Heimo noun declension

Finnish
85 examples

Conjugation of eiti

nominative
accusative nom.
genitive
partitive
inessive
elative
illative
adessive
ablative
allative
essive
translative
instructive
abessive
comitative
Plural
heimot
tribes
heimot
tribes
heimojen
(of) tribes
heimoja
(part of) tribes
heimoissa
(in) tribes
heimoista
(out of) tribes
heimoihin
(into) tribes
heimoilla
(at) tribes
heimoilta
(from) tribes
heimoille
(onto) tribes
heimoina
(as) tribes
heimoiksi
(into) tribes
heimoin
(with) tribes
heimoitta
(without) tribes
heimoineen
(together with) tribes
nominative
accusative nom.
accusative gen.
genitive
partitive
inessive
elative
illative
adessive
ablative
allative
essive
translative
abessive
Singular
heimo
tribe
heimo
tribe
heimon
tribe
heimon
(of) tribe
heimoa
(part of) tribe
heimossa
(in) tribe
heimosta
(out of) tribe
heimoon
(into) tribe
heimolla
(at) tribe
heimolta
(from) tribe
heimolle
(onto) tribe
heimona
(as) tribe
heimoksi
(into) tribe
heimotta
(without) tribe

Examples of heimo

Example in FinnishTranslation in English
- Kerää yhteen heimot, - iske ammonilaisten kimppuun - ja voita sotaTo gather together the tribes strike back at the Ammonites and win a war.
- Mihin heimot käyttävät tällaista paikkaa?What did the tribes use these places for?
- Paikalliset heimot kutsuivat sitä siksi, - koska kun polku päättyy, se ympäröi todella pientä järveä.The local tribes called it that because when the trail ends it circles around this really small lake.
Aluetta hallitsivat ennen paikalliset heimot.It's an area that was largely controlled by these local tribes.
Amazonin heimot saivat kimppuunsa parvia.Those Amazonian tribesmen were all attacked by swarms.
"Moritanian paimentolais- heimojen säärituaalit.""the effect of changing... "climatic conditions... On the nomadic tribes of maure-tan-ya. "
- Minkä heimojen?- OK, tribes of what?
- Minun, Marken, kaikkien heimojen.- You? Me, Marke, all the tribes.
- Ovatko he eri heimojen johtajia?Is this leaders from lots of different tribes? No, from this tribe.
Afrikkalaisten heimojen rituaalit...Certain West African tribes practise ritual--
- Oliko siellä heimoja tai reservaatioita?Were there any tribes or reservations on that land?
- Onko jyrkänteellä heimoja?You have some tribes on the escarpment?
- Ovatko ne muita heimoja?-So these are other tribes?
-Edustathan heimoja...I know you represent a lot of tribes, so...
-Meidän pitää vertailla heimoja.We need to compare all the tribes.
Joissain heimoissa, he jakavat maansa ja vaimonsaIn some tribes, they share their land and their women
Monissa heimoissa murrosikäisiä - rohkaistaan itsenäiseen elämään kun uusia sisaruksia syntyy.Adolescents in many tribes are encouraged... to develop independent lives when new siblings arrive.
Se siirtyy heimoissa sukupolvelta toiselle.only not as cute. It's the kind of thing that they pass down in tribes -for years and years...
Shada Shakarjista on tullut yksi suorapuheisimmista äänistä- - Irakin heimoissa viime vuosina.Shada Shakarji has become one of the most outspoken voices of the Iraqi tribes during the past few years.
Tänä iltana kokoonnumme nuotion ympärille - ja valmistaudumme jahtiin vanhan perinteen mukaisesti, - kuten miehet ovat tehneet maailman eri heimoissa.Tonight, we will gather around the fire, and we will prepare for the hunt in a tradition that has been observed countless times by men of tribes from all over the world and on The Learning Channel.
- Armeijani muodostuu heimoista.My army is made up of tribes.
- Nuo ovat ubangeja. Yksi pelätyimmistä ja rohkeimmista heimoista.- Those are the Ubangis... one of the most feared and courageous tribes.
Amerikan lounaisosan chiricahua-apassit - uhkasivat suurista heimoista viimeisinä Yhdysvaltain hallitusta - ja sen pyrkimyksiä luoda reservaattijärjestelmä.The Chiricahua Apache from the American Southwest were the last of the great tribes to defy the United States government and its effort to impose the reservation system.
He olivat nais-sotureita, silloin tällöin - he nappasivat miehiä muista heimoista parittelemaan.) Female warriors captured men from other tribes in order to mate with them.
Hän on Shiana Santhalin heimoista - ja Dimas Rivan vapaista ihmisistä. Puhumme liittouman puolesta.This is shiana of the tribes of santhal, and dimas of the free peoples of riva.
Ehkä he ovat menneet puolueettomiin heimoihin.Disappeared. Maybe they found refuge with the neutral tribes.
Etkä voi hyökätä muihin heimoihin tai haitata metsästystä.Nor can you make raids on other tribes here or interfere with their hunting.
Hän ei tajua, että koulut ovat kuin kaupunkeja - ja kaupungit kuin vankiloita - jakautuneita eri osiin, heimoihin.My PO doesn't understand that schools are like the city, and the city is just like a prison, all of them divided into separate sections, depending on tribes.
Isä Morales voinee auttaa teitä, sillä hän on yhteydessä heimoihin.Father Morales to help you have contact with the tribes of the forest.
Kuulutko pohjoisen heimoihin?You are from one of the northern tribes?
- Joillain afrikkalaisilla heimoilla lävistykset ovat pokaalien lailla muistoja menneestä voimasta ja ketteryydestä.In certain tribes,in the African subcontinent,piercings serve as a reminder, like your trophy,of the power and agility,which has since faded away.
Muillakin heimoilla oli muinaisia reittejä.There are other tribes thought to have ancient roots as well.
Silloin lapsia suojeltiin riehuvilta heimoilta ja pedoilta.Back then you'd be protecting your kids from rampaging tribesmen and sabre-toothed tigers.
Herra presidentti, minusta tehtiin itse Saatana- ja määrättiin maksamaan heimoille 21 miljoonan dollarin korvaukset- sekä 1,7 miljoonaa verottajalle.Mr. President, at the end of the day, I was vilified as Satan and ordered to pay restitution of more than 21 million dollars to the Indian tribes as well as 1.7 million to the IRS.
Juju masaille, wakabarandoille - ja alueen kaikille muille heimoille.It's the Juju of the Masai, the Wakabaranda... and all the tribes from the east to the west coast.
Kertoo heimoille tarinoita kummituksista.It allows the tribes in the jungle Believe that there is a bogeyman.
Lähetin viestit kaikille heimoille. - Entä joukot?I sent messengers to all Kazakh tribes.
Miimeksi kuulin, että hän on päällikkönä mustille heimoille, auttaen kukistamaan jonkun orjakauppiaan.Last I heard, he was chieftain of the black tribes, helping them to overthrow some slaver.
"Ja Zeus varoitti 12 heimon johtajia, - että kuka palaisi Kobolille, maksaisi siitä verellään.""And Zeus warned the leaders of the 1 2 tribes... "that any return to Kobol would exact a price in blood."
"Ja jokaisen heimon johtajan ruumis tarjottiin Jumalille -"And the body of each tribe's leader was offered to the gods...
"Olen matkannut heimon kanssa."I've been traveling with the Batisse, an indigenous tribe.
"kapinahenkisyys alkoi voimistua heimon keskuudessa.""did then rouse and incite defiance among the tribe against said order."
- Löytö voisi tuhota heimon.- This skull could destroy the tribe.
- Etkö etsinytkään omaa heimoa?I need to be alone. I thought you were looking for your tribe.
- Hän pyytää heimoa päästämään heidät läpi.He's telling the tribe to let them pass.
- Jaconi-heimoa.Jaconi tribe.
- Olet mies vailla heimoa.Face it, Longworth, you're just a man without a tribe.
- Sinulla ei ole heimoa.- You don't have a tribe, Henry.
Hänen sydämessään oleva arpi - on puolestaan samanlainen kuin monilla tässä heimossa.Emotional scars however... Emotional scars are shared by many in our tribe.
Jos hän epäonnistuu, hän menettää arvonsa heimossa - ja mahdollisesti myös henkensä.If he fails, it will cost him his future status in the tribe, and ppossibly his life.
Jossain heimossa leikataan sormen- pää uhrilahjaksi, jos näkyä ei tule.In one tribe, if no vision comes they'll chop off a fingertip and sacrifice it to the Great Spirit.
Kun miestä ei tarvita enää heimossa, keho pettää hänet.- and here. - When a man is no longer needed in the tribe, his body betrays him. - Yeah.
Kävimme eräässä heimossa tänään.He and I visited a tribe today.
"Wovoka-nimisen paiute-shamaanin ennustus " "on levinnyt heimosta heimoon nopeammin kuin sähkösanoma " "herättäen henkiin siouxien vanhoja taikauskoja " "ja valkoisten vanhoja pelkoja " "jolloin epätoivo sotketaan varmasti vihamielisyyteen."The prophesy of a Paiute shaman called Wovoka has spread from tribe to tribe faster than a telegraph signal. Rekindling old superstitions among the Sioux and old apprehensions among the whites who are sure to mistake desperation for hostility.
- Ja toinen välittää heimostaAnd the other, a man who cares about the tribe.
- Kohokohdaksi päätin - näyttää Rooman voiton Maedi-heimosta. Traakialaiset, jotka uskalsivat hyökätä Makedoniaan.Well, I've decided as highlight to re-enact Rome's victory over the Maedi, the Thracian tribe who dared invade Macedonia.
- Mistä heimosta olet?- What tribe are you from?
Caelian kukkulalta, Falernan heimosta, - on tuotu oikeuden eteen hänen ystäviensä toimesta.Caelian Hill, tribe of Falerna; Brought to trial by his friends.
"Liityn heimoon?""Joining the tribe"?
"Wovoka-nimisen paiute-shamaanin ennustus " "on levinnyt heimosta heimoon nopeammin kuin sähkösanoma " "herättäen henkiin siouxien vanhoja taikauskoja " "ja valkoisten vanhoja pelkoja " "jolloin epätoivo sotketaan varmasti vihamielisyyteen."The prophesy of a Paiute shaman called Wovoka has spread from tribe to tribe faster than a telegraph signal. Rekindling old superstitions among the Sioux and old apprehensions among the whites who are sure to mistake desperation for hostility.
- En kuulu mihinkään heimoon.- Tribe? Man, I ain't from no tribe.
- Etelä-Amerikan heimoon Zenzeraan, - luultiin pitkään hävinneen sukupuuttoon.South American tribe, the Zenzera, long thought to be extinct.
- Mihin heimoon kuulut, Gus?- What tribe are you, Gus?
- Millaisella heimolla ei ole nimeä?What kind of tribe doesn't have a name?
Isommalla heimolla kutsuu henget helpommin.The bigger the tribe, the easier it is to call on the spirits.
Kansallamme on arpensa. Jos kyse on vain kehossa olevasta arvesta - monella muullakin heimolla on samanlainen.We are a people marked by scars but if you speak of a mere physical scar then many other tribes have similar scars.
Paikallisella Mansi-heimolla on myös oma teoriansa.Also a native tribe in the area, Mansi , have their own theory.
Hän kertoi teidän huijanneen heimolta lähes 20 miljoonaa dollaria.He's saying how the two of scammed the tribe of almost 20 million dollars.
Iso- isoisäni oli venäjältä ja Iso-isoäitini oli Tlingit, - ja silloin piti saada koko heimolta lupa, ennen kuin pääsit naimisiin.He was Russian and she was Tlingit, and back then you had to get approval from every member of the tribe before you got married.
Kaikki on mahdollista, mutta... he näyttävät joltain paimentolais- heimolta, joka on tullut tänne asumaan.I mean, anything's possible, but... they look like some sort of a nomadic tribe that's just taken up residence.
Nimi on peräisin Mansi-heimolta lukuisten salaperäisten kuolemantapausten - sekä katoamisten johdosta aikojen saatossa.It is the name Mansi tribe gave due to the many mysterious deaths and disappearances along history.
Sally ei varastaisi heimolta.He's lying. Sally would never do anything to harm the tribe.
- Vladimir on vanha intiaaninimi Moskovan laidalla elävälle heimolle.Vladimir. An old Indian name. From a tribe on the outskirts of Moscow.
Alexin mielestä olit pahaksi heimolle.Alex never liked you. He thought you were bad for the tribe.
Cullensit eivät ole vaaraksi kaupungille tai heimolle.The Cullens are not a danger to the town or tribe.
En minä koko heimolle pärjää.I can't take on the whole bloody tribe.
Hän oli innostunut saadessaan jakaa ideansa heimolle.He was excited to share his idea with the tribe.
Noitien kirous esti meitä asettumasta aloilleen heimona.The witches put a curse on us that kept us from settling down as a tribe.
- Sanoisin heitä toiseksi heimoksi.Call them anothertribe.
Meidän on yhdistyttävä jälleen heimoksi, - jotta meitä ei puhallettaisi sammuksiin kuin kynttilää.We must unite as a tribe, Cain. If we do not like a candle want to be blown.
"Hyvä heimo, tervetuloa hautajaisiini.""Dear tribe: First off, I would like to welcome you all to my funeral.
"Kyllä, Maren. Olen kiitollinen kaikesta, mitä heimo teki hyväkseni."Yes, Maren, I appreciate the what your tribe did for me.
- Afrikkalainen heimo käytti sitä vihollisiin.A tribe in Africa used it against it's enemies.
- En, pikku-laiskiaisten heimo kidnappasi minut.Oh, no, no, no. I was, kidnapped by a tribe of mini-sloth's,
- Koko heimo surmataan.You don't seem to understand. The tribe will be killed.

More Finnish verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

hahmo
shape
hehto
hectolitre
heila
boyfriend
heili
thing
heinä
hay
heisi
viburnum
heite
ejecta
hemmo
dude
hermo
thing
hiomo
grindery
ohimo
temple
vaimo
wife

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

heilurikello
pendulum clock
heimolainen
tribeswoman
heikentymä
thing
hätäsavu
smoke signal
heikkojännite
thing
hedekukinto
male inflorescence
hedelmöityshoito
infertility treatment
heittäjä
thrower
heitin
launcher
hännätönleikko
thing

Other Finnish verbs with the meaning similar to 'tribe':

None found.
Learning languages?