Laina noun declension

Finnish
82 examples

Conjugation of eiti

nominative
accusative nom.
genitive
partitive
inessive
elative
illative
adessive
ablative
allative
essive
translative
instructive
abessive
comitative
Plural
lainat
loans
lainat
loans
lainojen
(of) loans
lainoja
(part of) loans
lainoissa
(in) loans
lainoista
(out of) loans
lainoihin
(into) loans
lainoilla
(at) loans
lainoilta
(from) loans
lainoille
(onto) loans
lainoina
(as) loans
lainoiksi
(into) loans
lainoin
(with) loans
lainoitta
(without) loans
lainoineen
(together with) loans
nominative
accusative nom.
accusative gen.
genitive
partitive
inessive
elative
illative
adessive
ablative
allative
essive
translative
abessive
Singular
laina
loan
laina
loan
lainan
loan
lainan
(of) loan
lainaa
(part of) loan
lainassa
(in) loan
lainasta
(out of) loan
lainaan
(into) loan
lainalla
(at) loan
lainalta
(from) loan
lainalle
(onto) loan
lainana
(as) loan
lainaksi
(into) loan
lainatta
(without) loan

Examples of laina

Example in FinnishTranslation in English
"Crest and Landing, siirtää moninkertaiset lainat yhtiölle", -"At Crest and Landing, transferring multiple loans to one company
- Ja kun lainat erääntyvät...- and then, when the loans come due...
2000-luvun alussa riskialtteimmat subprime-lainat lisääntyivät valtavasti.In the early 2000's there was a huge increase... in the riskiest loans called subprime... but when thousands of subprime loans... were combined to create CDO's.
Aasian öljykenttien lainat on nyt maksettu kokonaan poisThe bank loans on the Asian wells paid off today 100 percent.
Amerikan sisällissodan aikana Presidentti Lincoln sivutti suurikorkoiset lainat - joita eurooppalaiset pankit tarjosivat - ja päätti tehdä mitä perustajat kannattivat - luotaisiin itsenäinen ja luontaisesti velkavapaa valuutta.During the American Civil War President Lincoln bypassed the high interest loans offered by the European banks, and decided to do what the founding fathers advocated. Which was to create an independent and inherently debt-free currency.
Ajan mittaan pankkiirin antamien lainojen määrä ja hänen varallisuutensa, aiheuttivat jälleen epäilyksiä.In time, the magnitude of the banker's loans and his ostentatious wealth did trigger suspicions once again.
Hallituksen suunnittelemien lainojen laiminlyönnin nostattamat mellakat... Koska työttömyys jatkaa kasvamistaan ja lukujen täytyykin kasvaa ainoastaan ylimääräisen tarjonnan vuoksi... Tämä on lastemme maksettavaksi jäävää lainarahaa... ja velka täytyy maksaa takaisin ulkomaisille pankeille...Deadly riots over the government's plan to avoid defaulting on its loans... is that the unemployment keeps rising and it has to keep rising just because we have an excess supply of goods... this is all borrowed money... and that debt is owned by banks in other countries...
Iso ongelma tässä on että pitkäaikaisten lainojen kuten asunto- ja valtionlainojen koron yhteissumma on paljon pääomaa suurempi.The big problem here is that for long term loans such as mortgages and government debt, the total Interest far exceeds the Principal.
Jos en hommaa tuohta niiden lainojen selvittämiseksi - he tekevät selvää meistä.IfI don't come up with the green to retire those loans in two days... they're gonna retire us.
Koska siitä talletuksesta tulee osa pankin varantoa, - 10 % eristetään ja taas 90 % yhdeksästä miljardista, eli 8,1 miljardia on nyt vapaana uusien lainojen tekemiseen.For that deposit becomes part of the banks reserves. Ten percent is isolated and in turn 90 percent of the nine billion, or 8.1 billion is now availlable as newly created money for more loans.
"Kun he antavat lainoja - he hyväksyvät sitoumuksia vaihdoksi rahaan".What they do, when they make loans, is to accept promissory notes in exchange for credits.
- Ei lainoja.No loans.
- Hänellä on pankin tapainen ja hän antaa lainoja tilallisille.He has a bank and loans money to ranchers.
- Tulen olemaan, - heti kun pankit alkavat tuomaan kilpailukykyisiä korkoja ja lainoja.I will be as soon as the banks start making the competitive rates and loans.
Angelon ystävänä hän sai yli miljoonan arvosta edukkaita lainoja.As a friend of Angelo he received over $1 million worth of discounted loans from Countrywide.
Niin se lainoissa on.That's the way loans work.
Se on läpeensä maksamattomissa lainoissa.It's riddled with debt and unpaid loans,and I just figured...
2: korkoa peritään käytännössä kaikista lainoista, eikä koron maksamiseen tarvittavaa rahaa ole suoranaisesti olemassa rahavarannoissa.Interest is charged on virtually all loans made and the money needed to pay back this interest does not exist in the money supply outright.
En oikein pidä lainoista lainoja vastaan.I'm not really into giving second tier loans.
En ole hyötynyt dollarillakaan eläkesäätiön antamista lainoista.l never benefited one dollar from the loans made by the pension fund.
Enkö saa neljänneksen vakuudettomista lainoista?Am I not accustomed to a quarter on unsecured loans?
Että Curran kertoi lainoista, korkoehdoista, - ja uhkauksista ja että käskit järjestää hänet puistoon yönä jona Curran katosi.That curran told her about the loans, the interest payments, and the threats, and that you told her to get him to macarthur park the night that he disappeared.
Olen pahoillani, mutta työnantajanne on sekaantunut suuriin lainoihin - johtajan perheiden kanssa.Well, I'm-I'm sorry, but your employer's involved with some pretty shady loans with this director's families.
Teet voittoa itsellesi perustuen väärennettyihin olemattomiin lainoihin.You make yourself real cash based on fabricated nonexistent loans.
1960-luvun loppupuolella Maailmanpankki sekaantui Ecuadoriin suurilla lainoilla.In the late 1960's, the World Bank intervened in Ecuador with large loans.
Myyn valtavia taloja köyhille ihmisille törkeillä lainoilla, joihin heillä ei ole varaa.I sell giant houses to very poor people who can't afford them with predatory loans.
Vain toimintaperiaate luodaan lainoilla ja se on rahan jakelu.Only the principal is created by the loans and the principal is the money supply.
Muuten ette saa lykkäystä lainoille.It's the only way I can see to rescheduling your loans.
Tämä tarkoittaa sitä, että 10 miljardin dollarin tallennuksella, kymmenen prosenttia, eli yksi miljardi, pidetään vaadittuna varantona, kun loput yhdeksän miljardia ovat ylimääräistä varantoa, ja voidaan käyttää perustana - uusille lainoille.This means that with a ten billion dollar deposit, ten percent, or one billion, is held as the required reserve. While the other nine billion is considered an excessive reserve, and can be used as the basis for new loans.
- Rahat siirrettiin useina lainoina.I found that the money was transferred through a series of loans.
CDO-markkinat romahtivat ja jättivät sijoituspankkien käsiin satoja miljardeja euroja lainoina, CDO:ina ja asuntoina, joita he eivät saaneet myytyä.The market for CDOs collapsed, leaving the investment banks holding hundreds of billions of dollars in loans, CDOs, and real estate they couldn't sell.
Niiden yhteistyö loi alan ruokaketjun. Uusi järjestelmä kytki miljardit eurot asunto- ja muina lainoina maailman sijoittajiin.And linking them all together... was a securitization food chain, a new system... which connected trillion of dollars, mortgages and other loans... with investors all over the world.
"Aina kun pankit antavat lainan, syntyy uutta pankkivarallisuutta, uusia varantoja, tuliterää rahaa""Each and every time a bank makes a loan, new bank credit is created - new deposits - brand new money."
"Minusta vaikuttaa, että olette saamassa lainan Cacapoulokselta.""I have an idea that you're going to get a loan from Cacapoulos."
"Percy, tarvitsen lainan." Eikö niin?"Percy, I need a loan." Right?
"Tarvitsen lainan, Charlie."I need a loan, Charlie.
"Varannot eivät muutu lainan siirroista.Reserves are unchanged by the loan transactions.
"Jos pankki myöntää minulle lainaa, minulla on varaa siihen."He's saying to himself, "If the bank's willing to loan me money," "I must be able to afford it."
"Kansallinen vaihdon välineemme on nyt siis pankkien lainaamisen armoilla. Pankkien, jotka eivät lainaa rahaa, vaan lupauksia rahasta jota niillä ei ole.""Thus, our national circulating medium is now at the mercy of loan transactions of banks, which lend, not money, but promises to supply money they do not possess."
"Mihin tarvitset lainaa?"Why do you need a loan?
"Obama puolustaa lainaa Solyndralle, kutsuen sitä hyväksi..."Okay. "Obama defends loan to Solyndra, calling it a good..."
"Saatatte menettää talonne, jos ette maksa lainaa."- "Your home may be at risk if you don't keep up "repayments on your loan taken out. Terms and conditions may apply."
- Joo, auto on vain lainassa.- Yeah, it's just a loaner.
- Lester on lainassa Browardilla.Lester's out on loan to Broward.
- Muista, että olen lainassa.Hey, remember, I'm on loan.
- Niin. Sisimmässäni kai tiesin koko ajan, että hän oli vain lainassa.I guess... somewhere, I always knew she was just on loan.
- Olet lainassa seurantaosastolla.- You're on loan to stakeout, Callahan.
"Parahin Osborne, kiitos lainasta.""Dear Osborne, thanks for the loan. "We think the pictures are part...
- Alex Reismer soitti Selkirkin lainasta.Alex Reismer called about the Selkirk loan?
- Kertoiko hän lainasta?- Did he tell you about the loan?
- Kiitos lainasta, Jack.- Thanks for the loan, Jack.
- Kiitos lainasta.- Thanks for the loan.
- Haluatteko ne lainaan?- Reference or loan? - Reference.
- Mehän suostuimme lainaan.- We took out a loan.
- Minä lainaan vaatteita sinulle!Beth, I love it. I can't believe I'm loaning you clothes.
- Minä lainaan.- I can loan you the money.
- Pong Ping? Kiinan hallitus antoi meille lainaan maailman kuulut pandat, Pong Pingin ja Ting Tangin.The Chinese governmentloaned us Pong Ping and Ting Tang, the world's mostfamous pandas.
En allekirjoita enää mitään, ennen kuin joku selittää minulle - miksi minun pitää maksaa lainalla laastarit ja sideharso. Ostan ne itse.Now I am not giving you another credit card and I'm not signing any of your papers until somebody in this administration explains to me why I have to take out a loan to cover the costs of buying Band-Aids and gauze pads!
Griffith rahoitti toimensa salaisella lainalla, jonka hän sai Zhangin perheeltä.Griffith got his cash from a secret loan courtesy of the Zhang family.
Ja 50 000 dollarin lainalla uskot pystyväsi herättämään vanhan ruokapaikan?A few places in Newport And with a 50,000 dollars loan, you think you can resurrect the old Hazel Street Diner, huh?
Jatkan projektia lainalla, - jonka sain Moskovassa tapaamiltani ihmisiltä.You want to know how I got back into Cosmos? I am getting a loan. On the side from some people I met in Moscow.
Olet imenyt meidät kuiviin tällä lainalla.you've been sucking us dry for years on this loan.
- Hän taisi sanoa "ei" lainalle.I take it that's a "no" on the loan?
Etumaksun vain. Ja tulisitteko takaajiksi lainalle?It's for the down payment and as security for the loan ...
Menet vain lainalle Kalahariin - auttamaan käynnistämään ensimmäisen monista kansainvälisistä Kuolonajoista.You're just on loan to the Kalahari to help launch the first of what will be many international Death Races.
Saan lainalle hyväksynnän - mutta käytämme kaikkia varojanne vakuutena.I can get this loan approved, but we are gonna use your assets. All your assets, as collateral.
Sano hyvästit lainalle.Say good-bye to your truck loan. God, can you believe it?
- Ajattele sitä vaikka pienenä lainana.Consider it a small business loan.
- Pidetään sitä lainana.- We can call it a loan.
- Pidä sitä lainana.Think of it as a loan.
He haluavat sen takaisin. He pitävät sitä korottomana lainana.They'll consider it a no-interest loan.
Hyväksyn tämän lainana.I'll accept it - as a loan.
-En antanut sitä lainaksi.What are you doing? That wasn't a loaner.
Annoin kiväärin vain lainaksi.I only loaned you this rifle.
Haluan lainaksi 200 000 dollaria.l want you to loan me $200,000 in cash.
Hyvä on, mutta otan ne vain lainaksi.If you say so. But I'll pay it back. I want it understood that it's only a loan.
Hän tuli luokseni vessassa, ja pyysi rahaa lainaksi.I'm in the can, comes up, says, "Hey, loan me some money."
"Entä Harkenin laina?""What about the Harken loan"?
- Entä se laina? - Mitä?- What about that loan?
- Entä viimeisin laina...- Where are we on the last loan...
- Esimerkiksi se laina.Now, this loan, for instance.
- Jos korko nousee, laina nousee.- Now, the rate goes up, the loan goes up.

More Finnish verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

apina
monkey
arina
thing
kiina
thing
laaka
horizontal
laama
llama
laava
lava
labra
thing
lafka
business
lahja
present
lahna
carp bream
laiho
crop
laika
thing
laimi
lime juice
laine
wave
laita
edge

Similar but longer

lainaus
lending
latina
thing

Random

laina-aika
thing
lainaaja
borrower
lahnanruoho
thing
lahjakkuus
giftedness
laborantti
laborant
laillistus
legalization
lahkolaisuus
sectarianism
laillisuusperiaate
thing
laillisuus
legality
laituri
wharf

Other Finnish verbs with the meaning similar to 'loan':

None found.
Learning languages?