שקל [shḳl] (to weigh) conjugation

Hebrew
65 examples
This verb can also mean the following: contemplate, ponder

Conjugation of eiti

אני (ani)/אתה (ata)/הוא (hu)
אני (ani)/את (at)/היא (hi)
אנחנו/anakhnu
אתם/atem
Present tense
שוקל
shׁṿoḳel
I/you/he (masculine) weigh
שוקלת
shׁṿoḳelet
I/you/she (feminine) weigh
שוקלים
shׁṿoḳəliym
we/you all/they (masculine) weigh
שוקלות
shׁṿoḳəlṿot
we/you all/they (feminine) weigh
אני (ani)
אתה (ata)
את (at)
הוא (hu)
היא (hi)
אנחנו (anakhnu)
אתם (atem)
אתן (aten)
הם (hem)/הן (hen)
Past tense
שקלתי
shaׁḳalətiy
I weighed
שקלת
shaׁḳaləta
you (masculine) weighed
שקלת
shaׁḳalətə
you (feminine) weighed
שקל
shaׁḳal
he weighed
שקלה
shaׁḳəlah
she weighed
שקלנו
shaׁḳalənṿ
we weighed
שקלתם
shəׁḳalətem
you all (masculine) weighed
שקלתן
shəׁḳaləten
you all (feminine) weighed
שקלו
shaׁḳəlṿ
they weighed
אני (ani)
אתה (ata)
את (at)
הוא (hu)
היא (hi)
אנחנו (anakhnu)
אתם (atem)
אתן (aten)
הם (hem)
הן (hen)
Future tense
אשקול
’shḳṿl
I will weigh
תשקול
tshḳṿl
you (masculine) will weigh
תשקלי
tishəׁḳəliy
you (feminine) will weigh
ישקול
yshḳṿl
he will weigh
תשקול
tshḳṿl
she will weigh
נשקול
nshḳṿl
we will weigh
תשקלו
tishəׁḳəlṿ
you all (masculine) will weigh
תשקולנה
tshḳṿlnh
you all (feminine) will weigh
ישקלו
yishəׁḳəlṿ
they (masculine) will weigh
תשקולנה
tshḳṿlnh
they (feminine) will weigh
Imperative mood
-
שקול
shḳṿl
weigh!
שקלי
shiׁḳəliy
weigh!
-
-
-
שקלו
shiׁḳəlṿ
weigh!
שקולנה
shḳṿlnh
weigh!
-
-

Examples of שקל

Example in HebrewTranslation in English
" אני חייב לשקול אותך. ""I have to weigh you."
"הם יצטרכו "לשקול כמו נייר .כדיי לשים תיידים שלהם עליה אז אתה חושב שמישהוThey'd pass a paperweight to get their mitts on her.
,בדרכנו למועצה דבר אחד ,שאנחנו צריכים לשקול אם סטפני הולכת הביתהAs we go to tribal council, one thing we have got to weigh is if Stephanie goes home,
,ההקלאר, צאצאים של שדי הקלנזן .יכולים לשקול 3 טון בגיל בוגר ממין זכר הוא מתעורר מהתרדמה שלו .בלילות ירח מלא כדי ליזון ולהזדווגThe Haklar, descended from the Klenzen demons, can weigh up to three tons. It awakes from hibernation during full moons only to feed and mate.
,הוא עומד למדוד את הילד .לשקול אותוIt is measuring and weighing the child.
,הוא שקל בקושי ק"ג בודד ,כל-כך קטן .שאפשר להחזיק אותו בידHe weighed barely 2 pounds, so small, he fit in your hand.
,שאלוהים יברך אותו .הוא אף פעם לא אמר מילה .אף פעם לא גרם לי להרגיש רע על זה ....כמובן , הוא שקל מעל ל 500 ק"ג בעצמוGod bless him, he never said a word. Never made me feel bad about it. 'Course, he weighed about a thousand pounds himself, so...
- הו שקל 400 פאונד !- He weighs 400 pounds.
- כמה הוא שקל?How much did he weigh?
- סטרואידים - .הוא שקל 60 קילו ,קח מספיק סטרואידים .ותוכל לעשות הכלWhen he came to this school, he weighed 130 lbs. Take enough roids, you could do anything.
! הדבר הארור הזה שוקל טון .כן-That thing weighs a ton.
! הוא שוקל טוןThis boy weighs a solid ton.
! כמה הוא שוקלWhat a weight.
! רק זה לבדו שוקל טוןThis thing weighs a ton all by itself!
"מה שוקל יותר" חצי קילו נוצות" "?"what weighs more, a pound of feathers or a pound of lead?"
! התיבה שוקלת טוןThe chest weighs a Ton.
!"ואני כאילו, "מה .זה כמה שאני שוקלתAnd l'm like, "What? ! That's how much l weigh."
"באטמן מפשל" שמעתי בטלויזיה שאמרו .שאשת החתול שוקלת 63 קילוI heard on TV that Catwoman weighs 140 pounds.
,אם לא היית לאחרונה במכון כושר .לא היית יודע מה זה ,אבל היא שוקלת רק שבע קילו מה שאומר שאנחנו לא יכולים לשלול .את הלקוחה ...כי אולי היתה להI mean, if you haven't been to the gym recently, you wouldn't even know what it is, but it only weighs 15 pounds, which means we can't rule out our client/P.R.
,אני שוקלת רק 48 קילוגרם .וקלייד חזק כל כך ...ואניI only weigh 106 pounds and Clyde was so strong. And l...
,אני לא רוצה לפגוע ברגשותייך .אבל אני הולכת הגב שלי כואב, הציצים שלי שוקלים 2.5 ק"ג כל אחדI don't wanna hurt your feelings, but I'm gonna go. My back aches, my boobs weigh five pounds each, and I have no interest in hanging out with a superhuman pregnant Barbie doll.
,בצבא הקיסר חיי אדם אחד .שוקלים פחות מנוצהAccording to our Imperial Rescript, in the emperor's army, a single life weighs less than a feather.
,שרירים שוקלים יותר משומן ,אז יכול להיות שאיבדת מסת-שרירMuscle weighs more than fat.
.אלה ברובם מטיבט .הם שוקלים המון אני עונדת אותם רק כשמובטח ליThese are mostly from Tibet. They weigh a ton. I wear them only when I'm assured that I can go home in about half an hour.
.את צריכה להיות הרבה יותר מהירה .הדברים האלו שוקלים טון, ברטי .לכו, קחו חמש דקות הפסקה- You need to be a lot faster. - Those things weigh a ton, Bertie. Goon.
,אתה יודע ,האחיות האלו קורעות את התחת שוקלות אנשים .ורואות איזה גובה הםYou know, those nurses are busting their asses, weighing people and seeing how tall they are.
,זהו הקרב האמיתי .סוסות שוקלות פי 5 ממשקלוThis is the real battle - mares are five times his weight.
.אוה, ביג דיל .הפליצות שלי שוקלות 3 וחצי ק"גOh, big deal. My farts weigh three-and-a-half pounds.
.אני לא יודע כמה נשים שוקלות .אתה לא יודע כלום- .שיהיה לך עיסוי נחמד .עוד נראה-- I don't know what women weigh. - You don't know anything. JIM:
אחד, שתיים, שלוש .הקוביות האלו שוקלות המון להרים אותם למעלה .מחייב את כולם לעבוד ביחדOne, two, three! These crates weigh a lot. To get them to the top takes everybody working together.
,אתה יודע שקלתי 180 ק"ג .כשמלאו לי 12You know, I weighed 400 pounds by the time I was 12.
,שקלתי אפשרות אם פנדאה תתערב במעבק עם הון ,וישימו את אנשיהם בקו הקידמיI weighed up an option.
- תוכנית מצוינת לכתיבה יוצרת ,כן, שקלתי הכול .ומיאמי הגיונית יותר אוכל לכתוב מהצד .ולהוציא תואר בהוראה ,אם אגור בבית אחסוך כסף וזה יקדם אותי- Yeah, well, I weighed everything and Miami makes the most sense. I can write on the side while I'm getting my teaching degree, plus if I live at home, then I'll save money, which will put me a little ahead on my five-year plan.
.אני שוקל 50 ק"ג .לפני 11 חודשים, שקלתי 72 ק"גI weigh 110 pounds. 11 months ago, I weighed 160.
.אני שוקלת את עצמי כל בוקר .יהירות, אני יודעת .הבוקר שקלתי 52.5 ק"גI weigh myself every morning. Vanity, I know. Today, I weighed 116 pounds.
.בחיים לא שקלת יותר מ05 דולר ? ואת חושבת שאת מרגישה את כאבי ? כן, כלבה ?You ain't never weighed more than a buck oh-five in your life... and you think you feel my pain?
.ולא משנה כמה שקלת בתיכון .הרסת הכולNo matter what you weighed in high school. You ruined everything.
.טוב, שקלת 90 קילוWell, you weighed 200 pounds.
האם שקלת זאת הייטב .כן !- Have you weighed this well?
,גנשה שקלה כ-2.5 טון .והוחזקה בכלוב בגודל 15 על 15 מטר ?Ganesha weighed in excess of 5,000 pounds, and she was being held in a 50-by-50-foot cage.
,המורה שלנו לרוסית .ממינסק, שקלה טונה .וזה כל מה שידעת על נשים רוסיותOur Russian teacher came from Minsk and weighed a ton. And that's all you know about Russian women?
,לפי זה ...המכונית שקלה בערך .1,678 קילוגרם ...מה שנותן לנוAccording to this, the car weighed approximately... 3,700 pounds, which gives us... 152 possible vehicles.
-"עיוות הגלונד ,אבל בביקורה האחרון אצלו .היא שקלה 106 ק"ג .היה לה תחת גדולBut on her last visit with him, she weighed 234 pounds. Baby had back.
-הרופאה שלך בטח דאגה גם היא מחוזקה של התרופה, היא שקלה את הסכנה .כנגד הסכנה שבאי-נשימה חמצן הוא דבר חשוב בשנים האלה ,שלפני גיל ההתבגרותYour doctor probably was concerned about the strength of the medicine too. She probably weighed that danger against the danger of not breathing. Oxygen is so important during those prepubescent years.
,על פי היומן הפיסי, כשחזרנו .שקלנו 1.3 גרם, יותר משיצאנו ?You're not gonna believe this, but, according to the physical log, when we came back we weighed 1.3 grams more than when we left.
,שקלנו את כל האפשרויות שלנו ...והחלטנו שאימוץ הוא .סגירת מעגל טובה לאמהWe weighed all our options, and what we've decided is that adoption would give Emma the most closure.
.עברתי לכאן ואנחנו לא שוחחנו על זה אנחנו לא שקלנו .את היתרונות מול החסרונותWe never weighed the pros and cons.
אנחנו כבר שקלנו את זה והחלטנו אנחנו כבר עזרנו לו מספיק היום, בכנות.We've weighed it up and we've decided we've helped him enough today, frankly.
,פעם כשהם היו קומניסטיות הם שקלו כמעט 300 ק"ג והיו להם שפמיםBack when they were commies, they all weighed, like, 300 pounds and had moustaches.
-מוזיאון הטלפון- אוזניות המרכזנית המוקדמים .ביותר שקלו יותר מ"The earliest switchboard operators' headsets weighed over 10 and a half pounds." - Interesting. - Look at this.
.הם שקלו 17 ק"גThey weighed 37.
.הם שקלו את העלותThey weighed the cost.
.לא היו כמו הזאורופודה לפני כן מעולם הן שקלו יותר מפי 10 .מפילים אפריקאיםSauropods were like nothing else the planet had ever seen. They weighed more than ten times an African elephant.
.אשקול את תביעתך בכובד ראש .זה כל שאבקש, מלכיI will weigh your claim most carefully. I ask for nothing more, my king.
.עשרה קילוגרמים של חומר טהור אשקול זאת בעצמי .כדי לוודא מדידה מדויקת20 pounds uncut. I will weigh it myself to ensure good measure.
כאשר אכן יישלח .רצונותיך נלקחו לתשומת הלב- ,אשקול את הטיעון .ואגבש תשובה שקולהWhen so delivered? Your desires are well noted. I will weigh argument, and come to an answer in the balance.
כן- אז מה תענה לה כשהיא תשאל אם היא יכולה להכניס תיקון בחוזה שאתה תשקול- Oh, yeah? Well, how are you gonna answer when she asks if she can have an amendment stating that you will weigh in on complicated cases at regional Symphony hospitals?
,במבנה האמיתי גוש הבטון הזה ישקול .כ-300 טון .הוא יונח על שכבה דקה של שמן ,כשהרוח תפעיל לחץ על הבנייןOn the real one, this block of concrete will weigh about 300 tons or so, and it will rest on a thin layer of oil.
,אז בחוכמה, אדון טוב .שקול יגון מול נחמה .שקט, בבקשה .הוא מקבל נחמה כמו דייסה קרה-Then wisely, good sir, weigh our sorrow with our comfort - Prithee, peace - He receives comfort like cold porridge
,שפיכת דמו של קדוש ,זה פשע נתעב הכרוך בחטא שהעונש הצודק עליו .חייב להיות שקול במידתוWhat you stand accused of, spilling the blood of a Saint, is a heinous, sinful crime whose just punishment must be of equal weight and measure.
.טום מור, שקול את התרנגול שלךTom Moore, weigh your bird.
גלגל שקול מתחת לרצפה .מסתובב באופן קבוע .כל סיבוב קובע דרך חדשהA weighted wheel beneath the floor rotates regularly.
עדויות של עדים עדויות חיות יתנו למשפט .הזה פרצוף אנושי עד משכנע אחד שקול לטונות .של ראיות ממסמכיםWitnesses will give this trial a human face. One compelling witness can outweigh a ton of documentary evidence.
,אגיד לך מה, חשבי על זה ,שקלי את היתרונות והחסרונות .ונהיה בקשר (גם:Tell you what --you think about it,you weight the prosand the cons, and I'll be in touch.
למה הלקוחות שלי לא .אוהבים את החומר שלך ,שקלי את היתרונות והחסרונות .ונהיה בקשרMy customersdon't seem to like your product. You weigh the pros and the cons,and I'll be in touch.

More Hebrew verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

כפל
double
סבל
suffer
פסל
disqualify
שבה
capture
שבר
do
שטף
wash
שכח
forget
שכן
dwell
שלח
do
שלט
do
שמע
hear
שמר
guard
שפך
spill
שפע
flow in abundance
שרף
burn

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

ברא
create
גולה
be discovered
צייר
do
קדם
precede
רמז
do
שב
return
שכח
forget
שלח
do
שפע
flow in abundance
שר
sing

Other Hebrew verbs with the meaning similar to 'weigh':

None found.
Learning languages?