Zatrzymać (to stop) conjugation

Polish
75 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Perfective future tense
zatrzymam
I will stop
zatrzymasz
you will stop
zatrzyma
he will stop
zatrzymamy
we will stop
zatrzymacie
you all will stop
zatrzymają
they will stop
Imperative
-
zatrzymaj
you stop!
niech zatrzyma
let him/her/it stop
zatrzymajmy
let's stop
zatrzymajcie
you all stop
niech zatrzymają
let them stop
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
zatrzymałam
I stopped
zatrzymałaś
you stopped
zatrzymała
she stopped
zatrzymałyśmy
we stopped
zatrzymałyście
you all stopped
zatrzymały
they stopped
Future feminine tense
zatrzymam
I will stop
zatrzymasz
you will stop
zatrzyma
she will stop
zatrzymamy
we will stop
zatrzymacie
you all will stop
zatrzymają
they will stop
Conditional feminine tense
zatrzymałabym
I would stop
zatrzymałabyś
you would stop
zatrzymałaby
she would stop
zatrzymałybyśmy
we would stop
zatrzymałybyście
you all would stop
zatrzymałyby
they would stop
Conditional perfective feminine tense
zatrzymałabym była
I would have stopped
zatrzymałabyś była
you would have stopped
zatrzymałaby była
she would have stopped
zatrzymałybyśmy były
we would have stopped
zatrzymałybyście były
you all would have stopped
zatrzymałyby były
they would have stopped
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
zatrzymałem
I stopped
zatrzymałeś
you stopped
zatrzymał
he stopped
zatrzymaliśmy
we stopped
zatrzymaliście
you all stopped
zatrzymali
they stopped
Future masculine tense
zatrzymam
I will stop
zatrzymasz
you will stop
zatrzyma
he will stop
zatrzymamy
we will stop
zatrzymacie
you all will stop
zatrzymają
they will stop
Conditional masculine tense
zatrzymałbym
I would stop
zatrzymałbyś
you would stop
zatrzymałby
he would stop
zatrzymalibyśmy
we would stop
zatrzymalibyście
you all would stop
zatrzymaliby
they would stop
Conditional perfective masculine tense
zatrzymałbym był
I would have stopped
zatrzymałbyś był
you would have stopped
zatrzymałby był
he would have stopped
zatrzymalibyśmy byli
we would have stopped
zatrzymalibyście byli
you all would have stopped
zatrzymaliby byli
they would have stopped
Impersonal
zatrzymano by
there would be stopped
zatrzymano by
there would be stopped

Examples of zatrzymać

Example in PolishTranslation in English
"Aby pobożne zatrzymać obrzędy?""to stop devoted charitable deeds?"
"Czas kiedy chciałam zatrzymać ciebie...""By the time I wanted to stop you..."
"Gil Teacher", jeśli chcesz to zatrzymać, to dlaczego stopniowo?Teacher Gil, if you're going to stop it anyway, why go slower?
"Gwiazdy wyszył ostatniej nocy w Hollywood, aby zatrzymać globalne ocieplenie.""The stars came out last night in Hollywood to stop global warming."
"I w końcu musi się zatrzymać. ""Until he has to stop." "And his bones well up in his eyes, out of that sea..."
! Dewey Crowe, natychmiast się zatrzymaj!Hey, Dewey Crowe, you stop right there!
" lepiej go zatrzymaj ponieważ napewno go ukradł"."you better stop him because he stole it" law.
"David, DiNozzo, za mną". Praktykancie, zatrzymaj się."david,dinozzo,follow me." Probie,stop it.
"Muszę odebrać ważne dokumenty Navigatora, więc zatrzymaj się na przystani 12.""I must get some papers off the Navigator, so stop at Pier 12."
"zatrzymaj samochód, dobry Boże, błagam cię, zatrzymaj samochód"?"Stop the car. Dear God, l beg of you, stop the car"?
"ale najpierw zatrzymajmy się na lody"."but let's stop first and get an ice cream."
- Carlo, zatrzymajmy się tam- Carlo, let's stop here
/W porządku, zatrzymajmy się na chwilę.Okay, let's stop for a second.
"Stać, zatrzymajcie się!"Wait, wait, stop!
- Hej, zatrzymajcie go!Hey, stop him!
- Na litość boską, zatrzymajcie!For God's sake, stop the ride.!
- Najlepsze paliwo na Trasie 66. - Nie, my tylko się zatrzymaliśmy. Jeśli potrzebujecie opon, to zatrzymajcie się przy sklepie Luigi'ego.And if you need tires, stop by Luigi's Casa Della Tires, home of the Leaning Tower of Tires.
- Nie, zatrzymajcie się.- No, no. Stop, stop, stop.
-Nie zatrzymałam się.- I haven't stopped.
...zatrzymałam się, by odwiedzieć dziewczynę, która zawsze była dla mnie miła.I stopped to see the older girl who was always so nice to me
/Przeszłam 6 km i się zatrzymałam.about 6km in i stopped.
A ja go zatrzymałam! Byłam głupia!"And I stopped him, my bloody misfortune!"
A potem nagle, przede mną ukazał się dom i zatrzymałam się tam, ponieważ było to Mandele.And then, suddenly, the house appeared in front of me ...and I stopped there, because that was Mandele
- Czy zatrzymałaś krwawienie? - Proszę.- Have you stopped the bleeding?
- Za szybko się zatrzymałaś.! You stopped really fast.
- Zrozum, powiem jemu, że zatrzymałaś się w pobliżu, OK?-Look, I'll tell him you stopped by, okay? SHIP: Okay.
"Gdyby Ziemia się zatrzymała przyciągając do siebie morze, wody oceanów podniosłyby się i popłynęły w stronę Księżyca"" If the Earth stopped attracting the sea, the oceans would rise up and flow towards the Moon"
"O 9:03, taksówka zatrzymała się na rogu ulic Trantor i Bralter."At 9:03, the taxi stopped at the corner of Trantor and Bralter Streets.
- Biblia zatrzymała kule.-It stopped a bullet.
- Ja bym się nie zatrzymała.-I wouldn't have stopped.
- Może gdzieś się zatrzymała.- Perhaps she stopped off.
Jedyne co chcę zrobić to udać się na siłownie, i podnosić ciężary. Czyli tam, gdzie miałem iść, zanim mnie zatrzymałyście.What I want to do is go to the gym and lift weights, which is where I was headed before you guys stopped me.
- Żeby zatrzymały nas gliny?Drive faster. So we can get stopped by the cops? I said speed up.
Ale James był w kłopotach, bo samochody które nas ścigały zatrzymały się i zrobiły blokadę.'But James was in big trouble because the cars chasing us had stopped 'and formed a road block. '
Ale po zajęciu pokładu jedenastego, po prostu się zatrzymały.They control decks 26 up to 11. When they took Deck 11 , they stopped.
Być może byłoby bardziej przygnębiające, gdyby nigdy nie zatrzymały się, by się nad tym zastanowić?Maybe it would be more depressing if you never even stopped to ask. Exactly.
Castle, były tam ślady krwi, które pochodziły z vana, a następnie zatrzymały się.She was. Castle, there was a blood trail that led from the van, and it stopped.
Ale kiedy ona budziła się, jej świadomość zatrzymałaby.But when she woke up, her consciousness would stop.
Gdybyśmy mieli wyeliminować z naszego przemysłowego świata efekty prac Tesli koła napędowe przemysłu przestałyby się obracać, a nasze elektryczne pociągi i samochody zatrzymałyby się.Were we to eliminate from our industrial world the result of Tesla's work the wheels of industry would cease to turn and our electric trains and cars would stop.
"Pijąc filiżankę zielonej herbaty zatrzymałem wojnę""Drinking a bowl of green tea... I stopped the war."
- A ja już zatrzymałem.- I've stopped.
- Dopiero co zatrzymałem krwawienie.We just stopped the bleeding.
- Ja zatrzymałem van.- I stopped the van!
- Nie miała żadnego, gdy się zatrzymałem.- She didn't have one when I stopped.
! - Pewnie jest w drodze. Może zatrzymał się po paliwo.Am sure he must be on his way or may have stopped for some fuel perhaps.
! Kto się zatrzymał, ten jest ostatni, a ostatni znaczy martwy!Who stopped, this is the last, and the last is dead!
"Kiedy Mowgli zatrzymał się na odpoczynek, wesoły niedźwiedź zwany Baloo, zbliżył się."When Mowgli stopped to rest, a happy bear wandered over, named Baloo.
"Moje serce połączyło się z tysiącem, bo mój przyjaciel zatrzymał się w biegu." Zapłacicie za to."My heart has joined the thousand, for my friend stopped running today."
"Na jego drodze do domu jednej nocy stary zatrzymał w strachu...""On his way home one night an old man stopped in fright... "
"Oczywiście, że nie chcę się przyznać, to do moich kolegów, 'tak, gdy zatrzymaliśmy się na herbatę próbowałem dyskretnie, aby rozwiązać problem"'Obviously, I didn't want to admit this to my colleagues, 'so when we stopped for tea I tried discreetly to rectify the problem.'
# I na przez Caroline # # zatrzymaliśmy w Szarlotce ale obeszliśmy RockHill ## And on across Caroline # # We stopped in Charlotte but we bypassed RockHill #
'Wkrótce zatrzymaliśmy się, by sprawdzić bieg naszej "pięknej" rzeki.'Soon, we stopped to check on the course of our "beautiful" river.
- A nasza podróż do Pittsfield, kiedy zatrzymaliśmy się w Sturbridge Village?- All right. What about the drive up to pittsfield when we stopped at sturbridge village?
- Czemu się zatrzymaliśmy? Wycofać się!Why are we stopped?
- Czekaj, zatrzymaliście się w motelu?Wait, you stopped at a motel?
- Myślałam, że zatrzymaliście się na kawę.- I thought you stopped for coffee.
- To nie takie proste... - Wcześniej zatrzymaliście...Well,you stopped it before--
"Przed powrotem do domu na kolację, niania i dzidziuś Boo zatrzymali się przed domem "Starego Żołnierza", żeby odwiedzić pana Tinsela.""Before returning home for supper, Nanny and Baby Boo stopped at the Old Soldiers' Home to visit Mr Tinsel."
- 15 lat temu zatrzymali mój supercondutor...-Go ahead! 15 years ago, they stopped work on my superconductor...
- Kapitanie, zatrzymali silniki.Sir, they've stopped their engines.
- Nigdy mnie nie zatrzymali.I've never been stopped.
*Gdziekolwiek to powiesz... *tam się wspólnie zatrzymamy.Wherever you say.. ..we will stop there.
Nie zatrzymałbym ichl would stop it.
Boję się, że sam widok zatrzymałby mu serce.I fear that the very sight of this would stop his heart.
Superman zatrzymałby kule.Superman would stop the bullets.
Ten spadek zatrzymałby to.Getting that inheritance would stop that.
Gdyby oni usłyszeli co muszę mówić, oni zatrzymaliby pociąg.If they heard what I have to say, they would stop the train.
Jeśli kiedykolwiek dowiedziałeś się oni są użyci w drogach to nie są pozytywny wtedy spodziewałbyś się ciebie zatrzymaliby popieranie to ale wiesz zrobić zawsze wiesz?If you ever found out they're used in ways that are not positive then you would hope you would stop supporting that but you know do you always know? Can you always tell?
Jeśli kosmici przybywali na naszą planetę, wydaje się być nieco wątpliwe, że po drodze zatrzymaliby się na Księżycu.If aliens were coming to our planet, there seems little doubt that they would stop at the moon on their way here.
Widzisz, jeśli mieliby coś na nas, zatrzymaliby nas.See, if he had anything on us, he would stop us, man.
- Co cię zatrzymało?[Chuckles] What stopped you?
- Co ich zatrzymało?- What stopped them at that?
- Co zatrzymało rower, Ben?- What stopped that bike, Ben?
- Niemożliwy. To zatrzymałoby się.It would stop.
To zatrzymałoby zniszczenia.That would stop the damage.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'stop':

None found.
Learning languages?