Prodhoj conjugation

Conjugate prodhoj - produce

Present tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
prodhoj I produce
Ti
prodhon you produce
A(i/jo)
prodhon he/she/it produces
Ne
prodhojmë we produce
Ju
prodhoni you all produce
At(a/o)
prodhojnë they produce

Past tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
prodhova I produced
Ti
prodhove you produced
A(i/jo)
prodhoi he/she/it produced
Ne
prodhuam we produced
Ju
prodhuat you all produced
At(a/o)
prodhuan they produced

Future tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
do të prodhoj I will produce
Ti
do të prodhosh you will produce
A(i/jo)
do të prodhojë he/she/it will produce
Ne
do të prodhojmë we will produce
Ju
do të prodhoni you all will produce
At(a/o)
do të prodhojnë they will produce

Imperative tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Ti
prodho you produce
Ju
prodhoni you all produce

Present imperfect tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
prodhoja I was producing
Ti
prodhoje you were producing
A(i/jo)
prodhonte he/she/it was producing
Ne
prodhonim we were producing
Ju
prodhonit you all were producing
At(a/o)
prodhonin they were producing

Past perfect tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
kam prodhuar I have produced
Ti
ke prodhuar you have produced
A(i/jo)
ka prodhuar he/she/it has produced
Ne
kemi prodhuar we have produced
Ju
keni prodhuar you all have produced
At(a/o)
kanë prodhuar they have produced

Past pluperfect tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
pata prodhuar I had produced
Ti
pate prodhuar you had produced
A(i/jo)
pati prodhuar he/she/it had produced
Ne
patëm prodhuar we had produced
Ju
patët prodhuar you all had produced
At(a/o)
patën prodhuar they had produced

Future perfect tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
do të kem prodhuar I will have produced
Ti
do të kesh prodhuar you will have produced
A(i/jo)
do të ketë prodhuar he/she/it will have produced
Ne
do të kemi prodhuar we will have produced
Ju
do të keni prodhuar you all will have produced
At(a/o)
do të kenë prodhuar they will have produced

Subjunctive present tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
të prodhoj I produce
Ti
të prodhosh you produce
A(i/jo)
të prodhojë he/she/it produce
Ne
të prodhojmë we produce
Ju
të prodhoni you all produce
At(a/o)
të prodhojnë they produce

Subjunctive past tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
të prodhoja I produce
Ti
të prodhoje you produce
A(i/jo)
të prodhonte he/she/it produce
Ne
të prodhonim we produce
Ju
të prodhonit you all produce
At(a/o)
të prodhonin they produce

Subjunctive past perfect tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
të kem prodhuar I have produced
Ti
të kesh prodhuar you have produced
A(i/jo)
të ketë prodhuar he/she/it have produced
Ne
të kemi prodhuar we have produced
Ju
të keni prodhuar you all have produced
At(a/o)
të kenë prodhuar they have produced

Subjunctive past pluperfect tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
të kisha prodhuar I have produced
Ti
të kishe prodhuar you have produced
A(i/jo)
të kishte prodhuar he/she/it have produced
Ne
të kishim prodhuar we have produced
Ju
të kishit prodhuar you all have produced
At(a/o)
të kishin prodhuar they have produced

Conditional present tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
do të prodhoja I would produce
Ti
do të prodhoje you would produce
A(i/jo)
do të prodhonte he/she/it would produce
Ne
do të prodhonim we would produce
Ju
do të prodhonit you all would produce
At(a/o)
do të prodhonin they would produce

Conditional past perfect tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
do të kisha prodhuar I would have produced
Ti
do të kishe prodhuar you would have produced
A(i/jo)
do të kishte prodhuar he/she/it would have produced
Ne
do të kishim prodhuar we would have produced
Ju
do të kishit prodhuar you all would have produced
At(a/o)
do të kishin prodhuar they would have produced

Optative present tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
prodhofsha I may produce
Ti
prodhofsh you may produce
A(i/jo)
prodhoftë he/she/it may produce
Ne
prodhofshim we may produce
Ju
prodhofshit you all may produce
At(a/o)
prodhofshin they may produce

Optative past perfect tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
paça prodhuar I may have produced
Ti
paç prodhuar you may have produced
A(i/jo)
pastë prodhuar he/she/it may have produced
Ne
paçim prodhuar we may have produced
Ju
paçit prodhuar you all may have produced
At(a/o)
paçin prodhuar they may have produced

Admirative present tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
prodhuakam I (apparently) produce
Ti
prodhuake you (apparently) produce
A(i/jo)
prodhuaka he/she/it (apparently) produces
Ne
prodhuakemi we (apparently) produce
Ju
prodhuakeni you all (apparently) produce
At(a/o)
prodhuakan they (apparently) produce

Admirative past tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
prodhuakësha I (apparently) produced
Ti
prodhuakëshe you (apparently) produced
A(i/jo)
prodhuakësh he/she/it (apparently) produced
Ne
prodhuakëshim we (apparently) produced
Ju
prodhuakëshit you all (apparently) produced
At(a/o)
prodhuakëshin they (apparently) produced

Admirative past perfect tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
paskam prodhuar I (apparently) have produced
Ti
paske prodhuar you (apparently) have produced
A(i/jo)
paska prodhuar he/she/it (apparently) has produced
Ne
paskemi prodhuar we (apparently) have produced
Ju
paskeni prodhuar you all (apparently) have produced
At(a/o)
paskan prodhuar they (apparently) have produced

Admirative pluperfect tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
paskësha prodhuar I (apparently) had produced
Ti
paskëshe prodhuar you (apparently) had produced
A(i/jo)
paskësh prodhuar he/she/it (apparently) had produced
Ne
paskëshim prodhuar we (apparently) had produced
Ju
paskëshit prodhuar you all (apparently) had produced
At(a/o)
paskëshin prodhuar they (apparently) had produced

Other

Albanian FormEnglish TranslationEx.
participle
prodhuar produced
gerund present
duke prodhuar producing
gerund past
duke pasë prodhuar having produced

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for prodhoj

Examples of prodhoj

Example in AlbanianTranslation in EnglishFm.
Dhe, si e dini, Ginger i ka tejkaluar të gjitha pritjet... në aftësinë e saj për të prodhuar proteinal medicionale për bagëtinë.And, as you know, Ginger has exceeded all expectations... ...in her ability to produce medicinal proteins for livestock.
Kjo është teknikisht e pamundur për të prodhuar ... më të mirë të çdo gjë ... në qoftë se një kompani është që të mbajë një avantazh konkurrues ... dhe kështu të mbeten të përballueshme për të konsumatorit.It is technically impossible to produce... the best of anything... if a company is to maintain a competitive edge... and hence remain affordable to the consumer.
Ne thjesht gjetur dhe identifikuar çdo burim fizik në planet, ne mund të, së bashku me shumën e në dispozicion në çdo vend ... nga depozitat e bakrit, për vendet më të fuqishme për ... fermave të erës për të prodhuar energji ... të burimeve natyrore të ujit të freskët ... për një vlerësim të shumës e peshkut në oqean ... në tokën më të kryeministrit punueshme për kultivimin e ushqimit, etjWe simply locate and identify every physical resource on the planet, we can, along with the amount available at each location... from the deposits of copper, to the most potent locations for... wind farms to produce energy... to the natural fresh water springs... to an assessment of the amount of fish in the ocean... to the most prime arable land for food cultivation, etc.
Pastaj ajo fillon të dalë përsëri por ajo që kemi tani është kjo ... zonë ku nuk ka aftësinë për jo më shumë për të prodhuar energji të lirë.Then it starts to come up again but what we have now is this... area where there's no more ability to produce cheap energy.
Laboratorët punojnë 24 orë për të prodhuar formulën që do të shpëtojë jetë. Pyetja është:But as labs work around the clock to produce the life-saving formula... the question remains:
Ai dëshiron që unë të prodhoj një kasetë demo për grupin e tij që këndojnë pa instrumente.He wants me to produce a demo tape for his a cappella singing group.
E rëndomtë dhe e pavërtetë, për megjithatë... Mesazhi ku dërgoi Kolonës së Pestë duket se prodhoj, diçka si një kryengritje.Trite and untrue... but even still, the message the Fifth Column sent... seems to have produced something of a groundswell.
Vetëm Rusia mundet ende të prodhoj gra si ajo.Only Russia can still produce women like that.
Ky pyll masiv rotull globit perben 1/3 e gjithe pemeve te Tokes dhe prodhon kaq shume oksigjen sa ndryshon perberjen e atmosferes.This vast forest circling the globe contains a third of all the trees on Earth and produces so much oxygen it changes the composition of the atmosphere.
Ky gjenerator prodhon më shumë se 3 mijë amper.This generator produces over 3000 amps.
Nëse vendosim të shpojmë për naftë dhe nëse pusi prodhon,If we decide to drill for oil and if the well begins to produce,
Ata s'mund të pushojnë nëse vijnë këtu dhe dëgjojnë predikimet e tua, dhe kështu pusi nuk prodhon dhe nuk sjell flori në gjithë vendin.They can't get that if they're up here listening to your gospel, and then the well can't produce and blow gold all over the place.
Bëhet fjalë për fenomenin shpirtëror, ashtu që entiteti duhet të jetë masë fizike e mikëpritësit, në qoftë se trupi juaj prodhon një reagim të tillë, domethënë qëpo funksiononEven though we're dealing with a spiritual phenomenon, the entity still needs to be housed in some degree of physical mass. So if your body produces a reaction like that, it means what we're doing is working.
Dhe unë mendoj se ne duhet të mendojmë një herë ku të prodhojmë një shpërthim, brenda ose jashtë magnetosferës.And I think we should think about when where to produce an explosion, inside or out magnetosphere.
Nuk e pyeta këtë, z. Kryetar! Nëse duhet të provojmë të prodhojmë një dëshmitar në publik... sepse FBI mund ta ketë sekretin e saj dhe ne nuk dëshirojmë ...I didn't ask that, Mr. Chairman! ...whether we should try to produce a witness in public... ...because the FBI may have her undercover and we don't want to...
Nëse përdorim stampim të lehtë, mund të prodhojmë cilësi të mirë në më pak kohë.We use Lightpress, we can produce a greater quantity in less time.
Çdo të mirë ne prodhojmë duhet të ... projektuar të zgjasë për aq kohë sa të jetë e mundur.Every good we produce must be... designed to last as long as possible.
Pse ju nuk mund të prodhoni asgjë?Why can't you produce anything?
Mund të rregullojmë të gjitha mbeturinat që ju prodhoni në një vitë.We can dispose of all the waste that you produce in a year.
Sa mund të prodhoni në vit?How many can you produce in a year?
Atehere dua ta prodhoni dhe ta paraqitni ne treg masivisht nje aparat te vogel per testim te viqit.Then I would like you to mass-produce and market a little apparatus for testing beef.
Pjesa më e madhe mund të fitohet duke shtruar pyetje të reja për llogaritjet ekzistuese, për shembull, për përfitimet e vërteta nga natyra për shoqërinë, që rrjedhin nga bujqësia, peshkimi dhe pylltaria, të cilat aktualisht përbëjnë 3 % të GDP-së së BE-së, por prodhojnë përfitime shumë më të mëdha se sa të gjithë ekonomisë.Much can still be gained from asking new questions of existing accounts, for example, on the true benefits to society of nature derived from agriculture, fishing and forestry which currently account for 3 % of EU GDP (as far as priced) but produce benefits many times that across the economy.
Mund të jetosh me kërpudhat të cilat... kolonizojnë çdo cep të shtëpisë tënde... dhe që prodhojnë patogjene të dëmshme... që mund të infektojnë çdo pjesëtar të familjes tënde, kongjintivit, hiper-sensitivitet ndaj lagështisë, dhe nuk dua të të gënjej, Nik. Bronkopneumoni alergjike.Can you Iive with a wood-rotting fungi that colonizes and spreads... ...to every timber in your home, Ieading to a mold... ...which can produce airborne pathogens... ...that might infect every member of your family... ...causing conjunctivitis, hypersensitivity pneumonitis... ...and I'm not gonna Iie to you here... ...allergic bronchopulmonary aspergillosis.
Ata duhet vetëm të prodhojnë një pemë të vetme çdo njëqind vjet për tu shtuar.They only have to produce one single tree every hundred years in order to propagate.
Ata prodhojnë drithë të mjaftueshëm për të ushqyer 2 miliardë njerëz.They produce enough grain to feed 2 billion people.
Kam mullinjë të erës në Bregdetin Danez që prodhojnë 20% të energjisë elektrike në vend.I have seen wind farms off the coast of Denmark that produce 20% of the country's electricity.
Puna e tij prodhoi shkenca të reja që zemëruan Kishën.His life's work produced new sciences that incurred the wrath of the Church.
Sistemi i imunitetit prodhoi antitrupa të cilët i mbronin komponentet virale ilaçi nuk ka efekt.The immune system produced antibodies to beat the viral component, but it will work.
prodhoi ty.It produced you.
Jo që nga filmat e heshtur dhe idolët që ata prodhuan... A ka dëshmuar Hollyëood llojin e pelegrinazhit që tani po ndodh.Not since the silent movies and the idols they produced... ...has Hollywood witnessed the sort of pilgrimage that is now going on.
Nuk garantoj dot se heqja e lëkurës do të prodhojë efektet e dëshiruara.And I can't guarantee that the skin removal - will produce the desired effects.
Në 1910, SHBA prodhonte dhjetë milion cigare në vit.In 1910, the US was producing ten billion cigarettes a year.
Nëse “Yale” do të prodhonte 10% të studentëve të tij që do të bëheshin dhunues, dikush do të merrte masa.If Yale was producing 10% of its students that became to be perpetrators, somebody would take action.
Megjithëse shumë arsye janë cituar për Revolucionin, një në veçanti dallon si shkaku kryesor: Mbreti Xhorxh 3 i Anglisë nxorri nga ligji monedhën e pavarur pa interes që kolonitë prodhonin e përdornin, si pasojë duke i detyruar ata të merrnin hua para me interes nga Banka Qëndrore e Anglisë, duke i futur menjëherë kolonitë në borxhe.Although many reasons are cited for the revolution, one in particular sticks out as the prime cause: that King George ill of England outlawed the interest free independent currency the colonies were producing and using for themselves, in turn forcing them to borrow money from the Central Bank of England at interest, immediately putting the colonies into debt.
Pjesa më e mirë e problemeve që feja dhe lëvizje të ndryshme filozofike kanë prodhuar përmes shekujsh, kanë qënë gabime sepse kjo është ku e nisën - që Zoti është një qënie e veçantë, e ndarë nga ne të cilit duhet t'i ofroj adhurim, për të cilin duhet të kujdesem, ta sjell në humor, ta kënaq dhe të shpresoj të marr ndonjë shpërblim prej Tij në fund fare të jetës time.Most of the problems that religion and various philosophical movements... down through the centuries have produced... have been errors because that's where they're started-- That God is a distinct separate being from us... to whom I must offer worship, whom I must cultivate... humor, please and hope to attain a reward from at the very end of my life.
Pjesa më e mirë e problemeve që feja dhe lëvizje të ndryshme filozofike kanë prodhuar përmes shekujsh, kanë qënë gabime sepse kjo është ku e nisën - që Zoti është një qënie e veçantë, e ndarë nga ne të cilit duhet t'i ofroj adhurim, për të cilin duhet të kujdesem, ta sjell në humor, ta kënaqMost of the problems that religion and various philosophical movements... down through the centuries have produced... have been errors because that's where they're started-- That God is a distinct separate being from us... to whom I must offer worship, whom I must cultivate... humor, please and hope to attain a reward from at the very end of my life.
Ai dëshiron që unë të prodhoj një kasetë demo për grupin e tij që këndojnë pa instrumente.He wants me to produce a demo tape for his a cappella singing group.
Vetëm Rusia mundet ende të prodhoj gra si ajo.Only Russia can still produce women like that.
Ai që mund të prodhojë atë tingull do të jetë fitues.He who can produce this sound will be the winner.
Besoj se ata shpresojnë që ai të prodhojë pak mjeshtëri si ajo që tregoi si zëvendës në Fulham javën e shkuar.I guess they'll be hoping he produces some of the flair that he showed as a substitute at Fulham last week.
Ajo nuk do të prodhojë pak a shumë...That won't produce more or Iess...
Në një koloni, vetëm mbretëresha, mund të prodhojë.ln a colony, only the queen can reproduce.
Dhe unë mendoj se ne duhet të mendojmë një herë ku të prodhojmë një shpërthim, brenda ose jashtë magnetosferës.And I think we should think about when where to produce an explosion, inside or out magnetosphere.
Nuk e pyeta këtë, z. Kryetar! Nëse duhet të provojmë të prodhojmë një dëshmitar në publik... sepse FBI mund ta ketë sekretin e saj dhe ne nuk dëshirojmë ...I didn't ask that, Mr. Chairman! ...whether we should try to produce a witness in public... ...because the FBI may have her undercover and we don't want to...
Nëse përdorim stampim të lehtë, mund të prodhojmë cilësi të mirë në më pak kohë.We use Lightpress, we can produce a greater quantity in less time.
Pse ju nuk mund të prodhoni asgjë?Why can't you produce anything?
Sa mund të prodhoni në vit?How many can you produce in a year?
Ata duhet vetëm të prodhojnë një pemë të vetme çdo njëqind vjet për tu shtuar.They only have to produce one single tree every hundred years in order to propagate.
Ata do të prodhojnë një tufë çdo ditë, ,në të cilën besoj do të jetë më i mirë se i gjithë thesari im këtu,They'll produce a herd one day... ...which I believe will be worth more than my entire treasure here.
Kam dëgjuar çë ti ke kafshë në ishullin tuaj, ,çë kanë aftësine të prodhojnë qumështin më të ëmëbël,I have heard that you have animals on your island... ...that have the ability to produce the sweetest milk.
Myslimanët mund të prodhojnë edhe një FitzgeraId.The Muslims might produce another Fitzgerald.
Dhe atëherë pusi do të prodhonte dhe sillte flori në gjithë vendin.Then the well can't produce and blow gold all over the place.
Nëse Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Sovjetik nisin një luftë gjithëpërfshirëse vala e rrymës së ajrit do të prodhonte një shpërthim të menjëhershëm takjonesh. .. grimca të cilat ecin mbrapsht me atë që ju perceptoni si kohë... dhe kështu ato errësojnë pamjen time për të tashmen.If the United States and Soviet Union engage in all-out war… the resulting blast wave would produce a sudden burst of tachyons… particles which travel backward through what you perceive as time… therefore obscuring my vision of the present.
U përpoqën të prodhonin në masë dhe ta përhapin në mes të njerëzve.They tried to mass produce and distribute it among humans.
Nëse Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Sovjetik nisin një luftë gjithëpërfshirëse vala e rrymës së ajrit do të prodhonte një shpërthim të menjëhershëm takjonesh. .. grimca të cilat ecin mbrapsht me atë që ju perceptoni si kohë... dhe kështu ato errësojnë pamjen time për të tashmen.If the United States and Soviet Union engage in all-out war… the resulting blast wave would produce a sudden burst of tachyons… particles which travel backward through what you perceive as time… therefore obscuring my vision of the present.
Meqë Evropa përdor rezervat e sipërme, me qasje më të lehtë për ekstraktim, ajo do të duhet të mbështetet në xehe më pak të koncentruar, resurse më qasje më pak të lehtë dhe të lëndëve djegëse fosile me përmbajtje të ulët të energjisë, të cilat pritet të shkaktojnë efekte më të larta në mjedis për njësi të materialeve apo të energjisë së prodhuar.As Europe uses up reserves that are easy to access, it will have to rely more on less concentrated ores, less accessible resources and fossil fuels with lower energy content, which are expected to cause higher environmental impacts per unit of material or energy produced.
Dhe unë e di se çfarë them, kam prodhuar "Ai filmi veror kot fare", parodia e filmave kot fare verorë që ishte vetë ai një film veror kot fare.And I should know-- I produced bad summer movie, The parody of bad summer movies that was itself a bad summer movie.
Siç e dini, ne kemi mbledhur dhe prodhuar me sukses... një ekstrakt orkideje.As you know, we have successfully synthesised and produced... a blood-orchid extract.
Fabergé prodhuar 50 vezë të Pashkëve këto për perandoreshë saj dhe nuse, mbretëreshë e Aleksandra.Fabergé produced 50 of these Easter eggs for the Empress and her daughter-in-law, the Czarina Alexandra.
Ndezja, e prodhuar nga zonjusha Penelopë Litëll, gati për të filluar.Blast Off, produced by Miss Penelope Little, is good to go.
Komunitetet do te jene shfaqje te ekstremisteve duke prodhuar një krater të madh, portin e L.A. .Communities will be extremists staged producing a large crater the port of Los Angeles.

Questions and answers about prodhoj conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about prodhoj
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play Albanian conjugation game!

Practice Albanian verb conjugation with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Do you know these verbs?

VerbTranslation
justifikojjustify
mendojthink
ndryshohemdiffer
parapëlqejprefer
përkëdhelstroke
pompojpump
prishdestroy
propozojpropose
shfuqizojannul
shohsee