Tahtma conjugation

Conjugate tahtma - to want

Present tense

Estonian FormEnglish TranslationEx.
Ma
tahan I want
Sa
tahad you want
Ta
taha he does want
Me
tahame we want
Te
tahate you all want
Nad
tahavad they want

Past tense

Estonian FormEnglish TranslationEx.
Ma
tahtsin I did want
Sa
tahtsid you did want
Ta
tahts he did want
Me
tahtsime we did want
Te
tahtsite you all did want
Nad
tahtsid they did want

Conditional mood

Estonian FormEnglish TranslationEx.
Ma
tahaksin I would want
Sa
tahaksid you would want
Ta
tahaks he would want
Me
tahaksime we would want
Te
tahaksite you all would want
Nad
tahaksid they would want

Imperative mood

Estonian FormEnglish TranslationEx.
Sa
taha you want!
Te
tahtkeyou all want!

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for tahtma

There is no additional usage information for the verb tahtma.

Examples of tahtma

Example in EstonianTranslation in EnglishFm.
Te peate vaid tahtma!You have only to want!
Otsime mehe, keda naised tahavad ja õpetame ta naisi mitte tahtma.We find the one man all women want, then we train him not to want women.
Pean seda tahtma?I have to want them to?
Mis siis, kui ma tahan teises riigis tööd ot si da? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kas mul on vaba juur de pääs tööle? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .What if I want to look for a job in another country? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Do I have free access to employment? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.Mis siis, kui ma tahan töö ta da teise liik mes riigi ava li kus sek -to ris?8.What if I want to work in the public sector of another Member State?
Mis siis, kui ma tahan teises riigis tööd otsida? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kas mul on vaba juurdepääs tööle? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .What if I want to look for a job in another country? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Do I have free access to employment? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.Mis siis, kui ma tahan teises riigis tööd otsida?What if I want to look for a job in another country?
8.Mis siis, kui ma tahan töötada teise liikmesriigi avalikussektoris?8.What if I want to work in the public sector of another Member State?
Sellisel juhul, kas Sa tahad elada nendega koos või mitte;If so, whether or not you want to live with them;
Sageli peetakse läbikukkumiseks, kui inimene ei ole enne paikseks jäämist Austraalias ringi reisinud, USAs õppinud või välismaal töötanud.Mis on selles negatiivset, kui sa tead, mida tahad, ja selle poole püüdled?It is our job to make sure the home village is as attractive as possible for children and young people – a place that they want to return to.
Kui tahad, et ka tulevikus oleks raha,mida kulutada, tuleb ülekulutamise vältimiseks praeguseid kulutusi täpselt teada.If you want to have money to spend in the future, then you need to control what you spend today, to avoid overspending.
Kas sa tahad sellest rääkida?Do you want to talk about it?
Kui sul juba on filiaal välismaal või kui sa tahad seda asutada, siis euro kui ühisraha abil saad sa ettevõtete näitajaid lihtsamalt võrrelda.If you have or want to establish branches abroad, with the Euro as single currencyyou will be able to compare business ratios more easily.
Sellest hoolimata tahame tänada kõiki, kes meid ühel või teisel moel aitasid.Nevertheless we want to thank all of you who helped us one way or another.
Me tahame kuulda ilusatest asjadest!We want to hear aboutnice things!
Kui tahame neid probleeme edukalt lahendada, on mõistlikum (ja tavaliselt ka palju odavam) tegeleda kõnealuste probleemidega ELi tasandil.If we want to tackle these problems successfully, it makes more sense — and is generally far less expensive — to deal with them at EU level.
“Kui tahame kaitsta loodust, vett, midajoome, ja õhku, mida hingame, on meil vajateie abi.“If we want to protect nature, wildlife, thewater we drink andthe air we breathe,thenwe needyoutohelpus.
Me tahame, et tarbijad tunneksid end piiriüleseid oste sooritades turvaliselt.We want consumers to feel at ease when making crossborder purchases.
Arvestades, et abi saavate ettevõtete tooteid müüakse ühenduse turul, tugevdavad need meetmed nende ettevõtete positsiooni nii Prantsusmaa turul võrreldes teiste liikmesriikide ettevõtetega, kes tahavad oma tooteid nimetatud turule viia, kui ka teiste liikmesriikide turul, võrreldes ettevõtetega, kes oma tooteid neil turgudel müüvad.Since the products of the beneficiary undertakings are sold on the Community market, the measures strengthen the position of those undertakings, both on the French market compared with undertakings from other Member States wanting to introduce their own products onto that market and on the market of the other Member States compared with undertakings selling their products on those markets.
See on üsna tavaline sektoris, kus osalejad tahavad jagada riske, mis on seotud võimalike suurte hinnakõikumistega.It is rather usual in the sector, where actors want to share the risks linked to the large potential fluctuations in prices.
Sellega seoses on olulised meetmed, millega püütakse taastada füüsilist keskkonda, kujundada ümber mahajäetud tööstusalasid, eriti vanades tööstuslinnades, ning säilitada ja arendada ajaloo- ja kultuuripärandit, millel võib olla positiivne kaasmõju turismi arengule, et luua rohkem atraktiivseid linnu, kus inimesed tahavad elada.In this context, measures are important that seek to rehabilitate the physical environment, redevelop brownfield sites especially in old industrial cities, and preserve and develop the historical and cultural heritage with potential spin-offs for tourism development in order to create more attractive cities in which people want to live.
Eesmärk on tagada üks hõlpsasti kasutatav rakendusliides e-posti klientidele, kes tahavad saata ja vastu võtta krüpteeritud e-posti, mis on krüpteeritud, kasutades ühte kahest kõige populaarsemast e-posti krüpteerimisskeemist.The intent is to provide a single, easy-to-use API for e-mail clients that want to send and received encrypted e-mail in either of the two most popular e-mail encryption formats.
Arvestades sellist juhuslikku tootmistegevust viimase paari aasta jooksul ning pidades silmas FeMo tööstuse suhtes kohaldatavat uut Hiina poliitikat, st et Hiina ametivõimud tahavad reguleerida FeMo eksporti, nagu eespool kirjeldatud, on ebatõenäoline, et see äriühing võiks lähitulevikus teostada korduvalt olulises koguses eksporti ühendusse.Given these sporadic production activities over the last couple of years and in view of the new Chinese policies applied to the FeMo industry, i.e. that the Chinese authorities want to regulate the FeMo exports as described above, there is no likelihood of recurrence of any significant volumes of exports to the Community in the near future for this company.
„Ma tahtsin alustada oma tekstiiliäri,” selgitab Georgie, „kuid ma vajasin äristruktuuri loomisel abi.‘I wanted to run my own textile business’, Georgie explains, ‘but I needed help establishing a business structure.
See tähendab, et ma tahtsin vaid...”I mean, I just wanted...”
Ma tahtsin sulle kinkida selle imekauni õie. Ma tahtsin sulle öelda, et ma…”So I… I just wanted to give you this, as a reminder of Blossom Lane and Merlin City”.
„Ma tahtsin, et inimesed tunneksid siin töötamise üle uhkust.”“I wanted people to feel working here was something to be proud of.” something to show off about.” something to show off about.”
Mul oli vaid nägemus tootest, mida tahtsin oma noore pere ja enda jaoks, kuid ma ei teadnud, kas seda on võimalik realisee-rida.All I had was a vision of the product I wanted for my young family and myself, but I did not know whether it would be possible to make it.
Belgia ametiasutused tahtsid pakkuda madalamaid maksumäärasid suurematele laevadele, mis kavatsesid lippu vahetada.The Belgian authorities wanted to offer lower tax rates for larger ships which were going to be re-flagged.
Mootorsõidukitööstus Saksa võimud tahtsid anda Wolkswagenile 398 miljoni euro suurustinvesteeringuabi kahe tootmisbaasi jaoks Saksamaal.Motor industry The German authorities wanted to give Volkswagen aid of EUR 398 million forinvestment at two production sites in Germany.
2009. aastal tahtsid Taani EURESe töötajad midagi uut teha ning otsustasid osaleda iga-aastasel Odense veisenäitusel, kuhu koguneb rohkesti põllumajandussektori tööandjaid ja tööotsijaid.In 2009, Danish EURES Advisers wanted to try out something new and decided to participate in the annual Odense cattle show which attracts employers and jobseekers in the agriculture sector from far and wide.
Planeerijad tahtsid ühineda, et luua linnastumise kasvule vastavaid uusi mudeleid.Creating new models for urban growth, planners wanted to get on board.
Heini, Sa tahtsid mängida?Heini, you wanted to play?
Selle peamine põhjus on see, et tahtsime olla lakoonilised.The main reason is that we wanted to be concise.
Me tahtsime vaid elada.We only wanted to live, you and l.
Jah, me tahtsime Sulle veel öelda, et me olime Sinu suhtes ülekohtused, sel päeval politseijaoskonnas.Yes we wanted to tell you that we where unjust on that day in the police station.
Me tahtsime sind tagasi koju viia, aga see ei oleks sulle õige koht.You see, we wanted to take you back to where we thought you belong. "Civilization," I think they call it, but it's not for you.
Rääkisite kõik, mida tahtsime teada.You've told us all we wanted to know.

Questions and answers about tahtma conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about tahtma
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Similar verbs

VerbTranslation
Same length:
tabamastrike
tajumaperceive
talumaendure
tasumapay
tootmagenerate
tõstmaraise
täitmafill in

Do you know these verbs?

VerbTranslation
ahtmado
jätmaleave
kusemapiss
minemago
möönmado
uimamado
utmado
vatkumado
vedamapull
võtmatake