Besoj conjugation

Conjugate besoj - believe

Present tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
besoj I believe
Ti
beson you believe
A(i/jo)
beson he/she/it believes
Ne
besojmë we believe
Ju
besoni you all believe
At(a/o)
besojnë they believe

Past tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
besova I believed
Ti
besove you believed
A(i/jo)
besoi he/she/it believed
Ne
besuam we believed
Ju
besuat you all believed
At(a/o)
besuan they believed

Future tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
do të besoj I will believe
Ti
do të besosh you will believe
A(i/jo)
do të besojë he/she/it will believe
Ne
do të besojmë we will believe
Ju
do të besoni you all will believe
At(a/o)
do të besojnë they will believe

Imperative tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Ti
beso you believe
Ju
besoni you all believe

Present imperfect tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
besoja I was believing
Ti
besoje you were believing
A(i/jo)
besonte he/she/it was believing
Ne
besonim we were believing
Ju
besonit you all were believing
At(a/o)
besonin they were believing

Past perfect tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
kam besuar I have believed
Ti
ke besuar you have believed
A(i/jo)
ka besuar he/she/it has believed
Ne
kemi besuar we have believed
Ju
keni besuar you all have believed
At(a/o)
kanë besuar they have believed

Past pluperfect tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
pata besuar I had believed
Ti
pate besuar you had believed
A(i/jo)
pati besuar he/she/it had believed
Ne
patëm besuar we had believed
Ju
patët besuar you all had believed
At(a/o)
patën besuar they had believed

Future perfect tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
do të kem besuar I will have believed
Ti
do të kesh besuar you will have believed
A(i/jo)
do të ketë besuar he/she/it will have believed
Ne
do të kemi besuar we will have believed
Ju
do të keni besuar you all will have believed
At(a/o)
do të kenë besuar they will have believed

Subjunctive present tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
të besoj I believe
Ti
të besosh you believe
A(i/jo)
të besojë he/she/it believe
Ne
të besojmë we believe
Ju
të besoni you all believe
At(a/o)
të besojnë they believe

Subjunctive past tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
të besoja I believe
Ti
të besoje you believe
A(i/jo)
të besonte he/she/it believe
Ne
të besonim we believe
Ju
të besonit you all believe
At(a/o)
të besonin they believe

Subjunctive past perfect tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
të kem besuar I have believed
Ti
të kesh besuar you have believed
A(i/jo)
të ketë besuar he/she/it have believed
Ne
të kemi besuar we have believed
Ju
të keni besuar you all have believed
At(a/o)
të kenë besuar they have believed

Subjunctive past pluperfect tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
të kisha besuar I have believed
Ti
të kishe besuar you have believed
A(i/jo)
të kishte besuar he/she/it have believed
Ne
të kishim besuar we have believed
Ju
të kishit besuar you all have believed
At(a/o)
të kishin besuar they have believed

Conditional present tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
do të besoja I would believe
Ti
do të besoje you would believe
A(i/jo)
do të besonte he/she/it would believe
Ne
do të besonim we would believe
Ju
do të besonit you all would believe
At(a/o)
do të besonin they would believe

Conditional past perfect tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
do të kisha besuar I would have believed
Ti
do të kishe besuar you would have believed
A(i/jo)
do të kishte besuar he/she/it would have believed
Ne
do të kishim besuar we would have believed
Ju
do të kishit besuar you all would have believed
At(a/o)
do të kishin besuar they would have believed

Optative present tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
besofsha I may believe
Ti
besofsh you may believe
A(i/jo)
besoftë he/she/it may believe
Ne
besofshim we may believe
Ju
besofshit you all may believe
At(a/o)
besofshin they may believe

Optative past perfect tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
paça besuar I may have believed
Ti
paç besuar you may have believed
A(i/jo)
pastë besuar he/she/it may have believed
Ne
paçim besuar we may have believed
Ju
paçit besuar you all may have believed
At(a/o)
paçin besuar they may have believed

Admirative present tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
besuakam I (apparently) believe
Ti
besuake you (apparently) believe
A(i/jo)
besuaka he/she/it (apparently) believes
Ne
besuakemi we (apparently) believe
Ju
besuakeni you all (apparently) believe
At(a/o)
besuakan they (apparently) believe

Admirative past tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
besuakësha I (apparently) believed
Ti
besuakëshe you (apparently) believed
A(i/jo)
besuakësh he/she/it (apparently) believed
Ne
besuakëshim we (apparently) believed
Ju
besuakëshit you all (apparently) believed
At(a/o)
besuakëshin they (apparently) believed

Admirative past perfect tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
paskam besuar I (apparently) have believed
Ti
paske besuar you (apparently) have believed
A(i/jo)
paska besuar he/she/it (apparently) has believed
Ne
paskemi besuar we (apparently) have believed
Ju
paskeni besuar you all (apparently) have believed
At(a/o)
paskan besuar they (apparently) have believed

Admirative pluperfect tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
paskësha besuar I (apparently) had believed
Ti
paskëshe besuar you (apparently) had believed
A(i/jo)
paskësh besuar he/she/it (apparently) had believed
Ne
paskëshim besuar we (apparently) had believed
Ju
paskëshit besuar you all (apparently) had believed
At(a/o)
paskëshin besuar they (apparently) had believed

Other

Albanian FormEnglish TranslationEx.
participle
besuar believed
gerund present
duke besuar believing
gerund past
duke pasë besuar having believed

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for besoj

There is no additional usage information for the verb besoj.

Examples of besoj

Example in AlbanianTranslation in EnglishFm.
Vëzhgimet e fundit japin arsye për të besuar se shkalla e rritjes së shkarkimeve të GS dhe shumë ndikime klimatike i ofrohen kufiritRecent observations give reason to believe that the rate of growth of GHG emissions and many climate impacts are approaching the upper boundary of the IPCC range of projections
Je shumë inteligjent për të besuar në këtë.I think you're too intelligent to believe such a propaganda!
Nuk ke nevojë të shkosh në kishë për të besuar në Zot.You don't have to go to church to believe in God.
Palmer, kemi një arsye për të besuar se ka qenë një vrasje prej shumë vetash.So, Mr. Palmer, we've got reason to believe that this was a mob hit.
Mirë, Edi, ne kemi arsye për të besuar se ai tipi nuk ka qenë fare nga sigurimi.Well, Edie, we have reason to believe that this gentleman was not an insurance salesman at all.
Nuk e besoj dot, duhet te kete nje mister ketu...I still can't believe... It must be some kind of a mystery.
Me pak kontroll, mund te te besoj.Well, with a little checking I could get to believe you.
Nuk e besoj dot.I can't believe it. Can you?
Nikolë, besoj se Bizu dhe Glyo janë vrarë nga i njëjti person.I believe that Gluan and Bizu were They murdered by the same person.
Ti nuk beson në këte, ky nuk është shkaku.You don't really believe that, that's not the reason.
Nuk me intereson fare ne me beson.I don't care if you believe me or not.
Po nuk beson, hajde me mua.If you don't believe me, come on with me.
Majkëll, a beson në Zot, në Atin, Krijuesin e qiellit dhe të tokës?PRI EST: Michael, do you believe in God, the Father , Creator of Heaven and Earth?
A beson në Jezu Krishtin, birin e tij të vetëm, zotin tonë?Do you believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord?
Nuk kemi aspak dyshim, që shumica prej jush është takuar me euron, por, besojmë që kjo broshurë do të jetë e mirëseardhur.No doubt most people are already familiar with the euros; however, we believe that this publication will be helpful.
Ne nuk i besojmë atij.We don't believe him.
Ne mund të besojmë që F.B.l. ka Pasur një Përcjellës në vendë... duke kërkuar disa informata Për disa vrasje të vjetra...Who would believe that the F.B.l. had a wire in the place...
Pret që të të besojmë që do të shkosh në ballo me Merin?Do you expect us to believe... ..that you're going to the prom with Mary?
besojmë.We believe you.
Nuk më besoni?You don't believe me?
- Ju nuk do të besoni.- You won't believe me anyway.
Zonja Parker, mos u besoni atyre që lexoni në ato gazeta. Aty janë fjalimet e punonjësve të ligjit.Now, Mrs. Parker, don't you believe what you read in all those newspapers.
Mos e shtyej ate, ose une do te ju jap nje lufte ju nuk do te besoni.Don't push it, or I'll give you a war you won't believe.
Nuk ju premtoj asgjë, se mund të shpëtoj asnjë nga ju... ...por nëse bëheni të sinqertë në zemër dhe besoni se jeni të lirë, ...theksoj se mund të fitojmë.I'll make no promises save one: If you truly believe in your hearts that you are free... ...then we can win.
Më vjen keq që njerëzit inteligjentë ende besojnë në marrëzira të këtilla.I'm sorry intelligent people still believe in such rubbish.
- Hebrenjtë nuk besojnë në ferr.Jews don't believe in hell.
Edhe musulmanët besojnë që mban diçka.And muslims believe something, too.
Nëse të besojnë njerëzit.Whether people would believe you.
Jerniganin.Arritën poIicia, ata nuk i besojnë atij. . . . . .ai i muar punët në duar të veta.The cops come, they don't believe him... ...he takes matters into his own hands.
Ai më tha se me do dhe unë i besova atij.He told me he loved me, and I believed him.
Dhe nuk e di pse por i besova.And for some reason, I believed him.
- Më fal që nuk të besova.- Sorry I never believed in you. - Well, I never believed in you either.
- Kurse unë gati sa s'ju besova.-And to think I believed you.
I besova.I believed him.
Sepse të thashë që jam e pafajshme dhe ti më besove.Because I told you I was innocent, And you believed me.
Dhe ti e besove?You believed it?! You idiot!
- Mendova se i besove atij.- I thought you believed him too.
Duhet te gënjeja.Por ti me besove shumë lehtë.I had to lie. But you believed me so easily.
Dhe i besove?And you believed them?
Jeni duke e parë një djalë i cili ju besoi rekllamave.You're looking at the guy that believed the commercials.
Ajo më besoi, Harri, dhe erdhi këtu që ta kërkonte.She believed me, Harry, and she came out here looking for him.
Po, besoi se jam gruaja e tij.Yes, he believed I was his wife.
Rakela besoi që ti qëndrove... ...për çfarë ne qëndrojmë.Rachel believed in what you stood for... ...what we stand for.
Ne të dy besuam atë që kishim nevojë të besonim.We both believed what we need to believe.
Kjo është sepse ne besuam dhe ju besuat se Iraku ishte armiku legjitim.That's because we believed and you believed that Iraq was a legitimate enemy.
Dhe ju i besuat?.And you believed her.
Më pyetët si erdha, ju thashë se mora një taksi dhe ju më besuat?You asked me how I got there, I told you I took a taxi, and you believed me?
Çfarë do të bënit... nëse ju besuat që ne ishim 18, të cilët jemi?What would you do... if you believed we were 18, which we are?
Kjo është sepse ne besuam dhe ju besuat se Iraku ishte armiku legjitim.That's because we believed and you believed that Iraq was a legitimate enemy.
l besuan asaj.They believed her.
Baballarët Themelues besuan kështu edhe për qeverinë.The Founding Fathers believed the same thing about government.
Ndoshta ata i besuan tuaj gënjeshtra.Maybe they believed your lies.
Ndoshta ata besuan gënjeshtrat e juaja.Maybe they believed your lies.
Ajo gjeti trupin e Salivanit dhe shkëmbeu të dhënat e tij dentare. i vuri unazën time atij kështu që policët e trashë besuan që ai ishte arratisur dhe unë kisha vdekur, çështja u mbyll.She got to Sullivan's body and exchanged his dental records; Put my ring on him so the silly police believed he had escaped and I was dead... case closed.
Kë mendon ti sinqerisht se do të besoj vëllai jot? jo, hmm.Who do you honestly think your brother will believe? No. Hm-hm.
Kë mendon ti sinqerisht se do të besoj vëllai jot?Who do u honestly think ur brother will believe?
Nëse e akuuzon,askuush s'do të besojë. Nëse nuuk e akuuzon, gruuaja jote s'do të besojë.If you sue, no one will believe you.
Nëse e akuuzon,askuush s'do të besojë.If you sue, no one will believe you.
Shumë shpejt askush nuk do të besojë se ti ke ekzistuar?!"Pretty soon, no one will believe you even existed."
Shumë shpejt askush nuk do të besojë se ti ke ekzistuar? !"Pretty soon, no one will believe you even existed."
Tani Lela do të besojë se Rami e ka tradhtuar.Now Leela will believe that Ram has betrayed her.
Në kohërat e dëshprimit, njerëzit do të besojnë atë qka dojnë t'a besojnë.In times of desperation, people will believe what they want to believe.
Tani, shikuesit tanë do të besojnë kjo është një gjë e mirë. Edhe unë mendoj ashtu.Now, our viewers will believe that's a good thing.
Dhe ti nuk e di se si ndodhi... Ata nuk do të besojnë, por do të kalosh disi.Nobody will believe you but it won't matter.
Daleks do të besojnë njerëzit kanë filluar të vetë-destruct e anijes.The Daleks will believe the humans have initiated the ship's self-destruct.
Mos u beso veshëve tuaj.I don't believe my ears.
Vetëm më beso mua kur them... ...që unë të kam parë.Just believe me when I say... ...that I did see you.
Dhe beso, lagjja ishte vet për t'u përqeshur.And believe me, the neighborhood was a pretty grim joke itself.
Jake, beso vetëm në topin, dhe lëshohu.Just believe in the baIl, Jake. And throw yourself.
Beso në mua, sikur unë që besoj në ty.Believe in me as I believed in you.
Dhe në fund, por jo së fundi herë, dua të përshëndes një person i cili ka besuar në mua që nga fillimi.And last, but not least, I would like to thank the guy who has believed in me from the very beginning.
Nga gjithë egzistenca e njeriut, ata kanë besuar në gjëra të mbinatyrshme.For the whole of human existence, people have believed in the supernatural.
Por parandjej se mund të besoj.But, son of a bitch, I keep believe in you.
Pret të besoj... që Omar ishte fuks sepse ashtu tha Soza?You want me to believe... Omar was a stoolie because Sosa said so?
Nuk mund të besoj.I don't believe this!
Unë fillova të besoj në ëndërr.I started to believe in the dream.
Tani të besoj. I KËRKUAR SHËRBLIMI:Now I believe you.
është vështir të besosh John.Hard to believe, John! What's that, Sir?
Çkado që mendon për babain tënd, nuk guxon të besosh ...në atë për çka e akuzojnë.Whatever happened between you and your father, you mustn't believe... ...what they accused him of.
Ti gëlltit pilulën blu. . . . . .e historia aty mbaron, ti zgjohesh në krevat e beson. . . . . .çdo gjë që ti dëshiron të besosh.You take the blue pill... ...the story ends, you wake up in your bed and believe... ...whatever you want to believe.
A mund të besosh. Çfarë hajvani?Can you believe that asshole?
Duhet të shkosh atje, të besosh në vehte dhe të japish maksimumin.You got to go out there, believe in the baII and throw yourself.
Nëse e akuuzon,askuush s'do të besojë. Nëse nuuk e akuuzon, gruuaja jote s'do të besojë.If you sue, no one will believe you.
Gjithëmonë i gatshëm që të besojë në parashikimet e vjetra.Always ready to believe any old prophecy.
O'Connell nuk do që të besojë, por ai fluturon si Horusi kah fati i tij.O'Connell does not want to believe, but he flies like Horus to his destiny.
Ti pret që ajo të të besojë? -lk pirdhu, Marla.- You expect her to believe that?
Ka shumë mundësi të mos të besojë.She's probably not gonna believe you.
Ne mund të besojmë që F.B.l. ka Pasur një Përcjellës në vendë... duke kërkuar disa informata Për disa vrasje të vjetra...Who would believe that the F.B.l. had a wire in the place...
Pret që të të besojmë që do të shkosh në ballo me Merin?Do you expect us to believe... ..that you're going to the prom with Mary?
Dëshirojmë të të besojmë. Pra, nëse Zoti ka dashtur të të besojmë... ...do të kishte dërguar ndonjë shenjë me ty.We'd like to believe you... ...but we feel that if God wanted us to believe you, He'd have sent a sign... ...with you.
- Natyrisht që të besojmë.Jeanne, of course we still believe in you.
Ke qenë në fushëbetejë dhe e ke mbajtur mbi kokë... ...e ke sfiduar armikun, klithur dhe ke luftuar për jetë! Dhe dëshiron të të besojmë që në mes të atij eksitimi... ...ti nuk e ke mbyur askë?You were in the battlefield with your sword... ...waving it about... ...charging against the enemy, screaming... ...fighting for life... ...and you expect us to believe that in all this excitement... ...you never killed anyone?
- Ju nuk do të besoni.- You won't believe me anyway.
Pritni sa të shihni këtë. Nuk do të besoni.You ain't gonna believe this.
A mund të besoni se një gjë e tillë mund të ndodhë?[ Ace Narrating ] Would you believe that such a thing could happen?
E dini si, desha t'i jap rast, por nuk do të besoni se çfar bëri.You know, I thought I'd give him a shot, but you won't believe what he did.
- Dhe ju djema nuk do të besoni për dhomën, që Natali e ka përgatitur për ju.- And you guys wouldn't believe the room... that Natalie has set up foryou.
Nëse të besojnë njerëzit.Whether people would believe you.
Ne duhet t'i bëjme ata të besojnë në fitore.We must make them believe in the victory.
Njerëzit duam të besojnë se je real.People need to believe you're real.
Ata duhet të besojnë se ajo është këtu edhe pse për një kohë të shkurtër.They must believe she is here, if only for a short time.
S'do të të besojnë kurrë.They will never believe you.
Unë nuk do të besoja asgjë që e thotë anëtari.I wouldn't believe everything that recruiter says.
Tamam atëherë kurfillova të të besoja.Just when I was starting to believe you!
Unë doja të besoja po aq të tjerët.I wanted to believe as bad as anyone.
Doje të më bëje të besoja se nëse do të largohesha, do të vdisja.You wanted me to believe that if I left, I'd die.
Mick, nuk mund të besoja.Mick, I couldn't believe it.
Nëse nuk do të besoje në Zot, nuk do të ishe këtu.If you did not believe in God, you would not be here.
Teo, nëse ti do të besoje në binjakërinë tuaj...Theo, if you believed in your twin-ness...
Mund të isha me familjen time duke ngrënë darkë në vend që të pastroja rrëmujën tënde pasi godite kokën dhe fillove të besoje në maskimin tënd.I could have dinner with my family now Instead of clean up after you because you hit your head i have started to believe in your cover.
E di, vogëlushe, do të desha të besoje dhe të kuptoje që nuk ka asgjë sadiste në veprimet e mia.You know, kiddo... I'd like to believe you're aware enough, even now, to know that there's nothing sadistic in my actions.
Ajo është ndoshta personi i vetëm në botë e cila do të besonte në gjithçka që ka të flas SwaggeriShe's maybe the only person in the entire world that would believe anything that Swagger had to say.
Doja që ajo të besonte se mund të ndodhte.I just wanted her to believe it could happen.
Ajo do të besonte çfardo që do ti thosha."She'd believe whatever I said."
-Sepse askush nuk do të të besonte ty.- Because no one will ever believe you.
Tama nuk mund të besonte ai është i dëshiruar nga shumë vajza te cilat e kan bezdisur atë dhe Mahana si fëmijë.Tama couldn't believe he was now desired by the very girls who had so cruelly teased him and Mahana as children.
Prisnit që të besonim që një eksploratore e kuqe të dilte me një gjeneral blu.You'd expect us to believe That a red scout would date a blue general?
Ne të dy besuam atë që kishim nevojë të besonim.We both believed what we need to believe.
I dashu...po të besonim atë ... ...Do duhej të të vrisnim.Oh dear... And if we believed that... ...we have to kill you.
I dashu...po të besonim atë Do duhej të të vrisnim.Oh dear... And if we believed that we have to kill you.
"Nick Naylor, zëdhënësi kryesor i tobakos së madhe, "a do të besonit që ai mendon se cigaret janë të dëmshme."Nick Naylor, spokesman for Big Tobacco, would have you believe he thinks cigarettes are harmless."
"a do të besonit që ai mendon se cigaret janë të dëmshme."would haveyou believe he thinks cigarettes are harmless.
S'do vinit kurrë nëse do të besonit se do mund t'i shpëtonit.You never would have come here unless you believed you were gonna save them.
Ju bëmë të besonit se ishit të fundit që kishit mbetur. Por nuk është e vërtetë.We have allowed you to believe that you're the last of us, but you're not.
Por duhej ta bëja sepse nuk do të besonin kurrë që isha i vdekur.Sorry about that. I had to do that or they would never believe you were dead.
Shiko,pasi kaloi një orë... u dhashë të besonin se edhe unë po e shijoja... kështu që më zgjidhën.WeIl, after the first hour, I made 'em believe I was enjoying it, so they untied me.
Ata ishin njaftë naiv që të besonin se do të kalonin pjesën e mbetur te jetës së tyre së bashku.They were naive enough to believe that they were gonna spend the rest of their lives together
Pikërisht kur njerëzit po fillonin të besonin te unë.When people were starting to believe in me.
Do të të kisha besuar edhe po të thoshe 16.Should have said 16, I might have believed that.
Duhej të të kisha besuar.I should have believed you.
Ne humbëm kohën tonë unë nuk duhet të të kishim besuar. ai po kërkonte justifikim për të na vrarë Si do të shkojmë Valhalla pas nje vdekje mizore dhe të pakuptimtë?We wasted our time. I never should have believed in you. He was looking for an excuse to kill us.
Ne humbëm kohën tonë unë nuk duhet të të kishim besuar.We wasted our time. I never should have believed in you.
Ajo është ndoshta personi i vetëm në botë e cila do të besonte në gjithçka që ka të flas SwaggeriShe's maybe the only person in the entire world that would believe anything that Swagger had to say.
Vetëm një budalla do të besonte çfarë ata lexojnë në gazeta.Only a fool would believe what they read in the papers.
Kush do të besonte?Who would believe it?
Gjithmon kam besuar se hija është më e mir se arma.I've always believed that the mind's the best weapon.
Gjithmonë kam besuar se ta ndihmosh të afërmin tënd është e dobishme në çdo aspekt. Edhe privatisht edhe afarist.I have always believed that helping your fellow man is profitable in every sense, personally and bottom line.
Dhe, Për një kohë, kamë besuar se kjo është mënyra ime e të dashuruarit.And, for a while, I believed that`s the kind of love I had. ÷÷ [ Choir Singing ]
Kurrë s'kam besuar në Iutje.I'd never believed in prayer.
E sheh, gjithnjë kam besuar se do të vdes i pari... ...dhe se Sara do ta dijë ç'të bëj.I'd always believed that I'd be the one to die first... and that Sarah would know what to do.
E dërgova në shtëpi duke besuar, A, do takoheshim të nesërmen për të shikuar çështjen... ...dhe, B, unë në fakt nuk isha homo.I sent her home believing... ... A, we'd meet tomorrow to go over her case... ... and, B, I wasn't actually gay.
Shpëto fshatin duke besuar në të?Save the village by believing in him?
Pra, sinqerisht u rrita duke besuar se jeta ishte e vështirë se ishte e rëndë, se duhet të luftojsh, dhe ishte vetëm kur e takova ë. Clement Stone që me të vërtet fillova ta zhvendosi jetën time.So, I grew up truly believing that life was difficult, that it was hard, that you have to struggle, and it was only when I met W. Clement Stone that I literally began to shift my life.
Molder, kemi vite që kemi kaluar bashkë përmes saj... ...duke besuar se ti mund ta shpëtoje.Mulder, I have been through this too many years with you... ...believing you can save her.
Unë kam jetuar gjithë jetën time... duke besuar se policia bënë gjënë e drejtë.I've lived my entire life... believing the police could do the right thing.

Questions and answers about besoj conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about besoj
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play Albanian conjugation game!

Practice Albanian verb conjugation with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Similar verbs

VerbTranslation
Same length:
bekojbless
mësojteach

Do you know these verbs?

VerbTranslation
abonohemsubscribe
abrogojabrogate
admirojadmire
afirmojaffirm
bekojbless
bëhembecome
biefall
çlirohembecome free
trishtohemget sad
themelojfound