Maksma conjugation

Conjugate maksma - to pay

Present tense

Estonian FormEnglish TranslationEx.
Ma
maksan I pay
Sa
maksad you pay
Ta
maksa he does pay
Me
maksame we pay
Te
maksate you all pay
Nad
maksavad they pay

Past tense

Estonian FormEnglish TranslationEx.
Ma
maksin I did pay
Sa
maksid you did pay
Ta
maks he did pay
Me
maksime we did pay
Te
maksite you all did pay
Nad
maksid they did pay

Conditional mood

Estonian FormEnglish TranslationEx.
Ma
maksaksin I would pay
Sa
maksaksid you would pay
Ta
maksaks he would pay
Me
maksaksime we would pay
Te
maksaksite you all would pay
Nad
maksaksid they would pay

Imperative mood

Estonian FormEnglish TranslationEx.
Sa
maksa you pay!
Te
makskeyou all pay!

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for maksma

There is no additional usage information for the verb maksma.

Examples of maksma

Example in EstonianTranslation in EnglishFm.
Moodus 3: teenuseosutajad, kes alustavad kaubandustegevust vaid ühekordse teenuse osutamise eesmärgil, mille järel tegevusüksus likvideeritakse, peavad maksma lepingu kehtimahakkamisel 1 % litsentsitasu.Mode 3: Service suppliers that establish a commercial presence to provide a service on a one-time basis only, after which the commercial presence will be dissolved, are required to pay a licence fee of 1 % of the contract value at the beginning of the contract.
Kui Maroko meremehi ei võeta pardale muudel põhjustel kui eelmises punktis osutatud, on asjaomased Euroopa Liidu laevaomanikud kohustatud kuni kolme kuu jooksul iga Maroko kalapüügipiirkonnas püütud päeva eest maksma kindlaksmääratud summana 20 eurot iga pardale võtmata Maroko meremehe kohta.Where an EU vessel fails to take on board Moroccan seamen for reasons other than that specified in the previous point, the owner of the vessel concerned shall be obliged to pay, within a maximum of three months, a flat-rate amount of EUR 20 per Moroccan seaman not taken on board and per day of fishing in the Moroccan fishing zone.
Kui laevaomanikud ei täida lõikes 1 osutatud kohustust mõnel muul kui eelmises punktis osutatud põhjusel, peavad nad iga päeva kohta, mil laev asub Komoori Liidu kalapüügipiirkonnas maksma kindlaksmääratud summana 20 eurot päeva ja laeva kohta.In the event of failure to comply with the obligation laid down in paragraph 1 for any reason other than that given in the previous point, vessel owners shall be liable to pay a flat-rate amount of EUR 20 per day and per vessel for each day their vessels are present in the Union of the Comoros's fishing zone.
Kui püügitegevus kestab alla ühe kuu, peab laevaomanik maksma välja ühe kuu töötasule vastava summa.In case the fishing cmpaign lasts less than one month, ship-owners shall be required to pay the sum corresponding to one month’s salary.
Selle toimkonna arvamuse põhjal otsustab agentuur, kas algatada menetlus distsiplinaarvastutuse kohaldamiseks või kohustada asjaosalisi hüvitist maksma.On the basis of the opinion of this panel, the Agency shall decide whether to initiate proceedings entailing liability to disciplinary action or to payment of compensation.
Kulude kinnitamine on toiming, mille käigus eelarvevahendite käsutaja annab peaarvepidajale maksekorraldusega käsu maksta välja tõendatud kuluartikkel.Authorisation is the act whereby the authorising officer, by the issue of a payment order, instructs the accounting officer to pay an item of expenditure which he has validated.
Kulude kinnitamine on toiming, mille käigus eelarvevahendite käsutaja annab peaarvepidajale maksekorraldusega korralduse maksta välja heakskiidetud kuluartikkel.Authorisation shall be the act whereby the authorising officer, by the issue of a payment order, instructs the accounting officer to pay an item of expenditure which he has cleared.
Kui garantiiühingul palutakse kooskõlas artiklis 11 sätestatud menetlusega maksta artikli 8 lõigetes 1 ja 2 osutatud summad, peab ühing vastavalt artikli 6 lõike 2a selgitavas märkuses 0.6.2a-1 osutatud kirjalikule lepingule teavitama rahvusvahelist organisatsiooni nõude kättesaamisest.”When a guaranteeing association is asked, in accordance with the procedure set out in Article 11, to pay the sums referred to in Article 8, paragraphs 1 and 2, it shall, in accordance with the written agreement referred to in Explanatory Note 0.6.2bis-1 to Article 6, paragraph 2 bis, inform the international organisation of the reception of the claim.’
Garantiiühing kohustub tasuma impordi- või eksporditollimaksude ja impordi- või ekspordimaksude garanteeritud maksimumsumma võimaliku viivisega, mis tuleb maksta selle konventsiooniosalise tollialaste õigusaktide alusel, kus seoses TIR-veoetapiga avastati eeskirjade eiramine, mis põhjustas nõude esitamise garantiiühingu suhtes.The guaranteeing association shall undertake to pay up to the maximum of the guaranteed amount of the import and export duties and taxes together with any default interest due under the Customs laws and regulations of the Contracting Party in which an irregularity leading up to a claim against the guaranteeing association has been established in connection with a TIR operation.
Mõlema lepinguosalise lennuettevõtjatel on õigus maksta teise lepinguosalise territooriumil kohalike kulude, sealhulgas kütuse eest kohalikus vääringus.The air carriers of each Contracting Party shall be permitted to pay for local expenses, including purchases of fuel, in the territory of the other Contracting Party in local currency.
Ära muretse. Esimese asjana maksan selle hommikul ära."Now don't worry, I'll pay it the first thing in the morning."
Ma maksan isa.I pay myself.
Lubage, et te ei teata, maksan teile sama palju.If you promise not to do it, I'll pay you as much as he will.
Ja ma maksan ka.And to pay for 'em too, make no mistake.
Ma pole mingi objekt, kui maksan nagu iga teinegi daam.I won't be called an object when I've offered to pay like any lady.
Kui sa midagi otsid, kas sa siis maksad selle eest?If you're looking for something, will you pay for it?
Kui pannakse, kas sa siis maksad ja tuled mind vaatama?Well, if they do, will you pay your penny to come in and see me ?
Kutsume politsei! Selle eest sa veel maksad!You'll pay for that!
- Nüüd sa maksad kõige eest!l'm gonna make you pay.
Kas sina maksad ristid kinni?Are you gonna pay for the crosses?
Me maksame head raha politseiülemale ja abidele ja kui esimest korda on mingi jama, peame me ise seda klaarima.We've been paying good money for a marshal and deputies. The first time there's any trouble, we're supposed to take care of it ourselves.
Me veel maksame selle eest.We'll all pay for this.
Kaptah, millega me maksame?Kapta, how can we pay?
Me maksame tagasi.We'll pay you back.
Me maksame teile pool tasust tühistamise eest.We'll pay you half salary for canceling.
Lõigetes 1 ja 2 ettenähtud kapitali ja maksed maksavad Bulgaaria ja Rumeenia eurodes, välja arvatud juhul, kui juhatajate nõukogu on ühehäälselt teinud otsuse erandi kohta.The capital and payments provided for in paragraphs 1 and 2 shall be paid in by Bulgaria and Romania in cash in euro, save by way of derogation decided unanimously by the Board of Governors.
Bulgaaria ja Rumeenia maksavad söe ja terase teadusfondi, millele on osutatud nõukogus kokku tulnud liikmesriikide valitsuste esindajate 27. veebruari 2002. aasta otsuses 2002/234/ESTÜ (ESTÜ asutamislepingu lõppemisega kaasnevate finantstagajärgede ning söe ja terase teadusfondi kohta) järgmised summad:(miljonit eurot, jooksvates hindades)Bulgaria and Romania shall pay the following amounts to the Research Fund for Coal and Steel referred to in Decision 2002/234/ECSC of the Representatives of the Governments of the Member States, meeting within the Council, of 27 February 2002 on the financial consequences of the expiry of the ECSC Treaty and on the Research Fund for Coal and Steel:(EUR million, current prices)
Alates ühinemiskuupäevast maksavad Bulgaaria ja Rumeenia järgmised summad, mis vastavad nende poolt sissemakstavale osale Euroopa Investeerimispanga põhikirja artiklis 4 määratletud märgitud kapitalis.From the date of the accession, Bulgaria and Romania shall pay the following amounts corresponding to their share of the capital paid in for the subscribed capital as defined in Article 4 of the Statute of the European Investment Bank:
nad nõuavad sisse või maksavad summasid, mis ei ole kooskõlas vastavate sissenõude- või maksekorraldustega;where they recover or pay amounts that are not in conformity with the corresponding recovery or payment orders;
Sellest summast maksavad laevaomanikud lisa 2. jaoga ettenähtud summaga samaväärse summa, mis on seotud kalapüügilube reguleerivate tingimustega asjaomasel aastal.Of this amount, the shipowners shall pay the amount equivalent to that foreseen under Section 2 of the Annex, relating to Fishing Authorisation conditions for the year concerned.
Ma ju maksin. Millest sa räägid?I made my payment last Tuesday.
Näed, ma maksin, ma võtan ühe soolakringli ka.See, l'm paying him, and I got a pretzel, too.
Sellest tulenevalt kasutati normaalväärtuse kindlaksmääramisel vastavalt algmääruse artikli 2 lõikele 1 neid hindu, mida sõltumatud kliendid maksid või peavad maksma USA siseturul tavapärase kaubandustegevuse käigus.As a result the prices paid or payable for PAC by independent customers on the US domestic market in the ordinary course of trade were used to determine the normal value in accordance with Article 2(1) of the basic Regulation.
Kuna nende tooteliikide puhul müüdi siseturul üle 80 % kasumlikult ja kuna nende kaalutud keskmine müügihind oli võrdne või kõrgem kui kaalutud keskmised tootmiskulud, siis arvutati nende tooteliikide normaalväärtus välja kõikide omamaiste müügihindade kaalutud keskmise põhjal, mida sõltumatud kliendid maksid või maksavad vaatlusaluse tooteliigi eest vastavalt algmääruse artikli 2 lõikele 1.For these product types, since more than 80 % by volume was not sold at a loss on the domestic market, and the weighted average sales price was equal to or higher than the weighted average production cost, normal value, by product type, was calculated as the weighted average of all domestic sales prices, paid or payable by independent customers, of the product type in question, as set out in Article 2(1) of the basic Regulation.
Täpsemalt põhines normaalväärtus hinnal, mida sõltumatud kliendid maksid või maksavad tavapärase kaubandustegevuse käigus samaväärse tooteliigi eest Indias.More specifically, normal value was based on the price paid or payable in India by unrelated customers for comparable product types, as these were found to be made in the ordinary course of trade.
Esimese perioodi (21. oktoobrist 1999 kuni 2000. aasta lõpuni) kohta tagasi nõutav summa tuleks seega arvutada 12 euro põhjal, s.o maksu kogusumma, mida eraõiguslikud kasiinod tol ajal maksid, samal ajal kui avalik-õiguslikud kasiinod ei maksnud üldse maksu, korrutades selle asjaomasel perioodil väljastatud pääsmete arvuga.Therefore during that period (21 October 1999-end of 2000) the amount of the recovery should be calculated using the level of EUR 12 (i.e. the full tax paid by the other private casinos, while the public casinos did not pay any tax at all) and multiplying this by the number of tickets issued during that period.
Intressimaksetelt, mida Liechtensteini territooriumil asutatud intressi maksja tasub Euroopa Liidu liikmesriigi (edaspidi “liikmesriik”) elanikest tegelikele tulusaajatele artikli 4 tähenduses, peetakse artiklit 2 arvestades kinni intressimakse summalt arvestatav lepingualune maks.Interest payments which are made to beneficial owners within the meaning of Article 4 who are residents of a Member State of the European Union, hereinafter referred to as ‘Member State’, by a paying agent established on the territory of Liechtenstein, shall, subject to Article 2, be subject to a retention from the amount of the interest payment.
Muid samade intressimaksete suhtes kohaldatavaid makse ja kinnipeetavaid summasid kui käesoleva lepingu alusel kinnipeetav maks, krediteeritakse käesoleva artikli kohaselt arvutatud kinnipeetava maksu summa ulatuses.Taxes and retentions other than the retention provided for in this Agreement on the same payment of interest shall be credited against the amount of the retention calculated in accordance with this Article.
Muid samade intressimaksete suhtes kohaldatavaid makse kui käesoleva lepingu alusel kinnipeetav maks, eelkõige maks, mille San Marino peab kinni San Marinos makstavatelt intressidelt, krediteeritakse käesoleva artikli kohaselt arvutatud kinnipeetava maksu summa ulatuses.Taxes other than that provided for in this Agreement on the same interest payment, and in particular the withholding taxes levied by San Marino on San Marino's source interest income, shall be credited against the amount of the withholding tax calculated in accordance with this Article.
San Marino Vabariigis asuva intressi maksja kehtestatud kinnipeetav maks ei takista tegeliku tulusaaja residendiriigist liikmesriigil maksustada tulu oma siseriiklike õigusnormide kohaselt.The imposition of withholding tax by the paying agent located in the Republic of San Marino shall not preclude the Member State of residence for tax purposes of the beneficial owner from taxing the income in accordance with its domestic law.
Kui kinnipeetud summa ületab maksusummat, mis kuulub tasumisele tema siseriikliku õiguse kohaselt, mis käsitleb intresside kogusummat, millelt artikli 7 kohaselt peetakse kinni maks, maksab residendiriigist liikmesriik kinnipeetud maksu ülemäärase summa tegelikule tulusaajale tagasi.Where this amount exceeds the amount of tax due in accordance with its national law on the total amount of the interest payment which has been subject to the withholding tax referred to in Article 7, the Member State of residence for tax purposes of the beneficial owner shall repay to him or her the excess amount of tax withheld.
Me maksime ikka iga kuu.We were paying each month.
Me ju maksime!So we have to pay?
Palju me Parkyle eelmisel aastal maksime, 20 tonni?How much did we pay Parky last year, 20 grand? - More.
See on hind, mille maksime elavatele suurepärase seikluse eest.It's the price we pay for living a great adventure.
Vabandage, aga kuidas me nende eest maksime?-How did we pay for these suits?
Kuid ikkagi vähem, kui ma maksaksin poolakatele.But it's less. It's less than what I would pay a Pole.
Kui see oleks minu laps, mina maksaksin.Again, I say if it were my kid, I would pay.
Kuna enamikul neist on ainult üks, tavaliselt osalise tööajaga töötaja (raamatupidaja või audiitor), maksaksid nad maksu maksimaalselt 3000 naelsterlingit aastas, kui nad ei kasuta vara, mis tavaliselt ka nii on.Since most of them will have only one employee (an accountant or auditor), usually part-time, they would pay only a maximum of GBP 3000 per year in tax if they do not occupy property, which is usually the case.
Vaevalt et mitmed ettevõtted Gibraltaris uue süsteemi alusel enam makse maksaksid.Under the new scheme many firms in Gibraltar would pay hardly any tax at all.
maksaksid, kui tasuta kättesaadavat materjali oleks vähe;would pay if there was a lack of free available content,
maksaksid, kui autoriõigustega kaitstud materjali tohiks teistega jagada;would pay if there was right to share legally protected content,
maksaksid, kui oleks mugavamaid maksmisviise;would pay if more convenient payment methods were available,
Tõenäoliselt maksaks enamik firmasid Gibraltaris maksimaalsest 15 % kohustusest vähem, mis on vähemalt 15 — 20 protsendipunkti vähem kui Hispaanias või Ühendkuningriigis.It is likely that most firms in Gibraltar would pay less than the maximum liability of 15 %, at least 15 to 20 percentage points lower than in either Spain or the United Kingdom.
Komisjon leiab, et 2001. aasta oktoobri restruktureerimisprogrammi võla pikendamist ja uut laenu võib vaadelda algmääruse artikli 6 punkti b valguses (mis üldjoontes vastab subsiidiumide ja tasakaalustusmeetmete lepingu artikli 14 punktile b, mis viitab summale, mille äriühing maksaks võrreldava kommertslaenu pealt, mille äriühing tegelikult turult saada võiks.The Commission considers that the debt roll-over and new loan in the October 2001 restructuring programme may be considered in the light of Article 6(b) of the basic Regulation (which generally corresponds to Article 14(b) of the SCM Agreement), which refers to the amount which the firm would pay on a comparable commercial loan that the firm could actually obtain on the market.
ei maksaks ühegi eespool nimetatu eest, kuid millegi muu eest (nt toetamaks kunstniku tööd jne);would pay for none of the above, but other (e.g. to support artists work, etc.),
Eurocypria juhtkond koostas nelja aasta (2006–2009) finantsprognoosid; nendega nähti ette äriühingu „jääkväärtus”, mis kujutab endast summat, mida investor maksaks täna õiguse eest ettevõtja nelja aasta prognoosile järgnevate aastate rahavoogudele.Four year (2006-2009) financial projections were prepared by the management of Eurocypria, these provided for a ‘terminal value’ of the company representing the amount that an investor would pay today for the rights to the cash flows of the business for years subsequent to the four year projection.
Tegelikult maksaks oma läbimüügilt kasutusmaksu kogunud äriühing selle Illinoisi tulude osakonnale (Illinois Department of Revenue) jaemüügimaksuna tagasi.In effect, a company that would collect the Use Tax on its sales would pay this tax to the Illinois Department of Revenue as ROT.

Questions and answers about maksma conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about maksma
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Similar verbs

VerbTranslation
Same length:
magamasleep
peksmabeat

Other Estonian verbs with the meaning pay

Verb
tasuma

Do you know these verbs?

VerbTranslation
kestmalast
lüpsmado
naasmareturn
riivlemado
taatlemado
tõmblemado
võimlemado
võnklemado
võplemado
välklemado