Skaityti conjugation

Conjugate skaityti - to read

Turn on word stress

Present tense

Lithuanian FormEnglish TranslationEx.
skaitau I read
Tu
skaitai you read
Jis/ji
skaito he/she does read
Mes
skaitome we read
Jūs
skaitote you all read
Jie/jos
skaito they read

Past tense

Lithuanian FormEnglish TranslationEx.
skaičiau I did read
Tu
skaitei you did read
Jis/ji
skaitė he/she did read
Mes
skaitėme we did read
Jūs
skaitėte you all did read
Jie/jos
skaitė they did read

Past frequentative tense

Lithuanian FormEnglish TranslationEx.
skaitydavau I used to read
Tu
skaitydavai you used to read
Jis/ji
skaitydavo he/she used to read
Mes
skaitydavome we used to read
Jūs
skaitydavote you all used to read
Jie/jos
skaitydavo they used to read

Future tense

Lithuanian FormEnglish TranslationEx.
skaitysiu I will read
Tu
skaitysi you will read
Jis/ji
skaitys he/she will read
Mes
skaitysime we will read
Jūs
skaitysite you all will read
Jie/jos
skaitys they will read

Conditional mood

Lithuanian FormEnglish TranslationEx.
skaityčiau I would read
Tu
skaitytum you would read
Jis/ji
skaitytų he/she would read
Mes
skaitytume we would read
Jūs
skaitytute you all would read
Jie/jos
skaitytų they would read

Imperative mood

Lithuanian FormEnglish TranslationEx.
Tu
skaityk you read!
Jūs
skaitykiteyou all read!

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for skaityti

There is no additional usage information for the verb skaityti.

Examples of skaityti

Example in LithuanianTranslation in EnglishFm.
Atitinkamos Teisingumo Teismo statuto nuostatos pateikiamos Statuto priede dėl teisėjų kolegijų, kad būtų išvengta nereikalingų nuorodų, dėl kurių bendrą nuostatų išdėstymą būtų sunku skaityti.The relevant provisions of the Statute of the Court of Justice are reproduced in the Annex to the Statute relating to the judicial panel, to avoid cross-references that would make the general set of provisions difficult to read.
Nepatartina skaityti iš anksto paruoštą tekstą.It is inadvisable to read out a text prepared in advance.
Svarbiausi bendravimo užsienio kalbomis įgūdžiai – tai gebėjimas suprasti žodžiu perduodamą žinią, pradėti, palaikyti ir pabaigti pokalbį bei skaityti, suprasti ir parengti tekstą pagal asmeninius poreikius.Essential skills for communication in foreign languages consist of the ability to understand spoken messages, to initiate, sustain and conclude conversations and to read, understand and produce texts appropriate to the individual's needs.
Pavyzdžiui, raštas neturi būti neaiškus, o šriftas – mažas ar sunkus skaityti.For example, print is not expected to be smudged or in a font style which is too small or difficult to read.
Aiškumo sumetimais bei siekiant Pirmosios instancijos teismo nariams sudaryti galimybes geriau suprasti kalbas, paprastai pageidautina kalbėti laisvai remiantis užrašais, o ne skaityti tekstą.In the interests of clarity and in order to enable the Members of the Court to understand oral submissions better, it is generally preferable for Counsel to speak freely on the basis of notes rather than to read out a written text.
Kaskart, kai skaitau Džimį Bresliną, jaučiu jo susirūpinimąIt's like, whenever I read Jimmy Breslin, it's as if he's leaving a wake-up call
Taip, ponia. Aš nelabai ją skaitau, tačiau retkarčiais peržvelgiu.I ain't much of a Bible reader, but I pick it up from time to time.
skaitau.l read.
Dar girdėjau, kad skaitau per lėtai.I also hear I read too slow.
skaitau tą knygą.I read that book.
Ar skaitai?Look, do you read?
skaitai?What is that you're reading?
Malonu matyt, kad tai skaitai.Pleased to see you reading this. Any favorite passages?
Jei tu tai skaitai, vadinasi tu išėjai ir jei atėjai taip toli, galbūt norėsi eiti dar toliau.If you're reading this, you've gotten out and if you've come this far, maybe you'd come a bit further.
Kuriuos skaitai ant visų tų molinių puodyniųThat you read on all the crockey
skaitome:read:
Mes tik kvepuojame grynu oru, skaitome zurnalus.We're just getting some air, reading magazines...
Treadwello dienoraštyje skaitome, kad oro uoste jis susikivirčijo su nutukusiu oro linijų darbuotoju dėl bilieto galiojimo laiko.Treadwell writes in his diary that at the airport he had an altercation with an obese airline agent over the validity of his ticket.
Mes skaitome ir mums dėsto paskaitos. Turim gera atmosferą.They read us things and give us talks...
Mes skaitome žmones.We read people.
Aš, toliau pasirašęs pareigūnas, pareiškiu, kad skaičiau ir supratau Reglamentą (EB) Nr. 1774/2002 (3), ir patvirtinu, kad pirmiau apibūdinta fotografinė želatina:I, the undersigned official, declare hat I have read and understood Regulation (EC) No 1774/2002 (3) and certify that the photographic gelatine described above:
Aš, toliau pasirašęs oficialiai paskirtas veterinarijos gydytojas, patvirtinu, kad skaičiau ir supratau Reglamentą (EB) Nr. 1774/2002 (1), ypač jo 6 straipsnį ir VII priedo II skyrių, ir patvirtinu, kad:I, the undersigned official veterinarian, declare that I have read and understood Regulation (EC) No 1774/2002 (1) and in particular Article 6 and Annex VII Chapter II thereof and certify that:
Aš, toliau pasirašęs oficialiai paskirtas veterinarijos gydytojas, patvirtinu, kad skaičiau ir supratau Reglamentą (EB) Nr. 1774/2002 (1), ypač jo 6 straipsnį ir VIII priedo II skyrių, ir patvirtinu, kad nurodytasis naminių gyvūnėlių ėdalas:I, the undersigned official veterinarian, declare that I have read and understood Regulation (EC) No 1774/2002 (1) and in particular Article 6 and Annex VIII Chapter II thereof and certify that the petfood described above:
Aš, toliau pasirašęs oficialiai paskirtas veterinarijos gydytojas, patvirtinu, kad skaičiau ir supratau Reglamentą (EB) Nr. 1774/2002 (1), ypač jo 6 straipsnį ir VIII priedo II skyrių, ir patvirtinu, kad nurodytieji šunų kramtalai:I, the undersigned official veterinarian, declare that I have read and understood Regulation (EC) No 1774/2002 (1) and in particular Article 6 and Annex VIII Chapter II thereof and certify that the dogchews described above:
Aš, toliau pasirašęs oficialiai paskirtas veterinarijos gydytojas, patvirtinu, kad skaičiau ir supratau Reglamentą (EB) Nr. 1774/2002 (1), ypač jo 6 straipsnį ir VIII priedo II skyrių, ir patvirtinu, kad nurodytoji naminių gyvūnėlių ėdalo žaliava arba gyvūninės kilmės šalutinis produktas:I, the undersigned official veterinarian, declare that I have read and understood Regulation (EC) No 1774/2002 (1) and in particular Article 6 and Annex VIII Chapter II thereof and certify that the raw petfood or animal by-product described above:
Ei, Einšteinai, skaitei Lia Fonteną?Hey, "Einstein"! You ever read "La Fontaine"?
- Jau ją skaitei turbūt tūkstantį kartų.- You've read it, like, a thousand times.
Tu skaitei ir užmigai.You were reading and you fell asleep.
Ar skaitei tai?Have you read this?
- Tu ją skaitei iki 4:00.- You read it till 4:00.
Vėliau šį pradinį variantą skaitė visi susiję asmenys, kurie iš tiesų dirbo kartu visais projekto lygmenimis.Afterwards the draft was given a further reading by all of those concerned who in fact had worked together at all levels of the project.
Jei prašote darbo didelėje bendrovėje, praėjus maždaug 8–10 dienų po to, kai išsiunčiate prašymą, galite paskambinti arba nusiųsti el. laišką už įdarbinimą atsakingam asmeniui arba žmogiškųjų išteklių skyriui – taip parodysite, kad darbas jus domina, ir galėsite paklausti už įdarbinimą atsakingų asmenų, ar skaitė jūsų CV ir kokia jų nuomonė apie jį, ar gavo daug prašymų priimti į darbą, kada galite tikėtis atsakymo ir t. t.If you have applied for a job in a big company, you can call or send an email to the recruiter/HR department about eight to 10 days after sending your application to show your interest in the job, to ask the recruiters if they have read your CV and what they think of it, whether they have received many applications, when you can expect a reply etc.
Norėdamaspadėti tavo tėvams, mokytojamsirvisiems, kurie skaitė su tavimi šį pasakojimą,pasakyti tau daugiau apie bendradarbiavimą vystymosi labuiir apie tai, ką kiekvienasišmūsų galinuveikti, stengdamasissumažinti skurdą pasaulyje, Europos Komisijos Vystymosi generalinio direktorato Informacijos ir komunikacijosskyriusišleidoišsamesnį vadovėlį.To help your parents, your teacher, or those who have readthis little story with you, to tell you a little bit more aboutdevelopment co-operationand what we can all do to try toease poverty in the world, the Information and Communication Unit of the Directorate-General for Development (European Commission) has published a more detailed teaching manual.
Inspektorius apie tai skaitė visiems.The inspector read it all out to us.
Ar tavo šeima skaitė šį laikraštį?Does your family read this paper?
Mes kaip tik skaitėme apie tave laikraštyje.We've only just read about it in morning papers.
Bet visi mes skaitėme kelionių gidus.But one has read one's guidebooks.
Taip, ne, noriu pasakyti, mes skaitėme visas tas knygas, straipsnius ir...Yeah, no, I mean we definitely read all the books, and articles and...
Mes visi skaitėme jo knygą.We've all read his book.
Juk skaitėte "Kliunkį Pliumkį".You all read "Humpty Dumpty." Okay?
Kiekvieną naktį skaitydavau Bibliją.I used to read the bible every night.
Aš tau ją skaitydavau, kai buvai mažas.I used to read this to you when you were little.
Kaip tu man skaitydavai savo Dainų dainas, Atsimeni?How you used to read me your Song of Songs, remember?
Jis skaitydavo 4 laikraščius kasdien, įsirašinėdavo visas naujienų laidas.You used to read four papers a day and tape the news shows.
Mama man ją skaitydavo.My mother used to read it to me.
Ji man prieš miegą tai skaitydavo.She used to read it to me before I'd go to sleep.
Mama, man ją skaitydavo.RON: Mom used to read me those.
Mama man ją nuolat skaitydavo.My mom used to read them to me all the time.
Vietoje, kad būtumėte įsimilėję, jūs du skambate, taip, lyg skaitytumėte gręžimo instrukciją.Instead of being in love, you two sound like you're reciting from a drilling manual.
Tu išsisukinėji, skaityk iš mūsų lūpų Tu įsimylėjusYou're doin 'flips, read our lips You're in love
Tada skaityk iš mano lūpų!Then read my lips!
Deni, uždėk savo pirštą čia ir skaityk.Dan, put your finger here and read.
Puiku, skaityk greičiau, spėk.MARLIN: That's great. Speed read.
Taip, puodeliui kavos, bet tiek to, skaityk.Yeah. Yeah, for a cup of coffee, but go ahead, read.

Questions and answers about skaityti conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about skaityti
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play Lithuanian conjugation game!

Practice Lithuanian verb conjugation with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn Lithuanian with our subtitled book!

Check out our new product - a novel subtitled Interlinear book in Lithuanian to get reading practice! Click on the 'Try out' button below.

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Related verbs

VerbTranslation
apsiskaitytibecome educated
atsiskaitytipay back
įskaitytiinclude
išskaitytideduct (by reading)
pasiskaitytiread
paskaitytiread
persiskaitytiread
perskaitytiread through
praskaitytimiss (by reading)
prisiskaitytiread extensively
priskaitytiread extensively
užsiskaitytiget counted
užskaityticount in

Similar verbs

VerbTranslation
Same length:
skaidytidivide up
skaitytisreckon
skaldytisplit
Different length:
įskaitytiinclude
išskaitytideduct (by reading)
paskaitytiread
užskaityticount in

Other Lithuanian verbs with the meaning read

Verb
pasiskaityti
paskaityti
persiskaityti

Do you know these verbs?

VerbTranslation
apsiriboticonfine
gėdintisbe ashamed
kauptisaccumulate
kėstiexpand
kiurdytihole
konvertuoticonvert
nusiplikytiscald
pragertilose (something) because of drinking
prisidengticover
vykdytiperform