Udzielić (to grant) conjugation

Polish
35 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Perfective future tense
udzielę
I will grant
udzielisz
you will grant
udzieli
he will grant
udzielimy
we will grant
udzielicie
you all will grant
udzielą
they will grant
Imperative
-
udziel
you grant!
niech udzieli
let him/her/it grant
udzielmy
let's grant
udzielcie
you all grant
niech udzielą
let them grant
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
udzieliłam
I granted
udzieliłaś
you granted
udzieliła
she granted
udzieliłyśmy
we granted
udzieliłyście
you all granted
udzieliły
they granted
Future feminine tense
udzielę
I will grant
udzielisz
you will grant
udzieli
she will grant
udzielimy
we will grant
udzielicie
you all will grant
udzielą
they will grant
Conditional feminine tense
udzieliłabym
I would grant
udzieliłabyś
you would grant
udzieliłaby
she would grant
udzieliłybyśmy
we would grant
udzieliłybyście
you all would grant
udzieliłyby
they would grant
Conditional perfective feminine tense
udzieliłabym była
I would have granted
udzieliłabyś była
you would have granted
udzieliłaby była
she would have granted
udzieliłybyśmy były
we would have granted
udzieliłybyście były
you all would have granted
udzieliłyby były
they would have granted
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
udzieliłem
I granted
udzieliłeś
you granted
udzielił
he granted
udzieliliśmy
we granted
udzieliliście
you all granted
udzielili
they granted
Future masculine tense
udzielę
I will grant
udzielisz
you will grant
udzieli
he will grant
udzielimy
we will grant
udzielicie
you all will grant
udzielą
they will grant
Conditional masculine tense
udzieliłbym
I would grant
udzieliłbyś
you would grant
udzieliłby
he would grant
udzielilibyśmy
we would grant
udzielilibyście
you all would grant
udzieliliby
they would grant
Conditional perfective masculine tense
udzieliłbym był
I would have granted
udzieliłbyś był
you would have granted
udzieliłby był
he would have granted
udzielilibyśmy byli
we would have granted
udzielilibyście byli
you all would have granted
udzieliliby byli
they would have granted
Impersonal
udzielono by
there would be granted
udzielono by
there would be granted

Examples of udzielić

Example in PolishTranslation in English
(„Osinek”) będąca własnością państwa i znajdująca się w stanie likwidacji zgodziła się udzielić pożyczki w wysokości 2,5 mld CZK (około 100 mln EUR) na rzecz spółki ČSA – Czech airlines a.s. („ČSA”).(‘Osinek’) had agreed to grant a loan of CZK 2,5 billion (approximately EUR 100 million) to ČSA — Czech airlines, a. s. (‘ČSA’).
Ale udziel mi ostatniej przysługi.But grant me one last favor.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata udziel tej duszy wiecznego odpoczynku.Lamb of God, who takest away the sin of the world, grant this soul eternal rest.
Boże, w swej wielkiej i nieskończonej łasce, podaruj i udziel łaski długiego i dobrego życia sprawiedliwemu, znakomitemu i szlachetnemu księciu Edwardowi,- God, of his almighty and infinite grace, Give and grant good life and long to the right high, Right excellent, and noble prince edward,
I udziel temu dziecku, teraz gdy zostało ochrzczonym, niech otrzyma pełność Jego chwały i kiedykolwiek pozostało w liczbie Jego wiernych i wybranych dzieci, dzięki Jezusowi Chrystusowi, Naszemu Panu.And grants that this child, now to be baptised therein, may receive the fullness of his grace and ever remain in the number of his faithful and elect children, through Jesus Christ, our Lord.
Nie pozwól odrzucić mnie od Twojej obecności lub odebrać ducha świętego ode mnie, Ale przywrócić do mnie radość z Twojego zbawienia... I udziel mi gotowość ducha... by podtrzymywać mnie.Do not cast me from your presence or take your holy spirit from me, but restore to me the joy of your salvation... and grant me a willing spirit... to sustain me.
""udzieliła nam tego wszystkiego, co się odnosi do žycia i pobožności..."...has granted us all things pertaining to life and piety...
ARP udzieliła pożyczki o wyższej stopie oprocentowania (6,81 %).The IDA loan was granted at a higher interest rate (6,81 %).
ARP udzieliła tej pożyczki, jako pożyczki pomostowej (krótkoterminowej) na czas sfinalizowania umowy z firmą […].The IDA granted this loan as a bridging loan until such time as a deal was closed with […].
Ale nie możemy odmówić Królowej, jeśli udzieliła nam pozwolenia na bezpieczne przejście, prawda?But we can't refuse the Queen when she's granted us safe passage, can we?
Austria udzieliła pomocy w dniu 8 maja 2006 r. z mocą wsteczną od dnia 31 grudnia 2005 r., tzn. przed decyzją Komisji o jej zgodności ze wspólnym rynkiem.The aid is illegal as it was granted by Austria on 8 May 2006, with retroactive effect from 31 December 2005, before the Commission decided on its compatibility.
Aby zapewnić dodatkowe środki finansowe potrzebne do sfinansowania wymaganych środków restrukturyzacyjnych w tym sektorze, rząd RFN i rząd Landu Schleswig-Holstein udzieliły dnia 20 września 2002 r. następnej 80 % gwarancji deficytowej na pożyczkę w wysokości 112 mln EUR.On 20 September 2002, in order to ensure the additional funding needed to finance the requisite reorganisation measures in this sector, Germany and the Land of Schleswig‐Holstein granted a further 80 % deficiency guarantee for a loan amounting to EUR 112 million.
Aby zweryfikować twierdzenia Republiki Czeskiej, Komisja zasięgnęła opinii kilku banków prywatnych, które utrzymują stosunki handlowe ze spółką ČSA, na temat ich wewnętrznego ratingu ČSA w pierwszych sześciu miesiącach 2009 r., zmian tego ratingu wewnętrznego w okresie od lipca 2008 r. do lipca 2009 r., warunków pożyczek, jakich udzielono ČSA w pierwszych sześciu miesiącach 2009 r., oraz innych uwag dotyczących zdolności kredytowej ČSA w pierwszych sześciu miesiącach 2009 r. Trzy banki prywatne udzieliły informacji pod warunkiem zachowania poufności tych informacji, wykorzystania wyłącznie na potrzeby wewnętrznej oceny Komisji oraz nieujawniania ich żadnej osobie trzeciej, w tym spółce ČSA oraz władzom czeskim.In order to verify the claims of the Czech Republic, the Commission consulted several private banks having business relations with ČSA on their internal rating for ČSA in the first six months of 2009, the changes of the internal rating for ČSA between July 2008 and July 2009, the conditions of loans which were granted to ČSA in the first six months of 2009, and other comments concerning ČSA's creditworthiness in the first six months of 2009. Three private banks provided information on the condition that the information would be held in confidence, would be used only for the Commission's internal assessment and would not be disclosed to any third party, including ČSA and the Czech authorities.
Brak zgodności z homologowanym typem występuje, jeżeli zostają stwierdzone odchylenia w stosunku do danych zawartych w świadectwie homologacji typu i jeżeli te odchylenia nie zostały dopuszczone na mocy art. 5 ust. 3 lub 4 przez państwo członkowskie lub Szwajcarię, które udzieliły homologacji typu.There shall be failure to conform to the approved type where deviations from the particulars in the type-approval certificate and/or the information package are found to exist and where these deviations have not been authorised under Article 5(3) or (4), by the Member States or Switzerland which granted the type-approval.
Brak zgodności z homologowanym typem występuje, jeżeli zostają stwierdzone odchylenia w stosunku do danych zawartych w świadectwie homologacji typu lub stwierdzono istnienie pakietu informacyjnego i jeżeli te odchylenia nie zostały dopuszczone na mocy art. 5 ust. 3 dyrektywy 2003/37/WE, ostatnio zmienionej, przez państwo członkowskie lub Szwajcarię, które udzieliły homologacji typu.There shall be failure to conform to the approved type where deviations from the particulars in the EC type-approval certificate and/or the information package are found to exist and where these deviations have not been authorised under Article 5(3) of Directive 2003/37/EC as last amended, by the Member State or Switzerland which granted the type-approval.
Chociaż prawdą jest, że zarówno […], jak i […] udzieliły pożyczek spółdzielni Karjaportti w 2004 r., zgodnie z wiedzą Komisji nic nie wskazuje na to, aby wspomniane banki udzieliły także gwarancji.Whereas it is true that […] and […] both granted loans to Karjaportti in 2004, the Commission has no indication that those banks also granted guarantees.
Lynne, odwołałem się do przywilejów wykonawczych i udzieliłem Sherry tymczasowych upoważnień w zakresie security.Lynne, I have invoked executive privilege and have granted Sherry a provisional security clearance.
"Nasz sierżant udzielił nam przepustki"."Our sergeant granted us a liberty pass.
- Nie udzielił mu go pan.- You have not granted it?
/Jego Wysokość udzielił mu /królewskiego nazwiska Liu.His Majesty granted him the royal surname Liu .
Jakieś pół roku temu udzieliliśmy zgody firmie naftowej na odwierty na naszej farmie.Well, about six months ago, we granted the oil company permission to drill on our farm.
Więc w ten sposób udzieliliśmy ci azylu.Well, it seems we've granted you asylum.
Finlandia uważa, że pożyczka udzielona w 2007 r. nie wiązała się z pomocą państwa, ponieważ przedsiębiorstwo Finnvera działało razem z dwoma prywatnymi wierzycielami, którzy udzielili nowych pożyczek w tym samym czasie i na podobnych warunkach.Finland considers that the loan granted in 2007 did not involve state aid as Finnvera acted together with two private creditors who granted new loans at the same time and at similar conditions.
Ponadto AW ERBN może opublikować informacje dotyczące ocenionych wniosków, które w wyniku oceny (lub po etapie drugim w przypadku oceny dwuetapowej) sklasyfikowano powyżej progu jakości [30] i w odniesieniu do których kandydaci udzielili indywidualnej zgody na publikację określonych danych [31].Moreover, the ERCEA may publish information on the evaluated proposals which are above quality threshold as a result of the evaluation (or after step 2 in a two-step evaluation) [30] and for which individual consent for publication of the specific data is granted by the applicants [31].
Ponadto członkowie udzielili na rzecz spółdzielni pożyczkę w wysokości 500 milionów ITL (258230 EUR).In addition, the members granted the cooperative a loan of ITL 500 million (€ 258230).
Ponadto pożyczki, których udzielili dwaj wierzyciele prywatni, zostały udzielone dopiero latem 2004 r., to znaczy kilka miesięcy po tym, jak przedsiębiorstwo Finnvera przyznało środek 13, i w związku z tym nie można uznać, że przedsiębiorstwo Finnvera działało „wspólnie” z tymi wierzycielami.In addition, the loans granted by the two private creditors were only granted in summer 2004, that is to say a couple of months after Finnvera had granted measure 13, and it can hence not be considered that Finnvera acted "together" with them.
A nasza klientka udzieli mu szybkiego rozwodu, by mógł się ożenić. Każdy skorzysta.In return, our client will grant him a swift and uncontested divorce so he can remarry.
Pamiętając twoje zasługi udzielimy Ci audiencji.In memory of your services we will grant you an audience.
Teraz, Admirale, w zamian za obietnicę nie atakowania nas, udzielimy ci ekskluzywnego prawa połowu ryb na Supernowej Szkocji.Now, Admiral, in exchange for your promise not to attack us, we will grant you exclusive fishing rights in Supernova Scotia.
Co do przyszłych zewnętrznych pożyczek Tieliikelaitosu, Komisja nie zgadza się z tym, że istnienie opłaty gwarancyjnej dla pożyczek zaciąganych przez Tieliikelaitos wyeliminuje obecność pomocy, gdyż nie jest możliwe ilościowe określenie rynkowej ceny nieograniczonej gwarancji po prostu dlatego, że żaden podmiot rynkowy nie udzieliłby takiej gwarancji.As to the future external borrowing by Tieliikelaitos, the Commission does not agree that existence of a guarantee fee for the loans raised by Tieliikelaitos will eliminate the presence of aid as it is not possible to quantify the market price of an unlimited guarantee, simply because no market operator would grant such guarantee.
3.2.1. okrąg otaczający literę „E”, po której następuje numer wyróżniający państwo, które udzieliło homologacji zob. pkt 4.12.3.1 niniejszego regulaminu);A circle surrounding the letter "E" followed by the distinguishing number of the country which has granted the type approval (see paragraph 4.12.3.1 of this Regulation);
4.5. Jeżeli pojazd jest zgodny z typem pojazdu homologowanym zgodnie z jednym lub większą liczbą regulaminów stanowiących załączniki do Porozumienia w państwie, które udzieliło homologacji na podstawie niniejszego regulaminu, symbol podany w pkt 4.4.1 nie musi być powtarzany. W takim przypadku numery regulaminów i homologacji oraz dodatkowe symbole wszystkich regulaminów, zgodnie z którymi udzielono homologacji w państwie, w którym udzielono homologacji na podstawie niniejszego regulaminu, umieszcza się w pionowych kolumnach po prawej stronie symbolu opisanego w pkt 4.4.1.If the vehicle conforms to a vehicle type approved, under one or more other Regulations annexed to the Agreement, in the country which has granted approval under this Regulation, the symbol prescribed in paragraph 4.4.1 need not be repeated; in such a case the Regulation and approval numbers and the additional symbols of all the Regulations under which approval has been granted in the country which has granted approval under this Regulation shall be placed in vertical columns to the right of the symbol prescribed in paragraph 4.4.1.
Argument ten można odrzucić, ponieważ przedsiębiorstwo Finnvera udzieliło kontrgwarancji dla gwarancji ze strony zaangażowanej strony prywatnej, co oznacza, że przedsiębiorstwo Finnvera i strona prywatna wcale nie znajdowały się w podobnej sytuacji.This argument can be rejected, as Finnvera granted a counter-guarantee for the guarantee of the private party involved, meaning that Finnvera and the private party were not at all in a similar situation.
Bez uszczerbku dla prawa państw członkowskich do przyjmowania przejściowych środków ochronnych, państwo członkowskie, które jako pierwsze udzieliło zezwolenia w każdej ze stref, ocenia otrzymane informacje i informuje pozostałe państwa członkowskie należące do tej samej strefy o wycofaniu lub zmianie zezwolenia zgodnie z art. 44.Without prejudice to the right of Member States to adopt interim protective measures, the Member State which first granted an authorisation within each zone shall evaluate the information received and inform the other Member States, belonging to the same zone, where it decides to withdraw or amend the authorisation under Article 44.
Bez uszczerbku dla ust. 1, jeżeli państwo członkowskie, które udzieliło uprawnienia, dowie się, że uprawniony zakład obróbki lub uprawniony producent drewnianych materiałów opakowaniowych nie wykonują swoich zadań prawidłowo, jak określono w uprawnieniach, podejmują niezbędne środki w celu zapewnienia zgodności z art. 13 i 14.Without prejudice to paragraph 1, where the Member State which granted the authorisation becomes aware of the fact that an authorised treatment facility or an authorised wood packaging material producer does not correctly perform its tasks, as set out in its authorisation, it shall take the necessary measures to ensure that Articles 13 and 14 are complied with.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'grant':

None found.
Learning languages?