Laitos noun declension

Finnish
67 examples

Conjugation of eiti

nominative
accusative nom.
genitive
partitive
inessive
elative
illative
adessive
ablative
allative
essive
translative
instructive
abessive
comitative
Plural
laitokset
institutions
laitokset
institutions
laitosten
(of) institutions
laitoksia
(part of) institutions
laitoksissa
(in) institutions
laitoksista
(out of) institutions
laitoksiin
(into) institutions
laitoksilla
(at) institutions
laitoksilta
(from) institutions
laitoksille
(onto) institutions
laitoksina
(as) institutions
laitoksiksi
(into) institutions
laitoksin
(with) institutions
laitoksitta
(without) institutions
laitoksineen
(together with) institutions
nominative
accusative nom.
accusative gen.
genitive
partitive
inessive
elative
illative
adessive
ablative
allative
essive
translative
abessive
Singular
laitos
institution
laitos
institution
laitoksen
institution
laitoksen
(of) institution
laitosta
(part of) institution
laitoksessa
(in) institution
laitoksesta
(out of) institution
laitokseen
(into) institution
laitoksella
(at) institution
laitokselta
(from) institution
laitokselle
(onto) institution
laitoksena
(as) institution
laitokseksi
(into) institution
laitoksetta
(without) institution

Examples of laitos

Example in FinnishTranslation in English
He korvasivat valtaapitävät, valtasivat laitokset - uudistaen ja muuttaen kaiken.They replaced people of influence, taking over the institutions, remaking, remodeling, refurbishing.
Lähdin, koska laitokset saavat minut hulluksi ja - halusin kokea jotain aitoa.But then I left, because institutions make me crazy. And I thought, I don't know, I wanted to experience something real.
Toiset laitokset teettävät työtä, täällä se on etuoikeus, jonka ansaitset.Other institutions hand out work, but here it's a privilege that you earn.
Akateemisten laitosten eliitin salaiset salongitSecret salons for the elit of academic institutions.
Siksi tämän akatemian kaltaisten laitosten ei pidä antaa kuolla.And that is why institutions like this academy... cannot be allowed to die.
Aaron alkoi tutkia tarkemmin - akateemisia artikkeleita julkaisevia laitoksia.Aaron began to take a closer look at institutions that publish academic journal articles.
Carlyle Endowment tukee laitoksia, jotka jakavat ydinarvojamme.The Carlyle Endowment is committed to supporting institutions that share our core values.
Eri laitoksia.A variety of institutions.
Koska en voinut kapinoida kirkkoa tai armeijaa vastaan tai avioliitossa, jotka pankkitoiminnan jälkeen ovat kaikkein taantumuksellisimpia laitoksia tässä minä olen, kapinallinen, vääräuskoinen ja elostelija luonnostani eläen kuin pelokas vanha porvari.As I couldn't rebel against the church or the army, or matrimony, which, after banking, are the most reactionary institutions around, here I am, a rebel, an infidel, and a libertine by nature, living like a scared old bourgeois.
Lukemattomia pidätyksiä ja laitoksia.It's two high school dropouts, nowhere to go, nothing to do, countless arrests, many institutions, in and out of juvenile hall, and soon to graduate.
Ehkä olet ollut laitoksissa.Maybe you have been in institutions.
Hän on ollut eri laitoksissa sisarpuolenne, Zoen, kanssa.He spent some time in various institutions, with your half-sister, Zoe.
Hän on ollut laitoksissa puolet elämästään.He's been in and out institutions half his life.
Joseph Kinkirk on ollut seurannassa, - useissa psykiatrisissa laitoksissa, suurimman osan aikuiselämäänsä, - mutta siltikään ei löydy yhtään, dokumentoitua viittausta Henryyn, - ajalta ennen hänen pidätystään.Joseph Kinkirk has been under observation at various psychiatric institutions for most of his adult life and yet there has not been one documented reference to Henry until after his arrest.
Kanssa laitoksissa turrutettujen ja sähkövirralla iskettyjen Joiden hermopurkaukset on padottuWith those numbed in institutions, shocked with electric currents through the cataracts of nerves.
Karannut useista laitoksista.Escaped several institutions.
Tämä on yksi maan hienoimmista laitoksista.This is one of the finest institutions in the country.
Varmasti, jos totuutta haetaan näistä laitoksista meidän on muistettava että ne ovat itsensä valtiomme edistämiä ja tukemia, jolle olemme uskollisuutemme velkaa.Surely, if truth be needed of the excellence of these institutions, we need only remember that they are promoted and subsidised by the very state, to which we owe our allegiance.
"Kalifornian uskonnollisiin laitoksiin kohdistunut väkivalta 10 viime vuotena.""lncidents of violence connected to California religious institutions in the last ten years."
"Näihin yksityisiin laitoksiin oli helppo päästä.""It wasn't difficult to gain entry into one of these private institutions.
Heidät suljetaan sairaaloihin. Erityisiin laitoksiin.Lock'em up in the prisons they call hospitals, specialized institutions!
Kennedy oli kokematon ja luotti laitoksiin.Kennedy was an inexperienced president. He trusted the institutions too much.
No niin, viemme veljesi laitoksiin joissa heistä - tullaan huolehtimaan kunnollisesti.Now then, we'll take your brothers to institutions where they'll be properly cared for. And you can go back to your job too.
Haluamme, ettei hän käy laitoksilla, joissa on arkoja tutkimusprojekteja.He's an unknown quantity. We'd feel better, for the time being, if he wasn't granted any access to the institutions... where sensitive government projects are in the works.
julkisilla laitoksilla on monia sivuhyötyjä ne voivat tarkoituksellisesti tuottaa tappiota niiden ei ole tarkoitus tehdä voittoa ne voivat tehdä tarkoituksella tappiota sivuhyötyjen tähden esimerkiksi julkinen terästehdas voi tuottaa tappiota antaakseen halpaa terästä muulle teollisuudelle ehkä se on hyvä asia julkisilla laitoksilla voidaan vaikuttaa taloussuhdanteiden vaikutuksiinPublic institutions have many side benefits For one thing they may purposely run at a loss. They're not out for profit.
Kulta, näille laitoksille bisnes on tärkeintä.Honey, these institutions are businesses first.
Olet velkaa monille pankeille ja laitoksille isoja summia rahaa.Tou owe large sums of money to several bancs and institutions.
"Nykypankin röyhkeät yritykset kontrolloida hallitusta - ovat enteitä siitä kohtalosta, mikä odottaa amerikkalaisia - jos he harhautuvat säilyttämään tämän laitoksen - tai perustamaan toisen samanlaisen. "Stating that one point: "The bold efforts the present bank has made to control the government... are but premonitions of the fate that awaits the American people should they be deluded into a perpetuation of this institution or, the establishment of another like it."
Fox. Olet yksi hienoimmista ja omalaatuisimmista agenteista - tämän laitoksen 60-vuotisessa historiassa.Fox,... you were one of the finest, most unique agents in the nearly 60-year history of this institution.
Hallitus takavarikoi laitoksen omaisuutta, jäädyttää tilejä.Uh, that? Uh, government seizure of institutional assets, freezing of accounts.
Hän on laitoksen pidetyimpiä miehiä.One of the most beloved men this institution has had.
Ja tämän laitoksen Albert Einstein.And the Albert Einstein of this institution,
- Niin Uskallatte paljastaa korruption joka tuhoaa tätä laitosta- Yes, sir, your courage... in exposing the corruption that eats away at this institution.
-Tätä laitosta kohtaan. Näitä ihmisiä ja eläimiä ja tekemäämme työtä kohtaan.- Your obligation is to this institution... and the people and the animals and the work we've done over the last three years.
Bukarestissa on monta laitosta.There are other institutions in Bucharest.
En tarvitse laitosta hänen ja itseni väliin.I don't need an institution between him and me.
Et edes ole virallinen osa tätä laitosta.You're not even officially part of this institution.
"Tässä laitoksessa myönnytään, jotta tullaan toimeen."'In this institution, to get along, you go along'.
- Hän eli viimeiset vuotensa psykiatrisessa laitoksessa - uskoen olevansa poikkeava.He spent the last years of his life in a psychiatric institution, convinced he was an abnormal.
- Joten hän vietti loppuelämänsä laitoksessa.So, she spent the rest of her life in an institution.
- Miten aiotte johtajana korjata - naisten systemaattisen alistamisen tässä laitoksessa?As head of the department, how do you plan on rectifying the systematic subjugation of women in this institution?
- Olen 15 vuotta palvellut tässä laitoksessa.15 years of service I've given to this fine institution.
En ajatellut silloin, että voisin koskaan päästä pois laitoksesta.Back then, I never even used to think that I would probably ever even get out of being in institutional placement.
En voinut kohdata miestä, joka oli adoptoinut minut ja Helenan,- ja vienyt meidät pois siitä laitoksesta.'And I couldn't face the man that adopted me and my friend Helena, 'taking us out of that horrible scanners institution.
Gracey karkasi tästä laitoksesta kolme päivää sitten - ja hänen uskotaan vieläkin olevan kaupungissa.Gracey escaped from this institution three days ago and is still believed to be in the city.
Haluan tehdä tästä laitoksesta tunnetun sellaisesta lupauksesta - että meitä pyydetään New Yorkin kardinaaliksi. - Meitä?I want this institution to become a place of such promise and renown that we are asked to be Cardinal of New York.
Hän haluaisi lähteä tästä laitoksesta asettuakseen asumaan pohjoiseen.He now expresses the desire to leave this institution... with the intention of taking up residence in the north.
"Hän ei päästänyt minua laitokseen, vaan hoiti minut itse.""Her refusal to let me be institutionalized, caring for me herself,
"Juanissa ei ole havaittavissa mitään epäilyttävää, - joka toi hänet tähän laitokseen.""Juan shows no signs of the bizarre and horrible behavior... "that brought him to this institution.
- En tahdo häntä laitokseen.I don't want him in an institution.
- He aikovat panna Annan laitokseen.Look... they're gonna put Anna in an institution.
- Hänet sijoitetaan laitokseen, jos häneen ei voida luottaa.Horowitz will institutionalize him if he can't trust him to take his meds.
Joten ihmiset laitoksella olivat vanhempasi.So the people at the institution were your parents.
Olimme molemmat laitoksella.We were in the institution.
Hän on ollut ulkona laitokselta - vain muutaman kuukauden.He's only been out of the institution for a couple of months.
Ainoa syy, miksen anna rahdata sinua pois täältä käsiraudoissa on, - että se olisi häpeäksi tälle laitokselle ja vahingoittaisi sen mainetta. Puhumattakaan sitä johtavan tohtorin maineesta.The only reason I'm not having you hauled out of here in handcuffs is because it would be an embarrassment to this institution and damage its reputation, not to mention the reputation of its lead doctor.
Chase Collins tuli tänne loistavalla akateemisella taustalla - ja hänen sukunsa säätiö on tehnyt avokätisen lahjoituksen tälle laitokselle.Chase Collins comes to us with a brilliant academic record and his family trust has made a generous endowment to this institution.
Käsitän kyllä mikä rasite rajoittamaton vierailuoikeus olisi tälle laitokselle - ja sen rahoittajille.Yeah, I understand what a burden unlimited visitation might be on this institution and on the people who pay for it.
Miksi todellinen kommunisti, - fanaatikko, joka taisteli Stasissa 30 vuotta kapitalismia vastaan, - miksi hän haaskaisi viimeiset päivänsä työskennellen laitokselle, - joka on kaikkea sitä, mitä hän aiemmin halveksi?Why would a tried and true communist a hardliner that spent 30 years in the Stasi fighting against the evils of capitalism... Why would this man waste his final days working for an institution that was the very embodiment of everything he once despised?
Olette antanut tälle laitokselle tarvittavat resurssit.namaskar you have given that thing for this institution.... that we needed the most.... money money!
Minä laitoksena te tätä pidätte?What kind of institution do you think we run?
Varmistaa, ettei kirkkoa kohdella laitoksena - joka suojelee niitä jotka ovat väärin käyttäneet ihmisoikeuksia.To make sure the Church is not perceived as an institution which protects those charged with abusing human rights.
- Yhtiö tai laitos?- Company or institution?
En voi olla mikään oma laitos.I can't be an institution.
Et. Sinulle löytyy joku toinen laitos, jossa on kirjasto.No, but, uh, we'll find some other state institution with a library in it for you.
Herrat, tämä laitos on valmistanut... laskematta 500 toimitusjohtajaa,Gentlemen, this institution has graduated... countless Fortune 500 C.E.O.'s,
Hänen nykyinen osoitteeseen on psykiatrinen laitos Oregonissa.His current address is a psychiatric institution in Oregon.

More Finnish verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

keitos
concoction
kiitos
thank
koitos
fight
laitto
putting
laskos
fold
liitos
joint
taitos
fold

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

laitevaurio
device damage
laitoshoito
thing
laatuluokka
quality class
laipio
ceiling
laine
wave
laaka
horizontal
laivankansi
deck
lainkohta
point in the law
lakipunos
thing
laki
law

Other Finnish verbs with the meaning similar to 'institution':

None found.
Learning languages?