Osiągać (to achieve) conjugation

Polish
31 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
osiągam
I achieve
osiągasz
you achieve
osiąga
he/she/it achieves
osiągamy
we achieve
osiągacie
you all achieve
osiągają
they achieve
Imperfective future tense
będę osiągać
I will achieve
będziesz osiągać
you will achieve
będzie osiągać
he/she/it will achieve
będziemy osiągać
we will achieve
będziecie osiągać
you all will achieve
będą osiągać
they will achieve
Imperative
-
osiągaj
you achieve!
niech osiąga
let him/her/it achieve
osiągajmy
let's achieve
osiągajcie
you all achieve
niech osiągają
let them achieve
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
osiągałam
I achieved
osiągałaś
you achieved
osiągała
she achieved
osiągałyśmy
we achieved
osiągałyście
you all achieved
osiągały
they achieved
Future feminine tense
będę osiągała
I will achieve
będziesz osiągała
you will achieve
będzie osiągała
she will achieve
będziemy osiągały
we will achieve
będziecie osiągały
you all will achieve
będą osiągały
they will achieve
Conditional feminine tense
osiągałabym
I would achieve
osiągałabyś
you would achieve
osiągałaby
she would achieve
osiągałybyśmy
we would achieve
osiągałybyście
you all would achieve
osiągałyby
they would achieve
Conditional perfective feminine tense
osiągałabym była
I would have achieved
osiągałabyś była
you would have achieved
osiągałaby była
she would have achieved
osiągałybyśmy były
we would have achieved
osiągałybyście były
you all would have achieved
osiągałyby były
they would have achieved
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
osiągałem
I achieved
osiągałeś
you achieved
osiągał
he achieved
osiągaliśmy
we achieved
osiągaliście
you all achieved
osiągali
they achieved
Future masculine tense
będę osiągał
I will achieve
będziesz osiągał
you will achieve
będzie osiągał
he will achieve
będziemy osiągali
we will achieve
będziecie osiągali
you all will achieve
będą osiągali
they will achieve
Conditional masculine tense
osiągałbym
I would achieve
osiągałbyś
you would achieve
osiągałby
he would achieve
osiągalibyśmy
we would achieve
osiągalibyście
you all would achieve
osiągaliby
they would achieve
Conditional perfective masculine tense
osiągałbym był
I would have achieved
osiągałbyś był
you would have achieved
osiągałby był
he would have achieved
osiągalibyśmy byli
we would have achieved
osiągalibyście byli
you all would have achieved
osiągaliby byli
they would have achieved
Impersonal
osiągano by
there would be achieved
osiągano by
there would be achieved

Examples of osiągać

Example in PolishTranslation in English
/Wszyscy musimy się poświęcać, /by osiągać swe marzenia."We all must make sacrifices to achieve our dream,
A ja osiągam mój, od którego właśnie próbujesz mnie oderwać.And I achieve mine, which you are distracting me from.
Kiedy stosuję nacięcie zwiotczałe, żeby stawić opór tkance bez napięcia, osiągam ten sam efekt, bez użycia siatki.See, when I use the relaxing incision to oppose the tissue without tension, I achieve the same result without the use of mesh.
Moi przełożeni oczekują wyników, ale nie obchodzi ich, jak je osiągam.My superiors demand results, but they're not in the least concerned how I achieve them.
Bo urodziny nie są czymś co osiągasz.Because birthdays aren't something you achieve.
Jedyne co osiągasz to twój i nasz smutek.The only thing you achieve is to make us and you sad.
Jeżeli coś osiągasz, jak mówią, to zawdzięczasz to sobie.If I achieve anything, they say it's because of you.
Może i jesteś z dobrze sytuowanej rodziny, Blair. Ale pracujesz na wszystko, co osiągasz. Jak ja.Y-you might be privileged, Blair, but you work for every single thing you've achieved, like me.
- ...on lub ona osiąga to...- ...he or she achieves it...
Jednakże gdy w końcu osiągamy sukces, daje nam to poczucie spełnienia i satysfakcji.However, when we nally succeed, it gives a sense of achievement and satisfaction.
Jeżeli znajdujemy się w takich sytuacjach, to najszybsze wyniki osiągamy poprzez pracowanie z ukochanymi.If not, I have always found that in these situations the swiftest results are achieved by working with loved ones.
- Jak to osiągacie?- How is this achieved?
Bezpieczeństwa, które osiągacie za pomocą gazu łzawiącego i gumowych palek.Security... that you achieve with tear gas and with billy clubs.
"Jedni rodzą się wielkimi, inni osiągają wielkość... a inni... mają wielkość tuż przed sobą. "Some are born great. Some achieve greatness. And some have greatness thrust upon them."
"Nie bój się wielkości niektórzy rodzą się wielcy, inni osiągają wielkość a jeszcze inni zostają okrzyknięci wielkimi."some are born great, some achieve greatness, and some have greatness thrust upon them."
"Niektórzy rodzą się wielkimi Niektórzy wielkość osiągają Niektórzy do niej dążą...""Some are born great Some achieve greatness Some have greatness thrust upon them..."
/Pozostanę tu tak długo, póki /nie poznam metod, dzięki którym.. /osiągają tak niewyobrażalny sukces.I will remain here until I learn the methods they use... to achieve their remarkable record of success.
Artykuł 4c ust. 4 stanowi, że państwa członkowskie mogą zezwolić statkom na stosowanie zatwierdzonych technologii ograniczania emisji jako alternatywy dla stosowania paliw żeglugowych o niskiej zawartości siarki spełniających wymogi art. 4b, jeżeli statki te stale osiągają redukcję emisji, która jest co najmniej równorzędna z wynikami, które zostałyby uzyskane w wyniku zastosowania paliwa o zawartości siarki odpowiadającej limitom określonym w wymienionej dyrektywie.Article 4c(4) provides that Member States may allow ships to use an approved emission abatement technology as an alternative to using sulphur marine fuels meeting the requirements of Article 4b, provided that these ships continuously achieve emission reductions which are at least equivalent to those which should be achieved through the limits on sulphur in fuel specified in the Directive.
W badanym okresie, w fazie uruchamiania był zaledwie jeden producent wspólnotowy, a żadna strona nie osiągała racjonalnych marży zysku.Only one Community producer was in a start up phase during the period considered, but neither party achieved reasonable profit margins.
W toku dochodzenia ustalono, że taką w przybliżeniu marżę zysku osiągała grupa Whirlpool ze sprzedaży lodówek side-by-side w USA. Podobny był również poziom jej zysku w innych porównywalnych segmentach rynku we Wspólnocie, w których nie występował przywóz po cenach dumpingowych.The investigation found that Whirlpool achieved approximately this profit margin in the USA for sales of side-by-side refrigerators and also achieved this return on other comparable segments in the Community not faced with dumped imports.
Za pomocą przedstawionych danych liczbowych dotyczących występowania zatruć pokarmowych, a w szczególności zatruć jadem kiełbasianym, Dania wykazała, że przy obecnych przepisach osiągała dotychczas zadowalające wyniki.Through the figures it provided on the occurrence of food poisoning and, in particular, botulism, Denmark has demonstrated that it has so far achieved satisfactory results with its legislation.
Poprzednie Head Girls osiągały taki rozgłos o jakim śmiertelnicy mogą jedynie pomarzyć.Crikey. Former Head Girls have achieved levels of notoriety that mere mortals can only dream of.
Niektóre zainteresowane strony twierdziły, że nie ma związku przyczynowego między przywozem po cenach dumpingowych a sytuacją finansową przemysłu unijnego, biorąc pod uwagę, że ten ostatni osiągnął najwyższe poziomy rentowności w latach, gdy przywóz z ChRL produktu, którego dotyczy postępowanie, znajdował się na najwyższym poziomie. Najniższą rentowność przemysł unijny osiągał natomiast kiedy przywóz z ChRL był na najniższym poziomie w okresie badanym.Certain interested parties claimed that there is no causal link between dumped imports and the financial situation of the Union industry given that the latter achieved the best profitability rates in the years when imports from the PRC of the product concerned were at their highest volumes, and had its worst performance when imports from the PRC dropped to their lowest level during the period considered.
O ile w latach 2007 i 2009 r. przemysł unijny osiągał zyski, to w 2008 r. i w OD poniósł on straty.While in 2007 and 2009 the Union industry achieved profits, it suffered losses in 2008 and in the IP.
Poza tym niektóre z zainteresowanych stron uznały brak jakichkolwiek inwestycji w badanym okresie, w szczególności w latach 2004–2005, kiedy przemysł wspólnotowy osiągał lepsze wyniki, za czynnik, który przyczynił się do utraty udziału w rynku i w konsekwencji do pogorszenia jego sytuacji.Moreover, some interested parties considered the lack of any investment during the period considered and in particular during the years when the Community industry achieved better results, i.e. 2004-2005, as a factor which contributed to the market share loss and consequently to the deterioration of its situation.
Atrakcyjność rynku UE dla chińskich producentów eksportujących wynika jeszcze wyraźniej z chińskich statystyk wywozu, jako że przy wywozie do Unii osiągali oni jedne z najwyższych cen eksportowych (mimo że były to ceny dumpingowe).It is even more clear on the basis of the Chinese export statistics that the Union is an attractive market for the Chinese exporting producers since they achieved some of their highest export prices (albeit dumped) when exporting to the Union.
Niektórzy producenci wchodzący w skład przemysłu wspólnotowego stwierdzili, ze marża zysku w wysokości 15,3 % nie jest właściwa do celów usunięcia szkody, ponieważ wskazani producenci osiągali w przeszłości wyższe poziomy zysku, gdy nie występował spadek cen spowodowany przywozem po cenach dumpingowych.Some Community industry producers have, on the other hand, claimed that a 15,3 % profit margin is not adequate for injury elimination, since the said producers have historically achieved higher profit levels in the absence of price depression caused by dumped imports.
Z chińskich statystyk celnych jeszcze wyraźniej wynika, iż UE jest dla chińskich producentów eksportujących bardzo atrakcyjnym rynkiem, gdyż wywożąc do UE, osiągali jedne z najwyższych cen eksportowych (chociaż były to ceny dumpingowe).It is even more clear, on the basis of the Chinese customs statistics, that the EU is a very attractive market for the Chinese exporting producers since they achieved some of their highest export prices (albeit dumped) when exporting to the EU.
ceny na rynku wspólnotowym były wyższe niż ceny eksportowe stosowane w wywozie do krajów trzecich, jakie osiągali chińscy producenci eksportujący, co oznaczałoby, że dumping występuje także na rynkach innych krajów trzecich, a producenci w ChRL otrzymaliby silną zachętę do skierowania swego wywozu do Wspólnoty.Community market prices were higher than the export prices to third countries achieved by the Chinese exporting producers, which would signal that dumping exists also in other third country markets and that there would be a significant incentive for producers in the PRC to re-direct their exports to the Community.
Zdaniem władz węgierskich bez umów PPA różni wytwórcy, którzy obecnie są związani takimi umowami, osiągaliby maksymalny zysk w następujący sposób: elektrownie Paks i Pécs sprzedawałyby 100 % swojej produkcji w postaci produktów obciążenia podstawowego, elektrownie Mátra, Dunament G2, Kelenfold, Ujpest i Kispest sprzedawałyby ok. 50 % wytworzonej energii w postaci produktów obciążenia podstawowego i 50 % w postaci produktów obciążenia szczytowego, natomiast elektrownie Csepel, Dunament – blok F i Tisza II sprzedawałyby przede wszystkim energię elektryczną w postaci produktów obciążenia szczytowego (ok. 70 %).According to the Hungarian authorities, in the absence of PPAs the various generators currently under PPAs would achieve maximum profit in the following way: the Paks and Pécs power plants would sell 100 % of their production in the form of base load products, the Mátra, Dunament G2, Kelenfold, Ujpest and Kispest power plants would sell approximately 50 % of their produced electricity as base and 50 % as peak products, while the Csepel, Dunament F block and Tisza II power plants would sell mostly peak electricity (approximately 70 %).
Duże powodzenie w ostatnich latach osiągało się poprzez osuszenie torebki osierdziowej ze zbędnego płynu i wstrzyknięcie adrenaliny.Considerable success has been achieved over the last few years by draining the pericardial sac of the excess fluid and administering adrenalin.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'achieve':

None found.
Learning languages?