Atsiliepti (to respond) conjugation

Lithuanian
13 examples

Conjugation of eiti

Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Present tense
atsiliepiu
I respond
atsiliepi
you respond
atsiliepia
he/she responds
atsiliepiame
we respond
atsiliepiate
you all respond
atsiliepia
they respond
Past tense
atsiliepiau
I responded
atsiliepei
you responded
atsiliepė
he/she responded
atsiliepėme
we responded
atsiliepėte
you all responded
atsiliepė
they responded
Past freq. tense
atsiliepdavau
I used to respond
atsiliepdavai
you respond
atsiliepdavo
he/she used to respond
atsiliepdavome
we used to respond
atsiliepdavote
you all used to respond
atsiliepdavo
they used to respond
Future tense
atsiliepsiu
I will respond
atsiliepsi
you will respond
atsilieps
he/she will respond
atsiliepsime
we will respond
atsiliepsite
you all will respond
atsilieps
they will respond
Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Conditional mood
atsiliepčiau
I would respond
atsilieptum
you would respond
atsilieptų
he/she would respond
atsilieptume
we would respond
atsilieptute
you all would respond
atsilieptų
they would respond
Imperative mood
-
atsiliepk
you respond
-
-
atsiliepkite
you all respond
-

Examples of atsiliepti

Example in LithuanianTranslation in English
Šį tikslą SORENI ketina įgyvendinti įdarbindama naujus darbuotojus ir įsigydama naujų technologijų, kurios leistų išplėsti veiklą ir taip kuo geriau ir plačiau atsiliepti į klientų poreikius.SORENI plans to achieve this by recruiting new managers and by acquiring new technologies allowing it to diversify its activities and hence to respond to a wider range of demands.
KADANGI, atsižvelgiant į Banko veiklos pokyčius pastaruoju laikotarpiu ir tikėtiną skolinimo veiklos pobūdį ateityje, ypač siekiant atsiliepti į Europos Vadovų Tarybos ir Ecofin tarybos kvietimus ir turint galvoje dabartinį ES ekonominės situacijos per kelis ateinančius metus vertinimą, būtina didinti EIB paramą įvairioms veiklos rūšims,WHEREAS the recent development of the Bank’s activity and the likely evolution of lending, in particular with a view to respond to the European and Ecofin Councils’ invitations, requires an increasing EIB support for a range of activities, particularly against the current outlook of the economic situation in the EU over the coming years,
Šiuo reglamentu siekiama atsiliepti į tą raginimą sprendžiant su dabartinės krizės valdymu susijusius uždavinius;This Regulation aims to respond to that invitation in the current crisis-management context.
Antra, su patikromis ir priežiūra susijusius reikalavimus Sąjunga pradės taikyti didesnei daliai Sąjungos aplinkos teisės aktų ir toliau plėtos paramos patikroms pajėgumus Sąjungos lygmeniu remdamasi esamomis struktūromis, kad galėtų, inter alia, atsiliepti į valstybių narių pagalbos prašymus, imtis veiksmų tokiose situacijose, kai yra pagrįstų priežasčių nerimauti, ir palengvinti bendradarbiavimą visoje Sąjungoje.Second, the Union will extend requirements relating to inspections and surveillance to the wider body of Union environment law, and further develop inspection support capacity at Union level, drawing on existing structures, inter alia, to respond to requests from Member States for assistance, to address situations where there is due reason for concern and to facilitate cooperation throughout the Union.
Valstybių narių taip pat paprašyta atsiliepti į šiuos prašymus dvišaliu pagrindu, suderinus veiksmus su Komisija ir EASA.Member States were also invited to respond to those requests on a bilateral basis in coordination with the Commission and EASA.
4 straipsnio 1 dalies a, b ir c punktų atžvilgiu narius skiria institucijos arba organizacijos, o 4 straipsnio 1 dalies d punkto atžvilgiu – nariai skiriami iš asmenų, kurie atsiliepė į kvietimą teikti paraiškas.In relation to point 4.1a, b and c the members shall be nominated by authorities or organisations and in relation to point 4.1d the members shall be appointed from amongst those who have responded to a call for applications.
CIL perleidžiamą lengvatos dalį sudaro kvietimo sumokėti įnašus, į kurį investuotojai atsiliepė EURL naudai, suma.The part of the benefit retroceded to CIL consists of the total of the calls for funds to which the investors responded for the EURLs.
Europos Komisija skiria grupės narius, kurie yra šio sprendimo 2 straipsnyje nurodytų sričių aukšto lygio specialistai ir kurie atsiliepė į kvietimą teikti paraiškas.Members of the Group shall be appointed by the Commission from high-level specialists with competence in the areas under Article 2, who have responded to the Call for Applications.
atsiliepė į viešą kvietimą teikti paraiškas.who have responded to a public call for applications.
Tai tie patys verslo subjektai, kurie ėmėsi iniciatyvos, į kurią atsiliepė valstybė.It was these business operators who took the initiative to which the State responded.
Į naujoje Lisabonos darbotvarkėje numatytą „geresnio reglamentavimo“ raginimą JTC atsilieps skatindamas ex ante ir ex post politikos vertinimą ir remdamas Komisijos įrodymais pagrįstas politines iniciatyvas.The JRC will respond to the call for ‘better regulation’ of the new Lisbon agenda by underpinning ex-ante as well as ex-post policy assessment and appraisals, supporting the Commission evidence-based policy initiatives.
McGyvers, atsiliepk.McGyvers, respond.
Trig, atsiliepk.Trig, respond!

More Lithuanian verbs

Related

liepti
command

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

byrėti
pour
brautis
push through
džiuginti
please
gėdinti
shame
įsiurbti
suck in
kaltinti
blame
masturbuotis
masturbate
pririnkti
gather
užantspauduoti
seal
užsikrėsti
catch (a disease)

Other Lithuanian verbs with the meaning similar to 'respond':

None found.
Learning Lithuanian?

Receive top verbs, tips and our newsletter free!

Languages Interested In