Priklausyti (to belong) conjugation

Lithuanian
24 examples

Conjugation of eiti

Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Present tense
priklausau
I belong
priklausai
you belong
priklauso
he/she belongs
priklausome
we belong
priklausote
you all belong
priklauso
they belong
Past tense
priklausiau
I belonged
priklausei
you belonged
priklausė
he/she belonged
priklausėme
we belonged
priklausėte
you all belonged
priklausė
they belonged
Past freq. tense
priklausydavau
I used to belong
priklausydavai
you belong
priklausydavo
he/she used to belong
priklausydavome
we used to belong
priklausydavote
you all used to belong
priklausydavo
they used to belong
Future tense
priklausysiu
I will belong
priklausysi
you will belong
priklausys
he/she will belong
priklausysime
we will belong
priklausysite
you all will belong
priklausys
they will belong
Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Conditional mood
priklausyčiau
I would belong
priklausytum
you would belong
priklausytų
he/she would belong
priklausytume
we would belong
priklausytute
you all would belong
priklausytų
they would belong
Imperative mood
-
priklausyk
you belong
-
-
priklausykite
you all belong
-

Examples of priklausyti

Example in LithuanianTranslation in English
„Aš priklausau tai ispanų kartai, kuriai kova už šalies demokratizavimą ir jos integravimą į Europą buvo dvi to paties medalio pusės“, – tą dieną pareiškė Enrique Baron Crespo, vienas iš pirmųjų ispanų narių Europos Parlamente, kuris vėliau tapo Europos Parlamento Pirmininku.‘I belong to a generation of Spaniards for whom the fight for democracy in Spain and its integration into Europe were two sides of the same coin’, said Enrique Barón Crespo who became one of the first Spanish MEPs and later President of the European Parliament.
Jaučiu, kad priklausau pasauliui, kurį tu myli.I like to feel that I belong to the things you love.
Čia man ne vieta aš priklausau jų pasauliui, Hogwartų tai vienintele vieta, kur aš turiu draugųI don't belong here. I belong in your world, at Hogwarts. It's the only place I've got friends.
Aš priklausau šitai šaliai.I belong to this land.
Štai kodėl turiu būti ten, kur priklausau.All the more reason why I need to be where I belong.
-Aš tave myliu, tu priklausai man.- I love you . You belong to me.
Dabar aš tavo šeimininkas, tu priklausai man!I am your master now! You belong to me!
tai mūsų pasirinkimas jei tu nori įrodyti, kad priklausai Gryffindor ir aš siūlau pažiūrėti į tai atidžiaiIt is not our abilities that show what we truly are. It is our choices. If you want proof why you belong in Gryffindor
Kam tu priklausai?Who do you belong to?
Viskas ką tu žinosi, bus tai, jog priklausai Ginklui-X.All you'll know is that you belong to Weapon-X.
Mes priklausome vienam klubui. Savaitgaliais mes keliaujame.We belong to a club, and we go hiking at weekends.
Ne. Ne, bet mes jam priklausome.No, but we belong to him just the same.
Mes priklausome organizacijoms, kurios saugo tokius senus ir vertingus daiktus.We belong to organizations that protect native land from development.
Kadaise aš irgi jiems priklausiau, prieš daugelį metų, bet mano amžiuje laikas pernelyg brangus.I myself belonged to the order. Years ago. But time is too precious at my age.
negalėjai priimti fakto, kad tu ten priklausei, ir ten visada būsi.you could never accept the fact that that's where you belong, and that's where you're always gonna be.
Šiuo atžvilgiu reikia pažymėti, kad viešosios tvarkos ir visuomenės saugumo sąvoka taip pat apima atvejus, kai trečiosios šalies pilietis priklauso ar priklausė terorizmą remiančiam susivienijimui, remia ar rėmė tokį susivienijimą arba turi ar turėjo ekstremistinių siekių.In this context it has to be noted that the notions of public policy and public security also cover cases in which a third-country national belongs or has belonged to an association which supports terrorism, supports or has supported such an association, or has or has had extremist aspirations.
Todėl Komisija mano, kad „Atofina“ skiriama bazinė bauda turėtų būti padidinta 50 %, siekiant pabrėžti, kad dėl šios kompanijos Komisija jau yra priėmusi sprendimų įvairiose ankstesnėse bylose dėl kartelių sudarymo; „Degussa UK Holdings“ ir „Peroxid Chemie“ skiriama bauda turėtų būti padidinta 50 %, siekiant pabrėžti, kad dėl šių kompanijų Komisija jau yra priėmusi sprendimą vienoje ankstesnėje byloje dalyvavimo kartelyje tiesiogiai („Degussa UK Holdings“) arba per įmonę, kuriai ji priklausė („Peroxid Chemie“).The Commission accordingly considers that the basic amount of the fine to be imposed should be increased by 50 % in the case of Atofina to reflect the fact that it had already been an addressee of Commission decisions in a considerable number of previous cartel cases, and by 50 % in the cases of Degussa UK Holdings and Peroxid-Chemie, to reflect the fact that they had been the addressee of one previous Commission cartel decision, either directly (Degussa UK Holdings) or through the undertaking to which it belonged (Peroxid-Chemie).
Taip pat buvo nustatyta, kad ta pati įmonė buvo nemoki ir priklausė tai įmonių kategorijai, kuriai pagal bankroto įstatymo nuostatą buvo suteiktas specialus statusas, nesuteikiantis teisinio tikrumo tokių įmonių veiklai.It was also found that the same company was in an insolvent situation and belonged to a category of companies which, by bankruptcy law provision, enjoyed a special status which denied legal certainty for the operation of such companies.
Valstybių narių, kurios priklausė Europos Sąjungai iki 2004 m. gegužės 1 d., 2000–2006 m. laikotarpio kaimo plėtros programoms, finansuojamoms iš EŽŪOGF Garantijų skyriaus pagal Reglamento (EB) Nr. 1258/1999 3 straipsnio 1 dalį, taikomos šios taisyklės:For Member States belonging to the European Union before 1 May 2004, the following rules shall apply to rural development programmes for the period 2000 to 2006, which are financed by the EAGGF Guarantee Section in accordance with Article 3(1) of Regulation (EC) No 1258/1999.
Norėdama papildyti, Komisija pabrėžia, kad šio tyrimo metu Italijos valdžios institucijos apie minėtus tiek su laivu C.173, tiek su laivu C.180 susijusius pakeitimus pranešė JAV laivų bendrovės „Novamar“ laivų savininkui 2001 m. vasario mėn. laišku; dėl pakeitimų statykla ir savininkas susitarė dar prieš sutarties nutraukimą 2001 m. Taip pat pažymima, kad Italijos valdžios institucijų teigimu pagal pradines specifikacijas laivas C.173 daug anksčiau turėjo būti pastatytas kitoje laivų statykloje, kuri išgyveno krizę 1990 metais; todėl minėtas laivas priklausė senesnei laivų kategorijai, kurią pakeitė naujos kartos didesni ir talpesni laivai.For the sake of completeness, the Commission also notes that during this investigation the Italian authorities explained that the changes in question (concerning both ships C.173 and C.180) had already been flagged by the US charter company Novamar in its letter to the shipowner of February 2001 and were agreed between the yard and the shipowner before the contract’s suspension in 2001. It further notes that, as explained by the Italian authorities, ship C.173, according to its original specification, should have been built long before by another shipyard that got into difficulties in the 1990s; and so this ship belonged to an older generation of ships now superseded by a new generation of larger vessels with enhanced capacity.
Lygiai taip pat kandidatai į vairuotojus, norintys įsigyti pirmąjį vairuotojo pažymėjimą, arba norintys jį atnaujinti vairuotojai priskiriami tai grupei, kuriai jie priklausys, kai jiems bus išduotas pirmasis ar atnaujintas vairuotojo pažymėjimas.Similarly, applicants for a first driving licence or for the renewal of a driving licence are classified in the group to which they will belong once the licence has been issued or renewed.
Greit pasaulis priklausys man.Soon the world will belong to me.
Jie priklausys pasauliui.They will belong to the world.
Visa, ką aš turiu, priklausys tau.Everything I own will belong to you.

More Lithuanian verbs

Related

išklausyti
listen
klausyti
listen
paklausyti
listen
pasiklausyti
listen
perklausyti
listen again

Similar

įsiklausyti
listen attentively
perklausyti
listen again

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

įžvelgti
perceive
nudažyti
paint
nunuodyti
poison
nusunkti
strain off
nutekėti
leak
pasiūti
sew
prabėgti
pass by running
priglausti
shelter
šauti
shoot
varinėti
urge on

Other Lithuanian verbs with the meaning similar to 'belong':

None found.
Learning Lithuanian?

Receive top verbs, tips and our newsletter free!

Languages Interested In