נמצא [nmts’] (to be found) conjugation

Hebrew
59 examples
This verb can also mean the following: turn out, be present, be situated, be located, turn, be discovered

Conjugation of eiti

אני (ani)/אתה (ata)/הוא (hu)
אני (ani)/את (at)/היא (hi)
אנחנו/anakhnu
אתם/atem
Present tense
נמצא
nimətsa’
I/you/he (masculine) am found
נמצאת
nimətse’t
I/you/she (feminine) are found
נמצאים
nimətsa’iym
we/you all/they (masculine) are found
נמצאות
nimətsa’ṿot
we/you all/they (feminine) are found
אני (ani)
אתה (ata)
את (at)
הוא (hu)
היא (hi)
אנחנו (anakhnu)
אתם (atem)
אתן (aten)
הם (hem)/הן (hen)
Past tense
נמצאתי
nimətse’tiy
I was found
נמצאת
nimətse’ta
you (masculine) were found
נמצאת
nimətse’t
you (feminine) were found
נמצא
nimətsa’
he was found
נמצאה
nimətsə’ah
she was found
נמצאנו
nimətse’nṿ
we were found
נמצאתם
nimətse’tem
you all (masculine) were found
נמצאתן
nimətse’ten
you all (feminine) were found
נמצאו
nimətsə’ṿ
they were found
אני (ani)
אתה (ata)
את (at)
הוא (hu)
היא (hi)
אנחנו (anakhnu)
אתם (atem)
אתן (aten)
הם (hem)
הן (hen)
Future tense
אמצא
’ematse’
I will be found
תימצא
tymts’
you (masculine) will be found
תימצאי
tymts’y
you (feminine) will be found
יימצא
yymts’
he will be found
תימצא
tymts’
she will be found
נימצא
nymts’
we will be found
תימצאו
tymts’ṿ
you all (masculine) will be found
תימצאנה
tymts’nh
you all (feminine) will be found
יימצאו
yymts’ṿ
they (masculine) will be found
תימצאנה
tymts’nh
they (feminine) will be found
Imperative mood
-
הימצא
hymts’
be found!
הימצאי
hymts’y
be found!
-
-
-
הימצאו
hymts’ṿ
be found!
הימצאנה
hymts’nh
be found!
-
-

Examples of נמצא

Example in HebrewTranslation in English
"בובות "ביני בייביז .שחשבתי שערכן יעלה או, שהיא יכולה להימצא .בספר המתאיםOr it could be found in the right book. Ugh!
,אבל הדגימה מוכרחה להימצא במעבדה .כאילו הונחה במקום שגוי ,אמיליStevie assured me that she could do it, but the sample has to be found in the lab as if it was misplaced.
,אבל קראולי לא רצה להימצא .ואף-אחד לא הופיע כשזימנתBut Crowley didn't want to be found, and no one showed when you summoned.
,אל תנסו למצוא אותי" .כי איני רוצה להימצא אנא, האמינו שהזמן שהייתי" .איתכן, הביא לחיי אושר גדול"Don't try to find me, I don't want to be found, "Please believe that the time I spent with you "brought me the greatest joy of my life,
,אם אן לא רוצה להימצא היא חכמה מספיק .כדי שלא ימצאו אותהIf Anne doesn't want to be found, she's smart enough, she's not going to be found.
,אם הם שם וניתנים למציאה .נמצא אותםIf they're out there to be found, we'll find them.
,אני הווארד סטארק וכל מה שתצטרכו .בעתיד נמצא ממש כאןI'm Howard Stark. Andeverythingyou'llneedin the future can be found right here.
,אני הווארד סטארק וכל מה שתצטרכו .לעתיד נמצא ממש כאןAnd everything you'll need for the future, can be found right here.
,ביום הזה ,ה-11 לנובמבר, 2015 ייכתב בספרי ההיסטוריה שאית'ן סקי נמצא מת .לצד המאיץ שהוא עזר במימונו .המעגל שלו יגיע לסיומוOn this day, November 11th of 2015, history will show that Ethan Seki will be found dead beside the accelerator he helped finance.
,השישי לא נמצא .משום שהוא לא הוסתר ממניThe sixth could not be found, because it was not hidden from me.
.אך לא רק בארצנו אותם סמלים נמצאים .על המדים הצבאיים של כל המדינות בעולםBut not only in our country. The same emblems are found on every nation's military uniform.
.אני מניחה שזה אומר משהו ,החומרים האלה נמצאים בפיח- ,חומרי-הדברה, חומרי-חיטוי ... זפת גגותI assume that means something. Polycyclic aromatic hydrocarbons are found in soot, pesticides, creosotes, roofing tar...
.ולפעמים, הם נמצאים ,כבוד השופטת את והתביעה מודעים לכךAnd sometimes they are found.
.מרבית הנולים נמצאים בבתיםThe vast majority of looms are found in homes.
.על ניתוח נתונים כמה שיהיו מוכשרים אהה המתכנתים הממשלתיים, רייצ'ל לא הרבה פושעים נמצאים על ידי נסיגה קווית על רכישות בכרטיס אשראי .שלהם והורדות פורנו מנתחי תוכנהAs talented the, uh, government's programmers may be, Rachel, not many criminals are found by running linear regression on their credit card purchases and porn downloads.
-כן ,כשהגופות נמצאות, אם הן נמצאות .הן רחוקות מהמקום שבו הם נחטפו .הן הרחק במורד הנהר .אבל האישה הזאת כאן עכשיוYes. When the bodies are found, if they're found, they're never close to where the children were taken.
.לא ידעתי שיצאת מהמשרד אני חורג במקרה שטביעות אצבע .נמצאות בזירת הפשע של ג'יגסוI didn't know you ever made it out from behind the desk. I make exceptions when fingerprints are found at a Jigsaw murder scene.
.נמצאות על הדרך הישנה, אני זוכרת כל תשובות החיים נמצאות .בדרך הישנה"All of life's answers are found along the old road."
אז מדובר בבחור חכם, נכון ,הוא מבצע פשע ,ולפני שהגופות נמצאות .הוא כבר נמצא באי אחרAll right, this guy's pretty clever, right? He commits a crime, and before the bodies are found, he's off to another island.
אם הגופות נמצאות ונלקחות ,לפני שעת השיא של הבוקר אז ייתכן שלרובם לא הייתה הזדמנות .לראות את עבודתו ?If the bodies are found and removed prior to morning rush hour, then most of them might not even have a chance to see his work.
--אני .ובכן, אני נמצאתיI was-- Well, I was found.
.שזה למה נמצאתי בים ?Which is why I was found at sea.
מה היה גזר הדין ,נמצאתי אשמה .אבל חולת נפש ?What was the verdict? I was found guilty, but mentally ill. And what does that mean?
נמצאתי אשם .ונקנסתי ב-533 דולר .אכתוב לך צ'ק על זה- I was found guilty and fined $533. - I'm gonna write you a check for that.
נמצאתי להיות לא הגורם האשם לזה.I was found to be not at fault for that.
,זה דומה למצב עם או-ג'יי .בהמשך למטפורה נמצאת לא אשם, אבל אנשים חושבים שעשית את זהYou're in a similar situation to O.J., if you don't mind me continuing the metaphor. Like O.J., you were found not guilty, but people think you did it, and they wanna see you hurt.
,חודשים מאוחר יותר נמצאת בסירה אך אם זאת אתה טוען שאינך זוכרMonths later, you were found in a dinghy at sea, yet you claim to have no memory of where you've been or how you got there.
,נמצאת מחוץ לזירת הפשע נראית מתהולל עם ,הקורבן בלילה שלפני ,ואתה אומר לי שאתה, מקצוען ,מאומן בהבחנה ?You were found outside the scene of the crime, seen carousing with the victim the night before, and you're saying to me that you, a professional, trained in observation, have no recollection of any of this?
. נמצאת בדירתך לצדו של דניאל פישר , מי שנראה כקורבן של רצח- . 'וכרגע, את החשודה היחידה, גברת פייג ?You were found in your apartment with one Daniel Fisher. Who appears to be the victim of a homicide, and currently, you're the only suspect, Miss Page. Who the hell are you guys?
.אתה מאוד חולה .נמצאת חסר הכרה במעון שלך ?You're very sick. You were found unconscious at your home. Do you understand?
",של המפלגה הקומוניסטית שבתוכה נמצאה גופתו" ".של האיש, אלדה מור .איפה היית?Anonymous caller noticed parked car near to headquarters... of Communist party, inside of which was found dead body of man, Aldo Moro.
"Y" כן, תראו, הם יוצרים צורת .שמובילה לצינור הראשי של הבניין ,אז היא נמצאה כאן .במחבר הביקורת?They form a "Y" leading to the main pipe out of the building. - So it was found here in the cleanout?
"בחורה צעירה נמצאה אתמול ."בתוך ארון מתים בהארט אילנד זה פחות או יותר .באותו זמן שאבא שלה מת"A young girl was found yesterday among the coffins on Hart Island." This is around the time that her father died.
"היא נמצאה בסימטה ליד "בריג'ר ."קרוב לרחוב "פרמונט ,בהתבסס על הרקבון ...היא שכבה שם יומייםWell... she was found in an alley off of Bridger near Fremont Street. Based on the level of decomp, she'd been lying there about two days before they found her.
"היום, בAndheri מערב, גופתו של גבר נמצאה ליד מרזב."'Today, in Andheri West, a man's dead body was found near a gutter.'
לא כן, ווטסון .אכן כן- גופה שאינה נשרפת בהודו .מתגלה במהרה אז, אתה ושלושת מרעיך ,נמצאתם אשמים בדיןYes indeed. Bodies not burned in India are soon discovered. So you and your 3 companions were found guilty and sent away for life to the penal colony in the Andaman Islands.
"גופותיהם נמצאו ב חסר ייחוד, פנל טנדר לבן" ""Their bodies were found in a nondescript, white panel van""
"חלק מהקורבנות נמצאו מתות במיטות""Some of the deceased were found in their beds,
'של אישה צעירה מסאות' ביץ ,נמצאו ביום שלישי ערומים על הקרח באולם .הביתי של המיאמי בליידסOf a young south beach woman were found Tuesday, Stacked on the home ice of the Miami blades.
+ טביעות האצבע של דניאל נמצאו .על האקדח של אמילי(Brooks) Daniel's fingerprints were found on Emily's gun.
,אז, אמש שלושה גברים בלתי מזוהים נמצאו במגדל הצלה .בחוף הדרומי של לוס אנג'לסSo, last night, 3 unidentified males were found in a lifeguard tower in Los Angeles' South Bay.
"... היא תימצא, מעל לכל""It will be found, most of all...
,אבוד בחשיכה .אתה תימצא ,אם תשמע את קולי♪ Lost in the darkness you will be found. ♪ If you hear my voice.
,תימצא לה מחליפה ובינתיים שיעוריה יחולקו .בין העלמה ג'רלדין וביניA replacement will be found for her, and in the meantime her classes will be divided between Miss Geraldine and myself.
.אין לך שום הוכחה כשרה .הוכחה כשרה תימצא, אין ספק- You have no legal proof whatsoever. - Eh. Legal proof will be found, no doubt.
.גוון תימצאGwen will be found.
"המעגל חודש" "שלום יימצא" "מעבר ללילה על אדמה קדושה"Circle renewed, peace will be found beyond the night on sacred ground
,2שוטרים צבאיים יימצאו קשורים וחנוקים .והנהג של הלימוזינה יימצא בתא המטעןThe two M.P.s will be found bound and gagged... and the driver of the limousine will be found in the trunk.
,אבל קודם לכן ...בעלך יימצא כשליבו מנוקב ,בידי חרבו של מוסקטיר אותו החרב .שלא הצליח להגן על אביוBut first, your reluctant husband will be found... pierced through the heart by the sword of a Musketeer... the same sword that failed to protect his father.
,אז הרשו לי להגיד לכולם תודה ...והיו סמוכים ובטוחים ש היורה יימצא .ויבוא על עונשוSo let me say to one and all, thank you, and let me assure you that the shooter will be found... and will be punished.
,אך אתה צודק .פומפיוס מגזים במאמציו אם לא ייזהר, ראשו יימצא ...תלוי בפורוםBut you're right, Pompey overreaches. If he's not careful, his head will be found hanging in the Forum... just like that of your father and your brother.
התנאים כאן הם עדיין קיצוניים .מדי לטכנולוגיות כריה עכשוויות אך מתישהו, תימצאנה דרכים לכריית אוצרות המינרלים העצומים .הרובצים כאן בלב ההריםConditions here are too extreme for current mining technology, but some day, ways will be found of digging out the huge mineral treasures that lie hidden within these mountains.
! הם יימצאוThey will be found !
,2שוטרים צבאיים יימצאו קשורים וחנוקים .והנהג של הלימוזינה יימצא בתא המטעןThe two M.P.s will be found bound and gagged... and the driver of the limousine will be found in the trunk.
,הם יימצאו .הם ייענשו ,תודה לך .ואלוקים יברך את אמריקהThey will be found. They will be punished? I
.בנייך האבודים יימצאוYour missing sons will be found.
.הם יימצאו אבל הוד מעלתך, מישהו .צריך לשלם על הפשע הזהThey will be found. But, Your Highness, someone must pay for this crime.
,כי בזמן שלא ניתן להשיג אותך מתנהלות כאן חקירות בנוגע למקום הימצאו .של אחד, מר אנדרו בלאונר ו...I hope you're having a lovely enjoyable morning, because while you are nowhere to be found, there is sleuthing going on here regarding the whereabouts of one Mr. Andrew Blauner.
-עלינו להיאבד כדי למצוא .את המקום שלא ניתן למציאה אחרת כולם היו יודעים .על מקום הימצאו .אנחנו צוברים מהירות .אכן-- For certain you have to be lost to find a place as can't be found. Elseways, everyone would know where it was. - We're gaining speed.

More Hebrew verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

נברא
be created
ניבא
prophesy
נמאס
get fed up

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

הכשיר
kasher
התנשק
kiss
כבש
conquer
לקח
take
נאגר
be hoarded
נמס
melt
נע
move
נתן
give
עקץ
sting
צייר
do

Other Hebrew verbs with the meaning similar to 'be found':

None found.
Learning languages?