Legi conjugation

Conjugate legi - read

Attention: in Esperanto, conjugation is the same for all persons. Therefore, while we only provide the 'mi' ('I') form, it is absolutely the same for the 'ci' / 'vi', 'li' / 'ŝi' 'ni', 'vi', 'ili' forms.

Present tense

Esperanto FormEnglish TranslationEx.
Mi
legas I read
Mi
estas leganta I am reading
Mi
estas legata I am being read

Past tense

Esperanto FormEnglish TranslationEx.
Mi
legis I read
Mi
estas leginta I have read
Mi
estas legita I was being read

Future tense

Esperanto FormEnglish TranslationEx.
Mi
legos I will read
Mi
estas legonta I will be reading
Mi
estas legota I am to be read

Conditional mood

Esperanto FormEnglish TranslationEx.
Mi
legus I would read
Mi
estas legunta I would be reading
Mi
estas leguta I am to potentially be read

Jussive / command

Esperanto FormEnglish TranslationEx.
Vi
legu read!

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for legi

There is no additional usage information for the verb legi.

Examples of legi

Example in EsperantoTranslation in EnglishFm.
"Komencu ĉe la komenco," diris la Reĝo solene, "kaj daŭrigu ĝis vi venos al la fino; kaj ĉe la fino ĉesu legi."'Begin at the beginning,' the King said gravely, 'and go on till you come to the end: then stop.'
Ĝi estis tamen la sola ĉemana libro; kaj mi nutris svagan esperon ke en la ekstremismo mem de la malsaĝaĵo kiun mi deziris legi (ĉar la historio de mensaj malsanoj plenas je similaj anomalioj) trovos malstreĉiĝon la ekscitiĝo nun agitanta la hipokondriulon.It was, however, the only book immediately at hand; and I indulged a vague hope that the excitement which now agitated the hypochondriac, might find relief (for the history of mental disorder is full of similar anomalies) even in the extremeness of the folly which I should read.
Ili ne povas legi lokajn blogojn, retpaĝojn aŭ ĵurnalojn.They can't read local blogs, websites, or newspapers.
Sesdek naŭ procentoj de virinoj kaj 50 procentoj de viroj en Pakistano ne povas legi aŭ skribi laŭ Alif Ailaan (A por anonco), alianco por eduka reformo gvidanta komunikadan kampanjon en la lando.Sixty-nine percent of women and 50 percent of men in Pakistan cannot read or write according to Alif Ailaan (A for announcement), an alliance for education reform leading a communication campaign in the country.
Laŭ Unesko , ĉirkaŭ 80% de la junuloj scipovas legi en Bangladeŝo.According to UNESCO, about 80 percent of youth are literate in Bangladesh.
Alicio, jam longan tempon sidinte apud sia fratino sur la deklivo, tre enuiĝis pro senokupo. Unu, du foje ŝi prove rigardis en la libron kiun la fratino legas, sed povis vidi en ĝi nek desegnojn nek konversaciojn, kaj "por kio utilas libro," pensis ŝi, "enhavanta nek desegnojn nek konversaciojn?"Alice was beginning to get very tired of sitting by her sister on the bank, and of having nothing to do: once or twice she had peeped into the book her sister was reading, but it had no pictures or conversations in it, 'and what is the use of a book,' thought Alice 'without pictures or conversation?'
"Tre ofte mi legas en la ĵurnaloj ke ĉe la fino de iu proceso 'kelkaj personoj ekaplaŭdis, sed la aplaŭdantoj estis tuj subpremitaj de la oficistoj de la juĝejo.' Kaj ĝis nun neniam mi povis kompreni kion precize tio signifas."'I've so often read in the newspapers, at the end of trials, "There was some attempts at applause, which was immediately suppressed by the officers of the court," and I never understood what it meant till now.'
"Mi preferus hejmeniĝi por daŭrigi la temanĝadon," diris la Ĉapelisto, kaj tre time li observis la Damon, kiu legas la liston de kantintoj.'I'd rather finish my tea,' said the Hatter, with an anxious look at the Queen, who was reading the list of singers.
Sed kiam mi pripensis tion profunde, mi trovis, ke ankaŭ mi estas kulpa, ĉar mi neniam iris baloti, nek legas ĵurnalojn, kaj parolante pri televido mi spektas nur amuzaĵojn.But when I really think about it, I’ve not once participated in an election, I don’t read the newspaper, and as for TV, I only watch comedies.
La infanoj legas kaj serioze interesiĝas en la rakontoj.The kids are reading and seriously engaging with the stories!
Mi unue rigardu por vidi ĉu oni surskribis ĝin per 'veneno.'" Ĉar ŝi ja antaŭe legis kelke da bonmoralaj rakontoj pri infanoj kiuj aŭ mortbruliĝis, aŭ estis englutitaj de sovaĝaj bestoj, aŭ suferis diversajn aliajn malagrablaĵojn nur simple pro tio, ke ili ne volis atenti ian facilan regulon de la amikoj ofte instruitan, tian ekzemple kia estas la regulo ke brilvarmega fajrilo povas brulvundi la manon, se oni ĝin tenas tro longe; ankaŭ tio ĉi, ke se oni tre profunde tranĉos la fingron, ĝi kredeble sangos; kaj neniam ŝi forgesis ke se oni trinkos multe el botelo markita per 'veneno,' preskaŭ certe estas ke pli malpli frue ĝi malordigos la internaĵon.'No, I'll look first,' she said, 'and see whether it's marked "poison" or not'; for she had read several nice little histories about children who had got burnt, and eaten up by wild beasts and other unpleasant things, all because they would not remember the simple rules their friends had taught them: such as, that a red-hot poker will burn you if you hold it too long; and that if you cut your finger very deeply with a knife, it usually bleeds; and she had never forgotten that, if you drink much from a bottle marked 'poison,' it is almost certain to disagree with you, sooner or later.
En la pasinto, kiam mi legis la fefabelojn, mi ĉiam supozis ke en la reala mondo tute ne okazas tiaj aferoj; sed jen mi mem trovas min en la mezo de ia vera fefabelo!When I used to read fairy-tales, I fancied that kind of thing never happened, and now here I am in the middle of one!
"Tion mi certe legis en iu libro kvankam mi ne povas rememori la titolon."'I've read that in some book, but I don't remember where.'
Laŭ tiu ordono, la Blanka Kuniklo trifoje ludblovis la trumpeton, kaj poste malvolvis la pergamenan rulaĵon, kaj legis laŭte:On this the White Rabbit blew three blasts on the trumpet, and then unrolled the parchment scroll, and read as follows:--
En tiu momento la Reĝo subite ordonis "Silenton!"—Li ja en la lastaj minutoj diligente skribis en sia notlibro—kaj nun li legis el tiu libro: "'Regulo Kvardekdua' 'Neniu persono, kies alteco superas unu kilometron, rajtas resti en la juĝejo.'"At this moment the King, who had been for some time busily writing in his note-book, cackled out 'Silence!' and read out from his book, 'Rule Forty-two. All persons more than a mile hight to leave the court.'
Verŝajne, iros al mia ĉambro prenos varman duŝon kaj eble legos Hustler.I think I'll go back to my room take a hot shower and maybe read Hustler:
Ni legos ĝin poste.- We'll read it later.
Mi pensis, ke ni ambaŭ legos la libron.I thought we'd read the book.
Lara estas tre agrabla lernantino. Ŝi ne povos transiri en la sekvan klason, se ŝi ne pli bone legos kaj skribos.Lara is a wonderful pupil, you see... but she won't be able to pass... unless she improves her reading and writing.
Ne, la aĝo blindigis min, ĉu vi legos ĝin?No, ageing made me blind. Will you read it ?
Miaj vortoj estas kiel spegulo; se stultulo legus ilin, tiam ne atendu ke li vidus vizaĝon de anĝelo.My words are like a mirror; if a jackass read them, then don't expect he'd see an angel's face.
Mia patro neniam legus bulvardan gazeton.My father would never read a tabloid newspaper.
"La Heroldo legu la kulpigon," diris subite la Reĝo.'Herald, read the accusation!' said the King.
Mi legu kaj vi aŭskultu; kaj tiel kune ni forpasigu ĉi tiun teruran nokton."I will read, and you shall listen:—and so we will pass away this terrible night together.”
Plu legu ĉe Nanfang insider .More from Nanfang insider.
Pli pri lia vojaĝo legu tiun ĉi raporton en la pakistana tagĵurnalo the Express Tribune.More about his journey in this report by Pakistani daily the Express Tribune.
Por pliaj detaloj legu en la hodiaŭa (en la 18a de septembro) matena eldono de la ĵurnalo Tokyo .For more details read the September 18 morning edition of the Tokyo Shimbun.
Kion vi estas leganta?What are you reading?
Mi estis leganta tutan horon.I had been reading for an hour.
Mi estas leganta libron.I am reading a book now.
Dum mi estis leganta, mi ekdormis.While I was reading, I fell asleep.
Li tiam estis leganta libron.He was reading a book at that time.

Questions and answers about legi conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about legi
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play Esperanto conjugation game!

Practice Esperanto verb conjugation with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Similar verbs

VerbTranslation
Same length:
lekilick
leviraise
leziinjure
ligilink
logilure
negideny
regirule
segido
tegioverlay
Different length:
bolegido
eklegido
laĉido
legadido
legeblido
legendido
legiĝilegalize
legindido
ligilink
lulido
lumishine
mislegido
relegido

Do you know these verbs?

VerbTranslation
kuŝigilay
lamentadido
lardeblido
laŭtlegadido
legeblido
legendido
legiĝilegalize
leĝdonadido
lerneblido
leterido