Rigardi conjugation

Conjugate rigardi - look

Attention: in Esperanto, conjugation is the same for all persons. Therefore, while we only provide the 'mi' ('I') form, it is absolutely the same for the 'ci' / 'vi', 'li' / 'ŝi' 'ni', 'vi', 'ili' forms.

Present tense

Esperanto FormEnglish TranslationEx.
Mi
rigardas I look
Mi
estas rigardanta I am looking
Mi
estas rigardata I am being looked

Past tense

Esperanto FormEnglish TranslationEx.
Mi
rigardis I looked
Mi
estas rigardinta I have looked
Mi
estas rigardita I was being looked

Future tense

Esperanto FormEnglish TranslationEx.
Mi
rigardos I will look
Mi
estas rigardonta I will be looking
Mi
estas rigardota I am to be looked

Conditional mood

Esperanto FormEnglish TranslationEx.
Mi
rigardus I would look
Mi
estas rigardunta I would be looking
Mi
estas rigarduta I am to potentially be looked

Jussive / command

Esperanto FormEnglish TranslationEx.
Vi
rigardu look!

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for rigardi

There is no additional usage information for the verb rigardi.

Examples of rigardi

Example in EsperantoTranslation in EnglishFm.
Nu, aŭ la ŝakto estis efektive tre profunda, aŭ ŝi falis tre malrapide; ĉar dum la daŭro de tiu stranga defalo, ne mankis al ŝi tempo por trankvile ĉirkaŭrigardi kaj por konjekti pri kio estas okazonta. Unue, ŝi klopodis rigardi malsupren por esplori al kio ŝi alvenas; sed klopodis vane, ĉar estis tie tro mallume.Either the well was very deep, or she fell very slowly, for she had plenty of time as she went down to look about her and to wonder what was going to happen next.
Sed havante la altecon de tri metroj, ŝi apenaŭ povis, kuŝante sur la planko, rigardi per unu okulo en la ĝardenon, kaj la tasko eniĝi en ĝin fariĝis ja pli ol iam utopia. Ŝi sidiĝis kaj denove ekploris.Poor Alice! It was as much as she could do, lying down on one side, to look through into the garden with one eye; but to get through was more hopeless than ever: she sat down and began to cry again.
"La Kato ja rajtas rigardi vin,"13 diris Alicio.'A cat may look at a king,' said Alice.
"Senkapigu ĝin," ŝi diris, eĉ ne turnante la kapon por rigardi.'Off with his head!' she said, without even looking round.
Alicio povis mem vidi tion, ĉar ŝi staris sufiĉe proksime por rigardi sur la ardezojn. "Tamen tio ne esta grava," ŝi pensis.Alice could see this, as she was near enough to look over their slates; 'but it doesn't matter a bit,' she thought to herself.
Ĉe tio Alicio tiel laŭte ekridis, ke ŝi devis rekaŝi sin en la arbaron pro la timo ke ili aŭdos ŝin. Kiam ŝi denove ŝtelrigardis al la dometo, la Fiŝ-Lakeo jam antaŭe malaperis, kaj la alia sidas sur la grundo antaŭ la pordo kaj rigardas malinteligente la ĉielon.Alice laughed so much at this, that she had to run back into the wood for fear of their hearing her; and when she next peeped out the Fish-Footman was gone, and the other was sitting on the ground near the door, staring stupidly up into the sky.
Dum ŝi rigardas la lokon, kie antaŭe sidis la Kato, ĝi subite reaperis.While she was looking at the place where it had been, it suddenly appeared again.
Turnante la kapon, ŝi vidis ke la Blanka Kuniklo marŝas duope kun ŝi kaj time rigardas en ŝian vizaĝon.She was walking by the White Rabbit, who was peeping anxiously into her face.
En ŝia fantazio denove la manetoj de Alicio kunligiĝis sur ŝiaj genuoj, denove tiuj klarbluaj okuloj de Alicio rigardas supren en ŝiajn. Ŝi kvazaŭ aŭdis la verajn voĉtonojn, kvazaŭ vidis tiun nur-Alician kapskuon (por postenigi la vageman buklon, kiu ĉiam malgraŭ ĉio volas fali antaŭ la okuloj); kaj dum ŝi aŭskultas—aŭ ŝajnas aŭskulti—la tuta ĉirkaŭaĵo fariĝis plene posedata de tiuj strangaj sonĝvivaĵoj.First, she dreamed of little Alice herself, and once again the tiny hands were clasped upon her knee, and the bright eager eyes were looking up into hers--she could hear the very tones of her voice, and see that queer little toss of her head to keep back the wandering hair that would always get into her eyes--and still as she listened, or seemed to listen, the whole place around her became alive the strange creatures of her little sister's dream.
Ili arogante rigardas nin kiel malrespekteblajn.They don’t consider people to be people.
Alicio, jam longan tempon sidinte apud sia fratino sur la deklivo, tre enuiĝis pro senokupo. Unu, du foje ŝi prove rigardis en la libron kiun la fratino legas, sed povis vidi en ĝi nek desegnojn nek konversaciojn, kaj "por kio utilas libro," pensis ŝi, "enhavanta nek desegnojn nek konversaciojn?"Alice was beginning to get very tired of sitting by her sister on the bank, and of having nothing to do: once or twice she had peeped into the book her sister was reading, but it had no pictures or conversations in it, 'and what is the use of a book,' thought Alice 'without pictures or conversation?'
Do, stariginte sin sur la piedojn ŝi rigardis supren. Super la kapo ĉio estis malluma, sed rekte antaŭ ŝi vidiĝis longa koridoro, kaj jen forkuras tra ĝi la Blanka Kuniklo.Alice was not a bit hurt, and she jumped up on to her feet in a moment: she looked up, but it was all dark overhead; before her was another long passage, and the White Rabbit was still in sight, hurrying down it.
Dirante tion ŝi okaze rigardis la manojn kaj rimarkis mirigite ke ŝi vestis—dum ŝi babilas—unu el la blankaj kapridfelaj gantoj de la Kuniklo.As she said this she looked down at her hands, and was surprised to see that she had put on one of the Rabbit's little white kid gloves while she was talking.
La Muso rigardis ŝin scivole, tamen diris nenion, sed faris signon al ŝi palpebrumante per unu okuleto.The Mouse looked at her rather inquisitively, and seemed to her to wink with one of its little eyes, but it said nothing.
Jen grandega hundido de alte rigardis sur ŝin el grandaj rondaj okuloj, kaj malvigle etendis unu piedon por tuŝi ŝin.An enormous puppy was looking down at her with large round eyes, and feebly stretching out one paw, trying to touch her.
Mi nur rigardos supren kaj demandos 'Kiu do mi estas?I shall only look up and say "Who am I then?
Ĉu la prokuroro rigardos fromaĝon kaj olivon kiel atestojn de la kontraŭleĝa ago, aŭ insistos, ke ili estas benzinboteloj?Will the Public Prosecutor consider the evidence as cheese and olives or will it make it as Molotov
Ekzemple, li chiam devos levi la okulojn al vi, vi rigardos lin de supre.For instance, I haVe arranged that he'll be looking up at you, you looking down at him.
Ni sidigos lin antau via busto kiu senchese rigardos lin.Then again we shall seat him here beside your bust so that if you relax that will always be glaring at him.
Do, brakumante mian filon mi iru al lia ĉelo kaj tiel ni rigardos kiamaniere tio pli domaĝos nian prestiĝon.then I'll look for him to his cell wit my son in my arms and will see how prestige is endangered more.
Alicio povis certiĝi, same kvazaŭ ŝi rigardus la ardezojn de malantaŭ iliaj ŝultroj, ke ĉiuj ĵurintoj skribas sur la ardezoj "Stultuloj," kaj eĉ ŝi povis rimarki ke unu el ili, ne sciante mem per kiaj literoj silabi la vorton, devas peti la informon de sia najbaro.Alice could see, as well as if she were looking over their shoulders, that all the jurors were writing down 'stupid things!' on their slates, and she could even make out that one of them didn't know how to spell 'stupid,' and that he had to ask his neighbour to tell him.
Se la geinfanoj rigardus ĝin, ili volus parton. Ĉu ne?Because if the children see it, they will want their part, won't they?
Se Miĉjo eĉ unufoje rigardus al mi,Julia is right, you're lucky.
Iuj homoj rigardus tiun ĉi glason kaj dirus:Some guys would look at this glass and say:
Se vi rigardus al unu ĝia paĝo, vi komprenus.If you looked at just one page and see why.
Mi unue rigardu por vidi ĉu oni surskribis ĝin per 'veneno.'" Ĉar ŝi ja antaŭe legis kelke da bonmoralaj rakontoj pri infanoj kiuj aŭ mortbruliĝis, aŭ estis englutitaj de sovaĝaj bestoj, aŭ suferis diversajn aliajn malagrablaĵojn nur simple pro tio, ke ili ne volis atenti ian facilan regulon de la amikoj ofte instruitan, tian ekzemple kia estas la regulo ke brilvarmega fajrilo povas brulvundi la manon, se oni ĝin tenas tro longe; ankaŭ tio ĉi, ke se oni tre profunde tranĉos la fingron, ĝi kredeble sangos; kaj neniam ŝi forgesis ke se oni trinkos multe el botelo markita per 'veneno,' preskaŭ certe estas ke pli malpli frue ĝi malordigos la internaĵon.'No, I'll look first,' she said, 'and see whether it's marked "poison" or not'; for she had read several nice little histories about children who had got burnt, and eaten up by wild beasts and other unpleasant things, all because they would not remember the simple rules their friends had taught them: such as, that a red-hot poker will burn you if you hold it too long; and that if you cut your finger very deeply with a knife, it usually bleeds; and she had never forgotten that, if you drink much from a bottle marked 'poison,' it is almost certain to disagree with you, sooner or later.
"Ho, rigardu, zorgu,—mi petegas—la infanon!" Alicio ekkriis.'Oh, please mind what you're doing!' cried Alice, jumping up and down in an agony of terror.
"Vi ne insultu," diris li el tiu rifuĝejo, "kaj—ne rigardu min."He got behind Alice as he spoke.
(Se vi ne scias kio estas Grifo, rigardu la ilustraĵon.)(If you don't know what a Gryphon is, look at the picture.)
Kvankam la reliefo operacioj estas daŭra kaj ĉiuj ĵetante en prunti si reciproke la manojn, devus esti iu tretas dorso, prenante rigardu, kio okazis kaj studu kio eliris malbone, kio devus esti farita kaj kion fari por malhelpi la preventebla , preparu la nepra kaj havigi rimedojn por la doable.While the relief operations are ongoing and everyone is pitching in to lend a helping hand, there should be someone stepping back, taking a look at what has happened and study what went wrong, what should have been done and what to do to prevent the preventable, prepare for the inevitable and provide resources for the doable.
Kiu estas la problemo? - Mi opinias, ke iu estas rigardanta. Mi timas.- l think someone's watching l'm scared
Pensu pri via patrino. Ŝi certe estas tie ĉi rigardanta vin.Think of yer'ma, she is looking at you, she is here.
Kun kaŝitaj larmoj kaj frosta rideto, ... rigardanta la tabulon por vidi la rezultaton.With tears hidden and the smile frozen.
Kion vi estas rigardanta?What are you looking at?
Mi certigis ke neniu estis rigardanta.I made sure that no one was watching.

Questions and answers about rigardi conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about rigardi
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play Esperanto conjugation game!

Practice Esperanto verb conjugation with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Similar verbs

VerbTranslation
Same length:
rigladido
Different length:
ekrigardilook
rerigardido
rigardaĉido
rigardadistare
rigardeblido
rigardegistare
rigardendido
rigardetiglance

Other Esperanto verbs with the meaning look

Verb
alrigardi
aspekti
ekrigardi
enrigardi
serĉi
simili
trarigardi

Do you know these verbs?

VerbTranslation
retropageblido
retroviĝadido
revueblido
ridetadido
ridetismile
rigardegendido
rigardetiglance
rigidigadido
rimarkigeblido
ringpikido