasing them and subsequently selling them upon termination of the respective leasing contracts, as the sale of such vehicles at the end of those contracts is an integral part of the usual business activities of that undertaking.
Artykuł 19 ust. 2 szóstej dyrektywy Rady 77/388/EWG z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych — wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku należy interpretować w ten sposób, że pojęcie „dóbr inwestycyjnych, z których korzysta podatnik w swoim przedsiębiorstwie”, nie obejmuje pojazdów, które przedsiębiorstwo leasingowe nabywa, tak jak w postępowaniu przed sądem krajowym, w celu oddania ich w leasing, a następnie sprzedaży po zakończeniu umów leasingu, jeżeli sprzedaż pojazdów po zakończeniu tych umów stanowi integralną część zwykłej działalności gospodarczej tego przedsiębiorstwa.Article 19(2) of Sixth Council Directive 77/388/EEC of 17 May 1977 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to turnover taxes — Common system of value added tax: uniform basis of assessment, is to be interpreted as meaning that the notion of ‘capital goods used by the taxable person for the purposes of his business’ does not include vehicles which a leasing undertaking purchases with a view, as in the case in the main proceedings, to leasing them and subsequently selling them upon termination of the respective leasing contracts, as the sale of such vehicles at the end of those contracts is an integral part of the usual business activities of that undertaking.
Definicja transgranicznej opieki zdrowotnej powinna objąć zarówno sytuacje, w których pacjent nabywa takie produkty lecznicze lub wyroby medyczne w innym państwie członkowskim niż państwo członkowskie ubezpieczenia, oraz sytuacje, w których pacjent nabywa takie produkty lecznicze lub wyroby medyczne w innym państwie członkowskim niż państwo wystawienia recepty.The definition of cross-border healthcare should cover both the situation in which a patient purchases such medicinal products and medical devices in a Member State other than the Member State of affiliation and the situation in which the patient purchases such medicinal products and medical devices in another Member State than that in which the prescription was issued.
Importer ten nabywa folię PET z różnych źródeł, w tym również z Indii i ze Wspólnoty.This importer purchases the PET film from a variety of sources, which include India and the Community industry.
Ci ostatni są bowiem bezpośrednio wynagradzani przez dystrybutorów, gdy nabywają ekologiczną energię po cenach określonych w tamtym czasie przez RGD z dnia 30 maja 1994 r. Natomiast fundusz kompensacyjny dokonuje rozliczeń jedynie między dystrybutorami.The latter were remunerated directly by the distributors when they purchased green electricity, according to the tariffs set at the time by the GDR of 30 May 1994. The compensation fund, for its part, made compensatory payments only between distributors.
Dochodzenie wykazało istnienie na rynku krajowym złożonej organizacji sprzedaży, obejmującej niepowiązanych dystrybutorów i powiązane przedsiębiorstwa handlowe, przy czym niepowiązani dystrybutorzy nabywają produkt objęty postępowaniem od producenta, a następnie odsprzedają go powiązanym przedsiębiorstwom handlowym, które następnie sprzedają wymienione towary dalszym niepowiązanym klientom na rynku krajowym.The investigation revealed a complex sales organisation on the domestic market involving unrelated distributors and related trading companies, whereby unrelated distributors purchase the product concerned from the producer and then resell it to the related traders that then sell the goods onwards to unrelated customers on the domestic market.
Inni producenci wspólnotowi nabywają części obuwia – zwykle są to cholewki – ze źródeł pozawspólnotowych, ale sama produkcja obuwia pozostaje we Wspólnocie, a produkt końcowy nadal kwalifikuje się jako produkt pochodzący z UE. Dzieje się tak dlatego, że najważniejsze działania związane z wartością dodaną odbywają się na terenie Wspólnoty.Other Community producers may purchase part of the footwear, usually the uppers, from non-Community sources, but the production of the footwear itself remains in the Community and the final product still qualifies for EC origin, as the major value added operations take place in the Community.
Montaż finansowy wybrany do tego celu jest bardzo popularnym „outsourcingowym” montażem stosowanym w ramach „odpodatkowanych” inwestycji zamorskich [21], zgodnie z którym spółka zamierzająca nabyć dobro inwestycyjne, lecz nie mogąca – z braku zasobów – zrealizować tej inwestycji z własnych środków, angażuje inwestorów zewnętrznych, którzy nabywają dobro i oddają je do dyspozycji podmiotu, który dobro użytkuje i po zakończeniu ustawowo nakazanego okresu eksploatacji staje się jego właścicielem.The financial package selected for this purpose is one that is very common in the case of tax-free overseas investments [21], i.e. an ‘outsourced’ package, where a company that wishes to acquire an asset but which cannot make that investment from its own funds because of a lack of resources brings in outside investors who purchase the asset and put it at the disposal of the operator, who then uses it, and at the end of the period of operation laid down by law, becomes its owner.
nie nabywaj tamponów od faceta próbujesz uderzyć dalej.Do not purchase tampons from the guy you're trying to hit on.
W kwestii islandzkiej Belgia wskazuje, że EVO nigdy bezpośrednio nie nabywała ryb od islandzkich właścicieli statków lub rybaków, lecz tylko od islandzkich aukcji rybnych przez przedstawiciela handlowego.Belgium indicates, so far as the Icelandic issue is concerned, that EVO never directly purchased fish from Icelandic ship-owners or fishermen but only from Icelandic fish auctions, through a sales agent.
Jak objaśniono w motywie 55 powyżej, trzy pozostałe przedsiębiorstwa ze Wspólnoty wytwarzały PVAL wyłącznie na użytek własny, a oprócz produkcji na użytek własny, przynajmniej dwa z nich nabywały też znaczne ilości PVAL na rynku jako użytkownicy do dalszego przetwarzania.As explained in recital 55, three other companies in the Community produced PVA for captive use only and in addition to this production for captive use, at least two of them also purchased significant volumes of PVA on the market as a user for further downstream processing.
Przedsiębiorstwa składające wniosek o MET nabywały folię aluminiową na dużych zwojach na podstawie umów kupna, w których ceny folii aluminiowej na dużych zwojach były określone w oparciu o ceny aluminium pierwotnego opublikowane przez SMM, firmę podającą informacje o cenach, która informuje o cenach na podstawie cen kasowych na obszarze Szanghaju.Indeed, the companies requesting MET purchased aluminium foil on jumbo rolls on the basis of purchase contracts that set the price of aluminium foil on jumbo rolls with reference to primary aluminium prices published in the SMM, a price information provider on different metals, which quotes these prices on the basis of spot traded prices in the Shanghai area.
W odniesieniu do współpracujących producentów eksportujących w ramach dochodzenia ustalono, że dwaj z nich w większości przypadków automatycznie otrzymywali najniższe z możliwych stóp procentowych w ramach limitów określonych przez LBCh, podczas gdy dwaj inni współpracujący producenci eksportujący skorzystali z istotnej zmiany harmonogramów swoich pożyczek, która miała miejsce w 2008 r. Chińskie banki będące własnością państwa nabywały wszystkie pożyczki należne bankom zagranicznym, a pożyczki ze zmienionymi harmonogramami spłaty nie przewidywały wysokiej premii z tytułu ryzyka wobec referencyjnej stopy procentowej LBCh.With respect to the co-operating exporting producers the investigation established that two of them were, in the majority of cases, automatically granted the lowest possible interest rate within the limits set out by the PBOC while other two co-operating exporting producers benefited from a substantial rescheduling of their loans that took place in 2008. Indeed, Chinese state-owned banks purchased all loans due to foreign banks and the rescheduled loans did not provide for a significant risk premium over the PBOC interest rate benchmark.
W wyniku dochodzenia stwierdzono, że wszystkie przedsiębiorstwa handlowe nabywały cienki papier powleczony z wielu źródeł, głównie od producentów unijnych.The investigation showed that all traders purchased CFP from several sources and mainly from Union producers.
Czy kiedykolwiek nabywał pan lakier do paznokci dla swojej żony?Have you ever purchased nail polish remover for your wife?
Dochodzenie wykazało, że zmiany cen, po jakich przemysł wspólnotowy nabywał VAM i energię, były proporcjonalne do zmian cen tego surowca na rynku światowym, a zatem nie można ich przypisywać sposobowi, w jaki przemysł wspólnotowy je nabywał.The investigation showed that the development of the Community industry's purchase prices of VAM and energy was proportional to the development of these raw material prices on the global market and they therefore cannot be attributed to the way the Community industry purchased these.
Inne informacje: podmiot podległy AIO, nabywał w imieniu AIO wyposażenie do celów programu rakietowego.Other information: subordinate to AIO, which has purchased equipment on AIO's behalf for the missile programme.
Klient może potrzebować mniej czasu na zapoznanie się z informacjami dotyczącymi prostego lub standardowego produktu lub usługi albo dotyczącymi produktu lub usługi podobnych do tych, które już wcześniej nabywał, niż w przypadku bardziej skomplikowanego lub nieznanego sobie produktu lub usługi.A client is likely to require less time to review information about a simple or standardised product or service, or a product or service of a kind he has purchased previously, than he would require for a more complex or unfamiliar product or service.
Skarga zawierała dowody potwierdzające, że rząd ChRL nabywał wyroby ze stali wytwarzane przez producentów wyrobów ze stali powlekanej organicznie za pośrednictwem przedsiębiorstw państwowych.The complaint contained evidence that the GOC purchased through SOEs steel products manufactured by OCS producers.
Analiza odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu, udzielonych przez Sira (Tianjin) Aluminium Products Co. Ltd. i Grupę Sira (Tianjin) Heating Radiators Co. Ltd., wykazała, że obydwaj producenci nabywali produkty z aluminium pierwotnego po cenach powiązanych z ceną na giełdzie SHFE w okresie objętym postępowaniem oraz że ich ceny zakupu przez dłuższy okres oparte były o indeks SHFE.An examination of the questionnaire responses of both Sira (Tianjin) Aluminium Products Co. Ltd and Sira Group (Tianjin) Heating Radiators Co. Ltd showed that they purchased primary aluminium products at prices linked to the SHFE price in the IP and that their purchase prices had followed the SHFE index over a longer period.
Mimo że poziom cen parafiny zwiększył się we Wspólnocie podczas OD, stwierdzono, że w przypadkach gdy producenci wspólnotowi nabywali identyczne typy parafiny od członków kartelu lub innych dostawców, nie występowały znaczne różnice cen.Although price levels for paraffin wax increased in the Community during the IP, it was found that in cases where the Community producers purchased identical paraffin types from cartel members or other suppliers, there were no substantial price differences.
Na podstawie porównania ceny produktu przywożonego z Indii z ceną, za jaką ci sami współpracujący importerzy nabywali produkt objęty postępowaniem z ChRL stwierdza się, iż przywóz z Indii pozostawał na tym samym poziomie cenowym co przywóz z ChRL.Comparing this price of Indian imports with the price at which the same co-operating importers purchased the product concerned from the PRC, this comparison shows that imports from India were at the same price level as imports from the PRC.
W ten sposób nabywali większą lub mniejszą ilość ekologicznej energii elektrycznej w zależności od ich udziału w rynku.This gave them larger or smaller volumes of green electricity purchased depending on their market shares.
Jedno z przedsiębiorstw grupy SIBUR samo wytwarzało główne surowce, butadien i styren i nabywało te materiały tylko w przypadku ich braku.One of the companies of the SIBUR group produced the main raw materials, butadiene and styrene, on its own and only purchased these materials in the event of a shortage.
Przedsiębiorstwo Alcoa twierdzi, że nawet gdyby obecny system nie miał zostać uznany za „istniejącą pomoc”, nadal mogłoby mieć uzasadnione oczekiwania, ponieważ opierało się na decyzji w sprawie Alumix, zgodnie z którą nie wystąpiła pomoc, gdy przedsiębiorstwo nabywało Alumix i zdecydowało się na kolejne inwestycje w dwie huty.Alcoa submits that, even if the current scheme was not to be considered as ‘existing aid’, Alcoa could still claim legitimate expectations, because it had relied upon the Alumix finding that there was no aid when it purchased Alumix and decided to make further investments in the two smelters.
Uwzględniając fakt, że czterech wspomnianych producentów nabywało znaczną część siodełek (45 % w OD) we Wspólnocie oraz mając na uwadze stosunkowo niski udział siodełka w kosztach gotowego roweru, stwierdza się, że wpływ związany z nałożeniem środków antydumpingowych na siodełka, na ogólne koszty użytkowników nie byłby znaczny.In view of the fact that the four companies purchased an important part of saddles (45 % during the IP) in the Community and given the relatively low importance of a saddle in the total cost of a fully assembled bicycle, it is concluded that the impact on costs resulting from the imposition of anti-dumping measures on saddles would not result in a significant impact in the overall costs of users.
Wspomniane przedsiębiorstwo prowadzi sprzedaż wyłącznie własnych wyrobów bądź wyrobów spółki matki z Włoch i nigdy nie nabywało jakichkolwiek SWR lub innych materiałów z ChRL.It only sells its own production or that of its mother company in Italy, and never purchased any SWR, or other materials, from the PRC.
Wspomniane przedsiębiorstwo prowadzi sprzedaż wyłącznie własnych wyrobów, bądź wyrobów spółki matki z Włoch i nigdy nie nabywało jakichkolwiek SWR lub innych materiałów z ChRL.It only sells its own production or that of its mother company in Italy, and never purchased any SWR, or other materials, from the PRC.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'purchase':

None found.
Learning languages?