Промени (to change) conjugation

Macedonian
71 examples

Conjugation of eiti

јас
ти
т(ој/аа/оа)
ние
вие
тие
Present tense
променам
I change
промениш
you change
промени
he/she/it changes
промениме
we change
промените
you all change
променат
they change
Future tense
ќе променам
I will change
ќе промениш
you will change
ќе промени
he/she/it will change
ќе промениме
we will change
ќе промените
you all will change
ќе променат
they will change
јас
јас
ти
ти
тој
таа
тоа
ние
вие
тие
Conditional mood
би променил
I (masculine) would have changed
би променила
I (feminine) would have changed
би променил
you (masculine) would have changed
би променила
you (feminine) would have changed
би променил
he would have changed
би променила
she would have changed
би променило
it would have changed
би промениле
we would have changed
би промениле
you all would have changed
би промениле
they would have changed
Past perfect tense
сум променил
I (masculine) have changed
сум променила
I (feminine) have changed
си променил
you (masculine) have changed
си променила
you (feminine) have changed
е променил
he has changed
е променила
she has changed
е променило
it has changed
сме промениле
we have changed
сте промениле
you all have changed
сум промениле
they have changed
јас
ти
т(ој/аа/оа)
ние
вие
тие
Past impf. tense
променев
I was changing
променеше
you were changing
променеше
he/she/it was changing
променевме
we were changing
променевте
you all were changing
променеа
they were changing
јас
јас
ти
ти
тој
таа
тоа
ние
вие
тие
Past pluperfect tense
бев променил
I (masculine) had changed
бев променила
I (feminine) had changed
беше променил
you (masculine) had changed
беше променила
you (feminine) had changed
беше променил
he had changed
беше променила
she had changed
беше променило
it had changed
бевме промениле
we had changed
бевте промениле
you all had changed
беа промениле
they had changed
јас
ти
т(ој/аа/оа)
ние
вие
тие
Future perfect tense
ќе променев
I will have changed
ќе променеше
you will have changed
ќе променеше
he/she/it will have changed
ќе променевме
we will have changed
ќе променевте
you all will have changed
ќе променеа
they will have changed
Past aorist tense
променив
I changed
промени
you changed
промени
he/she/it changed
променивме
we changed
променивте
you all changed
променија
they changed
Imperative tense
-
промени
you change
-
-
променете
you all change
-
јас
јас
ти
ти
тој
таа
тоа
ние
вие
тие
Future reported tense
ќе сум променел
I (masculine) will change
ќе сум променела
I (feminine) will change
ќе си променел
you (masculine) will change
ќе си променела
you (feminine) will change
ќе е променел
he will change
ќе е променела
she will change
ќе е променело
it will change
ќе сме променеле
we will change
ќе сте променеле
you all will change
ќе сум променеле
they will change
adjectival participle
adverbial participle
verbal noun
imperfective participle (masculine)
imperfective participle (feminine)
imperfective participle (neuter)
imperfective participle (plural)
aorist participle (masculine)
aorist participle (feminine)
aorist participle (neuter)
aorist participle (plural)
Other
променет
changing
changing
changing
променел
changing
променела
changing
променело
changing
променеле
changing
променил
changed
променила
changed
променило
changed
промениле
changed

Examples of промени

Example in MacedonianTranslation in English
Сето ова се планира да се промени до крајот на 2010, кога ќе станат видливи резултатите од најголемиот воден проект во Бугарија.All this is set to change by the end of 2010, when the results of Bulgaria's most extensive water project take effect.
„Кога се случија демократските промени во 1989, ние наследивме економски хаос."When the democratic changes came about in 1989, we inherited an economic mess.
Но, не се промени само статусот на земјата во нејзиниот однос спрема ЕУ, туку и инструментот за финансирање го промени своето име, при што стана Инструмент за претпристапна помош (ИПА).It was not only the status of the country in its relation to the EU that underwent a change – the funding instrument changed its name, becoming the Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA).
Општо, во нив спаѓаат: биланс на состојбата, прикажување на резултат на работењето, табела на паричните текови, извештај за промени во капиталот и белешки за објаснување.In general, these comprise a balance sheet, aneconomic outturn account, a cash-flow table, a statement of changes in capital and explanatory notes.
Цедефоп, Европскиот центар за развој на стручна обука, работи во склоп на ЕУ да помогне при остварување на овие промени.Cedefop, the European Centre for the Development of Vocational Training, is working in the EU to help make these changes happen.Improving vocational education and training is essential.
Оваа книга ја напишав за да ги променам сфаќањата; сфаќањето во Гана, Африка и другите земји од третиот свет, за луѓето кои имаат пречки во развојот.I wrote this book to change perceptions; perceptions about those of us in Ghana, Africa and other third world developing countries and, perceptions about persons with disabilities.
Се надевам дека ќе привлечам многу луѓе да блогираат или дека можеби ќе ги променам гледиштата на некои луѓе со споделување на моето, особено во врска со блогирањето.I hope to attract more people to blog, or maybe that I will change the views of some people by sharing my views, especially about blogging.
Ќе се променам.I'm going to change.
Научив дека имам сила за да се променам.I've learned that I have the strength to change.
Навистина беше моќно да се види вистински доказ дека можеш да промениш нешто преку твоето пишување. Тоа значи дека ако ги користиш алатките кои ги имаш на вистинскиот начин, тогаш е можно да успееш да помогнеш да промениш нешто што го гледаш секој ден и не ти се допаѓа, а другите го гледаат, но не прават ништо околу тоа!It was powerful to find actual proof that you are able to create change through your writings, which means that if you use the tools you have in the right way, then it is very much possible for you to have a hand in changing something you see every day and don’t like, which others see but don't do anything about!
Зухер прашува дали е потребно да го промениш името кога ќе ја промениш религијата, во постот наречен „Што ако моето име е Питер“?Zuhair asks whether you need to change your name when you change religion, in a post entitled 'What if my name were Peter?': A question pops to my head whenever I hear that someone has converted to Islam. After declaring the Shahadah, the first thing they do is change their names into an Arabic one.
и нема начин да ме промениш,and there's no way to change me,
И нема начин да ме промениш,And there's no way to change me
Не разбирам зошто мора да се промениш името кога преминуваш во друга вера.I don’t understand why you have to change your name if you convert.
Ако застанеме и размислиме, ако се префрлиме на креирање храбри иницијативи за промена на енергетската политика, на националното планирање и јавните работи, ако делувајќи така покажеме пример, тогаш би можеле да го промениме светот со преземање таква акција.If we pause and think, if we shift to make bold initiatives of change for energy policy, national planning and public works, if we demonstrate a role model by doing so, we could change the world by taking such action.
Време е ние да ги кажеме нашите сопствени приказни и да ја промениме сликата што остатокот од светот ја има за нашиот прекрасен континент.It is time we told our own stories and changed the image the rest of the world has of our beautiful continent.
Сакаме да се промениме од скромна муслиманска земја во секуларен Бангладеш, каде има слобода на говор и еднакви права за сите.We want to change from a moderate Muslim country to be secular Bangladesh, where there is free speech and equal rights for all.
Во меѓувреме, Гласот на Жените во Јамајка забележа дека „Јамајка е повторно во вестите за нашата ирационална хомофобија“, додавајќи дека „мораме да преминеме преку реториката на одвратност и да ги промениме нашите нехумани ставови кон геј личностите“.Meanwhile, Jamaica Woman Tongue noticed that "Jamaica is back in the news for our irrational homophobia", adding that "we have to move past the rhetoric of abomination and change our inhumane attitudes to queer people."
Доколку не ги здружиме силите, доколку не се напрегнеме да го промениме овој марокански менталитет во кој што сме заробени, нема далеку да стигнеме.If we don’t do this together, if we don’t strife hard to change this Moroccan mentality we’re being trapped in we won’t reach far.
Друго големо потенцијално влијание на климатските промени, во комбинација со промените во намената на земјиштето и практиките на управување со водите, претставува интензивирањето на хидролошкиотA further major potential impact of climate change, in combination with land-use changes and water management practices, is the
Деградацијата на животната средина преку загадување на воздухот, бучава, хемикалии, вода со лош квалитет и загуба на природни подрачја, во комбинација со промените во начинот на живеење, веројатно, придонесува кон значителното зголемување во стапките на дебелина, дијабетес, заболувања на кардиоваскуларниот и нервниот системи рак — при што сите претставуваат големи здравствени проблеми за населението на Европа (3).The degradation of the environment, through air pollution, noise, chemicals, poor quality water and loss of natural areas, combined with lifestyle changes, may be contributing to substantial increases in rates of obesity, diabetes, diseases of the cardiovascular and nervous systems and cancer — all of which are major public health problems for Europe's population (3).
На сличен начин, според проекциите, промените во климатските услови ширум Европа ќе ги изменат постојните здравствени ризици со измена во појавата на топлотни бранови, студени периоди и векторски условени заболувања (поглавја 2 и 5).Similarly, changes in climatic conditions across Europe are projected to alter existing health risks by changing the occurrence of heat waves, cold spells and vector-borne diseases (Chapters 2 and 5).
Покрај тоа, одреден број на индиректни врски се појавуваат со промените во еден аспект на животната средина, што резултира со повратни ефекти врз други обратно.In addition, a number of indirect links occur with changes in one environmental issue resulting in feedbacks on another and vice versa.
Најголем дел од промените во состојбата на животната средина што се опишани овде во крајна линија се водени од неодржливите модели наMost of the changes in the state of the environment described here are ultimately driven by unsustainable consumption and production patterns.
Можат ли луѓето да го променат тоа?Can the people change it?
Очигледно е дека имаат потенцијал да ја разбудат заспаната Бугарија и да ги поттикнат Бугарите да веруваат во себе и да си ја променат земјата.Obviously, they have the potential to awake the sleeping Bulgaria and to make Bulgarians believe in themselves and change their country.
Размената помеѓу Хаитам Хадад и Надја Туени открива студент кој се осмелува да се надева и да верува дека младите луѓе можат да се обединат и да го променат светот околу нив.The exchange between Haitham Haddad and Nadia Tueni revealed a student who dared to hope and trust that young people can unite and change the world around them.
Време е да се променат овие перцепции.It’s time to change these perceptions.
Со глас од секој од нас, политичарите може да се променат!With voices from each one of us, politics can change!
Само јас се променив.Only I changed.
Ја променив лозинката.I changed the code.
Го променив мислењето.Look, I changed my mind, okay?
Можеби се променив од смртта.Maybe I have changed since my death.
Сите се променивме.We've all changed.
Се надевам дека ти го има дадено вистинскиот број, бидејќи... го променивме пред неколку седмици.I hope she gave you the right number because we changed it a few weeks ago.
Се променивме, а?I guess we changed, huh?
Го променивме во деветиот век.We changed it in the ninth century.
Со донесувањето на малечкото на Т-рексот му ја променивме територијата на возрасниот.Moving the baby to our camp may have changed the adults' perceived territory.
Се надевав дека го променивте мислењето околу моето испраќање во Бело Квинто.I was hoping you'd changed your mind about sending me to Belo Quinto.
Го променивте пристапниот код.You changed the access code.
Ја променивте вашата кошула, г-не Бонд.You've changed your shirt, mr. Bond.
Ја направивте онаа технологија, Го променивте светот, и сега сакате да ја уништите?You created the technology, you changed the world and now want to destroy it?
Животот и заедниците се променија како резултат на ова.Lives and communities have changed as a result.
Можеби Индија е позната по злосторствата против жените, но земјата има неколку лидери од понежниот пол кои се издигнале до самиот политички врв и ја променија насоката на државната политика во земјата.India may be infamous for the crimes committed against women within its borders, but the country has several female leaders who have risen to the top and changed the course of the country's politics.
Пред неколку часа денеска, 25 јули, официјални владини претставници го променија описот во наредбата за набавка, отстранувајќи зборови за пробивање на дигиталната приватност на корисниците.Earlier today, July 25, government officials changed the description of the procurement order, removing language about breaching individuals’ digital privacy.
Ми ги тргнаа брчките, ми ја поправија косата, променија крвта. додадов околу 30, 40 години на мојот живот.Took out some wrinkles, did a hair repair, changed the blood... ...added 30 or 40 years to my life.
Сметам дека ќе видиш оти нештата многу се променија од твоето време.I think you will find that things have changed a great deal since your time.
Најпрво променете ја насоката или ризикувате да ве собориме.First change course or you risk being shot down.
Тогаш променете ми го авионот за утре.Then change my flight to tomorrow.
Променете го мислењето, а потоа пак променете го, па ништо не трае вечно.Change your mind, and change it again, because nothing's permanent.
Инвентарот е променет, но кога го испрашувале ноќниот чувар, не можел да се сети дали го променил.The inventory records were altered, But when the night manager was questioned, He had no recollection of changing them.
Само затоа што Константинопол стана Анкара, не значи дека менталитетот на отоманските лидери - без разлика дали кемалистички или исламистички - се променил.Just because Constantinople has become Ankara, it doesn't means that the mentality of the Ottoman leaders - whether Kemalist or (moderate?) Islamist - has changed.
Тој дури го променил своето име во Микаел.He even changed his name to Mikaeel.
Леле, леле, како си се променил.My, my, how you've changed.
Мора да ти кажам нешто во врска со мене. Како сум... ...се променил.I got to tell you something about me, how I've... changed.
Мислам дека си се променил.I think, you have changed.
Не ми се верува. Не си се променила ни малку.You have not changed a bit!
Со надеж за нов живот... ...дали Гаја го променила внатрешниот дух?With the hope of new life... ...has Gaia changed the Phantom within?
Си се променила.You changed.
Се променила.She's got changed.
Си ја променила косата.You changed your hair.
После половина година, сè се променило, но демонстрантите на плоштадот Тахрир не го заборавиле Калид и го покажувале неговиот профил за време на најдобрите постигнувања, како и во најлошите моменти во египетската револуција.Less than a year later, everything changed, but demonstrators in Tahrir Square did not forget Khaled, and waved his portrait during the best as well as the worst moments of the Egyptian revolution.
Роко живее во Кобе, во Западна Јапонија, и вели дека нејзиното семејство ги променило нивните навики иако тој дел од Јапонија не е директно засегнат од нуклеарната несреќа во Фукушима:Roco lives in Kobe, in Western Japan, and said her family had changed their habits even though that part of Japan hasn’t been directly affected by the Fukushima nuclear accident:
Нешто се променило?Something's changed. It's not another woman, is it?
Ајде... Не се променило ништо.Nothing's changed.
Имале штрајкови меѓу работниците бидејќи ги мачеле, бидејќи времето се променило и насадите не успевале, или барем не како порано. Дошло до недостаток на храна. Сите овие работи заедно довеле до колапс на една од најголемите цивилизации во историјата.There were strikes among the workers, because they received no wages, because the weather changed, because the plants do not grow as before, there was food and all contributed to the collapse one of the greatest civilizations in the history of our planet.
На првата, дискутирале за полот, миграциите и развојот и како нивните права се трансформирале или промениле според нивниот нов миграциски статус.In the first one they discussed gender, migration and development, and how their rights have transformed or changed according to their new migratory status.
75% од луѓето гласаат „за“ и нема никаков доказ дека тие го промениле нивното мислење или однесување.75% that is used to say YES and there is no proof that they changed their mentality or behavior.
Според анкета на истражувачката компанија Микромил, 70 проценти од интервјуираните јапонци го промениле нивниот начин на живот во последните неколку месеци.According to a survey by research company Macromill , 70 percent of the Japanese interviewed have changed their lifestyle in the last few months.
Какви и да требало да бидат нашите животи ако временскиот континум е пореметен... ...нашите судбини се промениле.Whatever our lives might have been if the time continuum was disrupted our destinies have changed.
Малабоџа го држеше издвоен во мракот пет долги години... додека работите на Земјата се промениле на начин... кој ќе го храни неговиот бес и желба за освета.Malebolgia kept him secluded in darkness five long years... while things on Earth changed in ways... that will only feed his anger and desire for revenge.

More Macedonian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

прецени
overestimate
примени
apply
прогони
exile
промаши
miss
промеша
stir gently
процени
estimate

Similar but longer

Not found
We have none.

Other Macedonian verbs with the meaning similar to 'change':

None found.
Learning languages?