Vadovautis (to guide) conjugation

Lithuanian
13 examples

Conjugation of eiti

Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Present tense
vadovaujuosi
I guide
vadovaujiesi
you guide
vadovaujasi
he/she guides
vadovaujamės
we guide
vadovaujatės
you all guide
vadovaujasi
they guide
Past tense
vadovavausi
I guided
vadovavaisi
you guided
vadovavosi
he/she guided
vadovavomės
we guided
vadovavotės
you all guided
vadovavosi
they guided
Past freq. tense
vadovaudavausi
I used to guide
vadovaudavaisi
you guide
vadovaudavosi
he/she used to guide
vadovaudavomės
we used to guide
vadovaudavotės
you all used to guide
vadovaudavosi
they used to guide
Future tense
vadovausiuosi
I will guide
vadovausiesi
you will guide
vadovausis
he/she will guide
vadovausimės
we will guide
vadovausitės
you all will guide
vadovausis
they will guide
Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Conditional mood
vadovaučiausi
I would guide
vadovautumsi
you would guide
vadovautųsi
he/she would guide
vadovautumesi
we would guide
vadovaututesi
you all would guide
vadovautųsi
they would guide
Imperative mood
-
vadovaukis
you guide
-
-
vadovaukitės
you all guide
-

Examples of vadovautis

Example in LithuanianTranslation in English
turėtų būti nustatyti pabėgėlio statuso apibrėžimo ir pobūdžio reikalavimai, kad valstybių narių kompetentingos institucijos galėtų jais vadovautis taikydamos Ženevos konvenciją;Standards for the definition and content of refugee status should be laid down to guide the competent national bodies of Member States in the application of the Geneva Convention.
Vykdant ES politiką ir veiksmus, turinčius poveikio vaiko teisėms, būtina toliau vadovautis JTVTK standartais ir principais;The standards and principles of the UNCRC must continue to guide EU policies and actions that have an impact on the rights of the child;
Toks intervalas visų pirma nustatytas tam, kad NRI, įgyvendindamos sąnaudų apskaičiavimo metodiką, galėtų juo vadovautis siekdamos bendro rekomendacijos tikslo – prieigos prie varinių laidų tinklų kainų stabilumo ir nuspėjamumo.The main role of the band is to guide NRAs when implementing the costing methodology to meet the Recommendation’s overall objective of stability and predictability of copper access prices.
Patartina turėti veiklos planą, kuriame būtų aiškiai nurodytos užduotys ir kuriuo galėtų vadovautis euro įvedimo koordinatoriai bei kiti pasirengimo procese dalyvaujantys asmenys.It is advisable to use an action plan with clear tasks, to guide the work of the euro coordinator and all those involved in the preparations.
Šiuo metu rengiami išsamūs klausimai, kuriais reikia vadovautis atliekant vertinimą, pavyzdžiui, apie teikiamų paslaugų įvairovę, personalo ir finansinius išteklius, imigrantų, kaip apmokamų darbuotojų, dalyvavimą planavimo ir įgyvendinimo procese, apie užduočių ir pareigų paskirstymą ir organizuojamą mokymą apie kultūrinę įvairovę bei lygybę.Detailed questions are now being developed to guide evaluation, e.g.on the range of services available, on personnel and financial resources, on immigrantparticipation in planning and in implementation as paid workers, on the division of tasksand responsibilities, and on available diversity and equality training.
vadovavosi Sprendimo 2003/422/EB priedo IV skyriuje nustatytomis gairėmis ir tvarka;followed the guidelines and procedures laid down in Chapter IV of the Annex to Decision 2003/422/EC;
Parlamento nuolat spaudžiama, Europos Komisija parengė direktyvas ir veiksmų planus, kuriais valstybės vadovavosi kovodamos su rasizmu, ksenofobija ir antisemitizmu.Under constant pressure from Parliament, the Commission subsequently drafted directives and action plans to guide the Member States in combating racism, xenophobia and antiSemitism.
Atsižvelgiant į 2008 m. balandžio 7 d. – 18 d. vyksiančią Antrąją CWC peržiūros konferenciją, derėtų apibrėžti Europos Sąjungos požiūrį, kuriuo valstybės narės vadovausis šioje konferencijoje,In view of the forthcoming Second Review Conference of the CWC during the period 7 to 18 April 2008 it is appropriate to define the approach of the European Union, which will guide the EU Member States at this conference,
atsižvelgiant į 2013 m. įvyksiančią CWC trečiąją peržiūros konferenciją (toliau – Trečioji peržiūros konferencija), tikslinga nustatyti Sąjungos požiūrį, kuriuo jos valstybės narės vadovausis toje konferencijoje,In view of the forthcoming Third Review Conference of the CWC during 2013 (‘Third Review Conference’), it is appropriate to define the approach of the Union which will guide its Member States at that conference,
Formuodama jūrų politiką, Komisija jau nuo pradinių etapų vadovausis geresnio reglamentavimo principais: nustatant pagrindines su jūromis susijusias iniciatyvas metiniuose planavimo ir programavimoBetter regulation principles will guide the Commission policy-making on maritime issues from an early stage: identification of major maritime-related initiatives
Šiais tikslais Audito Rūmai vadovausis šiuo laikotarpiu vykdydami audito programas ir taip pat dėdami pastangas nuolatos tobulėti bei priimdami svarbius iššūkius ir išnaudodami reikšmingas tobulėjimo galimybes, kurios buvo išryškintos kolegialios peržiūros metu.These goals will guide the Court’s work programmes over the period and also its efforts to continuously improve and to address the key challenges and significant opportunities for improvement highlighted by the peer review.
Šiais tikslais Audito Rūmai vadovausis šiuo laikotarpiu vykdydami audito programas ir dėdami pastangas nuolat tobulėti.These goals will guide the Court’s work programmes over the period and its efforts to continuously improve.
Vienas pirmųjų šios reformos proceso laimėjimų buvo toliau pateiktas pareiškimas dėl misijos, vizijos, vertybių ir strateginių tikslų, juo mes vadovausimės savo veikloje, už kurią atsiskaitysime ateinančiais metais.An early achievement of this process of reform was the following statement of mission, vision, values and strategic objectives which will guide the activities we look forward to reporting on in future years.

More Lithuanian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

vadovauti
lead

Similar but longer

pavadovauti
lead

Random

bręsti
mature
dūkti
disport
genėti
trim off
išvagoti
plough
paprašyti
request
pasivaišinti
partake
pričiupti
catch
tear
plėšiu
trumpėti
shorten
užverti
close

Other Lithuanian verbs with the meaning similar to 'guide':

None found.
Learning Lithuanian?

Receive top verbs, tips and our newsletter free!

Languages Interested In