Vidi (to view) conjugation

Esperanto
30 examples

Conjugation of eiti

Mi
Mi
Mi
Present tense
vidas
I view
estas vidanta
I am viewing
estas vidata
I am being viewed
Future tense
vidos
I will view
estas vidonta
I will be viewing
estas vidota
I am to be viewed
Conditional mood
vidus
I would view
estas vidunta
I would be viewing
estas viduta
I am to potentially be viewed
Past tense
vidis
I viewed
estas vidinta
I have viewed
estas vidita
I was being viewed
Vi
Jussive / command
vidu
view!

Examples of vidi

Example in EsperantoTranslation in English
Alicio, jam longan tempon sidinte apud sia fratino sur la deklivo, tre enuiĝis pro senokupo. Unu, du foje ŝi prove rigardis en la libron kiun la fratino legas, sed povis vidi en ĝi nek desegnojn nek konversaciojn, kaj "por kio utilas libro," pensis ŝi, "enhavanta nek desegnojn nek konversaciojn?"Alice was beginning to get very tired of sitting by her sister on the bank, and of having nothing to do: once or twice she had peeped into the book her sister was reading, but it had no pictures or conversations in it, 'and what is the use of a book,' thought Alice 'without pictures or conversation?'
Mi unue rigardu por vidi ĉu oni surskribis ĝin per 'veneno.'" Ĉar ŝi ja antaŭe legis kelke da bonmoralaj rakontoj pri infanoj kiuj aŭ mortbruliĝis, aŭ estis englutitaj de sovaĝaj bestoj, aŭ suferis diversajn aliajn malagrablaĵojn nur simple pro tio, ke ili ne volis atenti ian facilan regulon de la amikoj ofte instruitan, tian ekzemple kia estas la regulo ke brilvarmega fajrilo povas brulvundi la manon, se oni ĝin tenas tro longe; ankaŭ tio ĉi, ke se oni tre profunde tranĉos la fingron, ĝi kredeble sangos; kaj neniam ŝi forgesis ke se oni trinkos multe el botelo markita per 'veneno,' preskaŭ certe estas ke pli malpli frue ĝi malordigos la internaĵon.'No, I'll look first,' she said, 'and see whether it's marked "poison" or not'; for she had read several nice little histories about children who had got burnt, and eaten up by wild beasts and other unpleasant things, all because they would not remember the simple rules their friends had taught them: such as, that a red-hot poker will burn you if you hold it too long; and that if you cut your finger very deeply with a knife, it usually bleeds; and she had never forgotten that, if you drink much from a bottle marked 'poison,' it is almost certain to disagree with you, sooner or later.
Adiaŭ, piedetoj miaj!" (Kiam ŝi direktis la rigardojn al la piedoj, pro la plilongiĝo ili jam fariĝis tute malproksimaj, kaj apenaŭ ŝi povis vidi ilin.)Good-bye, feet!' (for when she looked down at her feet, they seemed to be almost out of sight, they were getting so far off).
Malgraŭ ĉio, mi tre ŝatus montri al vi nian katon Dajna; vi nepre ekamus la katojn, se nur vi povus vidi ŝin.And yet I wish I could show you our cat Dinah: I think you'd take a fancy to cats if you could only see her.
Sed la ĝojo tuj ŝanĝiĝis en timon, kiam ŝi rimarkis ke la ŝultroj malaperis. Derigardante, ŝi povis vidi nur grandegan longon da kolo, kiu ŝajne kreskas el ia maro de verdaj folioj tre malproksime de ŝiaj okuloj.'Come, my head's free at last!' said Alice in a tone of delight, which changed into alarm in another moment, when she found that her shoulders were nowhere to be found: all she could see, when she looked down, was an immense length of neck, which seemed to rise like a stalk out of a sea of green leaves that lay far below her.
"Mi vidas ke ĝi estas longa," diris Alicio rigardante kun miro ĝian voston, "sed kial vi ĝin nomas malĝoja?"'It is a long tail, certainly,' said Alice, looking down with wonder at the Mouse's tail; 'but why do you call it sad?'
"Mi ne vidas vinon," ŝi diris.'I don't see any wine,' she remarked.
"Laŭ tiu logiko, oni povus diri, ke samaj estas 'Mi vidas kion mi manĝas' kaj 'Mi manĝas kion mi vidas.'"'You might just as well say that "I see what I eat" is the same thing as "I eat what I see"!'
"Jen la kaŭzo, ĉu ne, pro kiu mi vidas sur la tablo tiom da temanĝiloj?"'Is that the reason so many tea-things are put out here?' she asked.
Se mi aŭ ŝi en tio ĉi Kulpiĝus, li tre fida Ke igos nin liberaj vi Kiel nin vi nun vidas.If I or she should chance to be Involved in this affair, He trusts to you to set them free, Exactly as we were.
"Vi tie vidos min," diris la Kato kaj—malaperis!'You'll see me there,' said the Cat, and vanished.
Ĝis nun ŝi kontraŭstaris senmanke la premon de sia malsano kaj malkonsentis finfine sin enlitigi; sed dum la vespero de mia alveno ĉe la domo, ŝi cedis (kiel ŝia frato min informis en la nokto kun nedirebla maltrankvilego) al la sterna potenco de la detruanto; kaj mi eksciis ke la ekvido ĝuita de mi pri ŝia persono estos sendube la lasta kiun mi ĝuos—ke la damon, almenaŭ en viva stato, mi ne plu vidos.Hitherto she had steadily borne up against the pressure of her malady, and had not betaken herself finally to bed; but on the closing in of the evening of my arrival at the house, she succumbed (as her brother told me at night with inexpressible agitation) to the prostrating power of the destroyer; and I learned that the glimpse I had obtained of her person would thus probably be the last I should obtain—that the lady, at least while living, would be seen by me no more.
"Kaj ĉu vi ĝin ne vidis?" li diris abrupte, ĉirkaŭrigardinte fikse en silento dum kelkaj momentoj—"ĉu tial vi ne vidis ĝin?—nu, atendu! ĝin vi ja vidos."“And you have not seen it?” he said abruptly, after having stared about him for some moments in silence—“you have not then seen it?—but, stay! you shall.”
La mondo vidos en ĝi la proklamon: "Japanio adiaŭis demokration.We're telling the world that "Japan has vowed to end democracy."
Vi vidos mian advokaton!You'll hear from my lawyer.
Ŝi estas la plej bona muskaptisto kiun vi povus eĉ imagi; kaj se vi vidus ŝin birdkaptanta,..."And oh, I wish you could see her after the birds! Why, she'll eat a little bird as soon as look at it!'
Se estus pli da flamoj, la homoj vidus nin.If the flames were bigger people would see us.
Mi havas nek okulojn, per kiuj mi vidus, nek krurojn, per kiuj mi irus... nek brakojn, per kiuj mi portus aĵojn.l don't have eyes to see with, nor legs to walk with... nor arms to hold things with.
Ne, se ŝi preterpasus, mi vidus ŝin..Yes, near as I can recall, she went that way.
tricent Hispanoj submetas imperion fortan je dudek milionoj da enloĝantoj, kaj ĉu oni ne vidus en tio la manon de Dio?300 Spanish soldiers subdue a mighty empire of 20 million inhabitants! This will not be seen as the hand of God?
(Kiam poste ŝi pripensadis la aferon, ŝajnis al ŝi, ke tio estis efektive mirinda, sed en la momento mem, ĝi ŝajnis al ŝi tute ordinara.) Tamen, kiam la kuniklo el sia veŝta poŝo eligis poŝhorloĝon, kaj, rigardinte ĝin, tuj plirapidis, Alicio eksaltis sur la piedojn, ĉar subite frapis ŝin la ideo, ke neniam antaŭe ŝi vidis kuniklon kiu havas veŝtpoŝon kaj poŝhorloĝon.Oh dear! I shall be late!' (when she thought it over afterwards, it occurred to her that she ought to have wondered at this, but at the time it all seemed quite natural); but when the Rabbit actually took a watch out of its waistcoat-pocket, and looked at it, and then hurried on, Alice started to her feet, for it flashed across her mind that she had never before seen a rabbit with either a waistcoat-pocket, or a watch to take out of it, and burning with curiosity, she ran across the field after it, and fortunately was just in time to see it pop down a large rabbit-hole under the hedge.
Sed jen por ŝi granda ĉagreno; ĉar, enrigardante, la avidaj okuloj vidis—nur blankan malplenon! Ŝi ne volis lasi fali la fajencaĵon, pro la timo mortigi per ĝi iun subulon, sed sukcesis post kelkaj momentoj remeti ĝin, preterpasante, en ŝrankon.She took down a jar from one of the shelves as she passed; it was labelled 'ORANGE MARMALADE', but to her great disappointment it was empty: she did not like to drop the jar for fear of killing somebody, so managed to put it into one of the cupboards as she fell past it.
Kiu en la tuta mondo iam vidis brakon tiel grandan?Who ever saw one that size?
"Tute vere, ni ja vidis vin," diris la aliaj.'So you did, old fellow!' said the others.
Alicio ĉirkaŭrigardis sur ĉiujn florojn kaj herbtrunketojn, sed nenion ŝi vidis kiu havis la aspekton esti la taŭga manĝaĵo.The great question certainly was, what? Alice looked all round her at the flowers and the blades of grass, but she did not see anything that looked like the right thing to eat or drink under the circumstances.
La Muso ne respondis. Sekve Alicio avide daŭrigis:— "Proksime de nia domo loĝas bela, ĉarma, hundeto, kiun mi tre ŝatus ke vi vidu.The Mouse did not answer, so Alice went on eagerly: 'There is such a nice little dog near our house I should like to show you!
(Li ankaŭ havis en la posta parto du bestpiedojn—vidu la ilustraĵon.) "Kion?"'What! Never heard of uglifying!' it exclaimed.
Sendube! Sed li estis ankaŭ la Reĝo, kaj ĉar li portis la kronon super la peruko (se vi volas vidi kiel, vidu la ilustraĵon sur paĝo 120) li havis la aspekton esti tre malkomforta; ankaŭ la krono certe ne sidis konvene.The judge, by the way, was the King; and as he wore his crown over the wig, (look at the frontispiece if you want to see how he did it,) he did not look at all comfortable, and it was certainly not becoming.
Por pli pri la filmo, vidu la gazetaran anoncon ĉi tie Opinioj pri kaj la kondiĉoj de "hafu" inter japanoj ne nepre koincidas kun tio, kion ĉiu "hafu" sentas pri si mem.For more about the film, view the press release here Notions about and the conditions of hafu among Japanese do not necessarily coincide with what each hafu person feels about themselves.
Musklaku ajnan rakonton kaj vidu la komentojn lasitajn de la legantoj.Click on any story and see the comments the readers leave.

More Esperanto verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

fidi
trust
ridi
do
sidi
do
vadi
wade
vipi
whip
viŝi
wipe
vivi
do
vizi
do

Similar but longer

ekvidi
do
revidi
do
vadi
wade
vendi
sell
veti
bet
vidadi
do
videbli
do
videndi
do
vidigi
display
vidiĝi
do
vidindi
do
vindi
wend
visti
do
vobli
do

Other Esperanto verbs with the meaning similar to 'view':

None found.
Learning languages?