Ndal conjugation

Conjugate ndal - stop

Present tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
ndal I stop
Ti
ndal you stop
A(i/jo)
ndal he/she/it stops
Ne
ndalim we stop
Ju
ndalni you all stop
At(a/o)
ndalin they stop

Past tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
ndala I stopped
Ti
ndale you stopped
A(i/jo)
ndali he/she/it stopped
Ne
ndalëm we stopped
Ju
ndalët you all stopped
At(a/o)
ndalën they stopped

Future tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
do të ndal I will stop
Ti
do të ndalësh you will stop
A(i/jo)
do të ndalë he/she/it will stop
Ne
do të ndalim we will stop
Ju
do të ndalni you all will stop
At(a/o)
do të ndalin they will stop

Imperative tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Ti
ndal you stop
Ju
ndalni you all stop

Present imperfect tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
ndalja I was stopping
Ti
ndalje you were stopping
A(i/jo)
ndalte he/she/it was stopping
Ne
ndalnim we were stopping
Ju
ndalnit you all were stopping
At(a/o)
ndalnin they were stopping

Past perfect tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
kam ndalur I have stopped
Ti
ke ndalur you have stopped
A(i/jo)
ka ndalur he/she/it has stopped
Ne
kemi ndalur we have stopped
Ju
keni ndalur you all have stopped
At(a/o)
kanë ndalur they have stopped

Past pluperfect tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
pata ndalur I had stopped
Ti
pate ndalur you had stopped
A(i/jo)
pati ndalur he/she/it had stopped
Ne
patëm ndalur we had stopped
Ju
patët ndalur you all had stopped
At(a/o)
patën ndalur they had stopped

Future perfect tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
do të kem ndalur I will have stopped
Ti
do të kesh ndalur you will have stopped
A(i/jo)
do të ketë ndalur he/she/it will have stopped
Ne
do të kemi ndalur we will have stopped
Ju
do të keni ndalur you all will have stopped
At(a/o)
do të kenë ndalur they will have stopped

Subjunctive present tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
të ndal I stop
Ti
të ndalësh you stop
A(i/jo)
të ndalë he/she/it stop
Ne
të ndalim we stop
Ju
të ndalni you all stop
At(a/o)
të ndalin they stop

Subjunctive past tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
të ndalja I stop
Ti
të ndalje you stop
A(i/jo)
të ndalte he/she/it stop
Ne
të ndalnim we stop
Ju
të ndalnit you all stop
At(a/o)
të ndalnin they stop

Subjunctive past perfect tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
të kem ndalur I have stopped
Ti
të kesh ndalur you have stopped
A(i/jo)
të ketë ndalur he/she/it have stopped
Ne
të kemi ndalur we have stopped
Ju
të keni ndalur you all have stopped
At(a/o)
të kenë ndalur they have stopped

Subjunctive past pluperfect tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
të kisha ndalur I have stopped
Ti
të kishe ndalur you have stopped
A(i/jo)
të kishte ndalur he/she/it have stopped
Ne
të kishim ndalur we have stopped
Ju
të kishit ndalur you all have stopped
At(a/o)
të kishin ndalur they have stopped

Conditional present tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
do të ndalja I would stop
Ti
do të ndalje you would stop
A(i/jo)
do të ndalte he/she/it would stop
Ne
do të ndalnim we would stop
Ju
do të ndalnit you all would stop
At(a/o)
do të ndalnin they would stop

Conditional past perfect tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
do të kisha ndalur I would have stopped
Ti
do të kishe ndalur you would have stopped
A(i/jo)
do të kishte ndalur he/she/it would have stopped
Ne
do të kishim ndalur we would have stopped
Ju
do të kishit ndalur you all would have stopped
At(a/o)
do të kishin ndalur they would have stopped

Optative present tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
ndalsha I may stop
Ti
ndalsh you may stop
A(i/jo)
ndaltë he/she/it may stop
Ne
ndalshim we may stop
Ju
ndalshit you all may stop
At(a/o)
ndalshin they may stop

Optative past perfect tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
paça ndalur I may have stopped
Ti
paç ndalur you may have stopped
A(i/jo)
pastë ndalur he/she/it may have stopped
Ne
paçim ndalur we may have stopped
Ju
paçit ndalur you all may have stopped
At(a/o)
paçin ndalur they may have stopped

Admirative present tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
ndalkam I (apparently) stop
Ti
ndalke you (apparently) stop
A(i/jo)
ndalka he/she/it (apparently) stops
Ne
ndalkemi we (apparently) stop
Ju
ndalkeni you all (apparently) stop
At(a/o)
ndalkan they (apparently) stop

Admirative past tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
ndalkësha I (apparently) stopped
Ti
ndalkëshe you (apparently) stopped
A(i/jo)
ndalkësh he/she/it (apparently) stopped
Ne
ndalkëshim we (apparently) stopped
Ju
ndalkëshit you all (apparently) stopped
At(a/o)
ndalkëshin they (apparently) stopped

Admirative past perfect tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
paskam ndalur I (apparently) have stopped
Ti
paske ndalur you (apparently) have stopped
A(i/jo)
paska ndalur he/she/it (apparently) has stopped
Ne
paskemi ndalur we (apparently) have stopped
Ju
paskeni ndalur you all (apparently) have stopped
At(a/o)
paskan ndalur they (apparently) have stopped

Admirative pluperfect tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
paskësha ndalur I (apparently) had stopped
Ti
paskëshe ndalur you (apparently) had stopped
A(i/jo)
paskësh ndalur he/she/it (apparently) had stopped
Ne
paskëshim ndalur we (apparently) had stopped
Ju
paskëshit ndalur you all (apparently) had stopped
At(a/o)
paskëshin ndalur they (apparently) had stopped

Other

Albanian FormEnglish TranslationEx.
participle
ndalur stopped
gerund present
duke ndalur stopping
gerund past
duke pasë ndalur having stopped

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for ndal

There is no additional usage information for the verb ndal.

Examples of ndal

Example in AlbanianTranslation in EnglishFm.
I SS ishte një grusht shteti për të bërë, Operacioni Valkyrie pastaj, për të ndalur një revoltë.The SS was a coup to make, Operation Valkyrie then, to stop the riot.
E bëra për të ndalur atë të çmendur!L did this to stop that lunatic!
Ndoshta është futur në metro për të ndalur trenin. Ai ka dalë prej një muaji.The perfect place in the subway to stop the train.
E vetmja mënyrë për të ndalur artilerinë japoneze, është të marrim ato kodrat.The only way to stop this Jap artillery is to get into those hills.
Pse u ndal?Why'd he stop?
Me femrën e duhur, s'më ndal mv asgjë.With the right woman, there's no stopping me.
Mbrëmë në ora 22.00, kamioni i bardhë erdhi prap, e fëshfërima u ndal.At ten last night, the truck pulls up again and the murmuring stops.
Ti e di kjo do t'jetë e mbaruar kur njëri prej nesh thotë ndal.You knew it would be over when one of us said stop.
Ai u ndal për dru dje në Hatteras.He stopped for wood at Hatteras yesterday.
Nëse prej dhjetë veturash njëren e ndalim, shkojmë në Stokhollmë.We say 10 cars from now. If any stop, we're going to Stockholm.
Duhet ta ndalim!We have to stop her, Your Majesty.
Nëse ia arisim ti ja ndërprejmë të hyrat, ndoshta më në fund do ta ndalim The Man-in.If we can cut off his funds, we may finally be able to stop The Man.
Duhet t'i ndalim.We need to stop him.
Duhet ta ndalim at lloj puthje!We've got to stop that kiss!
Mos u ndalni, kështu nuk do të na ikë.Don't stop, then he can't escape.
Thashë, ju nuk mund të më... ndalni të kujdesem Për njerëzit.I said, you can`t make me... stop caring about people.
- A do ta ndalni?- Will you stop it?
- Ju do të Pendoheni nëse nuk e ndalni.- Mos më kërcenoni mua!- You`re going to be sorry if you don`t stop it. - Don`t you threaten me!
- Çarli, ju duhet ta ndalni.[ Shutter Clicking Quickly ] - Charlie, you`ve got to stop her.
Bëji ata që ta ndalin!No! Make `em stop it!
Mos i dërgoni djemët e tu atje të më ndalin!Don`t send your guys down there to stop me! I mean it!
Nëse do të zgjohet ushtria e Anubisit... ata do të bëjnë gjithçka që ta ndalin.If the Army of Anubis arises... they will do all they can to stop it.
Ata kurrë nuk do të ndalin që të zëjnë tyThey're never gonna stop chasing you.
Do të kisha dashur ti njoh shamanët e tyre, njëherë kam lexuar që ata jo vetëm që shëndoshin por kanë forcë që ta thërrasin shiun ose ta ndalin dhe që e dinë ardhmërinë.I'd like to meet their shaman. I read once that in many North American tribes their shaman's purpose wasn't only healing but they also claimed to have power over the atmosphere. To bring on or stop rain.
U ndala në Haket sot dhe e ktheva rrugën time për këtu që ta takoj një shokë timin.I stopped off at Attica today on my way up here to see an old friend of mine.
Ashtu ishte deri sa nuk u ndala pak dhe u dashurova me Lisën, plotë buzë, bel të rrumbullakët, lëkurë-ngjyrë çokollate, Afro flokë, ashtu që, pjesa e mbetur e njerëzve filluan të dashurohen me Lisën.It wasn't until I stopped and I fell in love with Lisa, full lips, round hips, mocha skin, Afro, that the rest of the world began to fall in love with Lisa.
Natën e parë që ndala së luturi ishte nata e parë që arrita të flija.The first night I stopped praying was the first night I slept.
U ndala.I stopped.
Thjesht u ndala.I just stopped.
Ti ndale rrugën për të më ndalur Ronin dhe mua të kalonim.You stopped the barrier from letting Ron and me through.
A të kujtohet atëherë... ...kur e ndale atë aeroplanin duke thënë se po të kap sulmi në zemër?Remember that time.. ..you stopped that plane saying you were having a heart attack?.
Pajisje magjike? Të kujtohet pas betejës, kur ndale Tusin të merrte kamën që fitova?Do you remember, after the battle, you stopped Tus from taking the dagger I'd won?
Frenk, pse e ndale makinën?Frank, why have you stopped the car?
Që atëhere që ndale ushtarin që i dërguan Valit… .. Ana e di se Kolona e Pestë po fuqizohet.Since you stopped the soldier that was sent after Val... ...Anna knows the Fifth Column is growing stronger.
Po nisësha me kafenë mbi makinë, dhe ai më ndali.He stopped me from driving away with my coffee cup on top of the car. Ah.
Kjo e ndali plumbin, Harri.This stopped the bullet, Harry.
Ajo ndali së bërtituri... ... para se ata të ktheheshin, ajo kishte ndalur së bërtituri.She stopped screaming... ...too long before they returned, she had stopped screaming.
Disa djem me armë u përpoQën të vidhnin në dyQan, dhe Dejvi i ndali dhe i shpëtoi të gjithë!Some guys with a gun tried to rob the store, and Dave stopped them and saved everyone!
Pse nuk ndali? Pse nuk më pa?Why did not he stopped?
U ndalëm të kalojm natën.We stopped for the night.
Ja ndalëm gjakderdhjen!We stopped the bleeding!
Ne u ndalëm nga një mitralim intensiv që vinte nga ana lindore.We got stopped by intense rifle action from the eastward.
Ne e ndalëm motorin.We stopped the engine.
Ne e ndalëm muzikën.We stopped the music.
E ndalën.She was stopped.
Menduan se më ndalën?They think they stopped me?
Ata bënë çfarë u thashë për disa kohë, por pastaj u ndalën dhe filluan me sekretet.They did what I said for a while, but then they stopped and started with the secrets.
Dhe të tjerët ata u ndalën mjaft ngadalë, në rregull, kështu, e dini?And the others, they stopped easy enough OK, though, you know?
Dhe kur nëna vdiq, u ndalën, nuk vinin më.And then after Mom died, they stopped showing up.
Nuk mendoj se Kirurgu do të ndal vrasjet derisa ne ta kapim atë, dhe mendoj se e di se kush është.I don't think the Surgeon will stop killing until we catch him, and I think I know who it is.
Në momentin që lejon të të mbizotërojë unë do të ndal ty.The minute you let it take over, I will stop you.
Ja, kjo do të ndalë gjakderdhjen.Right, that will stop the bleeding.
Gjakderdhja juaj ka ndalur.- Your bleeding has stopped.
- Po '. Zemra i ka ndalur së trokituri.- The heart has stopped.
Ju mund ta keni ndalur në çdo kohë.You could have stopped it at any time.
Nëse më qellon, nuk do të mund të të ndal, dhe ti do të jesh i lirë të shkosh.If you shoot me, I won't be able to stop you, and you'll be free to go.
ltëni është munduar të të ndal. ltën Sho nuk i është bindur objeMivave të mia të programuara.Ethan tried to stop you. /Ethan Shaw defied my /programming objectives.
Tani shpejtë po e injektoj klorid kaliumin për atë që të ndal zemrën.So I'll now quickly inject the potassium chloride to stop the heart.
Nuk mendoj se Kirurgu do të ndal vrasjet derisa ne ta kapim atë, dhe mendoj se e di se kush është.I don't think the Surgeon will stop killing until we catch him, and I think I know who it is.
Nuk do të përpiqem të të ndal.I'm not even going to try to stop you.
Nëse do të ndalësh proçedurën, shtype.You need to stop, press it.
Dua që të ndalësh.I want you to stop.
Nuk mund të ndalësh Garën Magjike, Zt. polic.You can't stop the Hex, Mr. Ranger-man.
A ndodhë ndonjëherë të ndalësh së ngrëni?Would you ever stop eating?
Rubi, mund të bësh sa mbledhje fondesh të duash... ...por nuk do të arrish të ndalësh zhvillimin.Ruby, you can have as many fundraisers as you want, but you are not going to stop progress.
Sepse është vendi i vetëm që mund të ndalë të gjithë këtë.Because that's the only place it will stop.
Dikush, të ndalë ato vajza![Yelling] Somebody, stop those girls!
Kjo duhet të të ndalë...Ha! That should stop your puny...
Nuk do të ndalë ty..I won't stop you.
Nuk do të ndalë ty.I won't stop you.
Kapiten Oliveti mendon që ti mund ta përdorësh për të mësuar identitetin e tyre... ndoshta mund të ndalim këtë urrejtje.Captain Olivetti thinks that if you can use it to learn their identity... perhaps we can stop this abomination.
të ndalim avancimin në Paqësorin jugor, duhet t'i kapim këtu.If we're gonna stop the Japs' advance into the South Pacific, we've gotta do it right there.
Sepse nëse i gjejmë ato, mund të ndalim tërë operacionin.Because if we can find the plates, we can stop the whole operation.
Çfarë të ndalim?What? Where? I have an idea of how to stop this.
Le të ndalim për një moment dhe të mendojmë.Let's stop for a moment and consider.
Dëgjoni me kujdes: Duhet të ndalni dhe të rrini pa lëvizur.Listen up, we need to stop and stay in-station.
Ju duhet të ndalni dhe të pushoni.You should stop and rest.
A mund të ndalni?Can you stop?
Ata kurrë nuk do të ndalin që të zëjnë tyThey're never gonna stop chasing you.
Ato nuk do të ndalin këtë masakër.They're not gonna stop this slaughter.
S'munden të ndalin Rein.Ah, it takes a lot more to stop old Ray here. You know that.
Ka shumë persona që do të provojnë të të ndalin.There's so many people that would try to stop you.
Nqs s'mund të ndalin një njeri që përpiqet të na vrasë, atëherë më mirë vrasim veten.If we can't stop one man from killing us, we should kill ourselves.
¹¹¹¹Ai nuk ishte i kënaqur ¹¹¹¹dhe unë nuk mund të ndalja së qeshuri.¹¹¹¹"and I couldn't stop laughing."
Dhe po të doja të ndalja, do të ishte shumë e lehtë.If I had wanted to stop you, it would have been only too easy.
¹¹¹¹dhe unë nuk mund të ndalja së qeshuri.¹¹¹¹And I couldn't stop laughing."
Dhe unë nuk do të kisha mundur të ndalja edhe po të doja.And I couldn't have stopped you even if I wanted to.
ąąąąAi nuk ishte i kënaqur ąąąądhe unë nuk mund të ndalja së qeshuri.ąąąąHe was not pleased, and l couldn't stop laughing."
Druhesha mos kishte ndodhur gjë që të ndalte dobishmërinë e tyre.I was afraid something had occurred to stop them in their useful course.
Vetëm Djalli... ...do të përpiqej të ndalte mrekullinë e Zotit.Only the Devil... ...would try and stop God's miracle.
Vetëm Djalli do të përpiqej të ndalte mrekullinë e Zotit.Only the Devil would try and stop God's miracle.
- Po sikur të ndalnim transfertën?- Well, what if we stop the transfer?
Po sikur të ndalnim transfertën?What if we stop the transfer?
Në një nga ndeshjet më emocionuese që u luajtën ndonjëherë, i riu Beckenbauer dhe shokët e tij të ekipit nuk mundën të ndalnin Geoff Hurst e Anglisë.In one of the most thrilling matches ever played, young Beckenbauer and his team-mates could not stop England's Geoff Hurst.
Isha e fikësuar por nuk mundesha t'ju thesha të ndalnin.I was scared, but I couldn't tell them to stop.
Nuk mundesha t'ju thesha të ndalnin.I couldn't tell them to stop.
-Njerëzit mund të kenë ndalur së luturi tek ne...- The humans may have stopped praying to us...
Unë duhet të kisha ndalur. Unë duhet të kisha ndaluar atë. Përktheu:I should have stopped it, I should have stopped him.
Unë duhet të kisha ndalur. Unë duhet të kisha ndaluar atë.I should have stopped it, I should have stopped him.
Kjo do të thotë që vrasësi është ndalur në mes të veprimit... dhe shkoi në dyqan edhe një herë. Pra?That means the killer stopped in the middle and made a second trip to the supermarket.
Jam ndalur në një vend në Medison Avenu për disa... Nuk ju pyeta se ku keni shkuar.I stopped at a place on Madison Avenue for some...
Në fillim derisa gjuajtjet janë ndalur dhe pastaj i kamë hapur.At first, um, until the shooting stopped, then I opened them.
Zemra ju ka ndalur.His heart stopped.
Po, më duket se kam ndalur së qeni prift dhe kamë filluar të jemë shkencëtar.Yeah, I guess I stopped being a priest and slipped back into being a scientist.

Questions and answers about ndal conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about ndal
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play Albanian conjugation game!

Practice Albanian verb conjugation with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Similar verbs

VerbTranslation
Same length:
ndajdivide
ndihdo
Different length:
ndalojforbid

Do you know these verbs?

VerbTranslation
dëshirojdesire
justifikojjustify
kafshojbite
kërkojlook for
lëshojleave
mësohemget used
ndajdivide
ndalojforbid
notojswim
urrojhate