Dołączyć (to join) conjugation

Polish
86 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Perfective future tense
dołączę
I will join
dołączysz
you will join
dołączy
he will join
dołączymy
we will join
dołączycie
you all will join
dołączą
they will join
Imperative
-
dołącz
you join!
niech dołączy
let him/her/it join
dołączmy
let's join
dołączcie
you all join
niech dołączą
let them join
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
dołączyłam
I joined
dołączyłaś
you joined
dołączyła
she joined
dołączyłyśmy
we joined
dołączyłyście
you all joined
dołączyły
they joined
Future feminine tense
dołączę
I will join
dołączysz
you will join
dołączy
she will join
dołączymy
we will join
dołączycie
you all will join
dołączą
they will join
Conditional feminine tense
dołączyłabym
I would join
dołączyłabyś
you would join
dołączyłaby
she would join
dołączyłybyśmy
we would join
dołączyłybyście
you all would join
dołączyłyby
they would join
Conditional perfective feminine tense
dołączyłabym była
I would have joined
dołączyłabyś była
you would have joined
dołączyłaby była
she would have joined
dołączyłybyśmy były
we would have joined
dołączyłybyście były
you all would have joined
dołączyłyby były
they would have joined
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
dołączyłem
I joined
dołączyłeś
you joined
dołączył
he joined
dołączyliśmy
we joined
dołączyliście
you all joined
dołączyli
they joined
Future masculine tense
dołączę
I will join
dołączysz
you will join
dołączy
he will join
dołączymy
we will join
dołączycie
you all will join
dołączą
they will join
Conditional masculine tense
dołączyłbym
I would join
dołączyłbyś
you would join
dołączyłby
he would join
dołączylibyśmy
we would join
dołączylibyście
you all would join
dołączyliby
they would join
Conditional perfective masculine tense
dołączyłbym był
I would have joined
dołączyłbyś był
you would have joined
dołączyłby był
he would have joined
dołączylibyśmy byli
we would have joined
dołączylibyście byli
you all would have joined
dołączyliby byli
they would have joined
Impersonal
dołączono by
there would be joined
dołączono by
there would be joined

Examples of dołączyć

Example in PolishTranslation in English
"Kiedy się pobiorą jadą prosto do Newcastle dołączyć do regimentu,"As soon as they are married," "they will journey directly to join his regiment in Newcastle,"
"Wiadomości Nie-O-Dziewiątej" John Lloyd zapytał, czy nie chciałbym dołączyć do tego zespołu, do ludzi, których zbierał do tworzenia tematycznego, satyrycznego programu.John Lloyd asked if I wanted to join this team he was getting together to do a new topical, satirical comedy sketch show.
"Zgadzam się dołączyć do drużyny taekwondo i...""I agree to join the Taekwondo team and... "
"Śmierć zabrała mi ukochanego, pragnę doń dołączyć!""Death took my beloved -- I want to join him!"
- 80 minut, aby nas przekonać, że zrobicie wszystko aby do nas dołączyć.80 minutes to convince us you have what it takes to join us.
# Więc dołącz się do zabawy...# So join in with the fun...
# Więc dołącz się do zabawy# So join in with the fun
* Przebieraj się i dołącz do nich.Get dressed and join them on the floor.
- Albo dołącz do nas, albo wyjazd, szczylu!- Either join in or get out, Sparky.
- Chloe, dołącz do nas w pokoju narad.- Could you join us in the situation room?
A teraz dołączmy do naszego Picassa, zanim wstanie i udekoruje nasz dom.Now let's join our little Picasso in bed before she makes a break for it and starts to decorate our house.
Ale najpierw dołączmy do nowej Małej Miss Springfield - Amber Dempsey przy otwieraniu duńskiego sklepu.But first, let's join the new Little Miss Springfield, Amber Dempsey... as she helps open the Danish super-chain "Shop."
Tak dołączmy się.Yeah, let's join them.
- Chodźcie tu i dołączcie do nas.- Come up and join us.
- Melling, Ashworth, dołączcie.- Melling, Ashworth, join them.
- No to dołączcie do nas.Then why don't you all join us?
- O, nie, dołączcie do nas.- Oh, no, pleasejoin us.
- Sam dołączcie, do Brytoli.You join the British.
- Kontaktowałam się z nim w dniu, gdy do was dołączyłam, by powiedzieć, że jestem cała i jeden raz dzisiaj.I contacted him once the day I joined To tell him I was okay and once earlier today.
- Wiele razy, ale to nie ma związku z szóstkami, albo grupami internetowymi do których dołączyłam.Many times, but that's not what the sixes are about... or the computer chatrooms that I have joined.
-=Dziś dołączyłam do fanklubu.-=I've just joined today.
/I dołączyłam do nich.And joined in.
/Kiedy skończyłam 18 lat, /dołączyłam do Korpusu Kryzysowego US.when i turned 18 i joined the US crisis corp.
- Niedokładnie. Ale zmniejszyliśmy okno do okresu na dwa lata zanim dołączyłaś do załogi, gdy okręt był atakowany.Not precisely, but we narrowed the window to a period 2 years before you joined the crew.
- chwilę później dołączyłaś do Sieci.Right before you joined the network.
Ale od kiedy do nas dołączyłaś zaczęłaś również gotować..But since you joined you've become the cook..
Anya, jak widzę dołączyłaś do grupy bez temblaków. Tak.Anya, l see you've joined the not-sling-wearing crowd.
Chciałaś go spotkać i dlatego dołączyłaś do armii, która z nim walczy?You wanted to meet him so you joined an army to fight him?
"Do naszego przedsięwzięcia dołączyła panna Agnes Cluny,""We have been joined in our endeavours by Miss Agnes Cluny,
- Jest pierwszą kobietą, która dołączyła do...- She's the first woman who's joined the...
- Rogue dołączyła do nich. - Jesteś tego pewien?Rogue's joined them.
- która dołączyła po ...- Who rejoined following her...
/A teraz Justine do nich dołączyła.'And now Justine has joined in.
Dołączyłyśmy do pomponiar razem, dołączyłyśmy do chóru razem, wszystkie spałyśmy z Puckermanem w ciągu jednego roku.We joined the Cheerios! together, we joined Glee Club together, we all slept with Puckerman the same year.
Ja i Ford dołączyłyśmy do klubu filmowego Charton.Me and ford joined Charton's film club.
Kiedy my dołączyłyśmy, siedziałyśmy na wiklinowych krzesłach,Yeah, when we first joined, We used to sit around in wicker chairs,
Więc wzięłam Kristen, I dołączyłyśmy do społeczności Charlesa.So I took Kristen, and we joined Charles' community.
Właśnie dołączyłyśmy.We just joined.
Dołączyłyście do pomponiar dla popularności, ale dołączyłyście do Glee, bo to kochacie.You joined Cheerios! to be popular, but you joined Glee Club because you loved it.
Jestem po prostu taka szczęśliwa, że ty i twoja siostra dołączyłyście do zespołu.Well, I'm just so happy that you and your sister joined the team.
/Do strajkujących uczniów dołączyły inne związki, /między innymi dojarze kóz ze Springfield... /...The student strikers have been joined by other unions including the Springfield Goat Milkers, the Association of News Room Cue Card Holders...
/Zeszłej nocy o 23:45, nasze /siostrzane Arki 6 i 7 dołączyły do kursu.At 23:45 last night, our sister Arks number 6 and 7 have joined our course.
Admirale, cztery wrogie krążowniki dołączyły do blokady!Admiral, four more enemy cruisers have joined the blockade.
B. Wcześniejsze rozszerzenia Do sześciu państw założycielskich dołączyły:B. Earlier enlargements The six founder members were joined:
Być może, że dołączyły do Mile High Club.Maybe they joined the Mile High Club.
Jeżeli mogłabym zrobić to ponownie, dołączyłabym do Literati, i przeszłabym ich durną, małą inicjację i weszłabym na właściwą ścieżkę.If I could do it over, I would... I would join Literati, and I would do their silly little initiation, and I would get on the right path.
- Ja dołączyłem mniej więcej pół roku temu.I joined upabout six months ago.
/Gdy dołączyłem do gości z szalonego showWhen I joined the freak show guys Under the Big Top
/Kiedy dołączyłem do opozycji, wiedziałem, /że nie mogę być Khalilem na zawsze.Once I joined the resistance, I knew that I couldn't be Khalil forever.
20 lat temu, kupiłem mój pierwszy modem i dołączyłem do legionu.Twenty years ago, I bought my first modem and joined a legion.
@anasqtiesh: Razan przedstawiła mnie wspaniałemu zespołowi @globalvoices i to za jej sprawą dołączyłem jako autor i tłumacz. #FreeRazan@anasqtiesh: Razan introduced me to the wonderful @globalvoices team and she's the reason I joined as a translator author. #FreeRazan
"Więc dołączyłeś do ekspedycji handlowej-- nie z obowiązku, ale dla pieniędzy? " Tak. To nasz zwyczaj, że płacimy."So, you joined the expedition to trade for profit... not because of duty or loyalty, for money?"
- Mieli tanio. - Zapragnąłeś większych emocji i dołączyłeś do biura.- You craved more excitement, joined the Bureau.
- Moja żona powiedziała mi, że dołączyłeś do jej grupy.- My wife told me you joined her group.
- Zanim ty dołączyłeś do swojego.Before you joined yours.
/Więc poddałeś się i dołączyłeś do wroga.So you gave up and joined the enemy.
"Ezra Fitz dołączył do fanów Marka Twaina"?"ezra fits has joined the mark twain fan page"?
"dołączył do Agencji jako oficer w 1971 r.,"was reported to have joined the Agency as an officer in 1971,
#5 dołączył się i strzelał pod mały mostek, a my oczyściliśmy okolicę, znajdując strzelca, o którym mówił Ian.5 joined in and fired a magazine under a little bridge and we cleaned the area and found the shooter Ian mentioned.
- Ah! Popatrzcie kto dołączył do świata żywych.Look who's just joined the land of the living.
- Cieszę się, że pan dołączył.Glad you joined us.
Dlatego dołączyliśmy do cyrku.That's why we joined the carnival.
Gdy przyjechaliśmy na południe, zaparkowaliśmy tu busa i dołączyliśmy do kaznodziejów, bywalców i krwiopijców.And so when we came down south, we just parked the bus here and joined the preachers, and the socialites, and the blood-drinkers.
Jestem dumny z tego, że nie tylko dołączyliśmy do UE tak szybko po odzyskaniu niepodległości w 1991 roku, ale także staliśmy się pierwszym krajem „nowej Europy”, który przyjął euro w 2007 roku.I feel proud that we not only joined the EU so soon after becoming independent in 1991, but were then the first of the‘new Europeans’to adopt the euro in 2007.
Jeśli dołączyliśmy do tego oddziału, to nie po to, by wrócić w poniżeniu.If we joined the troops, it wasn't to go back humiliated.
Mieliśmy szczęście, że dołączyliśmy do największych talentów naszego pokolenia Każdego pokolenia, Ramblin' Sandy Pitnik.We were lucky to be joined by one of the greatest talents of our generation any generation, as a matter of fact, Ramblin' Sandy Pitnik.
/I bardzo łaskawie dołączyliście /do nas na ostatnie chwile II WŚ. /Za co bardzo dziękujemy.And you very kindly joined us for the last few minutes of the Second World War, for which we thank you.
Bardzo się cieszymy, że do nas dziś dołączyliście!We are all so happy you joined us tonight!
Jak i wy wszyscy dołączyliście do niego w budowie tej kolei.Just as all of you have joined him in the building of this railroad.
- Ostatnio dołączyli do zarządu w "Kostce",- You're standing in the hallway. - And they've just recently joined the board at the Cube,
- Wszyscy Dzicy dołączyli do Mance'a.The wildlings have joined up with Mance.
/Dla tych, którzy dopiero /do nas dołączyli, to dosyć zaskakujące i może nieco smutne,For those of you who have just joined us, well, a bit of a shock... and a little sad, too.
/Galen Tyrol i Samuel Anders /właśnie dołączyli do Saula Tigh w śluzie.Galen Tyrol and Samuel Anders have just joined Saul Tigh in the airlock.
/Inni dołączyli do mojej krucjaty.Now others have joined my crusade.
- Komandor Riker dołączy za chwilę.Commander Riker will join you soon in a moment.
/Eliza, Henry i ja dołączymy do ciebie nad morzem."Eliza, Henry and I will join you at the coast,
"Mam nadzieję, że pewnego dnia dołączycie tu do mnie."And I hope that someday you will join me here.
Co do innych, mam nadzieję, że dołączycie do mnie i będziecie o niej pamiętać.As for the others, I hope you will join me in keeping her in our thoughts.
/Za chwilę dołączą kołatki, /i didgeridu, /a potem śpiewanie.Soon the clapsticks will join in, and the didgeridu, and then singing.
Ale z czasem... dołączą do ciebie w słońcu, Kal.But In time they will join you in the sun, Kal.
Chakotay z Voyagera. Ty, twoja Kapitan i załoga Voyagera dołączą do profesora Gegena.Chakotay of the Voyager starship, you, your Captain and her crew will join Professor Gegen.
/Do 1945, setki zwykłych ludzi /dołączyło do ruchu oporu.By 1945, hundreds of ordinary people had joined the underground.
/FBI dołączyło do poszukiwań /dwóch morderców.The FBI has joined in the search for the two men.
/zasłużonej reporterki dochodzeniowej,/ / Bonnie Parks./ /Teraz do śledztwa dotyczącego/ / jej zniknięcia dołączyło FBI./ /Oficjele skromnie skomentowały ich zaangażowanie, /mówiąc że jest za wcześnie na komentarze,/Bonnie Parks was reported missing now the FBI have joined the investigation into her disappearances here official have been tight about their involvement, saying its too soon to comment so now Park's whereabouts remain a mystery
12 państw członkowskich, które dołączyło do UE w 2004 i 2007 r., posiada swoje własne wiążące cele krajowe zgodnie z postanowieniami protokołu z Kioto, z wyjątkiem Cypru i Malty, które nie posiadają określonych celów ograniczenia emisji. ** Tylko na rok 2007 .The 12 Member States that joined the EU in 2004 and 2007 have their own binding national targets under the Kyoto Protocol with the exception of Cyprus and Malta, which have no targets. ** Only for 2007
70 krajów dołączyło do U.D.F. w celu ich zatrzymania.Over 17 nations have joined the United Defense Force... which hopes to push them back.

More Polish verbs

Similar

dokuczyć
tease
doleczyć
do
doliczyć
do
dołączać
attach
domęczyć
do
domoczyć
do
doręczyć
deliver
dotoczyć
wheel
dotuczyć
do
dotyczyć
concern
odłączyć
disconnect
połączyć
connect
wyłączyć
turn off
załączyć
attach

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

dewastować
devastate
krzyczeć
scream
ochraniać
protect
ponękać
do
przeleźć
climb_over
spustoszyć
ravage
uszatkować
slice
utajnić
unpublish
zapić
wash_down
zaszpanować
do

Other Polish verbs with the meaning similar to 'join':

None found.
Learning languages?