Geloven conjugation

Conjugate geloven - believe

Present tense

Dutch FormEnglish TranslationEx.
Ik
geloof I believe
Jij/Je/U
gelooft you believe
Hij/Zij/Het
gelooft he/she/it believes
Wij/We
geloven we believe
Jullie
geloven you all believe
Zij
geloven they believe

Past tense

Dutch FormEnglish TranslationEx.
Ik
geloofde I believed
Jij/Je/U
geloofde you believed
Hij/Zij/Het
geloofde he/she/it believed
Wij/We
geloofden we believed
Jullie
geloofden you all believed
Zij
geloofden they believed

Future tense

Dutch FormEnglish TranslationEx.
Ik
zal geloven I will believe
Jij/Je/U
zult geloven you will believe
Hij/Zij/Het
zal geloven he/she/it will believe
Wij/We
zullen geloven we will believe
Jullie
zullen geloven you all will believe
Zij
zullen geloven they will believe

Conditional mood

Dutch FormEnglish TranslationEx.
Ik
zou geloven I would believe
Jij/Je/U
zou geloven you would believe
Hij/Zij/Het
zou geloven he/she/it would believe
Wij/We
zouden geloven we would believe
Jullie
zouden geloven you all would believe
Zij
zouden geloven they would believe

Subjunctive mood

Dutch FormEnglish TranslationEx.
Ik
gelove I believe
Jij/Je/U
gelove you believe
Hij/Zij/Het
gelove he/she/it believe
Wij/We
gelove we believe
Jullie
gelove you all believe
Zij
gelove they believe

Present perfect tense

Dutch FormEnglish TranslationEx.
Ik
heb geloofd I have believed
Jij/Je/U
hebt geloofd you have believed
Hij/Zij/Het
heeft geloofd he/she/it has believed
Wij/We
hebben geloofd we have believed
Jullie
hebben geloofd you all have believed
Zij
hebben geloofd they have believed

Past perfect tense

Dutch FormEnglish TranslationEx.
Ik
had geloofd I had believed
Jij/Je/U
had geloofd you had believed
Hij/Zij/Het
had geloofd he/she/it had believed
Wij/We
hadden geloofd we had believed
Jullie
hadden geloofd you all had believed
Zij
hadden geloofd they had believed

Future perfect tense

Dutch FormEnglish TranslationEx.
Ik
zal geloofd hebben I will have believed
Jij/Je/U
zal geloofd hebben you will have believed
Hij/Zij/Het
zal geloofd hebben he/she/it will have believed
Wij/We
zullen geloofd hebben we will have believed
Jullie
zullen geloofd hebben you all will have believed
Zij
zullen geloofd hebben they will have believed

Conditional perfect tense

Dutch FormEnglish TranslationEx.
Ik
zou geloofd hebben I would have believed
Jij/Je/U
zou geloofd hebben you would have believed
Hij/Zij/Het
zou geloofd hebben he/she/it would have believed
Wij/We
zouden geloofd hebben we would have believed
Jullie
zouden geloofd hebben you all would have believed
Zij
zouden geloofd hebben they would have believed

Imperative mood

Dutch FormEnglish TranslationEx.
Du
geloof believe
Ihr
gelooftbelieve

Attention: most Dutch verbs on CoolJugator have both ordinary and 'bijzin' forms. The 'bijzin' ones are used when the verb is in a secondary position in the sentence: for example, 'jij zegt dat ik aankom' ('you say that I am arriving'), even though the verb normally would be 'ik kom aan'.

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for geloven

There is no additional usage information for the verb geloven.

Examples of geloven

Example in DutchTranslation in EnglishFm.
! Het lijkt erop dat ze ons dat willen laten geloven.It seems that's what they'd like us to believe.
! Ik kan het niet geloven.I can't believe it.
" Ik dring er op aan om te geloven dat ik de waarheid spreek, dat de wereld in de greep is van sinistere krachten om het in chaos te storten."I urge you to believe that I speak the truth, that the world is in the grip of sinister forces bent on tipping it into chaos.
" geloven wij dat de oorzaak van de dood inderdaad een tragisch ongeluk was""we believe the cause of death was indeed a tragic accident."
""En deze tekenen zullen hen volgen die geloven"."And these signs shall follow them that believe.
! Luitenant Flynn, ik geloof dat je luitenant Flynn al ontmoet hebt.Lieutenant Flynn, I believe you've met Lieutenant Flynn.
" Ik geloof dat dit van jou is."(Laughing) "l believe this is yours."
"Beste minister-president, ik geloof dat Italiaanse Rode Terroristen"Dear Prime Minister, I believe Italian Red Terrorists
"Daar geloof ik niet in en bij Alex is het twee keer mislukt."I don't believe in it and Alex failed at it twice.
"Geloof niets wat een vrouw zegt, maar gelooft alles wat ze zingt.""Believe nothing a woman says, but believe everything she sings."
"Als hij gelooft dat het een sterfgeval kan voorkomen. ""He believes necessary to prevent certain death."
"Als je nog steeds niet gelooft dat meeroken dodelijk kan zijn,"The next time you want to believe that second-hand smoke doesn't kill,
"De politie gelooft dat... de mysterieuze aanwezigheid van een handjevol graan in de zak... van de dode man wijst in de richting van de opleving van... een oude vruchtbaarheidsrite en dat de overledene het slachtoffer... geworden kan zijn van een rituele moord"!"Police believe that the mysterious presence" "of a handful of grain in the dead man's pocket" "may point to the revival of an ancient fertility rite"
"De tijdreiziger was één van die mannen die te slim was om gelooft te worden"."The Time Traveler was one of those men "who are too clever to be believed;
"Dromen komen uit als je gelooft."- "Dreams come true if you believe." - "Dreams come true if you believe."
"Er waren enkele die pleitte voor accommodatie... die geloofde dat de vijand alleen woedend zou zijn door een regelrechte opstand.""There were some who advocated accommodation, "who believed the enemy would only be enraged "by outright rebellion.
"Hij geloofde de rapporten, maar ik geloofde hem niet."Ηe believed the reports, but I didn't believe him.
"Hij was een goede soldaat en geloofde sterk in...""He was a fine soldier and he believed very strongly in..."
"Ik geloofde hem."l believed him.""
"Ik ging vierjaar geleden bij de F.B.I. werken omdat ik in dit land geloofde.""l left behind a career in medicine to become an fbi agent four years ago because l believed in this country."
'De ouderen geloofden dat zolang de portalen gesloten zijn... tijdens de harmonische convergentie Vaatu gevangen zal blijven... en de strijd tussen goed en slecht niet weer zal gestreden worden."The elders believed that as long as the portals "are closed during the harmonic convergence, "Vaatu will remain imprisoned
'Sommige culten geloofden 'dat een persoonlijk bezit van het slachtoffer nodig was. 'Bezweringen kunnen niet worden uitgevoerd zonder bezittingen.'"Some cultures believed that a personal possession of the victim is necessary and spells cannot be cast without one of the victim's belongings."
'Tegen de Joden die in hem geloofden zei Jezus:"So Jesus said to the Jews who believed him:
'Ze zegt dat ze wel weer beter zou worden... 'als kinderen in feeën geloofden.MARY: "She says she thinks she could get well again if children believed in fairies."
- Dat we het geloofden.- I can't believe we believed it.
'Hij die in mij gelove, al was hij dood zal het leven hebben."He that believeth in me, though he were dead yet shall he live.
Het is moeilijk te gelove dat iemand die zo oogverblindend mooi is als jij... 12 kinderen kan krijgen en er dan nog smakelijk uit kan zien.It's hard to believe someone as staggeringly beautiful as you... could deliver 12 children and still look as yummy as you do.
Het is zo moeilijk te gelove dat elke belangrijke... stad in de wereld wordt vernietigd... door een oorlog over honderd jaar.It's so hard to believe that every major... city in the world will be destroyed... by war in a hundred years from now.
Tot die tijd is, en zo gelove ik in God, zal ik geen vinger optillen.Until then, if there is a God, and I believe that there is, I won't lift a finger.
Wie leve en in mij gelove zal nimmer sterven.'Whosoever liveth and believeth in me shall never die."
"Aan Roz, die altijd in me geloofd heeft.""To Roz, who believed in me from the start."
"Er wordt geloofd dat La Bete uiteindelijk is gevangen en vermoord door een befaamde jager, wie beweerde dat zijn vrouw en vier kinderen de eerste prooien van het beest waren. ""It is believed that la Bete was finally trapped and killed by a renown hunter who claimed his wife and four children were the first to fall prey to the creature."
"en als u nooit iets geloofd hebt""and if you've never believed anything"
'Waardevolle spullen', laat staan contant geld, waren er niet op Manderlay nadat gebleken was dat de elegante klok op de mantel niet Zwitsers was zoals Mam had geloofd maar een lokale kopie die praktisch niets waard was.Valuables, not to mention cash, were non-existent at Manderlay since the elegant clock on the mantelpiece turned out to be not Swiss, as Mam believed but a copy made quite locally and worth practically nothing.
- 3 maanden later, pleegde hij zelfmoord. En men geloofd, dat hun geesten daar nog rond dwalen.3 months later, he killed himself, as well, and it's believed that their spirits haunt the place.
- Met jou gelovend.With you believing.
Als onze kinderen, opgroeien gelovend dat de manier waarop je van hen houdt goed is, zijn ze de gelukkigste kinderen.If our kids, they grow up believing that they are loved the way you love them, the luckiest kids alive.
De Kroatische Telecom werd verkocht aan Deutsche Telecom... en we kennen nog steeds de details van dat contract niet. Aan de andere kant, mensen in Servië... vinden het moeilijk te stoppen met alles uit het westen te vertrouwen... vaak makkelijk hun propaganda gelovend dat het westen echt van hun houdt... en dat ze, zelfs als ze Serven bombarderen... ze dat doen voor de Serven hun bestwil.On the other hand, citizens of Serbia hardly cease to believe in everything that comes from the west in often believing the propaganda to the west really like and that even if the Serbs were bombed, they do so for the good of the Serbs.
En dan houden we onszelf voor, dat ze zich toch beter voelen... gelovend dat hulp onderweg is... terwijl we eigenlijk... hen achterlaten om te sterven.And we tell ourselves that they'll feel better anyhow, believing help's on the way, when in fact... we're leaving them to die.
En hij stierf zoals hij leefde gelovend in waarheid, vriendschap en opoffering. En plicht.And he died just like he lived his life, believing in truth and friendship and sacrifice... and duty.

Questions and answers about geloven conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about geloven
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play conjugation game!

Practice language skills with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Similar verbs

VerbTranslation
Same length:
belovenpromise
gelerendo

Do you know these verbs?

VerbTranslation
flensendo
foncerendo
geeuwenyawn
gehengendo
geilendo
gelievendo
gelijkzettenadjust
gelukkensucceed
gesticulerengesticulate
gevallendo